ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye > Hicretin Ellidördüncü Senesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Ellidördüncü Senesi  (Okunma Sayısı 753 defa)
02 Aralık 2010, 14:12:03
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 02 Aralık 2010, 14:12:03 »Hicretin Ellidördüncü Senesi


Ümmü Şureyk El-Ensârîye.

Amr B. Ümeyye Ed-Damrî

Cübeyr B. Mut´im..

Hassan B. Sabit

Hakem B. Amr B. Mecda´ El-Gifarî

Dıhye B. Halîfe El-Kelbi

Akil B. Ebî Talîb.

Ka´b B. Malik El-Ensârî Es-Sülemî

Muğîre B. Şube.

Cüveyriye Bîntî Harîs B. Ebi Dırar El-Huzaîye El-Müstalîkîye.

Hicretin Ellîbîrîncî Senesi

Cerîr B. Abdillah El-Becelî

Cafer B. Ebi Süfyan B. Abdülmuttalîb.

Harise B. Numan El-Ensârî En-Neccarî

Satd B. Zeyd B. Amr B. Nüfeyl El-Kureşî

Abdullah Enis B. Cüheni Ebu Yahya El-Medeni

Ebu Bekre Naki B. Haris.

Meymune Bintî Haris.

Hicretin Ellîîkinci Senesi

Bu Senede Vefat Eden Önde Gelen Şahsiyetler Halid B. Zeyd B. Küleyb.

Ebu Musa El-Eş´arî

Abdullah B. Muğaffel El-Müzenî

İmran B. Husayn B. Ubeyd.

Ka´b B. Ucre El-Ensârî Ebu Muhammed El-Medenî

Muaviye B. Hadîc.

Hani B. Niyar Ebu El-Belevî

Hicretin Ellîüçüncü Senesi

Rüveyfî B. Sabit

Sa´sa´ab. Naciye.

Cebele B. Eyhem El-Gassanî

Hicretin Ellidördüncü Senesi

Bu Senede Vefat Eden Meşhur Şahsiyetlerden Bazıları Üsame B. Zeyd B. Harise El-Kelbî

Sevban B. Müceddid.

Cübeyrb. Müt´im..

Haris B. Rib´i

Hüveytib B. Abdîluzzâ El-Amîrî

Mabed B. Yerbu B. Ankese.

Mürre B. Şurahil El-Hemedanî

Nuaymanb.Amr.

Sevde Bintî Zem´a.

Hicretin Ellîbeşînci Senesi

Hicretin Ellibeşinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler Erkam B. Ebi´l-Erkam..

Suhban B. Züfer B. İyas.

Sa´d B.Ebî Vakkas.Ümmü Şureyk El-Ensârîye


Bunun, Amiriye kabilesinden olduğu da söylenir. Bu kadın, kendini Rasûlullah (s.a.v.)´a hibe etmişti. Bir kavle göre Rasûlullah, onu kabul etmiş, başka bir kavle göre ise onu kabul etmemiştir. Kendisi de Rasûlullah´tan sonra, ölünceye kadar başka bir erkekle evlenmiş değil­dir. Müşrikler kendisine su vermedikleri zaman gökten kendisine bir kova su verilerek içirilmiş ve bunu gören müşrikler o esnada Müslüman olmuşlardı. Asıl adı Gaziye´dir. Azile olduğu da söylenir. Sahih kavle gö­re Beni Amir kabilesin dendir. îbn Cevzî´nin ifadesine göre hicretin el­linci senesinde vefat etmiştir. [1]Amr B. Ümeyye Ed-Damrî


Büyük sahabelerdendir. Uhud gazvesinden sonra Müslüman ol­muştur. İlk olarak Bir-i Maune gazvesine katılmıştır. Rasûlullah (s.a.v.), Ümmü Habibe´yi kendisine nikahlaması ve Habeşistan´da ka­lan Müslümanları getirmesi için onu Necaşi´ye göndermişti. Onun çok güzel işleri ve övgüye layık faaliyetleri vardı. Allah ondan razı olsun. Muaviye´nin halifeliği döneminde vefat etmiştir.

"el-Muntazam" adlı kitabında Ebu´l-Ferec İbn Cevzî´nin anlattığına göre hicretin ellinci senesinde Cübeyr b. Mut´im, Hassan b. Sabit, Ha­kem b. Amr el-Gifarî, Dıhye b. Halife el-Kelbî, Akil b. Ebi Talib, Amr b. Ümeyye ed-Damrî, KaT) b. Malik, Muğire b. Şube, Cüveyriye binti Ha­ris, Safiye binti Hüyey ve Ümmü Şureyk el-Ensârîye vefat etmişlerdir. Allah, tamamından razı olsun. [2]Cübeyr B. Mut´im


Bu zatın soy kütüğü şöyledir: Cübeyr b. Mut´im b. Adiy b. Nevfel b.Abdumenaf el-Kureşi en-Nevfelî. Künyesi, Ebu Muhammed´dir. Ebu Adiy el-Medenî künyesiyle künyelenmiş olduğuna dair başka bir riva­yet de vardır. Müşrik iken Bedir esirlerinin fidyelerini ödemek üzere Rasûlullah´a gelen heyet arasında bulunuyordu. Rasûlullah (s.a.v.), Tür sûresini okurken: "Onlar, yaratan olmaksızın mı yaratıldılar. Yok­sa yaratanlar kendileri midir " ayet-i kerimesini duyunca kalbine islâ­miyet girdi. Sonra Hayber senesinde Müslüman oldu. Mekke fethi esna­sında Müslüman olduğuna dair başka bir rivayet varsa da doğru olan ri­vayete göre o, Hayber senesinde Müslüman olmuştur. Kureyşlilerin Ön­de gelen ve neseb ilmini en iyi bilen şahsiyetlerindendi. Neseb ilmini Ebu Bekir es-Sıddık´tan Öğrenmişti. Meşhur kavle göre o, hicretin elli-sekizinci senesinde vefat etmiştir. Ellidokuzuncu senesinde vefat etti­ğine dair başka bir rivayet de vardır. [3]Hassan B. Sabit


Bu zat, İslâm şairidir. Sahih kavle göre hicretin elli dördüncü sene­sinde vefat etmiştir. Nitekim bununla ilgili açıklama ileride de verile­cektir. [4]


Hakem B. Amr B. Mecda´ El-Gifarî


Rafı b. Amr´m kardeşidir. Kendisine Hakem b. Akra da denilirdi. Büyük sahabelerdendi. Ehli eşekleri yemekten menedici bir tek hadisi, Buharı nezdinde sabittir. Ziyad b. Ebihi, onu Esel dağlarına doğru gaza­ya gönderdi. Çok miktarda ganimet eİde etti. Ziyad, ona Muaviye adına bir mektup göndererek ganimetlerin içindeki altın ve gümüşleri ayırıp Muaviye´nin beytü´l- malına göndermesini emretti, ancak o, bu emri dinlemeyip şöyle dedi: "Allah´ın kitabı, mü´minlerin emirinin mektu­bundan önde gelir. O, Peygamber (s.a.v.)´in şu hadisini duymamış mı­dır : "Allah´a isyan olan yerde yaratığa itaat edilmez." Böyle dedikten sonra ganimetleri insanlara dağıttı. Anlatıldığına göre bu yüzden hapse atıldı ve bu senede vefat edinceye dek hapiste kaldı. Başka bir rivayete göre ise o, hicretin elli birinci senesinde vefat etmiştir. Allah ona rahmet etsin. [5]Dıhye B. Halîfe El-Kelbi


Büyük sahabedir. Yakışıklı idi. Bunun için Cebrail, çoğunlukla o-nun suretine bürünerek Peygamber (s.a.v.)´e gelirdi. Peygamber {s.a.v.), onu elçi olarak Kayser´e gönderdi. İslâmiyet´in ilk zamanların­da Müslüman oldu. Ancak Bedir savaşında hazır bulunmadı. Fakat sonraki savaşlara katıldı. Daha sonra Yermük savaşma katıldı. Dımaşk´ın batısında Mürre denen yerde ikamet etti. Muaviye´nin halifeliği döne­minde vefat edinceye dek orada kaldı.

Bu senede Abdurrahman b. Semüre b. Habib b. Abdiü´ş- Şems el-Kureşi Ebu Said el-Abşemî de vefat etti. Bu zat, Mekke fethi esnasında Müslüman oldu. Bir rivayete göre Mu´te gazvesine katılmıştır. Horasan illerine gazaya gitti. Sicistan, Kabil ve başka yerleri de fethetti. Dı-maşk´ta bir evi vardı. Basra´da ikamet etti. Merv şehrinde ikamet ettiği­ne dair başka bir rivayet de vardır. Muhammed b. Sa´d ile başkalarının ifadesine göre o, hicretin ellinci senesinde Basra´da vefat etmiştir. Elli birinci senede vefat ettiğine dair başka bir rivayet de vardır. Namazım Ziyad kıldırdı. Geride birkaç erkek çocuk bıraktı. Cahiliye döneminde ai Abdülkilal idi. Abdükelub olduğu da söylenir. Abdülka´be adını taşı­mış olduğuna dair zayıf bir kavil de vardır. Müslüman olunca Rasû­lullah (s.a.v.), ona Abdurrahman adım verdi. Muaviye ile Hasan arasın­da elçilik yapan iki kişiden biri oldu. Allah, ikisinden de razı olsun.

Bu senede Osman b. Ebi´l-As es-Sakafî Ebu Abdillah et-Taifî vefat etti. Hem bu zatın, hem kardeşi Hakem´in sahabiliği vardır. Sakif kabi­lesinin heyetiyle birlikte Rasûlullah (s.a.v.)´a gelmiş, Rasûlullah (s.a.v.), onu Taife vali tayin etmişti.

Hz. Ebu Bekirle Hz. Ömer, onu bu görevde bırakmışlardı. Uzun sü­re Taiflerin valiliğini yaptı, nihayet hicretin ellinci senesinde vefat etti. Başka bir rivayete göre hicretin ellibirinci senesinde vefat etmiştir. Al­lah ondan razı olsun. [6]Akil B. Ebî Talîb


Hz. Ali´nin kardeşidir. Cafer´den on yaş büyüktür. Cafer ise, Hz. Ali´den on yaş büyüktür. Nitekim Talib de Akil´den on yaş büyüktür, hepsi Müslüman olmuşlardı, ancak Talib Müslüman olmamıştı. Akil, Hudeybiye´den önce Müslüman olmuş, Mu´te savaşma katılmıştı. Ku-reyşliler arasında neseb ilmini en iyi bilen kimseydi. Hicret edip malla­rını Mekke´de bırakan yakınlarının mallarına mirasçı oldu. Muavi­ye´nin halifeliği zamanında vefat etti.

Bu senede Amr b. Hamkb. Kahin el-Huzaî vefat etti. Bu zat, Mekke fethinden önce Müslüman olmuş ve hicret etmişti. Başka bir rivayette anlatıldığına göre o, Veda haca senesinde Müslüman olmuştur. Bir ha­diste varid olduğuna göre Rasûlullah (s.a.v.), Cenâb-ı Allah´ın onu genç­liğinden yararlanma mazhariyetine nail kılması için dua etmiştir, o da seksen sene yaşamış ve ömründe sakalında bir tek beyaz kıl görülme­mişti. Buna rağmen o, Hz. Osman´a hücum eden dört kişiden biriydi. Bundan sonra Hz. Ali´nin taraftarlarından olmuş, onunla birlikte Cemel ve Sıffîn savaşlarına katılmıştı. Hicr b. Adiy´e yardımcı olanlardan biri olduğu için Ziyad onu takip etmiş, yakalatmak istemiş, ancak o, Mu­sul´a kaçmıştı. Muaviye, Musul valisine haber gönderip aramalarını emretmiş, onu arayıp bulmuşlardı. Bir mağarada gizlendiğini gördük­lerinde onu bir yılan sokmuş ve ölmüştü. Musul valisi, kafasını kopara­rak Muaviye´ye göndermiş ve kafası Şam´da ve diğer beldelerde dolaştı-nlmıştır. Halk arasında kesik başı dolaştırılan ilk kişi, Amr b. Hamk ol­muştur.

Sonra Muaviye, onun kesik başını karısı Amine binti Şerid´e gön­dermişti. Amine zindandaydı. Kesik baş onun kucağına atılmıştı. Karı­sı Amine, elini onun alnı üzerine indirmiş, dudağım kapatmış ve şöyle demişti: Uzun süre onu benden gizlediniz, sonra ölü olarak bana hediye ettiniz. Ne kendisi benden dargın ne de ben kendisinden dargın olarak bana gelen bu hediyeye, hoş geldin diyorum. [7]Ka´b B. Malik El-Ensârî Es-Sülemî


islâm şairidir. İslâmiyet´in ilk zamanlarında Müslüman olmuş, Akabe bey´atmda hazır bulunmuştu. Buharı

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hicretin Ellidördüncü Senesi
« Posted on: 04 Ağustos 2020, 23:20:05 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Ellidördüncü Senesi rüya tabiri,Hicretin Ellidördüncü Senesi mekke canlı, Hicretin Ellidördüncü Senesi kabe canlı yayın, Hicretin Ellidördüncü Senesi Üç boyutlu kuran oku Hicretin Ellidördüncü Senesi kuran ı kerim, Hicretin Ellidördüncü Senesi peygamber kıssaları,Hicretin Ellidördüncü Senesi ilitam ders soruları, Hicretin Ellidördüncü Senesi önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &