ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması  (Okunma Sayısı 2891 defa)
28 Şubat 2010, 16:32:19
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 28 Şubat 2010, 16:32:19 »Mehrin peşin verilmesi ve tümünün, ya da bir kısmının vadeli ol­ması, mezheblerdeki tafsilât çerçevesinde caiz olur.

(57) Hanefîler dediler ki: Mehrin peşin verilmesi, tümünün veya bir kıs­mının vadeli olması caizdir. Yalnız, vâdenin aşırı derecede bilinmez olma­ması şarttır. Örneğin kocanın, zevcesine: "Elim genişleyinceye kadar veya yağmur yağıncaya veya gökten yağmur gelinceye veya misafir gelinceye dek vadeli yüzbin lira mehir üzerine seninle evlendim" demesi gibi. Bütün bu durumlardaki vâde belirsiz olduğundan dolayı sabit olmaz. Verileceğinden söz edilen bu mehrin peşin olarak ödenmesi gerekir.

Vâde bilinir olursa, meselâ bir kimse bir kısmı peşin, bir kısmı da bir veya iki yıl vadeli, toplam yüzbin lira mehir üzerine, ya da tümü iki yıl, da­ha fazla veya daha az vadeli yüzbin lira mehir üzerine bir kadınla evlenirse, sahih olur. Mehrin tümünün veya bir bölümünün vadeli olması, nikâh akdinde veya nikâh akdinden sonra şart koşulursa, hiç fark etmez. Bu şarta uyulur. Bunda hiçbir ihtilâf yoktur. Mehrİn tümünün veya bir bölümünün ölüme, boşanmaya veya açıklanan bir zamana -ki buna taksitlenmiş denilir-kadar ertelenmesi, belli vâdeden sayılır. Bir kimse karısına; "Ölüme veya boşanmaya dek vadeli yüzbin lira üzerine seninle evlendim" derse veya her beş senede bir bu mehrin bir bölümünü ödemek üzere evlenirse, sahih olur. Aynı şekilde: "Yansı peşin, dörtte biri dört yıla taksitli, dörtte biri de iki vâdeden en uzağına -bunlar da ölüm veya boşanmadır- dek vadeli olan yüz­bin lira mehir üzerine seninle evlendim" derse sahih olur.

Mehrin hasat, pamuk devşirme, üzüm ya da kavunların olgulaşması za­manına dek ertelenmesi de -bu vâdeler her ne kadar meçhul olsalar da- bili­nen vâdeden sayılır. Çünkü bu vadelerdeki belirsizlik, yaklaşık olan hususî bir zamanla sınırlıdır. Sahih kavle göre bu, bilinen vâdeden sayılır. Ama bey´ akdinde durum bunun aksinedir. Satılan şey veya bu şey için ödenen bedel bilinmez olursa, bey´ akdi sahih olmaz. Önceki örneklerde de belirtildiği gi­bi, bu bilinmezlik az da olsa çok da olsa hüküm aynıdır.

Bir kimse evlendiği kadına vereceği mehri belirtir, ama bu mehrin peşin olarak verilecek kısmıyla, sonradan verilecek kısmını açıklamazsa, meselâ peşin olarak vereceği miktarı bildirmeden: "Yüzbin lira mehir karşılığında seninle evlendim" derse; bu durumda kadın, kendi emsallerinin evlenirken, beldenin örfüne göre peşin olarak aldıkları miktarı, yüzbin liranın içinden alır. Meselâ örfe göre mehrin yarısını veya üçte ikisini alması yürürlükteyse, bu miktarları alabilir. Çünkü örfen sabit olan, şartla sabit gibidir. Tabiî mehrin tümünün peşin veya tümünün vadeli olmasını şart koşmamışlarsa... Şart koş-muşlarsa, ileri sürdükleri şarta riâyet etmeleri gerekir. Şart bulunduğunda örfe bakılmaz. Bir kimse karısına: "Tümü vadeli veya tümü peşin yüzbin liralık mehir karşılığında seninle evlendim" derse, bu örfe muhalif bile olsa, uyulması gereken bir şart olur.

Bir kimse, karısına yansı peşin, yarısı vadeli belli miktarda bir mehir vereceğini belirtir, ama vadeli kısmın ödeneceği vâdeyi açıklamazsa, mese­lâ: "Ellisi peşin, ellisi vadeli yüzbin lira mehif karşılığında seninle evlendim" der ve vadeli olan ellibin lirayı ne zaman ödeyeceğini açıklamazsa, hükmün ne olacağı hususunda ihtilâf vardır. Bazıları vâdenin geçersiz olduğunu ve mehrin tamamıyla peşin ödenmesi gerektiğini söylemişlerdir. Diğer bazıla-nysa vadenin caiz olduğunu ve ölüm, ya da boşanma nedeniyle ayrılmanın vukûbulacağı zamana dek uzanacağını söylemişlerdir ki, sahih olan görüş de budur. Bir kimse, karısını ric´î bir talâkla boşar ve mehri de boşanma zamanına dek vadeli olursa, bu durumda mehir muacceliyet kazanır. Koca, karısına dönerse dahi artık mehir ertelenmez. Aksine kadın, mehri hemen alma hakkına sahip olur.

Mehrin peşin veya vadeli olmasında; mehrin nakit olmasıyla ticâret malı veya hayvan ve benzeri şeyler olması arasında bir fark yoktur. Bir kimse en, boy ve yama gibi niteliklerle nitelenen belli bir elbiseyi, belli bir vâde sonun­da vermek karşılığında bir kadınla evlenirse, sahih olur. Vâdesi geldiğinde koca, elbisenin kıymetini verirse, kadın bu kıymeti almayı kabul etmeyebi­lir. Ama vadesiz ve belli elbiseler karşılığında evlenip de elbiseler yerine bu elbiselerin kıymetini ödemek isterse, kadın bu kıymeti kabul etmezlik edemez.

Mâlikîler dediler ki: Mehir ya belirli olur. Görerek veya niteleye­rek bilinen bir hayvan, meselâ "şu at" veya "husûsen falan at" gibi. Ya da belirsiz, aksine zimmette nitelenmiş bir şey olur. İngiliz atı veya arap atı gibi. Veyahut da mehir, önce belirtildiği gibi, niteliği belli dirhem veya dinar olur,

Mehir belirli olursa, vâdenin meçhul olmaması şartıyla mehrin tümü­nün veya bir kısmının vadeli olması caiz olur/ Vâdenin meçhullüğü de onun hiçbir şeyle kayıtlanmamasına örnek olarak, kocanın: "Vadeli yüzbin lira mehir karşılığında seninle evlendim" demesini gösterebiliriz. Meçhul bir ka­yıtla kayıtlanmasına örnek olarak da, kocanın karısına: "Ölüme veya ayrıl­maya dek vadeli yüzbin lira mehir karşılığında seninle evlendim" demesini gösterebiliriz. Bütün bunlar, mehrin tümünün vadeli olması durumuna iliş­kin hükümlerdir.

Mehrin bir kısmının belirli bir vâdeye bağlanmasına örnek olarak, ko­canın karısına: "Elli bini vadeli veya ölüme dek, ya da ayrılmaya dek vade­li, elli bini de peşin veya iki yıl, ya da iki ay vadeli toplam yüzbin lira mehir karşılığında seninle evlendim" demesini gösterebiliriz.

Mehrin tümü veya bir kısmı, bu nitelikleri itibariyle meçhul bir vâdeye bağlanırsa, akid fâsid olur ve gerdekten önce feshedilir. Gerdeğe girilmişse, meşhur kavle göre mehr-i misil ile sabit olur. Akdin fâsid olması için, meh-rİn bağlandığı vâdenin kasden meçhul bırakılmış olması şarttır. Yani vâde, kasıtlı olarak belirsiz bırakılmış olmalıdır. Ama vâdenin belirtilmesi unutu­lur veya belirtmekten gafil kalınırsa, nikâh akdi sahih olur ve belde halkının vadeli satışlardaki örfüne uygun bir vâdeye bağlanır. Meçhul vâde nedeniy­le akdin fâsid olması için, Hanefî mezhebine mensup bir kadı gibi, bu akdin sahih olduğu kanısına sahip olan bir hâkimin de bu akdin sahih olduğuna dâir hüküm vermiş olmaması şarttır. Eğer böyle bir hâkim, akdin sahih ol­duğuna hükmederse, Mâlikîlere göre de bu akid sahih olur. Ne gerdekten önce, ne de sonra feshedilir. Mehrin elli senelik bir vâdeye bağlanması -eşler küçük olup elli seneye kadar yaşamaları mümkün olsa bile- meçhul vâdeden sayılır. Ama çok da olsa elli seneden az bir süre eksik olan bir vâdeye bağla­nırsa nikâh fâsid olmaz. Mehrin kadınla gerdeğe girme zamanına kadar va­deli olması da belli vâdeden sayılır. Yalnız gerdek zamanının âdeten o belde halkınca bilinir olması şarttır. Meselâ o belde halkına göre gerdeğe girişin, hasat zamanı veya pamuk devşirme veya Nil´in taşması veya meyvelerin dev-şirilmesi zamanında yapılmakta olduğunun bilinmesi gibi. Eğer gerdeğe gi­riş vakti o belde halkınca bilinir değilse, akid fâsid olur ve gerdeken önce feshedilir. Gerdeğe girilmişse akid, mehr-i misil ile sabit olur. Meşhur olan görüş budur. Bu akdin fâsid olmayacağını söyleyenler de olmuştur. Çünkü giriş zamanı, kadının elindedir. Bu durumda mehri sanki peşin gibidir. Ay­nen bunun gibi, bir koca mehri, malî durumu müsait olacağı bir zamana er­telerse, malı var ama elinde değilse, meselâ bir tüccar olup elindeki parayı buğday veya benzeri bir şey için selem olarak yatırmışsa, ödeme zamanı (ya­ni buğdayı teslim alma zamanı) geldiğinde eli genişleyecektir. Veya satılık malı olup da, bu malını fiyatların yükseleceği zamanı bekleyip o zamanda satmak istiyorsa ve o zamanda malına rağbet edilecekse, kadının mehri pe­şin gibidir. Ama kocanın yanında malı yoksa, nikâh akdi fâsid olur. Ger­dekten önce feshedilir. Gerdeğe girilmişse, akid mehr-i misil ile sabit olur.

Bir kimse evleneceği kadına, "dilediğin zaman alacağın yüzbin lira kar­şılığında seninle evlendim" der ve yanında malı bulunursa, nikâh akdi sahih olur. Yanında malı yoksa, bu akdin hükmü, yukarıdaki meselede olduğu gi­bi mehrin malî durum müsait oluncaya dek ertelenmesinde verilen hükmün aynısı olur.

Mehir muayyen, yani ticâret eşyası, hayvan, elbise veya akar gibi ay­niyle bilinen bir şeyse, bu mehir, nikâh akdinin yapıldığı beldede ya hazır olur, ya da hazır olmaz. Eğer hazır ise zevceye veya velîsine nikâh günü tes­lim etmek gerekir. Bu durumda zevcenin cinsel temasa dayanıklı olup olma­ması ve kocanın baliğ olup olmaması arasında bir fark yoktur. Mehrin teslimini ertelemek, ancak iki şartla caiz olur:

1- Akidde, ertelemeyi şart koşmuş olmamalıdır. Ertelemeyi şart koşar­sa, akid fâsid olur. Kadın, ertelemeye razı olsa bile bu´böyledir.

2- Koca tarafından, mehrin ertelenmesinin şart koşulmamış olmasının yanısıra kadın da mehrin ertelenmesine razı olmalıdır. Çünkü bu durumda muayyen mehir, nikâh akdiyle kadının hakkı olmakta ve onun kefaletine gir­mektedir. Ertelenmesinin bir zararı olmaz.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması
« Posted on: 28 Şubat 2020, 20:15:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması rüya tabiri,Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması mekke canlı, Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması kabe canlı yayın, Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması Üç boyutlu kuran oku Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması kuran ı kerim, Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması peygamber kıssaları,Mehrin Peşln Veya Vadeli Olması ilitam ders soruları, Mehrin Peşln Veya Vadeli Olmasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &