ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa  (Okunma Sayısı 1303 defa)
03 Şubat 2011, 14:31:46
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 03 Şubat 2011, 14:31:46 »Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa


Hz. Eyyüb´ün Kıssası

Zülkifl´in Kıssası

Tümden Helak (Yok) Edilen Ümmetler.

Ashab-I Ress (Ressliler)

Yasin Kavmi

Hz. Yunus.

Hz. Yunus´un Fazilet Ve Üstünlüğü.

Hz. Musa.

FasılHz. Eyyüb´ün Kıssası


İbn İshak´m anlattığına göre Hz. ETryüb, Rumlardandı. Babası, Ra-zih oğlu Muş´tur. Mus ise, îshak oğlu İs´in oğludur. Bilindiği gibi îshak da, İbrahim (a.s.)´in oğludur.

Diğerleri dediler ki: Eyyüb´ün babası, Raoyil oğlu Muş´tur. Raoyil, İshak oğlu İs´in oğludur. îshak da Yakub peygamberin oğludur. Eyyüb peygamberin nesebi hakkında değişik haberler verenler de vardır.

İbn Asakir´in anlattığına göre Eyyüb {a.s.)´ün anası, Lut peygambe­rin kızıdır. Babasının, ateşe atıldığı günde İbrahim (a.s.)´e inanan mü´mini erden olduğu söylenir. Tabii, içine atıldığı ateş, İbrahim pey­gamberi yakmamış ti.

Meşhur olan kavil, birincidir. Aşağıdaki ayet-i kerimede de açıklan­dığı gibi Eyyüb, Hz. İbrahim´in soyundandır:

"O´nun (İbrahim´in) soyundan Davud´a, Süleyman´a, Eyyüb´e, Yusuf a, Musa´ya ve Harun´a..." (ci-En´am, 84.)

Sahih görüşe göre bu ayetteki kelimesinin sonun­daki zamir, Nuh´a değil de İbrahim´e racidir.

Hz. Eyyüb´ün, kendilerine vahiy gelen peygamberlerden biri oldu­ğu hakkında ayet-i kerime vardır: "Nuh´a ve ondan sonra gelen peygam­berlere vahyettiğimiz gibi (Ya Muhammed) sana da vahyettik. Nitekim İbrahim´e, İsmail´e, îshak´a, Yakub´a, torunlar (in )a, İsa´ya, Eyyüb´e de vahyetmiştik." (en-Nfeâ, 163.)

Sahih görüşe göre Hz. Eyyüb, İshak (a.s.)´ın oğlu İs´in soyundandır. Denildiğine göre karısı da, Yakub kızı Leyya´dır. Efrayim kızı Rahime olduğunu söyleyenler de vardır. Yakub´un oğlu Mensa´nm kızı Leyya ol­duğu da gelen rivayetler arasındadır ki meşhur olan rivayet de budur. Bu nedenle bu rivayeti burada andık.

Eyyüb´ün kıssasından sonra da Allah´ın izniyle Beni İsrail peygam­berlerini anlatacağız. Güvencimiz ve dayanağımız, Allah´tır. Yüce Al­lah buyuruyor ki:

«Eyyüb de: "Başıma bir bela geldi (sana sığındım), sen merhametli­lerin merhametlisisin!" diye Rabbine nida etmişti. Biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleri ile bir misimi daha verdik". (d-Enbiyâ, 83-84.)

«Ey Muhammedi Kulumuz Eyyüb´ü de an; O, Rabbine: "Doğrusu, şeytan bana yorgunluk ve azab verdi." diye seslenmişti. "Ayağını yere vur! İşte sana yıkanacak ve içilecek soğuk bir su." dedik. Katımızdan bir rahmet ve akıl sahihlerine bir öğüt olmak üzere, ona tekrar aile ve geç­miş olanlarla bir mislini daha vermiştik. Ey Eyyüb!: "Eline bir demet sap alıp onunla vur, yeminini bozma." demiştik. Doğrusu, biz onu sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kuldu; daima Allah´a yönelirdi.» (Sâd, 41-44.)

İbn Asakir, Kelbî´nin şöyle dediğini rivayet etti: Peygamber olarak insanlara Allah tarafından gönderilen ilk insan İdris´tir. Sonra sırasıy­la Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Lut, Hud, Salih, Musa, Harun, îlyas, Elyesa´, sonra Örfi b: Sürveylih b. Efirayim b; Yusuf b. Ya­kub, sonra Yakub´un soyundan Meta oğlu Yunus, sonra Eyyüb b. Zareh b. Amo b. Liyfriz b. İs b. İshak b. İbrahim´dir.

Yalnız bu sıralamanın bazı yerleri üzerinde tartışılabilir. Çünkü meşhur rivayete göre Hud ile Salih, Nuh´tan sonra, bir başka görüşe gö­re de İbrahim´den sonra peygamber olarak gelmişlerdir. Doğruyu en iyi bilen, Allah´tır.

Müfessiıierle tarihçiler ve diğerleri dediler ki: Hz. Eyyüb çok zengin bir insandı. Büyükbaş, küçükbaş hayvanları, köleleri, Havran mıntıka­sında Seniyye denen yerde geniş arazileri, her sınıftan ve her çeşitten malları vardı. Çok sayıda evlada ve büyük bir aşirete sahipti. Gün geldi.. Bütün bunları Cenâb-ı Allah onun elinden aldı. Vücudu, çeşitli hasta­lıklara yakalanarak, türlü belaya müptela olarak imtihan edildi. Vücu­dunda dilinden ve kalbinden başka sağlam bir organı kalmadı. Bu iki or­ganıyla da yüce Rabbini zikredip anıyordu. Bütün bu bela ve sıkıntılar içinde kalmışken yine sabrediyor, her şeyi Rabbinden biliyor ve çareyi yine ondan bekliyordu. Sabah-akşam, gece-gündüz Allah´ı zikredip anı­yordu.

Hastalığı uzun sürdü. Öyleki, yanında oturanlar kendisinden tik­sindiler. Kendisiyle sohbet edecek bir kimseyi bulamaz oldu; ikamet et­tiği beldeden dışarı atıldı; bir çöplüğe bırakıldı; insanlar kendisini yal­nız bıraktılar; karısından başka kendisine şefkat gösteren bir kimse gö­rülmedi. Yalnız o, Eyyüb un hukukuna riayet etti. Kocasının, kendisine yaptığı eski iyilikleri ve önceleri göstermiş olduğu şefkati unutmadı. Ya­nma gidip gelir, ihtiyaçlarını temin eder, def-i hacette bulunmasına yar­dım ederdi. Fakat bir zaman sonra karısının da durumu zayıfladı, malı azaldı ve ücret karşılığında, halka hizmetçilik yapmaya başladı ki, ala­cağı ücretle Eyyüb´ün yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Allah ondan razı olsun ve onu hoşnud etsin. Çünkü o kadın; malından, çocuk­larından mahrum kalmak, kocasının hastalanması, yoksulluk, önceleri onurlu bir kadınken sonralan halka hizmetçi olmak, mesut ve müreffeh

iken fakirlik ve mahrumiyete maruz kalmak gibi türlü belalara karşı hep sabretmişti. Doğrusu hepimiz Allah´a aidiz ve şüphesiz ki ona dönü­cüleriz.[1]

Bir hadis-i şeriflerinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır: "İn­sanlar içinde en çok belaya uğrayanlar, peygamberlerdir. Sonra salih kimselerdir. Sonra sırasıyla bunlara benzeyenlerdir."

Bir başka hadiste de şöyle buyurulmuştur:

"Kişi dindarlığı oranında belaya maruz kalır. Eğer dinine bağlılığı sıkıysa, uğradığı belalar fazlalaşır."[2]

Uğradığı bütün bela ve sıkıntılar, Eyyüb´ün yalnızca sabır ve tevek­külünü, haindim ve .şükrünü arttırdı. Öyleki onun sabrı ve uğradığı tür­lü belalar, insanlar için örnek teşkil etmiştir.

Mücahidin dediğine göre Hz. Eyyüb´ün yakalandığı hastalık, çiçek hastalığıdır.

Hz. Eyyüb´ün hastalığının ne kadar sürdüğü hususunda farklı gö­rüşler vardır. Vehb b. Münebbih´e göre hastalığı ne fazla ne eksik, tam üç yıl; Enes´e göre ise yedi yıl bir kaç ay sürmüştür. Hastalığı ağırlaşm-ca, Beni İsrail´e ait bir çöplüğe atılmış ve vücudunda bir çok kurtçuklar dolaşmaya başlamış. Nihayet Cenâb-ı Allah onu genişliğe ve ferahlığa kavuşturarak sıkıntısını gidermiş, büyük mükafatlarla.ödüllendirip se­vabını fazlalaştırmış ve onu güzelce övmüştür. Hamid dedi ki: Eyyüb´ün hastalığı on sekiz yıl sürdü. Süddî´nin anlattığına göre vücudundan et­ler parça halinde düşmeye başlamış, bedeninde sinir, damar ve kemik­ten başka bir şey kalmamıştı. Bulunduğu çöplüğe karısı kül getirerek altına serermiş. Bu felaket uzun süre devam edince de Eyyüb´e: «Seni genişliğe kavuşturması için Rabbine dua etsen iyi olmaz mı » demiş.

Bunun üzerine Eyyüb, karısına şöyle demiş: «Hanım! Yetmiş sene sıhhatli yaşadım. Allah için yedi sene bu hastalığa sabretmem çok mu­dur » Hz. Eyyüb´ün karısı bu sözlerden ötürü rahatsızlanmış ti. Ücret karşılığında halka hizmet eder, kocasına yiyecek temin edermiş.[3]

Bir zaman sonra, Eyyüb´ün karısı olduğunu bildikleri ve kocasmda-ki hastalığı kendilerine de bulaştıracağından korktukları için insanlar, karısına artık hizmetçilik yaptırmıyor ve aralarına katmıyorlardı. Ka­dıncağız artık kimsenin kendisine hizmetçilik yaptırmadığını görünce, para kazanamayacağından dolayı kendi saç örgülerinden birini kese­rek, bol ve lezzetli yiyecekler karşılığında eşraftan birinin kızma sattı. Aldığı yiyecekleri Eyyüb´e götürdü. Eyyüb, "Bunları nereden buldun " diyerek sordu. Karısı da halka hizmetçilik yaparak kazandığını söyledi. Ertesi gün olunca, yine kendisine iş verecek bir kimse bulamadı. Bu kez de diğer örgüsünü kesip yiyecek karşılığında sattı. Eyyüb, bunları nere­den bulduğunu sordu. Nereden bulup getirdiğini söyleyinceye kadar da yemeyeceğine yemin etti. Bunun üzerine karısı başını açtı. Karısının saçlarının kesilmiş olduğunu görünce de, Allah´a şöyle bir yakarışta bu­lundu: "Râbbim! Bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin!"

İbn Ebi Hatîm, Abdullah b. .Ubeyd b. Umeyr´in şöyle dediğini riva­yet etti: Eyyüb un iki kardeşi vardı. Bir gün yanma geldiklerinde, fazla derecede koktuğundan Ötürü yanına yaklaşamamış, biraz uzağında durmuşlardı. Biri ötekine şöyle demişti: "Cenâb-ı Allah, Eyyüb´ün bir hayır yaptığını bilseydi, onu böyle bir belaya uğratmazdı."

Eyyüb (a.s.) bu sözden çok rahatsızlanmış ve şöyle demişti: "Alla-hım! Bir yerde aç bir kimse bulunduğunu bildiğim halde bir gece bile ol­sa tok yatmadığımı biliyorsan beni doğrula." Eyyüb´ün doğru konuştu­ğunu söyleyen bir sesin gökten geldiğini o iki kardeşi işittiler. Sonra Eyyüb şöyle dedi: "Allahım! Bir yerde çıplak bir kimse bulunduğunu bil­diğim halde benim iki gömleğim olmadığını (ve mutlaka birini o çıplağa giydirdiğimi) biliyorsan beni doğrula." Eyyüb´ün doğru konuştuğunu söyleyen bir sesin gökten geldiğim o iki kardeşi işittiler. Sonra Eyyüb, secdeye kapanarak şöyle dedi: "Allahım! Senin onuruna yemin ediyo­rum ki, sen bu belayı üzerimden defetmedikçe ben, başımı secdeden kal­dırmayacağım." Evet., hastalığı vücudunu terkedinceye kadar başını secdeden kaldırmadı.

İbn Ebi Hatim ile İbn Cerir Taberî dediler ki: Yunus b. A´la, Enes b. Malik´den rivayet ederek Peygamber (s.a.v.)´in şöyle buyurduğunu söy­ledi: «Allah´ın peygamberi Eyyüb´ün hastalığı on sekiz yıl sürdü. Yakın, uzak herkes onu terketti. Sadece en yakınlarından iki arkadaşı onu ter-ketmediler. Sabah-akşam ona uğrarlardı. (Günün birinde) biri ötekine dedi ki: "Biliyor musun Vallahi Eyyüb, dünyalarda hiç kimsenin işle­mediği bir günah işlemiştir." D...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa
« Posted on: 30 Mart 2020, 21:49:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa rüya tabiri, Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa mekke canlı, Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa kabe canlı yayın, Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa Üç boyutlu kuran oku Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa kuran ı kerim, Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa peygamber kıssaları, Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musa ilitam ders soruları, Hz. Eyyüb-Zülkifl-Hz. Yunus-Hz. Musaönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &