ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > Kocaeli İlitam Paylaşım Platformu ( Üyelere Özel )  > Tebyin.com > Fıkıh Usulü > Fıkıh Usulü Özetleri > Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri  (Okunma Sayısı 1277 defa)
09 Kasım 2018, 01:33:50
Tebyin.com
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 224


« : 09 Kasım 2018, 01:33:50 »Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri

3. ÜNİTE FIKIH USULÜ : SÜNNET

1. Sünnetin Tarifi                           Ennas Whatsap Grubu / ilimdunyasi.com

Sünnet; Hz Peygamberden, kuran dışında nakledilen söz, fiil ve takrirlerdir.
Buna göre sünnet; farz,vacib,mendub, sahijfasit, batıl gibi hükümlerin bir delilidir.
Sünnet ve hadis terimi arasında fark vardır. Umumi kabule göre sünnetin sözlü şekline hadis denir. Sünet ise daha çok fiilidir. İlk dönemlerde, bir bölgenin örf adeti, sahabenin tatbikatı, Hz peygamberden gelen meşhur rivayetlerle ya da sahabe ve tabiinle desteklenmiş olan ümmetin tatbikatı na da Sünnet denmiştir.

2.Delil ve Kaynak Oluşu

İslam hukukunun 2 önemli kaynağından biri olduğu İslam hukukçuları tarafından da söylenmektedir. İslam Alimleri Kuran yanında sünneti de şer-i hükümlerin kaynağı kabul edip bunu Kuran icma ve akıl delilleriyle ispat etmişlerdir.

 a) Kuran delili                    b)İcma Delili             c) Akıl delili

a)Kuran delili : Kuran Peygambere itaati emreder. Ona itaati Allaha itaat kabul eder.

b)İcma delili: Başta sahabe olmak üzere İslam ümmeti şer-i hükümlerde kuran yanında sünnete de danışmak gerektiğini söylemişlerdir. Bu sünnetin bağlayıcılığı konusunda icma edildiğini gösterir.

c) Akıl delili: Allahın son elçisi olduğuna iman edilmişse onun getirdiği talimatlara da inanmak gerekir. Kuran Peygamberin tebliğ , irşad, ve hüküm verme gibi özellikleri bulunduğunu müminlere anlattığını  kendi hevasından konuşmadığını bildirdiğinden ona tabii olmak akıllıca olur.

3.Sünnet Çeşitleri

3.1 Mahiyeti (yapısı) bakımından sünnet

Bu bakımdan sünnet 3 kısma ayrılır.

a) Kavli (sözlü) sünnet               b)Fiili Sünnet                    c)Takriri Sünnet

Kavli (sözlü) sünnet: Allah Resulünün insanlara örnek olup dini bir hükmü bildirmek gibi çeşitli maksatlarla söylemiş olduğu sözlerdir.

***---Peygamberin dini bir hususu hükmü bildiren sözleri vahye dayandığı için kaynak kabul edilir
fakat vahye dayanmadığı bilinen dünyevi tecrübeleriyle ilgili sözleri şer-i hüküm için kaynak teşkil etmez.----***

Fiili Sünnet: Peygamberin yaptığı işlerdir. Namaz kılış şekli ,haccetmesi, abdest alması, çeşitli suçlara verdiği cezalar .vb. Hz peygamberin her yaptığı fiilin şer-i bakımından hüküm kaynağı için delil olup olmaması anlamında bazı görüşler vardır.Bu bakımdan fiiller 3 kısımdır;

a) Peygamberin beşeri(insani) yönüyle ilgili fiilleri:             Ennas Whatsap Grubu / ilimdunyasi.com

Bu fiillerde peygamberlik değil insani yönü ağır basar. Dolayısıyla bu kısma giren fiiller hüküm ve hukuk kaynağı teşkil etmez. Peygamberin yemesi içmesi uyuması gibi fiilleridir.Bunlar için onu örnek almak gerekli değildir.HZ peygamberin hastalık tedavisi,ziraat,harp ,ticaret gibi dünyevi işlerde şahsi bilgi ve tecrübeleri de bu gruba dahildir.

b)Peygamberin kendine mahsus olduğu Şer-i delil ile beyan edilmiş olan fiilleri:

Peygamberin bazı fiilleri vardır ki sadece kendine mahsustur. Hadis ve fıkıh usulü literatüründe bu fiiller ''peygambere ait özellikler''( el Hasaisu'n Nebeviyye) tabiriyle ifade edilir. Bunlar Allahın sadece peygambere lütfettiği özelliklerdir.Bu davranışlar başkalarını bağlamaz böylelikle dini bir hüküm kaynağı teşkil etmez.Peygamberin kıldığı teheccüd,kuşluk gibi bazı nafile ibadetler peygambere farz olduğu halde ümmete farz değildir. 2 veya daha fazla gün iftar etmeden (savm-ı visal) orucu tutması, 4 den fazla hanımla evlenmesi gibi durumlar peygambere has fiillerdir.

c) Hz Peygamberin Dini Delil (Teşri'i Nitelik ) Taşıyan fiilleri

Bunlar hem ümmetin hem de peygamberin yapması gereken, dini hükümlerin öğretilmesi amaçlı fiillerdir. Bu anlamda Peygambere tabi olmak gerekir.Bu tür fiiller de 2 çeşittir.

1) Hz Peygamberin Kuranın manası kapalı(mücmel)  hükümleri açıklığa kavuşturmak için yaptığı fiiller:

Namazın kılınış şekli, orucun tutulmasına dair hükümler, hac ifası bu tür fiillere örnektir. Bunlar ümmet için bağlayıcıdır. Nitekim Peygamberimiz'' ben namazı nasıl kılıyorsam ,siz de öyle kılın ''buyurmuştur. Bu tür fiiller Kuranın tamamlayıcı sayılırlar.

***Aynı zamanda bu fiiller o mücmel ayetin hükmünü alırlar. o ayet vacib bir hükmü içeriyorsa bu fiili (sünneti)yapmak da vacibtir.***

2) Hz Peygamberin müstakil hüküm vaz etmek amacıyla yaptığı fiiller:

Buradaki amaç yukarıda belirtildiği gibi mücmel(kapalı)ayet hükmü için değil müstakil ayetin açıklanması için yapılan fiillerdir. Bu gibi fiillerin hükmünün vacib mi mendub mu yoksa mübah mı olduğu hususunda 2 ihtimal vardır.

1.ihtimal; sahabe bu konuda bu fiili sünnetlere tabi olma hususuna çok önem vermişlerdir. Onun yaptığı gibi yapmaya çalışmış benzer olaylarda da bunu delil göstermişlerdir. Mesela ''biz peygamberi böyle yaparken gördük ''gibi ifadeler söylemişlerdir.Hz.Ömer tavaf esnasında Haceru'l esvedi öper ve öperken de şöyle söylermiş.'Ben senin faydası ve zararı olmayan bir taştan başka bir şey olmadığını biliyorum.Şayet Resulullahın seni öptüğüne görmeseydim,seni asla öpmezdim ''

2.ihtimal; Fiili sünnetin şer-i vasfı bilinmez.Bu durumda 2 ihtimal vardır. Bazen fiilde Allaha yakınlık amaçlanır. Bu durumda alimler arasında görüş birliğine göre bu fiillere ittiba müstehaptır. Devamlı olarak 2 rekat namaz kılmak bu kabildendir.
Bazen de Allaha yaklaştırma gibi bi gayesi yoktur. Bu durumdaki fiilleri yapmak da mubahtır. alım-satım, ziraat ortaklığı bu tip fiillerdendir.
Takriri Sünnet: Hz.Peygamberin bizzat görerek ondan işiterek öğrendiği sahabenin bir söz ve davranışı karşısında onay verme anlamında sükut etmesine denir. Onayladığı zaman ya sükut ederdi ya da sevincini belli ederdi.sevinçle sükutu tasvibini daha da kuvvetlendirirdi.

Takriri sünnet:
Hz. Peygamber'in bizzat görerek veya işiterek bilgi sahibi olduğu sahabenin bir söz veya davranışı karşısında sükut etmesidir.

3.2.  Rivayet (Bize geliş şekli) Bakımından Sünnet(Mütevatir,Meşhur,Ahad)

Bu bakımdan sünnet mezheblere göre farklı şekillerde tasnif edilir.

Hanefilere göre;

1. Mütevatir:                                               Ennas Whatsap Grubu / ilimdunyasi.com

Hz.Peygamberden yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayacak sayıda bir sahabe topluluğunun rivayet ettiği , daha sonra bu topluluktan Tabiin ve Etbau't tabiin devrinde de aynı özellikteki toplulukların rivayet ettiği haberlerdir.
Mütevatir haberin taşıması gereken şartlar;

a) Rivayet edenlerin yalan üzere ittifak etmelerinin imkansız olması.

Bu ravilerin belli bir sayıda olması şart değildir.Önemli olmaları sayıca çok ve yalan üzere birleşmelerinin imkansızlığıdır.
Tevatürün gerçekleşmesi için rivayet olunanı bütün insanların tasdik etmesi şart değildir. Tevatürde kaide; kendisiyle zaruri bilginin hasıl olmasıdır.

b) Rivayet tabakalarının her birindeki raviler istenen sayı ve evsafta olmalıdır.

c) Ravilerin Hz peygamberden naklettikleri bilgi,müşahade veya işitmeye dayanmalı.

Mütevatir haberin çeşitleri;
2 kısımdır.


a) Lafzi mütevatir                                         b) Manevi mütevatir

a) Lafzi mütevatir: Bütün ravilerin lafız ve manalarında ittifak ettikleri rivayetlerdir. Peygamberden nasıl duyulmuşsa aynı onun kullandığı  lafızlarla nakledilmiştir.Bu şekilde mütevatirlerin sayısı oldukça azdır.Lafzen mütevatire örnek;'' kim bilerek bana yalan isnad ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın''

b) Manevi mütevatir: Lafız ve mana bakımından farklılıklar taşısa da bütün ravilerin rivayet ettiği lafızların ortak manada birleştiği hadislerdir. Mesela peygamberin dua esnasında ellerini havaya kaldırdığı ile ilgili 100 kadar hadis rivayet edilmiştir.

Hz. Peygamberin şu hadisleri de manevi tevatür yoluyla nakledilmiştir.
''Ameller niyetlere göredir.Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan sadece odur''
Mütevatir sünnetin hükmü:Mütevatir sünnetle amel etmek FARZ dır.onu inkar eden KAFİR olur.

2. Meşhur:

Hz.Peygamber'den bir veya iki ya da tevatür sayısına ulaşmamış sayıda sahabi tarafından rivayet edimişken ,Tabiin ve Etbau't tabiin devirlerinde tevatür sayısına ulaşmış raviler tarafından rivayet edilen sünnettir.Meşhur sünnet esas kaynağı itibariyle AHAD dır.fakat tabiin ve etbaut tabiin devirlerinde mütevatir hale gelmiştir.

''Ameller niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan sadece odur''hadisi meşhur bir hadistir.çünkü bunu hz peygamberden Hz Ömer rivayet etmiş.sonra tevatür esnasında ravi nakletmiştir.

şu hadis de meşhur hadislerdendir.''Bir kadın halası ve teyzesi üzerine nikahlanamaz.(bunlar aynı nikah altında toplanamaz)''
***meşhur hadisin mütevatir hadisten farkı; Mütevatir sünnette her 3 tabakadaki ravilerin tevatür derecesinde olması şarttır. meşhur sünnette ise ;1. tabakadaki ravilerin tevatür derecesine ulaşmaları şart değildir.***

Meşhur sünnetin hükmü: bu tür sünnet kesine yakın bir bilgi ifade eder. Hanefiler buna'' ilmu't-tume'nine''adını verirler. Hanefilere göre meşhur hadis mütevatir hükmündedir.meşhur hadisi inkar eden FASIK hükmündedir.

3. Ahad:                                                 Ennas Whatsap Grubu / ilimdunyasi.com

Hz. Peygamberden itibaren 1 veya 2 yahut tevatür dercesine ulaşmayan sayıda sahabenin daha s...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2018, 02:56:06 Gönderen: ღ۩Ennas۩ღ »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri
« Posted on: 11 Temmuz 2020, 10:01:49 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri rüya tabiri,Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri mekke canlı, Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri kabe canlı yayın, Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri Üç boyutlu kuran oku Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri kuran ı kerim, Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri peygamber kıssaları,Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleri ilitam ders soruları, Fıkıh Usulü 3. Ünite Özetleriönlisans arapça,
Logged
09 Kasım 2018, 12:01:52
Büşra Özen Köu
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26


« Yanıtla #1 : 09 Kasım 2018, 12:01:52 »

Teşekkür ederiz hocam emeğinize sağlık
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Kasım 2018, 14:58:36
veli battal koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


« Yanıtla #2 : 09 Kasım 2018, 14:58:36 »

Emeğinize sağlık hocam
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Kasım 2018, 17:09:03
Yusuf Korkmaz Koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2


« Yanıtla #3 : 09 Kasım 2018, 17:09:03 »

Teşekkürler
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Kasım 2018, 17:14:42
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.971Site
« Yanıtla #4 : 09 Kasım 2018, 17:14:42 »

Rabbim emeği geçenlerden razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &