ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye > Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm)  (Okunma Sayısı 1192 defa)
19 Mart 2010, 15:43:01
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 19 Mart 2010, 15:43:01 »4.Cilt 1.Bölüm
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...

İSLÂM HUKUKUNDA İRTİDAD HÂDİSELERİNE MÜTEALLİK MESELELERE DAİRDİR.

Irtidadın Mahiyeti :

İrtidad1n Rüknü :

İrtidadın Tahakkukundaki Şartlar :

İrtidad Edenlerin Nefislerine Raci Hükümler

Mürtedler Hakkında Tatbik Edilecek Cezanın Hikmeti Teşriiyyesi

İrtidad Edenlerin Tasarruflarına Aid Hükümler :

İrtidad Edenlerin Hali İslâmdaki Bazı Tasarruflarına Ve Dinî Vazifelerine Aid Hükümler :

İrtidad Edenlerin Cinayetlerine Müteallik Hükümler:

İrtidad Edenlerin Zevç Veya Zevcelerine Hükümler :Müteallik.

İrtidad Edenlerin Nefislerine, Mallarına, İrslerine Ve Borçlarına Müteallik Hükümler :

BEŞİNCİ BÖLÜM...

İSLÂM HUKUKUNDA ESARET MÜESSESELERİNE MÜTEALLİK MESELELER..

Mukaddime = Esaret Ve Memlûkiyet Müesseseleri:

İ´takın Rüknü.

İ´takın Nevileri :

İ´takın Şartları :

Tenciz, Talik, İzafe Suretiyle Olan Itklar :

I´tak İn Kabili Olub Olmaması :

I´takın Hükümleri Ve Bu Hükümlerin Sabit Olacağı Vakitler :

Tedbirin Rüknü Ve Nevileri :

Tedbirde Tecezzi Ve Rücu Carî Olub Olmadığı :

Tedbirin Hükmü :

İstilâdin Rünkü Ve İstilâd İle Sabit Olan Hürriyetin Sebebi :

İsti Ladin Şartlari :

Kitabetin Rüknü Ve Nevileri :

Kitabetin Şartlari

Kitabetin Hükümleri Ve Vasıfları :

Kitabetin Mendubiyeti :

Mükâteblerin Yapıp Yapamıyacakları Tasarruflar :

Itk Alâ Male Müteallik Meseleler :

I´takın, Tedbir İle İstilâdın Ve Kitabetin Sübutü :

Ab1klara Müteallik Meseleler :

Abikların Derdest Edilmeleri Ve Maliklerine Redleri:

Abıkların Satılmaları Ve Nafakaları :

Abıkın Mâlikinden Alınacak Ücret :

Ücrete İstihkakın Şartları :

Ücrete İstihkakın Nisbeti Ve Ücretin Mikdarı :

Ücreti Verecek Kimseler :

Ücretin Sukutu Ve Ab1kıyyetle Beraber Mal İddiası :

İlâve :

Velaı İtakanın Sebebi Sübutü :

Velâi İtakanın Vasıfları :

Velânın Hükmü Ve Sübutündeki Şartlar :

Velâ Hususunda İhtilafı Din :

Velâi İtakanın Ne İle Sabit Olacağı :

Velâi Müvalâtın Rüknü, Şartları Ve Hikmeti Teşriiyyesi:

Akdi Müvalâtın Vasıfları, Hükümleri :

Akdi Müvalâtın Sübutü Ve Velâi Müvalât Hakkında Müc-Tehidlerin Akvali :

DOKUZUNCU KİTAB..

DEVLETİ İSLÂMİYYENİN VARİDATINA VE BİR KİSİM ŞER´Î MİKYASATA MÜTEALLİK MESELELERİ CAMİ OLUB İKİ BÖLÜME AYRILM1ŞDIR.

(BİRİNCİ BÖLÜM)

İSLÂM HUKUKUNDAKİ VERGİLER HAKKINDADIR.

Vergilere Dair İstılahlar :

Beytül´malin Varidat Menbalar! Ve Sarp Mahalleri :

Emvali Zahire Ve Bâtına :

Araziyi Öşriyyedeki Ekinlerden, Meyvalardan Alınacak Vergiler :

Araziyi Haraciyyeden Ve Araziyi Mevatdan Alınacak Vergiler :

Haracın Sukutnu İcab Edib Etmeyen Haller :

Araziyi Memleket = Emiriyye Mahsulatından Alınacak Vergiler :

Araziyi Memlûke Mahsulâtının Vergileri :

Hayvanatı Ehliyye Vergileri :

Koyunlardan Alınacak Vergiler :

Sığırlardan Alınacak Vergiler :

Develerden Alınacak Vergiler :

Ticaret Mallarından Alınacak Vergiler :

Cizyenin Mahiyyeti, Nevileri Ve Kimlerden Kabul Edileceği :

Cizyeyi Mucib Sebebler Ve Cizyenin Lüzumundaki Şartlar :

Cizyelerin Mikdari

Cizyenin Vazedileceği Ve Lâzımül´eda Olduğu Zaman :

Cizyeyi Iskat Eden Haller :

Cizyenin Sukut Edib Etmiyeceğine Dair Olan İhtilâfın Menşei Ve Cizyenin Ezaya Mukarin Olub Olmaması :

Rikâz Denilen Madenler İle Definelerin Varidatı :

Ganaimi Emval Varidatı ;

Müsaleha Bedeller! Ve Hediyyeler Varidatı :

Lûkatalar, Diyetler Ve Terikeler Varidatı :

(Bir Lahika : Zekât Hakkında) : Zekâtın Şeraiti :

Altın İle Gümüşün Nisablari :

Huliyyatın Zekâta Tabi Olup Olmaması :

Deyn Kabilinden Olan Mallarin Zekâta Tabi Olup.

Medyunların Zekât İle Mükellef Olub Olmamasi :

Zekâta Tâbi´ Malların Telef Ve İtlafı :

Zekâtın Tacili = Vaktinden Evvel Verilmesi :

Zekatın Masrafı = Kendilerine Zekât Verilib Verilemi-Yecek Kimseler :

İKİNCİ BÖLÜM...

İSLÂM HUKUKUNDA MÜSTAMEL BAZİ MİKYASLARA DAİRDİR.

Bazi Istılahlar :

Nakidlere Müteallik Mikyaslar :

Sair Mevzunata, Mektlata Ve Mayiata Müteallik.

Mesafelere, Mesahalara Müteallik Mikyaslar :

İki Mühim Vesika :

Birinci Vesika :

Fetva Eminliği Canibi Âlisine.

Mukaddime Emanetlere Müteallik Istılahlar :

(BİRİNCİ BÖLÜM)

ALELITLAK EMANETLERE DAİRDİR..

Emanetlerin Nevileri :

Emanetlerin Umumî Hükümleri

(İKİNCİ BÖLÜM)

VEDİALARA DAİRDİR.

Vedianın Rüknü Ve Sureti İnikadı :

Îdaın Şartları :

Vediaların Hükümleri :

Vediaların Muhafazası :

Vediaların Başkalarına Tevdi Ve Teslim Edilib Edilememesi :

Vedialarda Muteber Olub Olmayan Bazı Şartlar :

Vediaların Sahiblerine Red Ve İadesi

Vedialarda Zamanı İcab Edib Etmeyen Bazı Haller :

Vediaların Tazmininde Muteber Olan Zaman :

Vedialara Mütelük Dâvalar Ve Beyyineler :

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

ARİYETLERE DAİRDİR.

İarenin Rükünleri :

Ariyetlerin Şartları :

Ariyetlerin Hükümleri :

Ariyetlerin Sahiblerine Red Ve İadesi :

Ariyetlerde Zamani İcab Edib Etmeyen Haller :

«Hukuki Islâmiyye ve Istılahatı´ Fıkhiyye» nin işbu dördüncü ve beşinci cildleri, islâm hukukunun müteşekkil olduğu kitablardan mebahisi fıkhiy-yeden yedi kitabı muhtevidir ve bu kitablar, bu eseri teşkil eden kitabların, sekizinci kitabın 4 ve 5 inci bölümleri, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü ve o dördüncüsünden ibaretdir.

Sekizinci kitab «Hukuki harbe : cihada ve gayri müslimler ile bir kısım muamelâta» aid meseleleri ihtiva edip beş bölüme ayrılmıştır.

Dokunzucu kitab «Devleti islâmiyenin varidatına» müteallik meseleleri cami olup iki bölüme ayrılmıştır:

Onuncu kitab, emanetlere dair hükümleri muhtevi olub bir mukaddime ile üç bölüme ayrılmıştır. On birinci kitab, hibelere aid hükümleri ihtiva edib bir mukaddime ile iki bölümden ibaretdir. On ikinci kitab, vakıflar hakkındaki ahkâmı cami olub bir mukaddime ile beş bölümden müteşekkildir. On üçüncü kitâb; vasiyetlere, vesayetlere müteallik hükümleri havi olub bir mukaddime ile iki bölümden ibaretdir. On dördüncü kitab da feraiz ve intikal ahkâmını muhtevi olub bir mukaddime İle iki bölümden ve bir zeylden müteşekkil bulunmuştur.

Bu son beş kitab arasında rnündericat itibariyle büyük bir münasebet vardır. Çünkü bunlar, teberrüat mânasını muhtevidir, bunlarda meccanen devr, temlik ve temellük gibi içtimaî hayatın levazımından olan hükümler mündemicdir.

Meselâ : Bir zata saklaması için vedia olarak bırakılan bir mal, bir emanetdir. O zatın bu malı teberrüan muhafaza etmesi, bir içtimaî yardım demekdir.

Kezalik : Bir zâta ariyet verilen, yani : menfaati bedelsiz olaraîc temlik edilen bir mal da bir emanetdir. Bu malın menfaatlerinden o zatın istifade etmesi de bir teberru meselesidir.

Kezalik : Bir kimseye yapılan bir hibe, verilen bir hediyye de bir teber-rüden ibaretdir. Bir muavenetden, bir muhabbet nişanesinden başka değildir. Vakıflar ise birer mütemadi, ve pek faideli birer teberru mahiyetinde olub ferdlerin ve cemiyetlerin büyük ihtiyaçlarına tekabül etmektedir.

Vasiyetler, vesayetlerde birer muavenet, birer hayırhahlık eseri olub teberrüatın bir hususî nev´idir.

irs ve intikal hâdiselerine gelince bunlar da cemiyet arasında meccanen carî olan bir tesanüd, bir müzaheret eseridir, aileler arasındaki rabıtaları takviyeye hadimdir, akriba beyninde vücudu matlûb olan teavün ve tenasur vazifesinin tecellîsine hizmet etmekdedir.

Binaenaleyh ayni gayelere müteveccih meseleleri, hükümleri ihtiva eden, bu cihetle aralarında büyük bir münasebet bulunan mezkûr beş kitab, ese­rimizin, işbu dördüncü cildini teşkil etmekde bulunmuşdur. Tevfik, Allah Tealâ Hazretlerindendir.[1]
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İSLÂM HUKUKUNDA İRTİDAD HÂDİSELERİNE MÜTEALLİK MESELELERE DAİRDİR.İÇİNDEKİLER :İrtidadın mahiyeti. Irtİdadın rüknü. Ortidadm tahakku-kundaki şartlar. Irtidad edenlerin nefislerine raci hükümler. Mürtedler hak­kında tatbik edilecek cezanın hikmeti teşrüyyesı. Irtidad edenlerin tasarruf­larına âit hükümler. İrtidad edenlerin hâl-î islâtndaki bazı tasarruf­larına ve dinî vazifelerine dair hükümler, trtidad edenlerin cinayetlerine müteallik hükümler. İrtidad edenlerin zevç veya zevcelerine müteallik hükümler, İrtidad edenlerin evlâd ve ahfadına müteallik hükümler, İrtidad edenlerin mallarına, irslerine ve borçlarına aid hükümler. [2]


Irtidadın Mahiyeti :643 - : irtidad, dinî celîli islâmı kabul etdikten sonra dönmekdir. Yani : esasen müslüman olan veya bilâhare dini islâmı kabul etmiş bulunan bir §ahsm bilâhare dönüb başka bir dine intisab etmesi veya hiç bir din ile mu-kayyed bulunmayıb inkârı mahza sapması demekdir. Bu hale «riddeb de de­nir. Böyle bir şahsa da «mürted» denilir.

644 - : Dinler, - ıstılah kısmında da yazıldığı üzere ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm)
« Posted on: 09 Ağustos 2020, 14:55:34 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm) rüya tabiri,Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm) mekke canlı, Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm) kabe canlı yayın, Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm) Üç boyutlu kuran oku Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm) kuran ı kerim, Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm) peygamber kıssaları,Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm) ilitam ders soruları, Islam hukukunda irtidad (4.Cilt 1.Bölüm)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &