ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Abbasi Propagandasının Başlaması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Abbasi Propagandasının Başlaması  (Okunma Sayısı 718 defa)
22 Kasım 2010, 12:10:04
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 22 Kasım 2010, 12:10:04 »Abbasi Propagandasının Başlaması

Bu propaganda faaliyetleri şöyle başladı: Şerat diyarında ikamet etmekte olan Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas, kendi adına Meysere adında birini Irak´a propagandacı olarak gönderdi. Ayrıca Muhammed b. Huneys´i, Ebu İkrime es-Sirac´ı (Ebu Muhamraed es-Sadık), İbrahim b. Seleme´nin dayısı Hayyan el-Attar´ı da Horasan´a gönderdi. O zaman Horasan valisi Cerrah b. Abdullah el-Hakemî idi. Bu propaganda grubu, Cerrahın Horasan valiliğinden azledilmesin­den önce Horasan´a gitmişti. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas, propagandacıları çeşitli yerlere gönderirken kendisi ve ailesi adına, halka propagandalarda bulunmalarını, halkı kendilerine yönelmeye çağırmalarını emretmişti. Horasan´a giden bu propaganda grubu, ba­zı kimselerle görüştükten sonra kendilerine icabet eden ve çağrılarına uyan kimselerin mektuplarını da yanlarına alarak Irak´ta bulunan Meysere´nin yanma döndüler. Meysere, bu durumu Muhammed b, Ali´ye bildirdi. Muhammed b. Ali de buna sevinip müjdelendi. Bunun­da Allah´ın tamamlanmasını emrettiği bir başlangıcın ilki, başa çık­masını Allah´ın sağlamca bir temele oturttuğu görüşün ilki olduğun­dan Ötürü sevindi. Emevi devletinin, özellikle Ömer b. Abdülaziz´in ölümünden sonra yıkılma ve gevşeme işaretlerini verdiğini anladı.

Ebu Muhammed es-Sadık, Muhammed b. Ali için oniki temsilci seçti. Bu temsilciler şunlardı: Süleyman b. Kesir el-Huzaî, Lahiz b. Kurayz et-Temimî, Kahtabe b. Şebib et-Taî, Musa b. Ka´b et-Temimî, Halid b. İbrahim Ebu Davud (Beni Amr b. Şeyban b. Zühel kabilesin-dendir), Kasım b. Mücaşi´ et-Temimî, İmran b. İsmail Ebü´n-Necm (Ebu Muayt´ın azatlısı), Malik b. Heysem el-Huzaî, Talha b. Zurayk

el-Huzaî, Huzaalılarm azatlısı Amr b. A´yün Ebu Hamza, Hanife oğullarının azatlısı Şebl b. Tahman Ebu Ali el-Herevî, yine Huzaahla-nn azatlısı İsa b. A´yün.

Ebu Muhammed es-Sadık, yetmiş temsilci daha seçmişti. Mu-hanımed b. Ali, onlara bir rehber ve talimatname olacak bir mektup gönderdi ki, bu mektuba uysunlar ve gereğince hareket etsinler.

Bu senede, (hicretin 100. senesinde) Medine valisi Ebu Bekir b. Muhammed b. Amr b. Hazm, insanlara haccettirdi. Bu senede şehir­lerin valileri, önceki senelerde adları zikredilen valilerdi. Ancak azle­dilenlerin yerlerine atanan valiler hariç. Doğrusunu Allah bilir.

İşlerinin çokluğu ve meşguliyetinden ötürü Ömer b. Abdülaziz, halifeliği zamanında haccetmedi. Ama Medine´ye bir ulak gönderir ve: «Benim için Rasûlullah (s.a.v.)´a selam söyle.» derdi. [14]Hicretin 100. Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler


Salim B. Ebi´l-Ca´d El-Eşcaî


Eşca´ kabilesinin Kûfeli bir azatlısıdır. Ziyad, Abdullah, Ubeydul-lah, İmran ve Müslim´in kardeşidir. Kadri yüce bir tabiidir. Sevban, Cabir, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amr, Numan b. Beşir ve diğer­lerinden hadis rivayet etmiştir. Katade, A´meş ve diğerleride kendi­sinden rivayetlerde bulunmuşlardır. Kadri yüce, asil ve sika bir ravi idi. [15]Ebu Ümame Sehl B. HanifEnsâr´ın Evs kabilesinden olup Medinelidir. Peygamber (s.a.v.)´in sağlığında dünyaya geldi ve onu gördü. Babasından, Ömer, Osman, Zeyd b. Sabit, Muaviye ve İbn Abbas´tan hadis rivayet etti. Zührî, Ebu Hazim ve bir cemaat, ondan hadis rivayet etmişlerdir. Zührî´nin ifadesine göre Ebu Ümame, Ensâr´ın yüksek tabakasından ve âlimler­den olup Bedir gazvesine katılan sahabelerin oğullarmdandır.

Yusuf b. Macişun, Utbe b. Müslim´in şöyle dediğini rivayet etmiş­tir:

«Osman b. Affan´m en son çıktığı cumada halk, Osman´ı taşladı. Namaz kıldırmasına engel oldular. O gün cemaata Ebu Ümame Sehl b. Hanif namaz kıldırdı.»

Denildiğine göre bu zat, hicretin 100. senesinde vefat etmiştir. Uğrusunu Allah bilir. [16]Ebüz-Zahirîye Hadir B. Küreyb El-Humusı


Kadri yüce bir tabii idi. Ebu Ümame, Suday b. Aclan ve Abdullah b. Büsr´den hadis dinledi. Anlatıldığına göre o, Ebu Derda ile de bu­luşmuştur. Sahih rivayete görĞ Ebü´z-Zahiriye, Ebu Derda ve Hüzey-fe´den mürsel olarak hadis rivayet etmiştir. Kendi hemşehrilerinden bir cemaat da ondan hadis rivayet etmişlerdir. İbn Main ile diğerleri onun sika bir ravi olduğunu söylemişlerdir. Kendisinden rivayet edi­len en garip şey, Kuteybe´nin şu kavlidir: «Beyt-i Makdis kayalığının yanında uykuya daldım, hizmetçiler gelip kapıyı üzerime kilitlediler. Sonra meleklerin tesbihatı ile uyandım. Korkarak yerimden fırladım, meleklerin saf tuttuklarını gördüm, ben de meleklerin safına girip ibadete başladım.»

Ebu Ubeyde ile diğerlerinin ifadelerine göre bu zat, hicretin 100. senesinde vefat etmiştir. [17]Ebu Tufeyl Amir B. Vasile


Ebu Tufeyl Amir b. Vasile b. Abdullah b. Amr el-Leysî el-Kinanî, sahabedir. Peygamber (s.a.v.)´i en son görenlerdendir. Bu hususta kendisi şöyle demiştir: «Ben, Peygamber (s.a.v.)´i, bastonuyla hacer-i esvedi istilam ederken gördüm.» Böyle dedikten sonra Peygamber (s.a.v.)´in evsafını anlatmıştır. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Muaz ve İbn Me-sud´dan hadis rivayet etmiştir. Zührî, Katade, Amr b. Dinar, Ebu Zü-beyr ve bir tabii cemaatı da ondan rivayetlerde bulunmuşlardır. Hz. Ali taraftarlarındandı. Onun yaptığı bütün savaşlara katılarak yanın­da yer aldı. Ama bazıları, onun Muhtar b. Ebi Ubeyd´le beraber olu­şundan ötürü kendisine düşmanlık beslemişlerdir. O, Muhtar´ın bay­raktarlığını yapmıştı.

Rivayet olunduğuna göre Ebu Tufeyl, Muaviye´nin yanına gidip ona şöyle demiş:

- Ali´nin başına getirdiklerinden ötürü zaman sana ne bıraktı Ne kazancın oldu

- Çalışıp kazanamayan ihtiyarın ve hiçbir iş göremeyen acuzenin ağlayışını bıraktı. Onu ağlattı, ya sen onu nasıl seviyorsun

- Musa´nın annesinin, Musa´yı sevdiği kadar seviyorum, kusu­rum varsa halimi Allah´a arzediyorum.

Anlatıldığına göre Ebu Tufeyl, Peygamber Efendimiz´in ömrünün sekiz yılma kavuşmuştu ve hicretin 100. senesinde (başka bir rivaye­te göre ise 107. senesinde) vefat etti. Doğrusunu Allah bilir.

Müslim b. Haccac dedi ki: «Ebu Tufeyl, sahabelerin en son vefat edenidir ve hicretin 100. senesinde vefat etmiştir.» [18]Ebu Osman En-Nehdî


Bu zatın asıl adı, Abdurrahnıan b. Mül el-Basrî´dir. Cahiliye za­manına yetişmiş ve o zamanda iki kez haccetmiş, Peygamber Efendi­miz´in sağlığında İslâm´a girmiş, ancak onu görememiştir. Onun sağ­lığında zekat memurlarına üç sene süreyle zekatım ödemiştir. Pey­gamber Efendimiz´in sağlığında yaşayıp Müslüman olan ve onu gör­meyen bu gibi kimselere hadis imamları, "muhadrem" adını verirler. Ebu Osman, Hz. Ömer zamanında Medine´ye hicret etmiş; ondan, Ali´den, İbn Mesud´dan ye bir grup sahabeden hadis dinlemiş, Sel-man-ı Farisî ile oniki sene arkadaşlık etmiş, nihayet onu defhetmişti. Tabiilerden ve diğerlerinden bir cemaat da kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Kendisinden rivayet edenler arasında Eyyüb, Humeyd et-Tavil ve Süleyman b. Turhan et-Teymî de vardır.

Asım el-Ahvel dedi ki: «Ebu Osman´ın şöyle dediğini işittim: "Ca­hiliye zamanında yaşadım. Yağus, kurşundan yapılmış bir put idi, iyi koşan bir deveye yüklenirdi. Bir vadiye gelindiğinde deve oraya çö­kerdi. Devenin etrafındakiler de: "Rabbimiz, bu vadiyi sizin için uy­gun gördü." derler ve orada mola verirlerdi."»

Yine Asım el-Ahvel dedi ki: "Ebu Osman´a: «Peygamber (s.a.v.)´in zamanına yetiştin mi » diye sorduklarında o, şu cevabı vermişti: «Evet, onun zamanında Müslüman oldum. Ona üç kez zekat ödedim, ama onu göremedim (Ona zekat ödedim, demekle Rasûlullah´m gö­revlendirdiği kimselere zekat verdiğini kasdetmiştir.). Yermük,,Kadi-siye, Celûla ve Nihavend savaşlarına katıldı.»

Ebu Osman, çok oruç tutan, çok namaz kılan bir kimseydi. De­vamlı oruç tutar, geceleyinde hep namaz kılardı. Bunu terketmezdi, takati kesüinceye kadar namaz için kıyamda dururdu. Hac ve umre için olmak üzere altmış kez Mekke´ye gitti.

Süleyman et-Teymî dedi ki: «Ebu Osman´ın günah işlediğini san­mıyorum. Çünkü o, geceleri namaz kılar, gündüzleri de hep oruç tu­tardı.»

Ravinin biri, Ebu Osman en-Nehdî´nin şöyle dediğini nakletmiş-tir: «130 sene yaşadım, bendeki herşey değişti, ama emelimi değişti-remedim, emelim eskiden nasıl idiyse şimdi de aynıdır.»

Sabit el-Benanî, Ebu Osman´ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Aziz ve Celil olan Rabbimin beni ne zaman andığını bilirim." Kendi­sine: "Bunu nasıl biliyorsun " diye sorduklarında şu cevabı vermişti: Yüce Allah buyuruyor ki: «Artık beni anın, ben de sizi anayım.» (ei-Ba-kara, 152.) Ben, Allah´ı andığımda Allah da beni anar."

Ravinin biri dedi ki: Biz, Allah´a dua ettiğimizde Ebu Osman şöy­le söylerdi: Vallahi, Cenâb-ı Allah duamıza icabet etti. Çünkü O, bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: «Bana dua edin ki, size icabet ede­yim.» (el-Mü´min, 60.)

Ebu Osman´ın 130 sene yaşadığı söylenmiştir. Heşin ile diğerleri böyle demişlerdir. Medainî ile başkaları onun 100 sene yaşadığını söylemişlerdir. Fellas´ın ifadesine göre ise, doksanbeş sene yaşamış­tır. Sahih kavle göre o, 100 sene yaşamıştır, Doğrusunu Allah bilir.

Hicretin 100. senesinde Abdülmelik b. Ömer b. Abdülaziz vefat etti. Bu zat, ibadet ve insanlardan ayrı yaşama, uzlete çekilme husu­sunda babasından daha üstündü. Babasıyla yaptığı güzel konuşmalar ve babasına yaptığı öğütler vardır. [19]Hicretin Yüzbirinci Senesi


Bu senede Yezid b. Mühelleb, Ömer b. Abdülaziz´in hastalandığı­nı duyunca zindandan kaçtı, bir yerde (bir rivayete göre Babil´de) kendisiyle buluşmaları için köleleri ile sözleşti. Sonra hapisten kaçıp aralarında karısı Atike binti Fırat el-Amiriye´nin de bulunduğu bir cemaatla yola ko...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Abbasi Propagandasının Başlaması
« Posted on: 23 Ocak 2020, 02:03:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Abbasi Propagandasının Başlaması rüya tabiri, Abbasi Propagandasının Başlaması mekke canlı, Abbasi Propagandasının Başlaması kabe canlı yayın, Abbasi Propagandasının Başlaması Üç boyutlu kuran oku Abbasi Propagandasının Başlaması kuran ı kerim, Abbasi Propagandasının Başlaması peygamber kıssaları, Abbasi Propagandasının Başlaması ilitam ders soruları, Abbasi Propagandasının Başlamasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &