ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler  (Okunma Sayısı 1604 defa)
28 Şubat 2010, 16:16:38
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 28 Şubat 2010, 16:16:38 »Kendisinden dolayı mehr-i mislin takdir edildiği nitelikler hak­kında mezheblerin ayrıntılı görüşleri aşağıya alınmıştır.

(52) Hanefîler dediler ki: Mehr-i misil, kendisinde asla mehir belirtilme­miş veya meçhul, ya da şer´an helâl olmayan bir şeyin mehir olarak belirtil­miş olduğu her sahih nikâh akdinin hükmüdür. Ayrıca mehr-i misil, kendisinde mehrin belirtildiği veya belirtilmediği fâsid nikâhlarda da cinsel temastan sonra vâcib olur. Yalnız böyle bir nikâhta mehir belirtilmişse, mehri mislin belirtilen mehirden (mehr-i müsemmâdan) fazla olması gerekir. Aksi takdirde kadına mehr-i müsemmâ verilir. Şüpheyle yapılan cinsel temastan ötürü mehr-i mislin vâcib olduğu yerlere gelince, buralarda mehr-i misilden maksat, şüpheyle yapılan cinsel temas bahsinde açıklanmış olan akr´dir. Bu­nun tafsilâtı ilgili bahiste verildiğinden, biz burada özet olarak bundan söz ettik. Mehr-i mislin kendileriyle itibar olunduğu niteliklere gelince; kadın, anası eğer babasının kabilesinden değilse, anasının değil de babasının kabi-lesindeki kendi emsali olan kadınlara kıyaslanır. Meselâ amca kızı gibi. Ön­ce kadının kızkardeşlerine bakılır. Bunlar yoksa, halalarına bakılır. Bacıları veya halaları yoksa, öz bacısının kızına bakılır. Bu yoksa halasının kızına bakılır. Babasının kabilesinde emsali kadınlar yoksa, anasının kabilesinden babasının kabilesindekilerine denk gelecek emsali kadınlara kıyaslanır. Ana­sının kabilesinde de emsalleri yoksa, yemin etmesi şartıyla söz kocanın olur. Bu sıralamaya uymak zorunlu mudur? Yani meselâ bacısı varken amcası kı­zına bakmak sahih olur mu? Babasının kabilesinde dengi bir kız varken ya­bancı bir kadına bakmak sahih olur mu? Yoksa bu sıralamaya uymak zorunda olmadan bu yabancı kadına bakmak sahih olur mu? Bu hususta ihtilâf var­dır. Hanefîlerin kuvvetli görüşüne göre bu nazar-ı itibara alınmaz.

Sonra kendisiyle emsalliğin nazar-ı itibara alındığı nitelikler güzellik, mâl ve mekândır. Çünkü mehir takdir etmede beldelerin âdeti değişik olur. Ka­dının babasının kabilesinden bir kadın şehirde, kendisi kırsal kesimde ise ve kırsal kesimde takdir edilen mehir fazlaysa, şehirde oturanın mehri nazar-ı itibara alınmaz. Bunun tersinde de durum aynı olur. Yaş da böyledir. Genç kadınlara, yaşlılardan daha fazla rağbet edilir. Yirmi yaşındaki bir kadına, kırk veya otuz yaşındakinden daha fazla rağbet edilir.

Akıl da böyledir. Din, iffet, ilim, edeb, güzel ahlâk, bakirelik, dulluk, çocuksuzluk ve zaman da böyledir. İki kadın arasında mukayese yapıldığın­da, ikisinin de bu niteliklerde eşit olmaları şart olur. İkisinden biri zengin, diğeri yoksul olursa aralarında mukayese yapmak doğru olmaz. Çünkü zen­gine, yoksula nisbetle daha fazla rağbet edilir ve daha fazla mehir verilir. Biri güzel.diğeri çirkin; biri bilgili diğeri cahil; biri bakire, diğeri dul olursa aralarında mukayese yapmak yine sahih olmaz.

Mehr-i mislin sübûtu için, bilirkişi olarak âdil bir erkeğin veya aynı şe­kilde bir erkekle iki kadının görüş beyan etmeleri şarttır. Bu görüşlerini de kadı huzurunda şehâdet lafzıyla bildirmeleri gerekir. Adaletli şahitler yok­sa, yemin etmesi şartıyla kocanın sözüne itibar edilir. Burada adaletli kim­selerin şahitliği aranır. Çünkü malî konularda şahitlik yapmada, şahidin adaletli olması şarttır. Kocanın sözüne itibar edilir. Çünkü o, hâkimin görü­şüne uygun olarak, zevcenin iddia ettiği fazlalığı inkâr etmektedir.

Son olarak ele alınması gereken bir mesele kaldı. Demiştik ki: Kuvvetli görüşe göre kadının emsalleri arasında sıralama şartı yoktur. Kadının, söz­gelimi bacısıyla amcası kızı nitelik bakımından eşit, ama mehirleri farklı mik­tarda olursa, bu kadın mehr-İ misil olarak hangisinin mehri kadar alacaktır? Cevaben deriz ki: Hangisinin mehri daha az ise, ihtiyat gereği kadarını alır. Bazıları derler ki: Bu gibi hususlarda nezih olan, hâkimin kararına göre ha­reket edilmelidir.

Mâlikîler dediler ki: Mehr-i misil bir miktar maldan ibarettir ki, bu mal ile kocanın emsalleri, sahip olduğu güzel nitelikleri itibariyle, kadına rağbet ederler. Kadındaki bu güzel nitelikler onun dinî prensipleri koruma­sı, iffetli oluşu, kedi ırzını korumuş olması, maddeten güzel olması, manen güzel -yani iyi ahlâklı- olması, soylu olması -bu da şeref ve asalet gibi, baba­ların övünç kaynaklarından sayılır- bilgili olması, iyi hal üzere bulunması, mal sahibi olması ve iyi bir beldede bulunması şeklinde sıralanabilir.

Kadına gösterilecek rağbetin bu niteliklerin tümünün veya bir kısmının kendisinde bulunmasına göre değişeceği şüphesizdir. Bu niteliklerden ikisi­ne sahip olan bir kadının, kendisinde sadece bir nitelik bulunan kadına nis-betle daha fazla rağbet göreceği bilinen bir gerçektir. Şehirli ve güzel bir kadın, bu niteliklere sahip olmayan diğer kadınlara nisbetle daha çok rağbet görür ve mehri de onlarınkinden fazla olur. Şehirli, güzel ve iffetli kadın; güzel ama iffetsiz kadına nisbetle daha fazla rağbet görür. Diğer niteliklerde de böyle kıyaslamalar yapılır. Bu nitelikler ancak, kadının bacısı veya halası gibi, kendi kabilesinde anılan nitelikler bakımından emsali kadınların bu­lunmaması durumunda nazar-i itibara alınabilirler. Şayet babasının kabile­sinde mezkûr niteliklerde kendisine emsal olan kadınlar varsa, bu kadınların mehirleri kadar kendisine bir mehr-i misil takdir edilir. Ana-baba bir veya baba bir kızkardeşinin -anılan nitelikler bakımından kendisine eşit olmaları şartıyla- mehirleri yüzbin liraysa, bu kadın için yüzbin liralık mehir takdir edilir. Sonra eğer nikâh akdi sahihse -tefviz nikâhı olsa bile- bu nitelikler akid günündeki ortama göre nazar-ı itibara alınır. Fâsid nikâhta veya şüphe ile yapılan cinsel temasta, temasın yapıldığı günkü ortama göre nazar-ı iti­bara alınır.

Şafiîler dediler ki: Mehr-i misil önce kadının, şayet erkek olsalardı asebesi olacakları yakınlarından olan kadınlarla mukayese yaparak takdir edilir. Bu yakınları arasında kendisine denk biri çıkmazsa, bunlardan sonraki mertebede bulunan kadınlara bakılır. Ana-baba bir bacı, baba bir bacı­dan önce gelir. Sonra kardeş kızları, sonra oğlun kızları, sonra halalar, sonra amca kızları gelir.

Bu gibi kadınların bulunmaması veya bulunduğu halde ne kadar me­hirleri olduğunun bilinmemesi, yahut henüz evlenmemiş oldukları için bun­lardan biri ile mukayese yapıp mehr-i mislin miktarım belirlemenin imkânsız olması halinde, zevi´I erham kadınların mehirleri nazar-ı itibara alınır. Bu­rada zevi´l-erham kadınlardan maksat, ana veya ana ya da baba tarafından gelen akrabadır. Hala kızları ve bacı kızları, yabancılardan sayıldıkları için bu kapsama girmezler. Önce ana, sonra ananın bacısı (teyze), sonra nineler, sonra dayı kızları gelir. Bunlarla mukayese yapıp mehr-i misli takdir etmek imkânsızlaşirsa, beldedeki diğer kadınlarla mukayese yaparak takdir edilir. Bunu yaparken de güzellik,Çirkinlik, güzel ve edebî konuşma, yaşlılık, gençlik, dulluk, bakirelik gibi kadına olan rağbeti arttırıp eksiltecek olan niteliklerde kendisine denk olan kadınlarla mukayese yapılır. Akrabalarında bulunma­yan bir niteliğe sahip ise, o zaman kendi durumuna uygun bir mehir takdir edilir.

Şunu da belirtelim ki: Kadına gösterilen rağbeti arttırıcı niteliklerden biri eksik olursa, akrabalarının müsamahası (mehir indirimi) göz önüne alı­nır. Şöyle ki: Kadının üç amcası olduğunu, bunlardan birinin âlim, ikisinin câhil olduklarını; âlîmin kendi kızını yüzbin lira mehirle -zira âlimin kızına daha fazla rağbet edilir- evlendirdiğini, iki câhilinse kızlarını yetmişer bin liralık mehirle evlendirdiklerini düşünelim. Bu durumdaki kadının mehri, câhil amcalarının kızlarının mehirleri (yetmişbin lira) gözönüne alınarak takdir edi­lir. Mehirdeki müsamaha (indirim), kocadaki bir olgunluk sıfatından ötü-rüyse, meselâ bir kimse kızkardeşini yüzbin lira mehirle bir âlimle evlendirir, diğer kızkardeşini ise ikiyüzbin lira mehirle câhil bir kimseyle evlendirirse, (bunların akrabaları olan) kadının mehri, bu kurala göre takdir edilir. Yani bu kadın bir âlimle evlendirilirse mehr-i misli yüzbin, bir câhille evlendîrilir-se, mehr-i misli ikiyüzbin lira olur.

Hanbelîler dediler ki: Mehr-i misil, kadının anası, teyzesi, halası ve bacısı gibi yakınlarına kıyaslama yaparak hâkim tarafından takdir edilir. Bu takdiri yaparken hâkim, kadına mal, güzellik, akıl, edep, yaş, bakirelik veya dulluk bakımından eşit olanları nazar-ı itibara alır. Bunu yaparken de kadına sırasıyla en yakın olanları göz önünde bulundurmaya özen gösterir. Bu niteliklerde anası kendisine eşit olursa, anasına kıyaslanır. Yoksa bacısı­na, yoksa halasına, o da yoksa teyzesine kıyaslanır. Akrabası yoksa, belde­sinde kendi benzeri kadınlara kıyaslanır. Bilindiği gibi mehr-i misil, sahih nikâh akdinde mehir belirtilmemiş olması durumunda takdir edilir. Ya da mehir olmaya elverişli olmayan bir şeyin mehir olarak belirtilmiş olması du­rumunda takdir edilir. Fâsid akde dayanılarak veya şüpheyle yapılan cinsel temas dolayısıyla mehr-i misil takdir edilir. Kendisiyle zorla zina yapılan, mehirsiz olarak kendisini evlendirme işini velîsine havale eden kadın için de mehr-i misil takdir edilir.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler
« Posted on: 18 Şubat 2020, 17:20:42 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler rüya tabiri,Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler mekke canlı, Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler kabe canlı yayın, Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler Üç boyutlu kuran oku Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler kuran ı kerim, Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler peygamber kıssaları,Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerler ilitam ders soruları, Mehr-İ Misil Takdir Edilecek Yerlerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &