ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği  (Okunma Sayısı 823 defa)
22 Kasım 2010, 00:00:20
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 22 Kasım 2010, 00:00:20 »Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği


Hicretin Yüzyîrmibeşinci Senesi

Hişam B. Abdülmelik B. Mervan´ın Vefatı Ve Biyografisi

Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği

Hicretin Yüzyirmibeşinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Muhammed B. Ali

Yahya B. Zeyd.

Hicretin Yüzyirmialtıncı Senesi

Velid B. Yezid B. Abdülmelikin Biyografisi

Velîd´in Öldürülmesi Ve Devletin Yıkılması

Yezid B. Velid En-Nakıs´ın Velid B. Yezidi Öldürmesi

Yezid B. Velid B. Abdülmelikb. Mervan´ın Halifeliği

Yezid B. Velid B. Abdülmelik B. Mervan.

Hicretin Yüzyirmialtıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Halid B. Abdullah B. Yezid.

Hicretin Yüzyirmiyedînci Senesi

Mervan B. Muhammed El-Himar´ın Şam´a Girişi Ve Halifeliğe Geçmesi

Hicretin Yüzyirmisekizinci Senesi

Hicretin Yüzyirmidokuzuncu Senesi

Ebu Müslim El-Horasanînin İlk Çıkışı

İbn Kirmanının Öldürülmesi

Hicretin Yüzotuzuncu Senesi

Şeyban B. Seleme El-Harurînîn Öldürülmesi

Haricî Ebu Hamza´nın Medine-İ Münevvere´ye Girişi Ve Şehri İstila Edişi

Hicretin Yüzotuzbirînci Senesi


Hicretin Yüzyîrmibeşinci Senesi


Hafız Ebu Bekir el-Bezzar, Rasûlullah (s.a.v.)´ın şöyle buyurduğu­nu rivayet etmiştir: «Dünyanın süsü 125. senede kalkacaktır.»

Ben derim ki: Bu, garip ve münker bir hadistir.

Bu senede Numan b. Yezid b. Abdülmelik, Bizans idaresindeki Anadolu´ya gazaya gitti. Bu senenin rebiyülahir ayında mü´minlerin emiri Hişam b. Abdülmelik b. Mervan vefat etti. [1]Hişam B. Abdülmelik B. Mervan´ın Vefatı Ve Biyografisi


Hişam b. Abdülmelik b. Mervan b. Hakem b. Ebi´l-As b. Ümeyye b. Abdişems Ebü´l-Velid el-Kuraşi el-Umevi ed-Dımışkî. Mü´minlerin emiriydi. Annesi, Ümmü Hişam binti Hişam b. İsmail el-Mahzumî idi. Evi Şam´da, Havvasin kapısı yanında idi. Evinin bir kısmı bugün Nuriyetu 1-Kebire denilen şehid Nureddin Medresesi olarak kullanıl­maktadır ve Darü´l-Kabbabin (çadırcılar evi) diye bilinmektedir. Bu mahallenin hepsi onun evi sayılırdı. Doğrusunu Allah bilir.

Kardeşi Yezid b. Abdülmelik´in vefatından sonra veliahtlığı nede­niyle kendisine halife olarak bey´at^ edildi. Bey´atı, hicretin 105. sene­sinin şaban ayının bitimine dört gün kala cuma gününde yapıldı. O zaman kendisi otuzdört yaşındaydı. Yakışıklı, beyaz tenli, biraz da şaşı idi. Saçım siyaha boyardı. Abdülmelik´in halifeliğe geçen dördün­cü ağluydu.

Abdülmelik, rüyasında mihraba dört kez idrarını yaptığını gör-muştu. Bunu Said b. Müseyyeb´e sordurmuş, Said de onun dört oğlu-un nanfe olacağı şeklinde yorumlamıştı ve rüyası aynıyla gerçekleş-ışü. Hişam, Abdülmelik´in halifeliğe geçen dördüncü oğlu oldu. to ,alİfe olunca işleri akıllıca idare etti. Malları ve paraları derleyip ida adl´ Hazineyi zenginleştirdi. Zeki idi. İşleri ileri görüşlülükle re ederdi. Büyük küçük her işi kontrolunda tutardı. Yumuşak huylu, ağırbaşlıydı.

iflr asınca eşraftan bir adama sövmüş, adam da ona:

«Sen bir Allalıın yeryüzündeki vekilisin, nasıl olur da bana söver-ınce Hişam utanmış ve adama şöyle demişti:

rum.

Ya bunun yerine bana kısas tatbik et, yahut sen de bana söv. Sana sövecek olursam ben de senin gibi beyinsizlik yapmış olu-

- Öyleyse bunun bedelini al.

- Hayır almayacağım.

- Öyleyse Allah için terket, alma.

- O bedel önce Allah´ın sonra da senin olsun..

- Vallahi, ben de artık hiç kimseye sövmeyeceğim.

Asmaî dedi ki: Adamın biri, Hişam´a ağır sözler sarfetti. Hişam da ona: «Ben senin halifen olduğum halde bana böyle sözler mi sarfe-diyorsun » dedi.

Bir defasında Hişam, bir adama gazaplandı ve ona şöyle dedi: «Sus, yoksa seni kırbaçlarım.»

Ali b. Hüseyin, Mervan b. Hakem1 den 4.000 dinar borç almıştı. Mervan´m oğullarından hiçbiri bu parayı ondan istemedi. Nihayet Hi­şam, halifeliğe geçince Ali b. Hüseyin´e sordu:

- Sendeki alacağımız ne oldu

- Tam olarak ödenmeye hazırdır ve s,e teşekkür borçluyum.

- O paralar senin olsun.

Ben derim ki: Bu rivayette şüphe vardır. Zira Ali b. Hüseyin, fı-kıhçılar senesi denilen hicri doksandördüncü senede yani Hişam´m halifete geçiş senesi olan hicri 105. seneden onbir sene önce vefat et­miştir.

Müellif diyor ki: «Mervan´ın halife oğullarından hiçbiri Ali b. Hü­seyin´den o parayı talep etmediler. Nihayet Hişam halifeliğe geçince mezkur parayı ondan taleb etti.» Bu sözde şüphe vardır ve sahih de­ğildir. Çünkü Ali b. Hüseyin, Hişam´m hilafete geçişinden Önce vefat etmiştir. Doğrusunu, noksanlıklardan münezzeh olan yüce Allah da­ha iyi bilir.

Hişam, kan akıtmaya, insanlar arasında en fazla karşı çıkan bir kimseydi. Kan akıtmaktan hiç hoşlanmazdı. Zeyd b. Ali ile oğlu Yah­ya´nın öldürülmesinden ötürü çok rahatsız olmuş ve şöyle demişti: «Keşke sahip olduğum bütün malları verseydim de bunlar öldürülme-selerdi.»

Medainî´nin rivayetine göre bir defasında yanında bir cariye, şa­rap ve bir de gitara benzeyen barbut admda bir çalgı aleti bulunan bir adam Hişam´ın huzuruna gelmişti. Hişam: «Şu tamburu bu ada­mın başında parçalayın.» diye emir vermiş, adam da ağlamaya başla­mıştı. Hişam, onu dövünce adam: «Beni dövdüğün için mi ağladığımı sanıyorsun, oysa ben barbuta tanbur adını takarak hakaret ettiğin­den ötürü ağlıyorum.» demişti.

Adamın biri, bir gün konuşurken Hişam´a karşı ağır sözler sarfetti. Hişam da ona: «İmamına karşı böyle konuşmaya hakkın yoktur.» diye karşılık verdi.

Hişam, oğullarından birinin bir defasında cumaya gelmediğini görünce ona haber salarak yanına çağırttı ve: «Niçin cumaya gelme-din » diye sordu. Oğlu: «Bindiğim katırım hastalandı, beni getireme­di » diye cevap verince Hişam: «Sen yürümekten de mi acizsin » diye karşılık verdi ve onu bir yıl müddetle bineğe binmekten menetti. Cu­maya yaya olarak gelmesini emretti.

Medainî´nin anlattığına göre adamın biri, Hişam´a iki kuş hediye etti. Elçi o kuşları evinin ortasında, tahtının üzerinde oturmakta olan Hişam´a getirdi. Hişam da: «Bunları evin içine sal.» dedi. Adam salın­ca: «Ey mü´minlerin emiri, hani armağanım » diye sordu. Hişam: «Yazık sana, iki kuş hediye ettin diye ne armağan alacaksın Haydi kuşlarından birini al.» dedi. Adam kuşlardan birinin peşine düştü, yakalamaya çalıştı. Hişam ona: «Yazıklar olsun sana, ne yapıyor­sun » diye sorunca adanı: «Kuşlardan en iyisini yakalamaya çalışıyo­rum.» dedi. Hişam da: «İyisini yakalayacaksın, kötüsünü mü bıraka­caksın » dedi ve sonra da adama kırk veya elli dirhem verilmesini emretti.

Medainî, Yusuf b. Ömer´in katibi Mur-Trem´in şöyle dediğini ri­vayet etmiştir:

«Yusuf, beni Hişam´a kırmızı bir yakut ve inci ile gönderdi. Bu yakut ile inci, Halid b. Abdullah el-Kusarî´nin cariyesi Rebia´ya aitti. Yakut, 73.000 dinara satın alınmıştı. Hişam´m huzuruna girdim. Hi­şam, bir kanape üzerindeydi, üst tarafında kuş kanatlan vardı. Ka­natların yakınlığından ötürü başı görülmüyordu. Yakutu kendisine gösterdiğimde ağırlığını sordu. Ben de: «Böyle bir yakutun misli gö­rülmemiştir ve yoktur.» dedim. O da sustu.»

Dediler ki: Hişam bir defasında, zeytin ağaçlarını salayarak zey­tinleri yere döküp öylece toplayan kimseleri gördü. Onlara şöyle dedi: «Ağaçlan silkelemeyin, zeytinleri birer birer kopararak devşirin. Aksi takdirde budaklar körelir, dallar kırılır.»

Hişam şöyle derdi: «Üç şey, şerefli kimsenin şerefini asla alçalt-maz:

1- insanlarla iyi geçinmek için biraz idare-i maslahat yapmak.

2- Geçimi ve maişeti ıslah etmek, tutumlu olmak.

3- Az da olsa hakkı aramak ve taleb etmek.»

Ebu Bekir el-Haraitî dedi ki: Hişam´ın şu beyitten başka bir şiir okumadığı söyl(

lenır:

heveslerine karşı direnmezsen heveslerin seni, id dedikodu yapılacak işlere sürüklerler.»

Onun bundan başka şiir söylediği de rivayet edilmiştir.

Medainî, Akkal b. Şebbe´nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Bir defasında Hişam´m huzuruna girdim, üzerinde yeşil kürklü bir kaftan vardı. Horasan´a göndereceği için bana bazı şeyleri tavsiye ediyordu. Bense o sırada kaftanını seyrediyordum. Hişam, bu duru­mu anlayıp sebebim sordu, ben de: «Halife seçilmeden önce de sende böyle bir kaftan görmüştüm, şu anda sırtındaki kaftanın o olup olma-1 dığını düşünüyorum.» dedim. Hişam: «Kendisinden başka ilah bulun­mayan Allah´a yemin ederim ki, bu o kaftandır. Bende gördüğünüz malların hepsini sizler için biriktiriyorum ve bunları size bırakmak üzere koruyorum.» dedi.

Hişam, akıllı ve aynı zamanda cimri bir adamdı.»

Seffah´ın amcası Abdullah b. Ali dedi ki: «Emevilerin sicillerini topladım. Hişam´ın sicilinden ve divanından, halka ve sultanlara da­ha yararlı olacak başka bir sicil ve divan göremedim.»

Medainî, Hişam b. Abdülhamid´in şöyle dediğini rivayet etmiştir;

«Mervanoğullan arasında Hişam kadar arkadaşlarına ve divanla­rına mukayyet olan, onları daha itinalı bir şekilde tetkik edip araştı­ran başka bir kimse göremedim.»

Kaderci Gaylan´ı öldürten de Hişam1 dır. Gaylan, huzuruna geti­rildiğinde Hişam, ona şöyle demişti: «Yazıklar olsun sana, bildiklerini söyle bakalım, görüşlerini açıkla hele! Eğer görüşün haksa uyarız, ba-tılsa sen görüşünden vazgeç.»

Meymun b. Mehran, Gaylan ile münazara yapıp tartıştı. Gaylaiı ona birşeyler söyledi. Hişam da ona: «Bu, zorlanarak ve elinde olma­yarak mı Allah´a isyan ediyor » diye sordu. Gaylan susunca Hişam onu bağlattı ve öldürttü.

Asmaî, Münzir b. Übeyy´in ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği
« Posted on: 20 Ocak 2020, 02:50:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği rüya tabiri, Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği mekke canlı, Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği kabe canlı yayın, Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği Üç boyutlu kuran oku Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği kuran ı kerim, Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği peygamber kıssaları, Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliği ilitam ders soruları, Yezid B. Abdülmelîk´în Halifeliğiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &