> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Büyükleri > İmam-ı Zeyd > Imam Zeyd in özellikleri 2
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Imam Zeyd in özellikleri 2  (Okunma Sayısı 1109 defa)
15 Eylül 2010, 19:40:25
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 15 Eylül 2010, 19:40:25 »Imam Zeyd'in özellikleri 2

İlmi Araştırmaları

66- Bu genç şahsiyette olağanüstü bir zeka vardı. İlmi bizzat otoritelerinden alıyor­du Fakat hayatın çeşitli akışları onu başka gayelere yönlendirdi. Üstün zekasına rağmen la öğreniyordu. Lakin o cihad ve binicilikten zevk alıyordu. Biraz da ticarete eğilme-e ve mal kazanmaya eğilim gösteriyordu. Bu yönelişle gönlünden coşan ilim ateşi sü­kunet buluyor, hayata şahsi yönelişi ya terennüm eden gönlünde ilmi geliştiriyor ya da onu söndürüyordu.
Ehl-i Beyt´in Emevi devrinde ilimden başka hiçbir meşgaleleri yoktu. Dinlenmeleri ve Emevi oğullarının yakalarını bırakması için başlarından eksik olmayan belaların şifa suyu sadece ilme yönelişlerindeydi. İşte Zeynel Abidin ilme yöneldi ve onunla meşgul oldu. İlimden başka hiçbir şeyi meşguliyet edinmedi. Kendisinden sonra gelen oğulları da böyleydi. İlimden başka bir meşguliyet oluyorsa da bu onların gönüllerinin ve akılla­rının köşesinde kalıyor, iliklerine işlemiyordu.
İşte bu şekilde İmam Zeyd (ra) tam bir yönelişle ilme yönelmişti. Fakat o, ilim al­mak ve ders görmek konusunda Medine iîe sınırlı kalmamak noktasında diğer yakınla­rından temayüz etmişti. Aksine o değişik beldeleri dolaşmış, sadece fıkıh ve hadis ilmi ile bağımlı kalmamış, çeşitli fırkaların da karar kıldıkları şekilde akaid ilmini etüd etme­ye başlamıştı. Her ne kadar hepsi de tevhide yönelse, sapık ve saplantı içinde olanların dışında ondan yan çizenler olmasa bile akide çalışmalarında birbirine zıt gibi gözüken metodlan mütalaaya başladı.

"Onlar {Haktan) sapıp eğrildikleri zaman ALLAH da onların kalplerini (hidayetten) döndürdü." (Saff 5)

Bu dolaşması; onu, hayatında karşılaştığı yorgunlukların ceremesi olarak şu iki du­ruma sürükledi:

Birincisi: Onun Irak´a; felsefenin, çeşitli din ilimlerinin ve fırkalar ilminin vatanına gitmesidir. Irak halkıyla bir araya gelmeye zorlandı. Onların arasında Ali yanlısı şiiler de vardı. Sözü siyasete ve Irak ehlinin uygulama ve yardım planında değil de. sadece söz ve itikat açısından asabiyet gösterdiği. Ali ailesinin haklarından mahrum edilişi ko­nusuna getirmek zorundaydı.

ikinci durum: Emevilerin gözlerinin Zeyd´i kontrol altında tutması ve hareketlerini amin adım denetlemesidir. Bunların yukarıda anlattığımız kıyama kalkışmasına ve mey-ana gelen hadiselerin oluşmasına neden olan zorluk çıkarmalar izlemiştir.

67- Zeyd, ilmi kaynağından öğrenmek için yola çıktığına göre biz onun hayatını iki devrede inceleyebiliriz:

İlki: Hadis, Kur´an ve Ali Beyt ilmini Öğrendiği dönem. Bu dönem, henüz gençlik çağının sona ermediği dönemdir.

İkincisi: İnsanların görüşlerini ve yorumlarını, sahabenin haberlerini ve tabiinin al­gılama çağı sona erdikten sonra kaynağından öğrenmiştir. Ve bu dönemde fırkaların esas metodlarını ve akaid ilimlerini tahsil etmeye veya Şehristani´nin dediği gibi teferru­at ilimlerini elde ettikten sonra esas metod ilimlerini öğrenmeye başladı.

Burada müzakere ettiği akaid İlimleri Zeyd zamanında olduğunun aynısı olmasa bile Mutezili görüşleriyle yakınlık gösteren görüşler İçerisinde aşikar ve net bir biçimdedir.

Ancak teferruat konusuna gelince; Mecmu´adlı kitapta Zeyd´in ihtilaf edilen mesele­leri, çağındaki ilim adamlarının bir çoğuyla müzakere ettiğini gösteren belgeler sunul­maktadır. Şimdi burada birkaç ianesini arzedelim:
Evlilikte Küfüv babında şöyle geçmektedir:

"Zeyd b. Ali (as) dedi ki: Araplardan kibir ve gurur sahibi kimselere sorduk ve:
- Bize bir arabm yabancı kadınla nikahlanmasın in helal veya haram oluşunu bildirir misiniz? dedik. Onların bir bölümü helal olduğunu söylerken diğer bir kısmı da haram olduğunu söyledi. Biz:
- Ne dersiniz, bu kadın bir çocuk doğursa onun nesebi sabit olur mu? . -Evet
- Öyleyse böylesi nikah helaldir. Çünkü haram olsaydı nesebi sabit olmazdı. Peki ne dersiniz o kadının yanma girmeden önce boşasa yarım mehir ödemesi gerekli oîur mu? Veya ne dersiniz, onun yanına girmiş olsa o zaman kadının mihr-i muaccel mi. yoksa mihr-i müeccel mi alması gerekir?
Yine ne dersiniz, eğer bu arap olmayan erkek arap kadını ile beraber olsa bu bera­berlik kadını kendisini Üç talakla boşayan eski kocasına helal kılar mı? Ve yine ne dersi­niz, bu durumdaki erkek mal varlığı olduğu halde vefat etse erkeğin malına kadını varis kılarlar mı? Şuna ne dersiniz, bu kadının evliliğine babası veya kardeşi razı olsa evlilik­leri caiz midir, batıl mıdır?

Bütün bunlar caiz olduğuna göre nikahlan da şahindir."[16]

İşte bu. Afecmu´da aynen geçen münazaradır. Ve Zeyd´in ilmi ile münazara yapmak için ortaya çıktığını göstermektedir. Belki de bu münazara Irak toprağında gerçekleş­miştir. Çünkü Irak fakihleri. Ebu îianife (ra) fıkhının tasvir ettiği gibi evliliğin gereği olarak denkliği şart koşmada çok katı davranan kimselerdir. Nitekim münazaralarında kıyasları delil gösterirken kullandığı ibarelerin aynısını kullanmıştır. Bu ibare de "ne dersin" veya "ne dersiniz" ile söze başlamasıdır.

Hatta Şa´bi onları "ne dersini/ciler" olarak isimlendirmiştir. Şa´bi onların stiline karşı çıkıyordu. O da meseleler üzerinde kıyas oyunları yapmak ve dallandırıp budaklandır­mak, ayrıca meydana gelmemiş meseleleri var farzetmek... Bu, farazi bir fıkıhtır. Bu sözün siyakından anlaşılıyor ki İmam Zeyd (ra)ya onun için hüküm lesbit etmek veya bir delil edinmek için meydana gelmemiş meseleleri var saymak ve dallandırıp 011 k.andırmayı uygun görüyordu. Görmüyor musun, bir sürü varsayımlarda bulundu i nesep konusunda denklik olmasa da evliliğin sıhhatine engel değildir. O, bu da kıyasçılann metodunu kullanıyordu. Onlar ki, diğer meseleleri kıyaslamak için hta kesinlik kazanmış ve karar allına alınmış meseleler arasındaki benzerliği düğüm-r orlardı. Zeyd, evliliğin sıhhatıyla gerekliliğini tam mehrin veya yarım mehrin gerek­liliğine, varis olma veya olmamaya dayandırmaktadır.Akdi, evlilik akdi yapılıp Iüzumluluğu da sağlandığı sürece geçerli sayarken, akdin sahih olup, Iüzumluluğu sağlanmayan mertebeleri geçerli saymadı. Acaba Zeyd´in delil çıkarma metodları arasında kıyas da var mıdır? Bu konudaki tartışmayı, temel ilkelerle ilgili görüşünü açıklayıncaya değin erteleyelim.
68- Bu münazara Zeyd´in Irak ehli üe mülakatlarını ve onlarla fıkhi meseleleri mü­zakere etmesini açıklığa kavuşturduğuna göre; küfüv konusundaki tartışmalardan, gerek üzerinde kıyam başlattığı İslam topraklarındaki, gerekse üzerinde ikamet ettiği yöreler­deki; özellikle de nebevi ilmin beşiği sayılan Medine´deki alimlerle sürekli bağlantı içe­risinde olduğunu gösterdiğini anlıyoruz. Bu konuda aşağıdaki metinler sunulmuştur:
"Ebu Halid (Rahimehullah) şöyle dedi: İmam Zeyd´e; Zeyd b. Ali (as)´a birbirine denk kişilerin nikahı konusunda sordum. Aleyhisselam şöyle söyledi: "İnsanların bir kısmı bir kısmına denktir. Arapları Acemlerine, Kureyşlileri Haşimilerine. Eğer İslam´a girmiş ve iman etmişlerse, artık onların dini birdir, bizim lehimize olanlar onların lehi­ne, bizim aleyhimize olanlar onların da aleyhinedir. Kanları aynıdır, dinleri aynıdır, dini görevleri de aynıdır. Bu konularda hiç birisinin diğerine üstünlüğü yoktur. Nitekim Al­lah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Putperestleri iman edinceye dek evlendirmeyi­niz." (Bakara 221) Görüldüğü gibi tüm mü´minlerin ister Arap olsun, ister Acem olsun kızlarını, İslam´a girmelerinden sonra bütün eski müşriklerle evlendirmelerine izin ver­miştir. Nitekim köle olmasına rağmen Zeyd b. Harise Kureyş´li olan Zeynep binti Cahş´Ia evlenmiş, Bilal de Abdurtahman b. Avf in kızkardeşi Hale binti Avf ile evlen­miştir. Rasulullah (sav)in kölesi Zurayk ise Beşir b. el-As b. Umeyye´nin kızı Umre ile evlenmiştir. Ayrıca Muaviye´nin kölesi Abdullah b. Ravah, Amr b. Hureys´in kızı üe ev­lenmiş, Ammar b. Yasir (ra) da Amr b. Hureys´in kızkardeşi ile evlenmiştir. Ebu Mih-dam b. Ebi Fukeyhe ise Zühre oğullarından bir kadınla evlenmiştir."[17]
bu ifade tarzı Zeyd´in sahabi haberleri iîe haşir-neşir olduğunu gösterdiği gibi, riva­yet zincirini Ehl-i Beyt dışından Medineli bir zata muttasıl olarak bağladığına da delaletmektedir. Şüphesiz bu görüş kendilerinin dışında olan Medine´Ii fakihlerin görüşleri l!e de uyum sağlamaktadır. İşte İmam Zeyd (ra)dan sonra Medine´de imam olan İmam Zeyd´in görüşünü olumlu buluyordu. İmam Malik, hayatının büyük bir kısmında Zeyd´e yetişmiştir. Çünkü İmam Zeyd şehit olduğunda, İmam Malik yaklaşık otuz yaşlarındaydı. İmam Malik de evlilik konusunda dindar olmanın dışında bir küfür ola­mayacağını uygun görüyor, nesep, hürriyet, İslam, mal ve meslek konusundaki denkliği reddediyor, onları muteber saymıyordu. Îbnu´l-Kayyim, Zeyd´in bu görüşü konusunda dinin ruhuna olduğunu söylemiştir.
Bu ifade tarzı birazcık da olsa İmam Zeyd´in Kur1 an lafızlarım anlamdaki metodunun bir bölümünü meydana çıkarıyor. Bunun nedeni umumilik ifade eden bir laf?m nass ola­rak kapsadığı şeylerin tümüne delalet etmesidir. Dolayısıyla İmam Zeyd, Aîlah Tea-la´nın "Putperestleri İman etmedikçe evlendirmeyiniz" kavlim herhangi bir müşrikin müslüman olduğu takdirde bütün mü´minlerin kızlarıyla evlendirilebileceği konusunda genel bir müsaade saymıştır. Bu konuda umumi ifadeyi ALLAH Teala´nın "evlendirmeyi­niz" kavlindeki hitap bulurken aynı şekilde "müşrikler=putperestler" lafzını da umumi sayarak onu Acem ve Araba şamil kıldı.

Zeyd (ra)in inceleyerek ortaya çıkardığı bir çok hüküm getirmelerini araştıracak olursak Onun ilmi derinlemesine incelediğini ve bu kaynak nerede bulunursa bulunsun ille de onu kaynağından aradığını görürüz. Fıkhı ailesiyle birlikle araştırıyor ve ihtilaf ettikleri hususları da onlarla birlikte müzakere ediyordu...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2010, 19:44:17 Gönderen: Sidretül Münteha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Imam Zeyd in özellikleri 2
« Posted on: 13 Ağustos 2022, 12:13:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Imam Zeyd in özellikleri 2 rüya tabiri,Imam Zeyd in özellikleri 2 mekke canlı, Imam Zeyd in özellikleri 2 kabe canlı yayın, Imam Zeyd in özellikleri 2 Üç boyutlu kuran oku Imam Zeyd in özellikleri 2 kuran ı kerim, Imam Zeyd in özellikleri 2 peygamber kıssaları,Imam Zeyd in özellikleri 2 ilitam ders soruları, Imam Zeyd in özellikleri 2önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &