ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Peygamberin Savasları > Harbin sonu
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Harbin sonu  (Okunma Sayısı 1496 defa)
07 Ocak 2011, 15:11:21
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 07 Ocak 2011, 15:11:21 »Harbin Sonu:


111. Yavaş yavaş, Hz, Peygamberin IS.A.) sağ ve salim olduğu haberi etrafa yayıldı ve Müslüman­lar tekrar onun etrafında toplanmaya başladılar. Bir kısım düşman mağaraya doğru tırmanmak isteyince, sayıları epey yüksek olan Müslümanlar yukarıdan düşman üzerine taşlar atmak suretiyle şiddetle karşı koydular. Düşmanda bu vaziyetten Hz. Peygamberin (S.A.) orada olduğuna dâir hiç bir şüphe uyanma-' mıştı. Daha fazla da • ısrar etmeyerek çekilmişlerdi. Düşman ordusu kumandanı Ebû Süfyân, anlaşılan ordusuna karargâha dönmek hususunda kat'î emirler verdikten sonra harp sahasında son bir defa daha do­laştı ve Hz. Peygamber (S.A.) hakkında bazı emare­ler tesbit etmeye çalıştı. Harp sahasında durmadan meydan okuyarak bağırıyordu. Fakat, Hz. Peygam­ber (S.A.) cevap vermemelerini arkadaşlarına emret­ti. Ancak vaktâ ki Ebû Süfyân, Hz. Peygamber (S.A.) hakkında hakaretamiz sözler sarfetti, o sırada Hz. Peygamber1 (S.A.) tarafında olan Hz. Ömer ortaya çıktı ve aralarında tarihen meşhur şu söz düellosu cereyan etti.[165]

Ebû Süfyân — «Hübelin»   (şanı)  yüce olsun. Ömer ibn Hattâb — Allah yücedir ve uludur!

—  Bizim Hübelimiz var, sizin ise yok!

—  Allah  bizim   (sevgili)    dostumuz    (Mevlâ-mız) dır. Sizin ise değil!

—  Ey  Ömer!   Bana  hakikati  söyle!   Muham­medi  (S.A.)  öldürdüğünü iddia eden Kamİ'e'den çok, sana itimad ederim, bu iddiası doğru mu?

— Ey Allanın düşmanı! Hz. Peygamber (S.A.) ve Ebû Bekr hayattadır ve şimdi senin dedikle­rini işitip (imlemektedirler.

—  Uhud,  Bedr'e   mukabildir    (Onun   intika­mıdır); Hanzele, Hanzele'ye mukabildir".[166]

—  Evet!   Fakat  bizim  şehidlerimiz  Cennette, sizinkiler ise Cehennemdedirler.

112. Kureyşliler, artık tamamen karargâhlarına çekilmişlerdi. Kumandanları bu söz kavgasından son­ra, adamlarını çağırıp Müslümanların bu son muka­vemet birliğine hücum etmeleri için emir vermedi ve­ya veremedi ve dönüş için onları takip etti.

113. Hz. Peygamber (S.A.) onların bu şüpheli çe­kilişlerinden kuşkulanmıştı. Onların müdafaa tedbir­leri alınmamış olan Medine  şehrini  zaptetmeye ha­zırlandıklarını zannediyordu. Yaralarına rağmen, he­men mümkün olduğu kadar işe yarar güçlü adamla­rından bir avuç kuvvet tertip ve teşkil etti; gayesi şehri müdafaa idi. Müslüman istihbarat askerleri düş­man karargâhı hakkında bazı haberler getirmişlerdi; bunlara göre Kureyşliler, develerine biniyorlar, atlar isi; sırtları çıplak olarak bunların yanı başlarında ye­dekte bırakılıyordu. Hz. Peygamber dedi ki: «Bu hal, onların hemen yeni bir harbe tutuşmak değil de, mem­leketlerine dönmek üzere uzun bir yolculuk niyetinfle olduklarını gösterir.[167]

114. Fakat Hz. Peygamberin (S.A.) gönlü hâlâ rahat edememişti. Düşmanın pek yakında bu dönüş­ten vaz geçip tekrar Medine üzerine hücuma geçe­ceğini ve elde ettikleri muvaffakiyeti tamama erdi­receklerini zannediyordu; haklıydı da. Hz. Peygamber (S.A.) düşmanın arkasından epey bir müddet yürü­dü; hattâ bazı ileri keşif kolları çıkardı. Bunlardan ikisi esir edilmiş ve düşman tarafından şehid edil­mişlerdi". [168] Fakat bunlardan bazıları, düşman üze­rinde, Hz. Peygamberin (S.A.) ordusunu yeniden ter­tip ve teşkil ettiği, hattâ Uhud'da karşılaştıkları Müs­lüman ordusundan daha kuvvetli bir ordu ile tekrar karşılarına çıkmak istediği zehabını uyandırmaya muvaffak oldular. Düşmanın mukabil blöfü ise Müs­lümanlar üzerinde hiç bir tesir icra etmemiş oluyor­du. Hz. Peygamber (S.A.) Medine'den le kilometre mesafedeki Hamrâ'ül-Esed mıntıkasında Vadi Aqîq üzerinde Zul-Huleyfe'nin solunda otağ kurdu ve bü­tün bir gece askerlerine beş bin kadar ateşi mütema­diyen yakmalarını emretti. [169] Birkaç gün sonra, artık düşmanın tekrar dönmesine imkân olmadığı anlaşı­lınca Medine'ye dönüş için yürüyüşe geçti".[170]

115. İbn Sa'd [171] bize, Hz. Peygamberin (S.A.) Uhud harbinden sonra, düşmanın peşinden takibe çık­mazdan evvel, evinin himaye ve müdafaası için mu­hafız kuvvetleri ayırıp vazifelendirdiğine dair kafi malûmat vermektedir. İbn Kesir [172] ise, bütün teferru­atına varıncaya kadar Hz. Peygamberin (S.A.) Uhud'­da Ensârİlerin sancağı altında nasıl düşman karşısın­da vaziyet aldığını ve birçok kumandanına, düşmana karşı koymak üzere muhtelif istikametlere doğru ha­rekâta kalkmaları hususunda nasıl emirler verdiğine dair bol bilgi vermektedir. [173
4- HENDEK SAVAŞI


(Hicrî 5. Yıl, 8-29 Şevval / M. 3-24 Ocak, 627)

Hayfoer Şehri Yahudilerinin, Medineli Müslümanlara Âit Kervanların Yollarını Kesmeleri:
 

116. Hendek;   Ahzâb,   Hisar   gibi   çeşitli   adlarla yâd edilen Hz. Peygamberin   (S.A.)   bu savaşı, Resû-lullah zamanının mühim bir muharebesidir. Hicri be­şinci yılda (M. 626) cereyan ettiğine göre, Uhud har­binden iki yıl sonra vuku bulmuştur. Bu hâdisenin şiddet ve ciddiyeti Kur'ân-ı Kerim'de şu heyecan ve­ren âyetlerle  teyid edilmektedir :

O vakit onlar üstünüzden, altınızdan size gel­mişlerdi. O zaman gözler yılmış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı ve siz Allaha karşı türlü zanlarda bulu­nuyordunuz.» «İşte orada mü'minler imtihana uğra­tılmışlardı. Şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı.» (K , 33/10-11).

117. Kureyşliler,  Uhud'da  muvaffak  olmuşlardı; bununla beraber, kendi kervan emniyetlerini  temin edecek tarzda bütün Medine .garnizonlarını toprakla­rına ilâve edip, dağılan   Müslümanların   son   askerî mukavemetlerini de kırarak bu zaferlerini bir sonu­ca bağlıyamadılar.  Netice  şudur  ki,  Kureyşli  askerlerin harp sahasını terklerini müteakib Müslümanlar* hemen eski harp durumlarını kazanmış ve müteakip aylarda ise, daha islâh edilmiş hâle bile gelmişlerdi. O kadar ki, daha sonraları Müslümanların doğuda Bi'r Ma'ûna ve Zât'ür-Riqâ'. (ikisi de Necd sahrasın-dadır) ve kuzeyde Dûmet'ül-Cendel'e [174] yaptıkları as­kerî seferler şaşmaz bir tarzda bize onların gün geç­tikçe genişleyen nüfuz sahalarını göstermektedir. Bunlar sadece kuzeyde Mısır ve Suriye ulaştırma yol­ları üzerinde değil, aynı zamanda kuzey doğuda Irak kervan yo]u üzerinde bulunan mahallerdi. Bu suret­le Mekkelilerin kervanlarına bütün yollar artık büs­bütün kapanmıştır.[175]

118. Mamafih Benü'n-Nadir Yahudi kabilesinin Medine'den sürülmesi, devlet merkezi dahilinde Müs­lümanların durumlarının kuvvetlenmesine sebep ol­duysa da hâriçte yeni yeni güçlükler doğurmuştur. Çünkü Yahudiler kuzeye hicret etmişler ve Vâdi'ul-Qurâ, Hayber vahası ve Suriye ticaret kervanları yolu üzerindeki diğer uğrak yerlerine yerleşmişlerdi. Bunlar, burada önce mahalli ve civar halkı Müslü­man devleti aleyhine kışkırttılar ve kendileriyle bir­likte hasmane hareketlerde bulunmaya teşvik ettiler-Böylece az bir zaman sonra, Dûmet'ul-Cendel hâki­minin bu havaliden Medine'ye giden kervanlara za­rarlı olduğunu görmekteyiz. [176] Aynı zamanda Gatafân kabilesi ile, Hayber havalisinin bir senelik hurma mahsulünün tamamını vermek mukabili, Medinelile-re karşı girişilen mücadelede karşılıklı yardımlaşmak için ittifak akdettiler. [177] Bundan başka Hayber Yahudi -lerinden Nadiriler, Mekkelileri tekrar Medinelilere karşı hücuma kalkmaları ve bunu bilhassa Gatafân ve Fezârelilerinki ile aynı zamana isabet ettirmek hu­susunda teşvik etmeye başladılar. [178] Son olarak calibi dikkat olması dolayısiyle belirtmek lâzımdır ki, ka­rarlaştırılmakta olan Medine muhasarasına Hayber-liler, hassaten Nadiri Yahudileri, kendilerini iştirak­ten uzak tutuyorlar ve bu mücadeleye hiç bir askeri birlik göndermemeye çalışıyorlardı. [179]

 

(Tehlikeyi Tomurcukken Önleme) Gayesiyle Girişilen Benû Mustalık Harbi:
 

119. Düşmanın hakikî plânını izaha girişmeden evvel, onlar tarafında iş birliğine kalkmış mütte­fikler mevzuundaki bazı karanlık noktalan aydınlat­mamız faydalı  olacaktır.

120. Tarihçiler, umumiyetle, Mekkelilerden baş­ka onların müttefikleri olarak Ehâbiş, Gatafân, Feza-re, Mürre, Eşcâ' ve Süleym kabilelerini zikrederler. Belâzurî buna Saqîfi de eklemek'tedir. [180] Kimse bu it­tifak zincirine Benü Mustalik'in de dahil olduğundan şüphe etmemektedir. Şimdi, biz, bu sonuncuların ni­çin ve nasıl Hendek harbi ile alâkalı olduğunu göste­receğiz.

121. Mustalikiler, Huzâ'alılarm bir koludur; fa­kat bu kabilenin Hz. Peygamber (S.A.) ile evveldenberi müttefik diğer kollarından farklı olarak bunlar, Ehâbîş zümresinden bir kısmı teşkil etmekte ve ay­nı zamanda Mekkeli Kureyşîlerin müttefiki durumun­daydılar. [181] Şurası bellidir ki, Hz. Peygamber (S.A.), yâ bu kabileden olan dostları veya bu kabile Müslü­manları vasıtasiyle, Mustalikîlerin Medine'ye bir hü­cum için hazırlandıklarına dâir haberler elde etmişti ve tehlikeyi daha tomurcuk halindeyken koparmak gayesiyle onlara karşı âni bir sefer tertipledi; Hen­dek muhasaracılannm gelmelerinden iki ay evvel de onları bertaraf etmeye muvaffak oldu.

122. Tekrar edelim ki bu sefer, Hendek kuşat­ma harbinden tam iki ay evvel tahakkuk ettirilmiş­tir. Bildiğimiz gibi, tarihçilerin bir kısmı bu hâdiseyi H. 4., diğerleriyse 5. ve nihayet diğer bir kısım da H. 6. yıla isabet ettirirler. Fakat, Beyhaqî'nin de izah et­tiği gibi [182] bütün bunlar bir hesaplama usuliyle alâ­kalı şeylerdir. Hz. Ömer'in ıslâhatından evvel Müslü­manlar takvim yılını üç ayrı tarzda başlatmaktaydı lar: .1) H...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 07 Ocak 2011, 15:12:59 Gönderen: Sumeyye »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Harbin sonu
« Posted on: 06 Nisan 2020, 11:56:14 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Harbin sonu rüya tabiri,Harbin sonu mekke canlı, Harbin sonu kabe canlı yayın, Harbin sonu Üç boyutlu kuran oku Harbin sonu kuran ı kerim, Harbin sonu peygamber kıssaları,Harbin sonu ilitam ders soruları, Harbin sonuönlisans arapça,
Logged
13 Mayıs 2014, 18:41:37
Kader 7/C

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.088« Yanıtla #1 : 13 Mayıs 2014, 18:41:37 »

Hz. Peygamber (s.a.s)'in müsriklerle yaptigi büyük ve en önemli savaslarindan birisi. Uhud savasindan iki yil sonra, Hicret'in besinci yilinin sevval ayinda (23 subat 627) Medine'nin kuzeyinde cereyan etmistir.

Kureys müsrikleri Uhud savasinda basarili olmuslardi ama müslümanlarin gücünü kiramamislardi. Tam tersine müslümanlar Medine'deki birlik ve beraberliklerini saglamlastirmis, askeri bakimdan daha güçlü bir duruma gelmislerdi. Medine'de sürekli problem çikaran Yahudi Benu Nadir kabilesi sürülmüs; doguda Zatu'r-Rika, kuzeyde Dumetü'l-Cendele yapilan seferler kesin zaferle sonuçlanmis, müslümanlarin gücü ve etkinligi gün geçtikçe daha da büyümüstü. Bunun sonucu olarak Mekke müsriklerinin Misir, Suriye ve Irak yönündeki kervan yollari tamamen kapatilmisti.
[/i]
Müslümanlarin bölgeye hakim bir güç olmaya baslamasi Islâma katilanlarin sayisini hizla artirmis, geçen zaman, müslümanlarin sosyal hayatlarini düzenleme ve yerlestirme yolunda önemli adimlar atmasina firsat tanimisti. Islâm'in bu gözle görülür güçlenisi karsisinda müslümanlarin baslica düsmanlarindan olan yahudiler, düsmanca faaliyetlerine hiz verdiler. Özellikle Medine'den sürülen Benu Nadir kabilesi bütün çevrede Islâm aleyhinde sürekli propaganda yapiyor, Islâm'in güçlenmesini önlemek için müslümanlara kesin bir darbe vurmanin yollarini ariyordu. Bu çalismalari sonuçsuz kalmamis, yahudiler aralarinda görüs birligi saglanarak Kureys ve diger müsrik kabilelerle birlesmenin yollari aranmaya baslamisti.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 13 Mayıs 2014, 18:42:10 Gönderen: Kader 7/C »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Dünya güzel olsaydı,doğarken ağlamazdık...

Yaşarken temiz olsaydık,ölünce yıkanmazdık.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &