ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Yeminin Kısımları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yeminin Kısımları  (Okunma Sayısı 3354 defa)
05 Şubat 2010, 00:25:26
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 05 Şubat 2010, 00:25:26 »
Yemin; lağv, mûn´akide ve ğamûs gibi kısımlara ayrılır: Lağv yemini­nin ne günahı, ne de keffâreti vardır. Münakide yemininin, bozulması hâ­linde keffâreti vardır. Ğamûs yemininin günâhı vardır. Bu yemine keffâretin faydası olmaz. Bütün bunlara ilişkin olarak mezheblerin detaylı görüşleri aşağıya alınmıştır.

(100) Hanefîler dediler ki: Yemin-i Ğamûs: Kişinin yalan kastederek, ya­lan yere Allah adına yemin etmesidir. Üzerine yemin edilen şeyin, içinde bu­lunulan zamandan önce işlenmiş bir fiil olması şart değildir. Ama bazan öyle de olabilir. Örneğin Muhammed´i dövmüş olduğunu bilen bir kişinin, "Val­lahi Muhammed´i dövmedim" diyerek ettiği yemin ğamûs yeminidir. Üzeri­ne yemin edilen şey, içinde bulunulan zamandaki bir ful de olmayabilir. Meselâ gümüş olduğunu bile bile bir eşya için kişinin, "Vallahi bu, şu anda altındır" diyerek ettiği yemin, Ğamûs yeminidir. Yine bin lira borçlu olduğunu bile bile, "Vallahi falanın benden bin lira alacağı yoktur" diyerek yemin eden kişinin yemini, ğamûs yeminidir. Yemin-i ğamûsta çoğunlukla, üzerine ye­min edilen şey, mazi bir fiil olur. Yalan kasteden kişi, yaptım veya yapma­dım diyerek çoğunlukla geçmiş zaman kipjni kullanır. Ğamûs yemini, Allah adına yemin etmekten başka durumlarda düşünülemez. Çünkü bu yeminin keffâreti yoktur. Sahibi günahkâr olduğu için tövbe etmesi gerekir. Allah adından başka şeylerle yemin etmeye gelince, meselâ talâk İle yemin eden kişinin yemini tahakkuk eder; talâkı da elden gider. Yanı hanımı boşanmış olur. Lağv yemini ile de talâk elden gider. Ğamûs yemininin büyük günah­lardan olup olmadığı hususunda ihtilâf meydana geldiği için iki görüş İleri sürülmüştür.

Birinci görüşe göre, ğamûs yemini, Allah adı hiçe sayıldığı gerekçesiyle büyük günahlardandır.

İkinci görüşe göre, eğer bir hakkın kesilmesine veya müstahak olmayan bir kişiye eziyet edilmesine veyahut da suçsuz bir kişinin cezalandırılmasına ve benzeri haksızlıklara neden olacaksa, ğamûs yemini büyük günahlardan olur. Bu tür haksızlıklara neden olmayacaksa büyük değil de küçük günah­lardan olur.

Lağv yeminine gelince, bu, iki şeyi kapsar:

1- Kişi-doğru olduğuna inanarak veya zannederek bir iş için yemin eder de sonra yalan söylemiş olduğu açığa çıkarsa, yemini lağv (geçersiz) olur. Meselâ, doğru söylediğine inanarak veya zannederek "dün falan kişinin evi­ne girmedim" diye yemin ettiği halde o eve girmiş olan kişinin, veya aynı şekilde cebinde parası olduğu halde "üzerimde para yoktur" diye yemin eden kişinin yemini lağv (geçersiz) olur. Kişinin zannımn zayıf veya kuvvetli ol­ması arasında bir fark yoktur.

2- Kişi kasıtsız olarak veya başka bir şeyi kasdetmiş olmasına rağmen dilinin kayarak "hayır Vallahi..." veya "evet Vallahi..." demekle yemin et­mesi gibi durumlarda yemin lağv (geçersiz) olur.

Hanefîlere göre lağv yemini, verilen misâllerde görüldüğü gibi, sâdece mazi ve şimdiki zaman kipleriyle yapılır. Gelecek zaman kipiyle, meselâ "Al­lah´a andolsun ki, yarın yolculuğa çıkacağım" diyerek yemin eden kişinin yemini, mün´akide yemin olur. Yemini bozmayı kasdetmiş olsun olmasın, bu yemini bozan kişinin keffâret ödemesi vâcib olur. Ğamûs yemini ise böy­le değildir. O, gelecek zamanda olur. Çünkü onda esas olanı yalanı kasdet-mektir. Girmeyi kasdettiği halde, "yarın falanın evine girmeyeceğime Allah adına andolsun" diye yemin eden kişi, bununla yalanı kasdettiği için, yemi­ni ğamûs olur.

Lağv yeminiyle and içen kişi dünyada ve âhirette hesaba çekilmez ve günahkâr olmaz; keffâretle de yükümlü olmaz. Lağv yemini sâdece Allah Teâlâ´ya yemin etmekle tahakkuk eder. Allah´tan başkasına yemin etme du­rumunda, yeminin eseri kalır. Sözgelimi hanımını boşamaya veya kölesini azâd etmeye veyahut bir sadaka vermeye and eden kişinin hanımı boş olur. Kölesi azâd olur. Adağı da yerine getirmesi zorunlu olur.

Mün´akide yemine gelince bu, Allah adına veya Allah´ın sıfatlarından birine and içmekle tahakkuk eder.

Mâlikîler dediler ki: Ğamûs yemini iki şeyi kapsar:

1- Kişinin yalanı kastederek yalan yere yemin etmesi. Bu şekilde yemin eden kişi, cehennem ateşine veya cehenneme girmeye sebeb olan günaha ba­tar. Bu yeminin keffâreti yoktur. Çünkü günahı, keffâretin fayda edemiye-ceği kadar büyüktür. Bu şekilde yemin eden kişi tevbe edip, yapabildiği kadarıyla oruç tutarak veya sadaka vererek ve benzeri işleri yaparak Allah´a ibâdet eder; O´na yaklaşmaya çalışır.

2- Şüphe veya zayıf bir zanna dayanarak yemin etmeye gelince, bu şöy­le olur: Bir kişi, karşılaşıp karşılaşmadığını bilmediği bir kimse hakkında, "vallahi dün falan adamla karşılaşmadım" diyerek yemin ederse şu gibi du­rumlar sözkonusu olur: Bu yemini yaptıktan sonra ya doğru söylediği veya yalan söylediği açığa çıkar, veyahut hiç bir şey açığa çıkmaz. Eğer yalan söy­lediği açığa çıkar veya hiç bir şey açığa çıkmazsa ve şüphesi, ya da zayıf zan-nı üzere kalırsa, tamamen kasıtlı olarak yalan söylemişçesine günahkâr olur. Ama doğru söylediği açığa çıkarsa buna ilişkin olarak iki görüş ileri sürül­müştür:

Birinci görüşe göre doğru olarak yemin etmiştir ve kendisi de hiç gü­nahkâr olmaz. | .

İkinci görüşe göre,´günahkâr olmaktan kurtulamaz. Zîrâ günahkârlığı, kesin olarak bilmediği bir şey için yemine cesaret edip yeltenmesi nedeniyle meydana gelmiştir ki, bunun da tevbeden başka bir keffâreti yoktur. Doğru olduğu anlaşılsa bile hüküm değişmez. Şu da var ki; şüphe ya da zayıf zanna dayanarak yemin eden kişinin günahı, kasıtlı olarak yalan yere yemin ede­nin günahı kadar büyük olmaz. Ama kesin olarak ya da kuvvetli zanna da­yanarak bilinen bir şey için yemin edilir de bilâhare bu yeminin aksi ortaya çıkarsa, yemin, ğamûs olmayıp lağv (geçersiz) olur. Sonra, geçmiş zamanla ilgili bir şey üzerine yemin edilirse, yalan da olsa keffâret gerekmez. Bunda ittifak vardır. Meselâ kesin olarak yaptığını bildiği bir iş için, "vallahi öyle yapmadım" diye yemin eden kişinin keffâret vermesi gerekmez. Aynı şekil­de şüphe veya zanla yaptığını bildiği bir iş için yemin eden kişi de keffâretle yükümlü olmaz.

Üzerine yemin edilen şey gelecek zamanla ilgili olursa, meselâ vukuu mümkün olmayan bir işi yapmaya veya hiç olmayacak bir şeyin olacağına yemin edilirse durum ne olacaktır? Vukuu mümkün olmayan bir işi yapma­ya; "vallahi ben göğe çıkacağım" diye yemin etmeyi örnek olarak da, ölü olduğunu bildiği bir şahıs için kişinin, "vallahi falan adamı öldüreceğim" veya "vallahi yarın güneş doğmayacaktır" diye yemin etmesini örnek ola­rak gösterebiliriz. Ki bu hususta ihtilâf vardır. Bazı kimseler bunun, keffâ­reti olmayan ğamûs yemini olduğu görüşündedirler. Bazı kimseler de bu yeminin kefareti olduğunuVJâmûs yemininin geçmiş zamanla ilintili olduğu­nu; gelecek zamanla ilintili olması hâlinde ğamûs yemini olmayacağını ileri sürmüşlerdir ki, mûtemed olan da bu görüştür. Ğamûs yemini talâkla da olur. Kasıtlı olarak talâk üzerine yemin eden kişinin talâkı elden gider, hanımı boş olur ve kendisi de günaha girer.

Lağv yemini, kişinin yemin ederken kesin olarak veya kuvvetli bir zan­la doğru olduğuna inandığı bir şeye yemin etmesi; sonra da bu yeminin ter­sinin meydana çıkmasıdır. Meselâ üzerinde para olmadığına kesinlikle veya kuvvetli zanla inanan kişinin, "vallahi üzerimde para yoktur" diye yemin etmesi, sonra da üzerinde para bulunması hâlinde, yaptığı yemin Iağv (ge­çersiz) olur ki, bu yemininden ötürü sorumlu olmaz. Ayrıca üzerine yemin edilen iş geçmiş zamanla ilintili olursa, keffaret gerekmez ki, bunda ittifak vardır, meselâ gerçekten gelmediğine inandığı, ama aslında gelmiş olan Mu-hammed´le ilgili olarak bir kişi, "vallahi Muhammed gelmedi" derse yemi­ni Iağv olur, keffâret ödemesi de vacib olmaz. Üzerine yemin edilen iş, gelecek zamanla İlintili olursa, meselâ gerçekten gelmiyeceğine inanarak, "vallahi Muhammed yarın gelmeyecektir" diye yemin eden bir kişinin yeminiyle ilgi­li olarak ihtilâfa düşülmüştür. Bazıları, gelecek zaman üzerine edilen yemi­nin Iağv yemini olmayacağını, zîrâ âkibeti bilinmeyen gelecek zamanla İlgili olarak yemin eden kişinin cüret gösterip haddi aştığı ve dolayısıyla cezasının da keffâret olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Ama geçmiş zamanla ilgili olarak yemin etmek böyle değildir. Çünkü maziyle ilgili bir iş İçin yemin eden kişi, geçmişle ilgili bilgisine dayanarak yemin eder. Gelecek zaman ise, kişi­nin bilgisi kapsamında değildir.

Bazıları da gelecekle ilgili edilen yemin için, mazi ve hâl ile ilgili yemin­lerde olduğu gibi keffâret gerekmeyeceği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Allah adından başka şey üzerine Iağv yemini etmenin bir faydası olmaz. Meselâ bir kişi talâk, köle azâd etme veya sadaka adama gibi şeylerle yemin ederse veya bu sayılan şeylerden biri üzerine yaptığı yeminin Iağv olması hâlinde yemini yine tahakkuk eder. Talâka yemin etmişse hanımı boşanır. Azâd et­meye yemin etmişse kölesi azâd olur. Mübhem, yani belirsiz de olsa adağını yerine getirmesi gerekir.

Şâfiîler dediler ki: Yemin, Iağv ve mün´akide olmak üzere iki kısma ayrılır. Lağv yemini üç hususu kapsar:

1- Kişinin dilinin, yemini kasdetmediği bi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yeminin Kısımları
« Posted on: 01 Haziran 2020, 17:58:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yeminin Kısımları rüya tabiri,Yeminin Kısımları mekke canlı, Yeminin Kısımları kabe canlı yayın, Yeminin Kısımları Üç boyutlu kuran oku Yeminin Kısımları kuran ı kerim, Yeminin Kısımları peygamber kıssaları,Yeminin Kısımları ilitam ders soruları, Yeminin Kısımlarıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &