> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye > Zevil´ekhamın Tevarüsü
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zevil´ekhamın Tevarüsü  (Okunma Sayısı 929 defa)
16 Mart 2010, 15:18:19
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 16 Mart 2010, 15:18:19 »Zevil´ekhamın Tevarüsü151 - : Mirasa müstahik olacak zümrelerin beşinci derecesini de te-v il´er ham denilen karibler teşkil etmektedirler. Şöyle ki :

Bir Ölünün eshabı feraizden ve asabatı nesebiyye ve sebebiyye takımın­dan vârisi bulunmadığı takdirde terekesine zevU´erhamdan olan karibleri sınıflarına göre müstahik olurlar.

152 - : Zevil´ertiam da binefsihi asabattan olanlar gibi dört sınıfa ay­rılır ve anlar gibi tevarüs ederler, aralarında sırasiyle kurbi cihet, kurbi de­rece, ve kuvvei karabet hususları tercihe sebep olur. Şöyle ki :

Zevirerhamın birinci sınıfı, bizzat Ölüye cüz´iyyet itibariyle müntesib olanlardır. Bunlar evlâdı benat ile benatı ibnin evlâdıdır.

ikinci sınıfı, ölüye asliyyet itibariyle münsetib olanlardır ki, fâsid cedler ile fâsid ceddelerden ibarettir. Anasının babası, anasının babasının babası, babanın anasının babası, ananın babasının anası gibi.

Üçüncü sınıfı, ölünün babasına cüz´iyyet itibariyle müntesib olanlardır. Bunlar da ölünün ana baba bir veya baba bir veya ana bir kız kardeşlerinin ilâ nihaye erkek ve kız evlâdı ile liebeveyn veya lieb veya liüm erkek kar­deşlerin ilâ nihaye kızları ve ana bir erkek kardeşin erkek oğullarıdır.

Dördüncü sınıfı, Ölünün alel´ıtlak ced ve ceddelerine cüz´iyyet itibariyle müntesib olan kimselerdir. Bunlar da liebeveyn, lieb ve liüm ammeler ile amcalar ve liebeveyn, lieb, ve liüm haller ile halalar ve bunlarm evlâdıdır ve amca kızlariyle bu kızların evlâdıdır.

153 - : Yukarıdaki dört sınıf, mebsutı serahsîde yedi zümre olmak üze­re şu veçhile kayd edilmektedir:


(1) Evlâdı bcnat.

(2) Benatül´ihve ve evlâdül´ehavat,

(3) Fâsid eed ve ceddeier,

(4) Liüm amcalar, liebeveyn, lieb ve liüm ammeler ve hal ile ha­lalar,

(5) Dördüncü zümrenin evlâdı,

(6) Babanın liüm amcaları ve baba­nın alel´ıtlak ammeleri, hal ve halaları,

(7) Altıncı zümrenin evlâdı.

154 - : Kurbi cihet itibariyle tercih, zevil´erhamm dört sınıfı arasında aranır. Meselâ : Birinci sınıf erbabı var iken ikinci sınıf erbabı vâris ola­maz. Bu bir kaidei umumiyedir Lâkin tarzı taksim itibariyle her sınıf baş­ka bir usule tabidir. Binaenaleyh her sınıf ahkâmı ayrıca bildirilecektir.

155 - : Kurbi derece, bir sınıf erbabı arasında aranır, bir sınıfa men-sub müteaddit kimselerden ölüye en karib olan, diğerlerine takdim olunur.

Meselâ : Birinci sımfda meyyitin kızının kızı, meyyitin kızının kızının kuına müreccahtır, ikinci sımfda da ananın babası, ananın anasının ba­basından mukaddemdir.

Bu mesele, (ehli karabet) denilen Hanefiyyeye göredir, muhtar olan da budur.

Fakat zevirerhamın tevarüsünde başkaca iki kavi daha vardır. Birin­cisi : (ehli tenzil) denilen Alkarna ile Şa´bînin ve Mesruk ile Hasan îbni Zi-yadm ve tabilerinin kavlidir ki, bunlara göre her zi rahm. kendisini mey­yite isal eden vasıta menziiesindedir. O vasıta mevcut olduğu takdirde ne kadar sehme müstahik olursa o zî rahm de o kadar sehme müstahik olur. Yani : o vasıtayı temsil eder. Meselâ : bir ölünün kızının kıziyle liebeveyn veya lieb kız kardeşinin kızı içtima etse terikesi bunlar arasında münase-feten taksim edilir. Çünkü yalnız kıziyle kız kardeşi bulunduğu takdirde de böyle taksim edilecekti. Sureti :

ikincisi : (ehli rahim) denilen-Hasan ibni Meysere ve Nuh ibni Zirah ve tabilerinin kavlidir ki, bunlara göre İrse istihkak rahim vasfı umumisine gö­re olduğundan zevü´erham terikeye müsavat üzere müstahik olurlar; dere çeleri gerek müsavi olsun ve gerek olmasın. Bir misal :

156 - : Kuvvei karabet itibariyle tercih; birinci, üçüncü ve dördüncü sınıf erbabından bir derecede bulunan kimseler arasında aranır, ikinci sınıf erbabı arasında aranmaz, bunlar bir derecede bulununca umumen vâris olurlar, ölüye gerek vâris ve gerek zî rahm vasıtasiyle müntesib olsunlar, muhtar olan budur. Bir misal :

157 - : Kuvveti karabet, ölüye ana ve baba cihetinden müntesib olmak, ?e zî rahmin ehli heraizden veya asabadan birinin evlâdı bulunmak sure­tiyle tahakkuk eder, ye tercihe medar olur.

Şöyle ki : •zevil´erhamm birinci sınıfından müteaddid kimseler cem olup da bazıları ehli feraizden vâris evlâdı, diğerleri de zevilerham evlâdı bulun­sa vâris evlâdı tercih olunur. Misal :

olmolü kulluhü leha

Zevil´erhamın üçüncü sınıfından da müteaddit kimseler cen olsa asaba evlâd, zevil, erham evlâdı üzerine tercih olunur. Misal :

Bu üçüncü sınıfa mensub dereceleri müsavi kimselerin hepsi de asa­ba evlâdı, veya hepsi de zevil´erham evlâdı veya bazıları asaba, bazıları da sahibi farz evlâdı bulunsa usulün sıfatı, irse istihkak ve ademî istihkakı füruda da muteber olacağından vâris olabilecek aslın for´İ de vâris olur, sakıt olacak asim fer´i de sakıt olur. Misal :

Görülüyor ki : üçüncü meselede ah liümün kızı. kendisine düşen seni­mi almıştır. Kendisi vâris ve sahibi farz olduğundan kızı da vâris olmuştur. Dördüncü meselede ise ah liebin oğlunun kıziyle uht lehümamn oğlunun oğ lu, ve uht liümmün oğlunun kızı vâris olamamışlardır. Çünkü ah liebin oğ­lunun kızı veledi gayrî vârisdir, diğerleri ise veledi zî rahmdır. Binaenaleyh terikenin tamamı hem kuvveti karabeti haiz, hem de veledi asaba bulunan ah lehümamn oğlunun kızına aid bulunmuştur.

Bu mesele, îmamı Muhammede göredir ki, İmamı Azamdan da vârid olan meşhur rivayete muvafıkdır.

îmam Ebu Yusüfe göre aslı liebeveyn olan, aslı îieb veya liüm olandan mukaddemdir, keza aslı îieb olan da aslı liüm olandan evlâdır. Bu kavle gö­re liebeveyn kız kardeşin evlâdı var iken Îieb veya liüm kardeşin evlâdı vâris olamaz. îkî misal :

158 - : Zevü´erhamm dördüncü sınılma mensup olanlar, hayyûı kara­betleri müttehit, yani : cümlesi baba veya ana cihetinden ölüye mensup olan kimselerden müteşekkil olunca kuvveti karabetle tercih olunörlar. Fa­kat hayyizı karabetleri muhtelif olur ise bunlar iki ferik sakıhr. bu iki fe­rik arasında kuvveti karabetle tercih aranmaz, iki ferik de vâris olur. Yal­nız her ferikin kendi efradı arasında kuvveti karabete itibar olunur.

Binaenaleyh liebeveyn ammeler, îieb veya liüm ammeler üzerine ve Îieb amemîer, liüm am ve ammeler üzerine tercih olunur. Kezalik : liebeveyn hal ve hala, Îieb veya liüm hal ve hala üzerine müreccahtır. Lieb hal vu hala da liüm hal ve haladan mukaddemdir. Bunlar da erkekler ile kadınlar arasında bu takdim itibariyle fark yoktur. Fakat liebeveyn ammeler ile lieb hal veya halalar cem olsa her iki ferik de vâris oiur.

işte bunlar zevü´erhama ait kavaidi umumiyyedendir. Nitekim ileride tatbikatı mufassalan görülecektir. Üç misal [17]

Zevil´erhamın Birinci Sinifi
159 - : Zevil´erhamın birinci sınıfına dahil müteaddit kimseler toplanıp da hiç biri vâris evlâdı bulunmaz veya hepsi de vâris evlâdı bulunursa ba­kılır : Eğer asılları sıfatta, yani : zükûret ve ünüsette müttefik iseler terı-ke, füruun ebdamna göre taksim olunur, ve daima erkeklere kadınların iki misli hisse verilir, iki misal :

160 - : Birinci sınıf erbabından bir derecede müteaddit kimseler top­lanıp da asılları sıfatça muhtelif olursa üç halden hali olamaz.

Birincisi. : cihatta ve füruda. teaddüt bulunmaz.

İkincisi : cihatta teaddüt bulunmayıp yalnız füruda teaddüt bulunur.

Üçüncüsü : cihatta teaddüt bulunur, yani : bir şahıs, müteaddit cihetten karabet sahibi olur.

İşbu üç halde kaidei esasiyye şudur : «Usulden sıfat, fürudan adet alı­nır ve cihatın teaddüdü suretinde bu teaddüt usulde itibar olunur.»

Bu, İmamı Muhammede göredir, müftâ bih olan da budur. Fakat İmam Ebu Yusüfe göre usulün zükûret ve ünuset itibariyle ihtilâfı nazara .alın­maz, cihatta teaddüt olmadığı takdirde terike füruun ebdanı (adedi rüüs) üzerine ikili birli taksim olunur, cihatta teaddüt bulunduğu takdirde ise bu teaddüt, usulde değil, füruda itibar edilir, her fer´a kaç cihetten karabeti haiz ise ona göre hisse verilir.

İmamı Azamdan bu hususta iki rivayet vardır, İmam Ebu Yusüfün mezhebi ameliyyat itibariyle suhuleti haizdir, fakat İmamı Muhammedİn mezhebi, imamı Azamdan meşhur olan rivayete mutabık ve muhtardır. Ni­tekim bunlar aşağıdaki meselelerden de tevazzuh edecektir.

161 - : Birinci halde, yani : usulde zükûret ve ünuset itibariyle ihti­lâf bulunup da gerek cihatta ve gerek füruda teaddüd bulunmadığı takdir­de iki suret melhuzdur. Birincisi, yalnız iki vâris bulunmaktır. İkincisi de muhtelif batınlar bulunmaktır.

Evvelâ : iki vâris bulunduğu takdirde terike, asılların ihtilâf ettiği ba­tında ikili birli taksim olunur, sonra asılların mirası ferilere verilir.

Meselâ : bir Ölünün kızının oğlunun kiziyle, kızının kızının oğlu bulunsa terîkesi, asılların ihtilâf ettiği ikinci batında taksim edilir, sülüsanı kızının oğluna verilip andan kızına intikal eder, sülüsü de kızının kızına verilip andan oğluna intikal eder.

Bu, İmamı Muhammede göredir. İmam Ebu Yusüfe göre ise terike doğrudan doğruya ber hayat bulunan feriler üzerine ikili birli taksim edilir, sü­lüsanı oğula, sülüsü de kıza verilir. Misal :

Saniyen : muhtelif batınlar bulunduğu takdirde terike, asılların ilk ih­tilâf ettiği batında sıfatlarına göre ikili birli taksim olunur, sonra zükûr bir taifei, inas da bir taife kılınarak bakılır : eğer kendileriyle ferileri arasın­daki vasıtalarda erkeklik ve kadınlık itibariyle ihtilâf bulunmazsa her taife­nin hissesi kendisinin son ferilerine, sıfatlarına göre ikili birli olarak verilir. Fakat her hangi bir taife üe son ferilerin arasındaki vasıtalarda erkeklik ve kadınlık itibariyle ihtilâf vaki olursa o teifenin elinde bulunan sehimîer, kendisinden sonra en evvel i...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Zevil´ekhamın Tevarüsü
« Posted on: 28 Kasım 2020, 01:40:15 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zevil´ekhamın Tevarüsü rüya tabiri,Zevil´ekhamın Tevarüsü mekke canlı, Zevil´ekhamın Tevarüsü kabe canlı yayın, Zevil´ekhamın Tevarüsü Üç boyutlu kuran oku Zevil´ekhamın Tevarüsü kuran ı kerim, Zevil´ekhamın Tevarüsü peygamber kıssaları,Zevil´ekhamın Tevarüsü ilitam ders soruları, Zevil´ekhamın Tevarüsüönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &