> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler  (Okunma Sayısı 5821 defa)
31 Ocak 2010, 18:19:40
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 31 Ocak 2010, 18:19:40 »
Hem kazayı hem kefareti gerekli kılan durumları anlattıktan sonra şimdi de sadece kazayı gerektiren ve hiçbir şeyi gerektirmeyen şeyleri anlatmaya çalışacağız ki, mezheblerin bunlarla ilgili görüşleri detaylı olarak aşağıya alınmıştır.

Hanefiler dediler ki: Üç durumda kaza gerekir:

1. Oruçlunun gıda olmayan veya gıda anlamında olan bir nes­neyi almasıdır. Gıdalı şeyler, kişinin tabiatının meylettiği ve yemekle işta­hının tatmin olduğu şeylerdir. Gıda anlamında olan şeylere örnek olarak ilaçları gösterebiliriz.

2. Hastalık, seferîlik, zorlanma ve yanılma gibi şer’î bir mazeret dolayısıyla oruçlunun gıda veya ilâç alması halinde sadece kaza gerekir. Meselâ rnazmaza yapan kişi ihmalkârlık ederek midesine su kaçırırsa, orucu bozulur ve kaza gerekir. Başında, ya da karnında yarası olan kişi bu yarasının üzerine ilâç koyar da bu ilâç dimağına, ya da midesine giderse orucu bozulup kazası gerekir. Unutma sonucu orucunu açan kişinin oru­cu bozulmayacağı gibi, kendisine ne kaza ne de kefaret gerekir.

3. Tenasül organının şehvetini tam olmayarak gidermek de kazayı gerektirir.

Şimdi de bu üç kısmı detaylı olarak ele alalım:

Birinci Kısım: Pişmemiş pirinç, hamur, ya da âdet olarak yenen yağ ve balla karıştırılmamış un yemekle oruç bozulur ve kaza gerekir. Kiler­meni dışındaki bir çamuru yiyen kişi, bu çamuru yemeyi âdet haline ge­tirmemiş ise sadece kaza gerekir. Kilermeni -ki bu aktarlarca bilinen bir şeydir- yemekle hem kaza, hem kefaret gerekir. Fazla miktardaki tuzu bir defada yemek de kazayı gerektirir. Çünkü fazla miktarda tuz yemek, insan tabiatının kabul etmediği ve midenin iştahını tatmin etmediği bir yeyiştir. Az miktarda tuz yemekten ötürü normal olarak bir lezzet alındı­ğı için hem kaza, hem kefaret gerekir. Bir çekirdeği veya bir deri parçası­nı yiyen, ya da olgunlaşmadan yenilmeyen bir meyveyi yiyen; meselâ tuz­lamadan veya pişirmeden ayva yiyen oruçlu bir kimseye kaza gerekir. Ama tuzlayıp veya pişirip yerse kefaret de gerekir. Çakıl taşı, demir par­çası, dirhem ve dinar veya toprak yutan oruçluya da kaza vâcib olur. Mak’adtan, kadının vaginasından veya burundan pompalayarak mideye su ya da ilâç ulaştırmakla da kaza gerekir. Kulağa yağ dökmekle de oruç bozulup kaza gerekir. Ama kulağa su dökmekle oruç bozulmaz. Çünkü su, içeriye sirayet etmez. Oruçlunun ağzına yağmur damlası veya kar ta­nesi düşer de bunları kendi fiiliyle yutmazsa yine kaza gerekir. Oruçİu kişi midesindeki kusuntuyu çıkarmaya kasteder veya kendi kasdı olmaksı­zın baskın gelerek kusuntu çıkar da, bu kusuntuyu gerisin geri mideye iade ederse ve her iki durumda da kusuntu ağız dolusu olur, oruçlu oldu­ğu da hatırında bulunursa, kendisine kaza lâzım gelir. Kusuntusu ağız dolusundan az olursa veya kusuntusunu mideye geri çevirirken oruçlu ol­duğunu unutursa kaza gerekmez. Çünkü sahîh görüşe göre orucu bozul­mamıştır. Meselâ oruçlunun geceleyin fecirden önce yemiş olduğu hurma­ların dişleri arasında arta kalan kalıntısı fecirden sonra yenilirse ve mik­tarı da bir nohut tanesi kadar olursa, kaza gerekir. Bundan daha az olur­sa, ehemmiyetsiz olduğundan ötürü, orucu bozmaz. Ağızda oluşan tükü­rükleri yutmak da orucu bozmaz. Mazmazadan sonra ağızda kalan ıslak­lığı tükürükle birlikte yutmak da orucu bozmaz. Ama mazmazadan sonra tükürüğü yutmadan önce tükürmek gerekir. Tükürmede mübalağa etme­ye de gerek yoktur.

İkinci kısım: Şer’î bir mazeret dolayısıyla oruçlunun gıda veya gıda anlamındaki bir şeyi almasıdır (yemesidir). Meselâ oruçlu kadın (evine) hizmet edememekten korkarak orucunu açarsa; oruçlu uykuda olduğu tak­dirde bir başkası oruç bozacak bir şeyi onun midesine sevkederse oruçlu­ya kaza gerekir. Şer’î bir şüpheden ötürü orucunu kasden açan, meselâ unutarak cinsel ilişkide bulunduktan sonra orucunun bozulduğunu sana­rak kasden yemek yiyen kişiye de kaza gerekir. Geceleyin oruca niyet etmeyip de gündüzleyin niyet eden kişi orucunu bozacak olursa, kendisi­ne kefaret gerekmez. Zîrâ bu kişinin orucunun sıhhati hususunda Şâfiîlere göre bir şüphe vardır. Geceleyin oruca niyet edip de bu niyetin gereği­ni yerine getirmeden yolculuğa çıkan ve seferi olarak sabahlayan kişi bun­dan sonra ikâmete niyet ederse, -her ne kadar haram olsa da- bir şeyler yiyecek olursa, kendisine kefaret gerekmez. Fecrin doğması hususunda şüpheye düşen kişi yeyip içerken veya cinsel ilişkide bulunurken fecir doğ­muş olursa, bu kişiye, ortada bir şüphe durumu bulunduğu için kefaret gerekmez. Güneşin batması hususunda şüphe edip iftar etme hâlinde ke­faret gerekir. Bu durumda kefaretin düşmesi için şüphe yeterli değildir. Aksine bu husustaki iki rivayetten birine göre, güneşin battığına kuvvetli bir zanla kanaat getirilmiş olmalıdır.

Fecrin doğmasından önce cinsel ilişkiye giren kişi bu ilişki esnasındayken fecir doğarsa, bu ilişkiden hemen geri çekildiği takdirde orucu bozulmaz. İlişkiye devam ederse, kendisine hem kaza hem kefaret gere­kir.

Üçüncü kısım: Tenasül organının şehvetinin tam olmayarak tatmin edilmesidir. Bunu şöylece örneklendirebiliriz: Bir ölü, bir hayvan, ya da şehvetsiz küçük bir çocukla cinsel ilişki kurarak menî akıtan kişinin, pe­nisini karın, ya da baldıra sürerek veya mastürbasyon yaparak veyahut da uyumakta olan kadınla cinsel ilişkide bulunarak menî akıtan kişinin orucu bozulur. Kaza gerekir. Bir kadının, kendi vaginasma yağ ve benze­ri bir şeyi damlatmakla bozulan orucunu sadece kaza etmesi gerekir. Oruçlu bir kişi su veya yağla ıslatılmış parmağını mak’adına sokarsa, kaza etme­si gerekir. Oruçlu bir kişi istincâ ederken mak’adına su kaçar ve bu su da hukne mahalline ulaşırsa kazayı gerekli kılar. Bu durumda orucun bozulup kazanın gerekmesi için istincâ eden kişinin mübalağada bulun­ması ve suyun mak’adına kaçmasında kasıt bulunması gerekir. Oruçlu kişi bez ya da tahta parçasını şırınga ucu gibi mak’adına sokup tamamen içinde kaybederse orucu bozulur ve kendisine kaza vâcib olur. Ama bu sokulan parçanın tamamı içeri girmez de bir kısmı dışarıda kalırsa orucu bozulmaz. Aynı şekilde kadın da yağ veya suyla ıslatılmış parmağını ken­di tenasül organının iç kısmının derinliklerine kadar sokar, parmağının tümü içerde kaybolursa sadece kaza etmesi vâcib olur. Kefaret gerekmez. Bu anlatılanlardan sonra şunu da söyleyelim ki; oruçlu bir kişi teda­vi amacıyla penis deliğine yağ veya su damlatırsa orucu bozulmaz. Oruç­lu bir kişi birisine şehvetle bakarsa, bu bakışını defalarca tekrarlasa ve menîsi de şehvetle aksa bile orucu bozulmaz. Yapmış olduğu bir cinsel ilişkiyi ve benzeri şeyleri düşünmekle menîsi akan veya ihtilâm nedeniyle menîsi akan kişinin de orucu bozulmaz. Gül ve nergis gibi esansları kok­layan kimsenin orucu bozulmaz. Cünüblükten ötürü yapılması gereken guslü gündoğuşuna kadar yapmayıp erteleyen kişinin, gün boyunca cünüb olarak beklese bile, orucu bozulmaz. Yollardaki tozların, eleme es­nasında un tozlarınfn, karasinek ya da sivrisineğin boğaza kaçması hâlin­de oruç bozulmaz.

Malikîler dediler ki: Oruç bozucu işlerden birini yapan kişi ister Ramazanın edâ orucunda olsun, ister Ramazanın kazası, kefaret ve gayrı muayyen adak oruçları gibi diğer oruçlarda olsun kefareti gerektiren şart­lar tahakkuk etmediği takdirde sadece kaza gerekir. Muayyen (vakti be­lirtilmiş) adak orucuna gelince, bu orucu tutmakta olan kişi, mevcûd bir hastalıktan veya mevcûd olacak bir hastalıktan -bu orucun tutulması za­manında oruç tuttuğu takdirde hastalanacağını veya hastalığının artacağı­nı, ya da şifâsının gecikeceğini zannederse- veya kadının hayız ya da nifasının başlamasından veyahut da delirme, ya da bayılmadan ötürü orucu­nu açarsa kendisine kaza da gerekmez. Eğer orucunu bozduğu bu günde mazereti kalkarsa, günün geri kalan kısmında oruçlu gibi hareket etmesi gerekir. Muayyen adak orucunu unutarak bozan, meselâ Perşembe günü oruç tutmayı adayan kişi Perşembe sanarak Çarşamba günü oruç tutar da Perşembe günü oruç tutmazsa, kendisine kaza vâcib olur.

Farz oruçlardan biri de, Hacc-ı Kıran veya Temettü yapmakta olan kimselerin kurban kesmek gerektiği halde kesecek kurban bulamamaları durumunda, yerine oruç tutmalarıdır. Bu oruçları bozan kimselere kaza vâcib olur.

Özetle diyebiliriz ki: Yukarıda verilen tafsilât doğrultusunda muay­yen adak orucu dışındaki diğer oruçların bozulması hâlinde kaza gerekir. Nafile oruca gelince bunu kasıtlı olarak haram bir şekilde açmadıkça, bu orucun açılması nedeniyle kaza gerekmez.

Orucu bozmayan ve kazayı da gerektirmeyen durumlara gelince, bun­ları şöylece sıralayabiliriz:

1. Elinde olmayarak kusan ve bu kusuntusundan da bir şey yut­mayan kişinin orucu sahihtir.

2. Yollardaki tozun veya un öğütmekle ya da elemekle meşgul olan kişinin boğazına kaçan un tozunun oruçluya zararı olmaz. Yine bu­nun gibi oruçlu kişi her ne kadar kendini korusa da, boğazına sinek ka­çarsa orucu sahîh olur.

3. Sahurda yemek yemekte veya bir şeyler içmekte olan kişi, fec­rin doğması anında ağzındaki yiyecek veya içeceği hemen dışarı atarsa orucu bozulmaz.

4. Sadece bakma veya düşünme nedeniyle menisi baskın gelerek akan kişinin orucu bozulmaz. Sahîh olarak kalır.

5. Ağızda toplanan tükrüğü veya ağızdaki yemek kalıntısını yut­mak oruca zarar vermez. Oruçlu kişi bunu kasden yapsa bile mûtemed görüşe göre orucu bozulmaz. Ancak ağızdaki yemek kalıntısı örfe göre çok sayılıyorsa, bunun elde olmay...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler
« Posted on: 29 Haziran 2022, 15:09:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler rüya tabiri,Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler mekke canlı, Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler kabe canlı yayın, Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler Üç boyutlu kuran oku Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler kuran ı kerim, Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler peygamber kıssaları,Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeyler ilitam ders soruları, Sadece Kazayı Gerektiren Ve Hiçbir Şeyi Gerektirmeyen Şeylerönlisans arapça,
Logged
30 Aralık 2014, 15:48:07
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 30 Aralık 2014, 15:48:07 »

Bir kişinin yemek veya yemek sayılamayacak bir şey alması orucu bozan durumlar arasındadır fakat istemsiz kusmak , sahur yemeğinden sonra yemek yerken fecrin doğduğunu gören kişinin hemen ağzındakini atması sonucunda ve ağzında dişlerinin arasında nohut tanesinden küçük bir yemek parçası kaldıysa bunu yutması orucu bozmaz
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
30 Aralık 2014, 20:20:53
Hafsa Nur 6.D

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 568« Yanıtla #2 : 30 Aralık 2014, 20:20:53 »

Hasta hastalığının artmasından veya iyi olmasının gecikmesinden yâhut şiddetli ağrı gelmesinden, hasta bakıcı hastalanarak onlara bakamayıp helâk olmalarından korkar ise, oruç tutmayıp sonra orucu kazâ eder.
Kazâ orucu arka arkaya olduğu gibi ayrı ayrı günlerde de tutulabilir. Hastalık veya ihtiyarlık (yaşlılık) sebebiyle orucunu tutamayıp fidye veren kimse, daha sonra kuvvetlenir veya sağlığına kavuşursa, Ramazan oruçlarını ve tutamadığı oruçlarını tutar.
Bir kimse, suyu ağzına alıp çalkalarken elinde olmayarak veya unutarak boğazına su kaçacağını bilse, ağzına su almamalıdır. Bunu yaparsa su boğazına kaçmasa da, farz ihtiyat gereği orucunu kaza etmesi gerekir.
Ramazan ayında araştırdıktan sonra, fecrin doğmadığına yakin edip orucu bozacak işlerden birini yapar, daha sonra fecrin doğduğu anlaşılırsa, kaza gerekmez.
akşam olup olmadığından şüphe eden kimse, orucunu bozamaz. Ama fecrin doğup doğmadığından şüphe eden kimse, araştırmadan önce bile orucu batıl eden bir iş yapabilir.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Bakış şeytanın oklarından bir oktur.Bir kimse Allah korkusu ile bakışına hakim olursa Allah ona imanın tadını kalbine hissettirir...
Hz. Muhammed S.A.V.
30 Aralık 2014, 20:46:10
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #3 : 30 Aralık 2014, 20:46:10 »

Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim.Mezheplere göre orucunun kazalarını öğrenmiş olduk...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &