> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Dualar ve Zikirler > Nikahın Zikirleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nikahın Zikirleri  (Okunma Sayısı 807 defa)
23 Haziran 2010, 16:24:01
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 23 Haziran 2010, 16:24:01 »20- NİKAHIN ZİKİRLERİ VE BUNUNLA İLGİLİ MESELELER.. 1

Kendisine Veya Başkasına Kız İstemeye Gelenin Okuyacağı Dualar: 1

Bir Kimsenin Kendi   Kızını Yahut Evlendirmehakkına Sahib Olduğu Başka Yakınını Nikahlamaları İçin Faziletli Adamlarateklif Etmesi 1

Nikâh Akdinde Okunacak Dualar. 2

Nikâh Akdinden Sonra Kocaya Söylenecek Duâ. 3

Zifaf Gecesinde Erkeğin Hanımına Söyleyecekleri 3

Ailesi İle Birleştikten Sonra Kocaya Söylenecekler. 3

Cinsi Münâsebet Esnasında Okunacak Duâ. 4

Erkeğin Hanımı İle Oynaşması, Onunla Şakalaşması Ve Onunla Tatlı Konuşması 4

Kocanın Hanımının Hısımları İle Konuşmadaki Edebi 4

Kadının Doğum Sancıları Zamanında Okunacak Dualar. 4

Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okumak. 5

Çocuğa İlk Mamayı Verirken Duâ Etmek. 5

 
 

 
20- NİKAHIN ZİKİRLERİ VE BUNUNLA İLGİLİ MESELELER
 

Kendisine Veya Başkasına Kız İstemeye Gelenin Okuyacağı Dualar:
 

İsteyici, Allah'a hamd ve sena ederek, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Saîât getirerek başlar ve şöyle der: Allah'dan başka İlâh olma­dığına, ortağı bulunmayıp bir olduğuna şahidlik ederim. "Eşhedü en lâ İlahe İllallâhu vahdehû lâ şerîkele leh," Yine şehâdeî ederim ki, Muham-med Allah'ın kuludur ve O'nun peygamberidir. "Ve eşhedü enne Muham-meden abdühü ve resûlühu", ben kızınız falana yahut kerimeniz falana yahut bunun gibi sözler ifade ederek, talib olarak geldim, der,

714- Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edilmiştir. O da Re-sülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu anlattı: "Her söz ki, yahut her iş ki, ona Allah'a hamd ile başlanmaz, o iş bereketsiz­dir.”[1]

715- Ebû Hüreyre'den rivayet edilmiştir. O da Peygamber Sallaliahu Aleyhi ve SeUem'in şöyle dediğini anlatmıştır: "Her hutbe ki onda teşeh-hüd yoktur, o çolak el gibidir."[2]

 

Bir Kimsenin Kendi   Kızını Yahut Evlendirmehakkına Sahib Olduğu Başka Yakınını Nikahlamaları İçin Faziletli Adamlarateklif Etmesi
 

716- Rivayet edildiğine göre, Ömer Îbni'l-Hattab (Radıyallahu Anh), kızı Hafsa'nm kocası vefat edince, (Allah Hafsa'dan ve kocasından razı olsun) demiştir ki: Ben Osman'a rasgeldim de Hafsa'yi (nikâhlasın diye) ona arzettim. Dedim ki: İstersen Ömer'in kızı Hafsa'yi sana nikahlaya­yım?. Bunun üzerine Osman: İşimi bir düşüneyim, dedi. Böylece bir kaç gün bekledi, Sonra benimle karşılaştı da: Bugün evlenmemek bana uy­gun geldi, dedi. Ömer devamla: Sonra Ebû Bekir El-Sıddîk'Ia (Radıyal­lahu Anh) karşılaştım da şöyle dedim: İstersen Ömer'in kızı Hafsa'yi sa­na nikâhlarım? Ebû Bekir (Radıyallahu Anh) sustu. Bundan sonra sözün devamını anlattı.[3]

 
Nikâh Akdinde Okunacak Dualar
 

Nikâh akdinden önce, bir konuşma yapmak müstahabdir. Bu konuş­ma önceki bölümde zikrettiklerimizi kapsamalı ve ondan daha uzun ol­malıdır. Nikâh akdini yapan da konuşmayı yapabilir, başkası da... Bu konuşmanın (hutbenin en faziletlisi, aşağıda zikrettiğimiz hadistir!

717- Abdullah İbni Mes'ud'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre demiştir ki; Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu hacet hutbesini (ge­rekli bir iş için konuşmayı) bize öğretti:

"Hamd Allah'a mahsustur. O'ndan yardım isteriz ve Ondan mağfiret dileriz. Nefislerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu sapıtan olmaz. Sapıttığı kimseyi de kimse hidayete erdiremez. Allah'dan başka hiç bir İlâh olmadığına şahidlik ederim ve şahidlik ede­rim ki, Muhammed O'nun kuludur ve O'nun peygamberidir. Ey insan­lar, sizi bir nefisten yaratan Rabbınızdan korkun. O nefisten de eşini ya­rattı. O çiftlerden de çok erkekler ve kadınlar üretti. Kendisi Adına birbi­rinizden isteklerde bulunduğunuz ve akrabahk bağlarım kesmekten Al­lah'dan korkun. Allah üzerinizde gözcü bulunmaktadır. Ey iman eden­ler! Gerektiği üzere tam bir ihlâsla AHah'dan korkun ve ancak müslü-manlar olduğunuz halde vefat edin. Ey müminler! Doğru söz söyleyin de Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve O'­nun peygamberine itaat ederse, büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur."[4]

Âlimlerimiz demiştir: İlk söze başlanan bu hutbe (ve konuşma) ile be­raber şöyle demek müstahabdır: Allah'ın emrettiği şekilde (seni) tutmak üzere yahut güzellikle ayırmak şartı ile nikahlıyorum. Bu konuşmanın en az mıkdarı ise:

Elhamdü Lillâhi Vessalâtü Ala Resûtillâhi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ûsî Bitakvallahi."

Hamd Allah'a mahsustur. Allah'ın Peygamberine Salât ve Selâm ol­sun. Allah'dan korkmayı tavsiye ediyorum."

Bil ki, böyle bir hutbe ile söze başlamak sünnettir. Eğer bu konuşma­dan hiç bir şey yapılmamış olsa, âlimlerin ittifakı üzere yine nikâh akdi sahih olur.

Dâvud El-Zahirî'den rivayete göre o şöyle demiştir: Böyle bir hutbe ya­pılmadan nikâh sahih olmaz. Ancak yetkili âlimler demişlerdir ki, Dâ­vud El-Zâhirî'nin muhalefeti benimsenecek bir muhalefet sayılmaz, ve onun muhalefeti ile âlimlerin ittifakı bozulmaz. En iyisini Allah bilir.

Şafi'i mezhebinde muhtar olan, koca bir sözle hitabda bulunmaz. An­cak velisi ona: "Falanca kızı sana nikahladım", dediği zaman, bu sözün arkasından, "ben de onu nikâhlamayı kabul ettim" der. İsterse, "onun nikâhını kabul ettim", der. Eğer cevabında: "El-hamdü lillâhi Vessalâtü Alâ Resûlillahi, kabul ettim" derse, nikâh yine sahih olur. İcab ve kabul arasında böyle bir söz zarar vermez. Çünkü bu söz, nikâh akdi ile ilgili az bir sözdür. Âlimlerimizden biri şöyle demiştir: Araya giren bu sözle nikâh bâtıl olur. Bir âlim de şöyle demiştir ki, bâtıl oimaz, o sözü söyle­mek müstahab olur. Doğrusu önce söylediğimizdir, araya söz karıştırıl­mamalıdır. Bununla beraber söylense de nikâh bâtıl olmaz. En doğrusu­nu Allah bilir.

 
Nikâh Akdinden Sonra Kocaya Söylenecek Duâ
 

Sünnet olan kocaya: "Allah sana mübarek etsin", yahut "Allah üzeri­ne bereket versin Allah sizi hayırla bir arada tutsun", demektir.

Karı ve kocadan her birine şöyle demek müstahab olur: Sizin her ikini­ze Allah arkadaşı hakkında iyilik ve bereket versin. Hayrı ikiniz arasında bulundursun.

718- Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edilmiştir. Abdurrahman İb-ni Avf evlendiğini Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e haber verin­ce, peygamber (s.a.v) ona: "Allah sana mübarek kılsın." Dedi.[5]

719- Cabir (Radıyallahu Anh) evlendiğini Peygamber Sallallahu Aley­hi ve Sellem'e bildirince, Peygamber (s.a.v) ona: "Allah sana bereket ver­sin." Dedi.[6]

720- Sahih isnadlarla Ebû Hüreyre'den rivayet edilmiştir: "Peygam­ber Sallallahu Aleyhiıve Sellem, bir insan evlendiği zaman ona şöyle derdi:

"Allah sana bereket versin, üzerine bereket ihsan etsin ve sizi hayırla bir arada bulundursun.[7]

Evlenen adama: Oğullar ihsan ederek ikinizi birleştirsin, demek mek­ruhtur. Bu kitabın sonunda dili tutmak bölümünde İnşaallah Tealâ bu-nun kerahetine dair delil gösterilecektir.

 
Zifaf Gecesinde Erkeğin Hanımına Söyleyecekleri
 

Hanımı ile ilk karşılaşmada Allah'ı anarak (Besmele çekerek) alnından (ön saçlarından) tutup şöyle söylemek müstehabtır: "Allah her ikimize arkadaşı hakkında mübarek etsin. Bu sözle beraber rivayet ettiğimiz şu hadisi söyler:

721- Amr İbni Şuayb babasından, babası da dedesinden, o da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayete göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Sizden biriniz bir kadınla evlendiği zaman yahut hizmetçi bir köle sa-tınaltığı zaman:

' 'Allâhümme inni es 'düke hayrahâ ve hayra mâ cebeitehâ aleyhi ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ cebeitehâ aleyhi."

"Allah'ım! Ben bunun hayrını ve bunu yarattığın durum üzerine onun da hayrını senden isterim. Bunun kötülüğünden ve bunu yaratmış oldu­ğun durumun kötülüğünden Sana sığınırım”

İnsan bir deve satın alınca da, hörgücünün tepesini tutup yine aynı sözleri söylesin." buyurdu.[8]

Bir rivayet de şöyledir: "Sonra kadının alnından (ön saçlarından) tut­sun sonra kadın ve hizmetçi hakkında bereket istesin.

 
Ailesi İle Birleştikten Sonra Kocaya Söylenecekler
 

722- Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle anlat­mıştır: Resûlüllah Saîlallahu Aleyhi ve Sellem Zeyneb ile (Radıyallahu An-hâ) evlendi de et ve ekmek ziyafeti verdi." Böylece ziyafetin şeklini ve davet edilenlerin çokluğu ile ilgili hadisi anlattı. Sonra şöyle dedi: "Resû­lüllah Saîlallahu Aleyhi ve Sellem çıkıp Aişe'nin evine gitti, ona:

Esselâmu Aleyküm, ehlelbeyt ve Rahmetullahi ve berekâtüh, dedi. Ai-şe şöyle cevab verdi: Ve Aleykesselâmu ve Rahmetullahi. Aileni nasıl bul­dun? Allah sana mübarek kılsın. Bu şekilde Peygamber bütün hanımları­nı dolaştı. Hepsine Aişe'ye söylediklerini söylüyordu. Onlar da Aişe'nin söylediği gibi söylüyorlardı. "[9]

 
Cinsi Münâsebet Esnasında Okunacak Duâ
 

723- İbni Abbas'dan (Radıyallahu Anhüma) Peygambere ulaşan çok yollarla rivayetimizde Peygamber Saîlallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu­yurdu: "Eğer sizden biriniz ailesine gideceği zaman:

"Bismillah!, Aîlâhümme cennibneşşeytâne ve cennibişşeytâne mâ ra-zagtenâ."

"Bismillah, Allah'ım, bizden Şeytanı uzaklaştır ve bize vereceğin ri-zıktan da Şeytanı uzaklaştır'der de aralarında bir çocuk olursa şeytan ona zarar vermez." Buhârî'nin rivayetinde: "Şeytan ona ebediyyen zarar ver­mez." şeklindedir.[10]

 

Erkeğin Hanımı İle Oynaşması, Onunla Şakalaşması Ve Onunla Tatlı Konuşması
 

724- Sahihlerinde Câbir'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde de­miştir ki, Resûlüllah Salallahu Aleyhi ve Sellem bana: "Bakire ile mi, yoksa dul ile mi evlendin? dedi. Dedim ki, bir dul ile evlendim. Pe...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Nikahın Zikirleri
« Posted on: 24 Ekim 2020, 05:36:05 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nikahın Zikirleri rüya tabiri,Nikahın Zikirleri mekke canlı, Nikahın Zikirleri kabe canlı yayın, Nikahın Zikirleri Üç boyutlu kuran oku Nikahın Zikirleri kuran ı kerim, Nikahın Zikirleri peygamber kıssaları,Nikahın Zikirleri ilitam ders soruları, Nikahın Zikirleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &