> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Süleyman > Hz. Sûleyman ın ölümü
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Sûleyman ın ölümü  (Okunma Sayısı 20237 defa)
05 Mayıs 2011, 17:20:51
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 05 Mayıs 2011, 17:20:51 »B- HZ. SÜLEYMAN'IN ÖLÜMÜ


Kur'an-ı Kerim diğer peygamberlerin ölümlerinden veya ölüm anında karşılaştıkları şeylerden pek bahsetmez. Ancak bir âyette Hz. Süleyman'ın nasıl öldüğünü anlatıyor.

Çünkü onun ölümü de hayatında gördüğümüz garip ve olağanüstü durumlardan birine benzemektedir. O, bir hastalık­tan dolayı yatağında veya evinin bir başka yerinde ölmedi. Her­hangi bir savaşta düşman darbesiyle de bu dünyadan ayrılmadı.

Daha başka bir şekilde, insanı hayrete düşüren ve düşün­düren bir durumda öldü. Allah (c.c.) ona sağlığında değişik, acaib ve harika şeyler verdiği gibi, ölümünü de alışılmışın dışında bir şekilde takdir etti.

Kur'an onun ölümünü şöyle anlatıyor:

"Böylece onun (Süleyman'ın) ölümüne karar verdiğimiz zaman, ölümünü, onlara asasını yemekten olan bir ağaç kurdun­dan (güveden) başka haber veren olmadı. Artık o, yere yıkılıp-düşünce, açıkça ortaya çıktı ki, şayet cinler ğaybı bilmiş olsalardi böylesine aşağılatıcı bir azap içinde kalıp-yaşamazlardı." [324]

İşte onunla ilgili ilginç bir sahne daha...

Kuşların dilini bilen, onları ordusunda kullanan, cinleri ve şeytanları itaat altına alıp onlara çeşitli eşyalar, binalar, köşk­ler yaptıran, rüzgârla bir aylık yola bir günde gidip gelebilen, ka­rıncanın bile konuşmasını anlayabilen Hz. Süleyman...

Hükümdarlığı, adaleti, mülkü ve yöneticiliği dillere des­tan olan bir Allah Rasûlü...

Ölümü de garip, bambaşka bir şekilde gerçekleşiyor

Âyetten anlaşıldığına göre Hz. Süleyman, her zaman oldu­ğu gibi cinlere bir iş yaptırmaktadır ve onların işlerini iyi yapa­bilmelerini sağlamak için de değneğine dayalı bir şekilde onların başında beklemektedir.

O bu halde iken ömrü tamamlandı ve eceli geldi. Asasına dayanmış bir durumda iken ruhunu Rabbine teslim etti.

Cinler onun öldüğünün farkına varamadılar. Çünkü o değneğine dayanmış bir şekilde orada, yanıbaşlarında duruyor­du. Cinler, Hz. Süleyman kendilerini gözetliyor diye ağır ve yo­rucu işde çalışmaya devam ettiler. Günün birinde Hz. Süleyman yere yıkıldı. Çünkü dayandığı asası bir böcek (güve) tarafından kemirilip çürütülmüştü. Onun ağırlığını taşıyamacak bir nokta­ya gelince de kırıldı.

Hz. Süleyman'ın yere yıkıldığını gören cinler onun çok önceden öldüğünü anladılar ama kesinlikle bunun farkına vara­madılar. Eğer onun öldüğünü zamanında anlasaydılar, o ağır yo­rucu ve adeta azap gibi gelen işde daha fazla çalışmaya devam et­mezlerdi.

Fahreddin Razı diyor ki:

Hz. Süleyman (a.s.) bazen tam bir gündüz ayakta ibadet ederdi. Uzattığı da olurdu. Bir asası vardı, onunla Rabbinin huzuruna dururdu. İşte böyle bir halde iken ruhu alındı. Emrindekiler onu hâlâ ibadette sanıyorlardı. Böyle­ce uzun bir zaman geçti, Allah (c.c.) bu işin ortaya çıkmasını is­teyince güve ağacı çürüttü ve Hz. Süleyman yere düştü.

Bunu daha önceden farkedemeyen ve ğaybı [325] bildiklerini sanan cinler, ğaybı bilmediklerini anladılar. Cinler belki insanla­rın bilmediği bazı şeyleri bilirler ama bu ğaybı bilmek değildir. Onların bilgisi de insanlar gibi sınırlıdır. [326]

Geçmişte ve günümüzde bazı kimseler cinlerin ğaybı bil­diğine inanmaktadırlar. Cinlerden bir kısmı da kendilerinin ğay­bı bildiğini sanmaktadır.

Bu âyet her iki görüşün de yanlış olduğunu, Allah'a ait ğaybın hiç bir yaratık tarafından bilinemeyeceğini ortaya koy­maktadır.

işte ğaybı bildikleri sanılan cinlerin durumu budur. Kimi­lerinin ilâh sanıp Allah'a ortak koştukları [327], kimilerinin onlarla Allah (c.c.) arasında soy-sop bağı kurmaya kalktıkları [328], kimileri­nin güçlü zannedip kendilerine sığındıkları[329] cinlerin durumu böyledir.

İslâm öncesi Araplar, ıssız yerlerde insana etki eden kötü ruhlara cin derlerdi. Onlara göre cinler yeryüzünde oturan ilâh­lardır. Bir çok olayı onların yaptığına inanıyorlardı, insanların öldürdüklerini, kaçırdıklarını, başta yılan olmak üzere çeşitli hayvan kılığına girdiklerini, hastalıkların onlardan geldiğini, bazı insanları istila ettiklerini kabul ediyorlardı. [330]

Kimileri de onlara yönelerek onlardan ğayb bilgisi almaya çalışıyorlardı. Âyet, bu inancın yanlış olduğunu başta Mekkeli müşrikler olmak üzere, cinlerden medet uman herkese haber veriyor.

Hz. Süleyman'ın emrinde, kimileri de bağlanmış, itaat al­tına alınmış bir şekilde, ağır ve azap verici işlerde çalışan, itiraz etmeye bile güç yetiremeyen, Hz. Süleyman öldüğü halde, onun asasına dayalı duran cansız cesedinden bile çekinip çalışmaya devam eden cinler, ğaybı bilemezler, güçleri ve bilgileri ise çok sınırlıdır.

Âyet ayrıca, mecazi olarak insan hayatının önemsizliğine ve tabii güçsüzlüğüne, dünyalık kudret ve ihtişamın boşluğuna ve geçiciliğine işaret etmektedir. [331]

Âyet olum gerçeğini bir kez daha çarpıcı bir şekilde hatır­latıyor. Emrine rüzgâr ve cinler verilen Hz. Süleyman da bir ruh taşıyordu. O bile ecelin elinden kurtulamadı, ölüm takdir edil­diği zaman onu başından savamadı. Allah (c.c.) bu olayla bir da­ha bildiriyor ki bu gerçekten kimse kurtulamaz. Eğer kurtulmak mümkün olsaydı buna en layık insan Hz. Süleyman olurdu. [332]

Kaynaklar Hz. Süleyman'la ilgili diğer olaylarda olduğu gibi, ölümüyle de ilgili bazı rivayetler veriyorlar. Bunların bir kısmı akla mantığa sığmayacak şeylerdir. Bir kısmının İse doğru­luğunu isbat edebilmek mümkün değildir. [333]

Kaynaklar genel olarak Hz. Süleyman'ın elli veya elliüç yaşında vefat ettiğini, kırk yıl kadar hüküm makamında kaldığı­nı söylerler. Doğrusunu yalnızca Rabbimiz bilir. [334]

[324] Sebe’: 34/14

[325] Gayb'ı burada yaratılmış bir varlığın kavrayışının ötesindeki şey şeklinde anlamak isabetli olacaktır. (M. Esed, K. Mesajı, 2/874)

[326] F. Razı, K. Kebir 25/250

[327] En'am: 6/100

[328] Saffat: 37/158

[329]Cinn: 72/6.

[330] M. S. Şahin. TDV Isl. An. Cin Mad. İst. 1993, 8/8

[331] M. Esed, Kur'an Mesajı: 2/874.

[332] F. Razı, T. Kebir: 25/250. M. Merağî, Tefsir: 22/68.

[333] Kaynaklara göre Hz. Süleyman Beytü'l Makdis'te bazen günlerce inziva­ya çekilir ibadet ederdi. Her sabah bahçede büyüyen ağaçlara ne işe ya­radıklarını soruyor, kimini dikiyor, kimini şifa için kullanıyordu. Ağaç­lardan biri Beyt'i Makdis'i mahvetmek için büyüdüğünü söyleyince onu söküp başka yere dikti. Sonra mihraba geçip namaza başladı. Böyle iken öldü. Kimilerine göre Azrail'den ecelini sormuş, önce cevap ala­mamış, sonra bir saat kaldığını öğrenince, hemen cinlere bir kapısız köşk yaptınp içine girip, değneğine dayalı olarak ibadete başlamış, öy­le iken vefat etmiş. Cinler tam bir yıl sonra onun öldüğünü anlamışlar. Bu işi onlara bildiren güveye minnettar kalmışlar. (Taberî, el-C. Beyan: 22/52. Taberî, Tarih: 1/355. İbni Kesir, el-B. ve'n Nihâye: 2/31-32. İbni Iyas, B.Z. fi-Y Dühur, s: 160-161. es-Sa'lebî, K. Enbiya, s: 328-330. Kurıubî, el-C. li-A. Kuran: 14/178-179. Û. Za-mahşerî, el-Keşşâf, 3/557)

lbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadise göre, öleceğini, namaz kıldığı anda önünde biten ağaçtan öğrenen Hz. Süleyman: 'Ya Rabbi, ölümü­nü cinlerden gizle de, insanlar onların ğaybı bilmediklerini anlasınlar' duasında bulunduktan sonra, adı geçen ağaçtan bir asa yaptı ve ona dayalı şekilde cinlerin gözü önünde bir yıl ölü olarak kaldı. (Taberî, el-C. Beyan, 22/51. Taberî, Tarih, 1/355. Kurtubl, el-C. li-A. Kur'an: 14/179. İbni Kesir, K. Enbiya, s: 456-457. İbni Kesir, el-B. ve'n Nihâ­ye, 2/31.)

Bu hadis gariptir ve sağlam oluşunda şüphe vardır denilmektedir. Çün­kü hadisin ravilerinden birinin haberleri garipliklerle doludur ve pek çok rivayeti terkedilmiştir. (Doç. A. Aydemir, I.K.G. Peygamberler, s: 222)

[334] Taberî, Tarih, 1/357. en-Nisabûrî, G.K. ve R. Furkan, -Taberî'nin kenannda: 22/49. lbni Kesir, K. Enbiya s: 458. İbni Kesir, El-B. ve'n Nihâ­ye, 2/32. es-Sa'lebî, K. Enbiya, s:330. İbni Esir, el-K. fi't Tarih, 1/244

Hüseyin K. Ece, Hz. Süleyman, H. Ece Yayınları: 176-180.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hz. Sûleyman ın ölümü
« Posted on: 24 Kasım 2020, 06:16:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Sûleyman ın ölümü rüya tabiri,Hz. Sûleyman ın ölümü mekke canlı, Hz. Sûleyman ın ölümü kabe canlı yayın, Hz. Sûleyman ın ölümü Üç boyutlu kuran oku Hz. Sûleyman ın ölümü kuran ı kerim, Hz. Sûleyman ın ölümü peygamber kıssaları,Hz. Sûleyman ın ölümü ilitam ders soruları, Hz. Sûleyman ın ölümüönlisans arapça,
Logged
24 Ağustos 2015, 02:20:09
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.211« Yanıtla #1 : 24 Ağustos 2015, 02:20:09 »

 Rabbim Razı olsun çok güzel paylaşım olmuş. Gün geçtikçe bilgilere yeni yeni bilgiler katıldıkça Elhamdülillah çok ama çok mutlu oluyorum.Vesile olan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
31 Ağustos 2015, 18:06:07
❣ Muhammed ❣
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3.112


« Yanıtla #2 : 31 Ağustos 2015, 18:06:07 »

Esselamu Alleyküm Ve Rahmetullah Ve Berekatuh...Hz.Süleymanın hayatıyla ilgili bir çok bilgi edindim.Gerçektende Çok olağanüstü durumlar var.Rabbim Hz.Süleymana bir çok mucije vermiştir.Bu mucijeleri okdukçe şükrediyorum.Rabbimizin kudreti ne büyük!!!
Allah c.c razı olsun İnşaAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

31 Ağustos 2015, 21:32:50
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #3 : 31 Ağustos 2015, 21:32:50 »

Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim.Hz.Süleyman öldüğünde elinde bastonu vardı ve uzun süre  öldüğünü kimse anlamadı.Ve kurtlar bastonu yiyip bitince Hz.Süleyman duşmuş ve öldüğünü anlamışlar....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Ekim 2018, 08:58:28
Fatma Ylmz
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 325


« Yanıtla #4 : 14 Ekim 2018, 08:58:28 »

Her şeyiyle farklı bir peygamberdi hz İbrahim. Rabbinin huzurunda saatlerce nasıl ibadet ediyorsa ruhunuda o şekilde vermiş. Allah’ım bizlerde her anını seninde yolunda geçirelimki ölümümüzde senin rızan ve huzurunda olsun. Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &