ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Fıtır Sadakası
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fıtır Sadakası  (Okunma Sayısı 2464 defa)
01 Şubat 2010, 17:02:16
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 01 Şubat 2010, 17:02:16 »
Fıtır sadakası müslüman, hür ve muktedir olan herkese vâcibtir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, fıtır sadakası vermemizi biz müslüman-lara hicrî ikinci senede emretmiştir. Peygamber Efendimiz aynı sene Ramazanının sonuncu gününde hutbe irâd ederken fıtır sadakası veril­mesini emretmiştir. Abdürrezzâk, sahîh bir senedle Abd İbn Sa’lebe’den rivayetle der ki: Rasûlullah (s.a.v.), Ramazan bayramından bir ve­ya iki gün önce hutbe irâd etti ve dedi ki:

“Köle veya hür olan büyük, küçük her kişi için buğday, hurma, ya da arpadan bir sa’ ödeyiniz.” [230]

Fıtır sadakasının hükmü ve miktarına dâir mezheblerin tafsilâtlı gö­rüşleri aşağıya alınmıştır.

Hanefiler dediler ki: Şu sayacağımız şartlar doğrultusunda fıtır sadakası vâcibtir, farz değildir. Fıtır sadakasının vâcib olması İçin üç şart gereklidir:

1. Müslüman olmak.

2. Hür olmak.

3. Aslî ihtiyaçlardan fazla olarak nisâb miktarı mala sâhib olmak. Nisabın fazlalaşması veya eksilmeksizin olduğu gibi sabit kalması şart değildir. Bir kişi, nisâb miktarı mala sâhib olduğu için fıtır sadakası ver­mesi vâcib olur da, bu sadakayı vermeden önce nisâb miktarı olan malı telef olursa, sadakayı verme yükümlülüğü sakıt olmaz. Ama zekâtta hü­küm bunun tersinedir. Zekât açısından, nisâb miktarı malın fazlalaşması veya eksilmeksizin olduğu gibi sabit kalması şarttır. Fıtır sadakası vere­cek olan kişinin akıllı ve baliğ olması da şart değildir. Çocuğun ve delinin malından fıtır sadakası vermek vâcibtir. Velileri, onların mallarından bu sadakayı çıkarıp vermedikleri takdirde günahkâr olurlar. Çocuğun baliğ olmasından, delinin ayılıp iyileşmesinden sonra bu sadakayı fakirlere ver­meleri vâcib olur. Fıtır sadakasının vücûb vakti, Ramazan bayramının birinci gününün fecrinin doğuşundan itibaren başlar. Bu vakitten önce de, sonra da vermek sahih olur. Çünkü, bunun ömür boyunca vakti var­dır. Kişi bunu ne zaman verirse versin, kaza değil edâ etmiş olur. Ancak, bayram namazı kılınan yere gitmeden önce vermek müstehabtır. Zîrâ Pey­gamber (s.a.s.) Efendimiz buyurmuşlardır ki:

“Onları (fakirleri) bu günde dilenmekten müstağni (muhtaç olma­yan) hâle getirin.”

Kişinin kendi adına veya fakir olan küçük çocuğu, hizmetçisi, deli olan büyük evlâdı adına fıtır sadakası vermesi vâcibtir. Ama babanın, fakir de olsa, akıllı olan büyük evlâd adına fıtır sadakası vermesi vâcib değildir. Fakat kendiliğinden verirse geçerli olur. Kocanın bu sadakayı hanımı adına vermesi vâcib değildir. Ama kadın izin vermese bile kocası kendiliğinden teberru ederek fıtır sadakasını verirse, bu geçerli olur.

Fıtır sadakası buğday, arpa, hurma ve kuru üzümden olmak üzere dört çeşit gıda maddesiyle verilebilir. Buğdaydan verildiği takdirde bir kişi için yarım sa’ verilir. Bir sa’ dört müddür. Bir müdd, iki rıtıldır.

Bir rıtıl yüzotuz dirhemdir. Bir sa’, Mısır ölçeğiyle 2, 1/3 kadehtir. Buna göre bir fıtır sadakası, buğdaydan verildiği takdirde 1, 1/6 Mısır kadehi kadar olacaktır (ki bu da 3,334 kilogramdır.) Bunların bedelleri kadar para vermek de caizdir. Hatta böyle yapmak daha faziletlidir. Çünkü para olarak verilmesi fakirler için daha hayırlıdır. Bir cemaatin fıtır sadakasını bir tek miskine vermek caiz olduğu gibi, bir kişinin fıtır sadakasını bir kaç miskine vermek de caizdir. Fıtır sadakası, âyet-i kerîmede belirtilen sekiz sınıf zekât ehline verilir.

Hanbeliler dediler ki: Fıtır sadakası Ramazanın son günü, gü­neşin batması anından itibaren; kişinin ihtiyaç duyduğu meskene, hizmet­çiye, bineğe, iş elbisesine, ilim kitaplarına sâhib olmasının yanısıra, ayrı­ca kendisine ve çoluk çocuğuna bayram günüyle gecesinde yetecek azığa sâhib olmasından sonra, fazla bir mala sâhib olmasıyla vâcib olur. Bu evsaftaki her müslümana fıtır sadakası vâcib olur.. Mükellefin kendisi ve geçimini sağlamakla yükümlü olduğu müslüman kimseler adına fıtır sa­dakası vermesi vâcibtir. Hepsi adına verecek kadar malı bulunmazsa, ön­ce kendi şahsından başlar. Sonra imkânı kadarıyla, hanımı, kölesi, anası, babası, çocuğu ve miras derecelerine göre sırasıyla yakınlarının adına verir. Hanımın karnındaki cenin için fıtır vermesi de sünnettir. Bu sadaka­yı, bayramın birinci günü namazdan önce vermek çok faziletlidir. Na­mazdan sonra vermekse mekruhtur. Vermeye muktedir olunca bayramın birinci gününden sonraya bırakmak haramdır ve kazası da vâcibtir. Bay­ramdan iki gün önce vermek caizdir. Daha önce verilmesi hâlinde geçer­siz olur. Fıtır sadakasını vermesi vâcib olan kişi, bu sadakayı Ramazanın son günü iftarını açtığı yerde vermelidir. Aynı şekilde bu mekânda kendi­sine fıtır sadakası vermesi vâcib olan kimsenin de sadakasını burada ver­mesi vâcib olur. Her şahsın fıtır sadakası olarak buğdaydan yarım sa’; arpa, kuru üzüm, hurma ve keşten (kuru yoğurttan yapılan bir yiyecek) bir sa’ vermesi vâcibtir. Ağırlık bakımından taneleri eşit olursa, undan da vermek yeterli olur.

Bu sayılan gıda mâddelerinin bulunmaması halinde, bunların yerini tutacak olan darı, pirinç, mercimek ve benzeri gıda maddelerinden ver­mek gerekir. Birkaç kişinin sadakasını tek bir kişiye vermek caizdir. Ver­miş olduğu kimse dışındaki birinden bile olsa, kişinin fıtır sadakası ola­rak vermiş olduğu malı satın alması caiz değildir. Fıtır sadakasının verile­ceği yerler, farz zekâtının verildiği yerlerdir.

Şafiiler dediler ki: Fıtır sadakası, müslüman olan her hür kimse­ye vâcibtir. Kâfirin de müslüman olan yakınlarının ve hizmetçisinin fıtır sadakasını vermesi vâcibtir. Bu sadakasının vâcib olması için, kişinin ay­rıca hem kendisinin, hem çoluk çocuğunun bayram günü ve gecesindeki yetecek kadar azıklarına, âdete göre bayram yemeği olarak yapılan balık ve benzeri yemekleri yapmaya muktedir olması şarttır. Bundan fazla ola­rak, hem kendisinin hem de geçiminden sorumlu olduğu kimselerin ken­dilerine lâyık elbiselerinin, evlerinin, hizmetçilerinin, kaplarının, aynı ne­viden bir kaç tane de olsa kitaplarının, bineklerinin de bulunması şarttır. Bu saydıklarımıza sâhib olan kişi, borçlu da olsa, hem kendi adına, hem de bu sadakanın vâcib olduğu vakitte geçimlerinden sorumlu olduğu kim­seler adına fitrelerini vermekle yükümlüdür. Geçimlerinden sorumlu ol­duğu kimseler ise dört sınıftır:

1. Zengin de olsa, ric’i talâkla boşanmış da olsa, bâin talâkla bo­şanmış bir hâmile de olsa, kocasına kızıp karşı gelmeyen kadının, kendisi için kocası tarafından verilmek üzere takdir edilmiş bir nafakası yoksa; fitresinin, kocası tarafından verilmesi vâcib olur. Ama nafakası varsa, fitresinin kocası tarafından verilmesi vâcib olmaz. Köle ve hizmetçiler de bu hüküm açısından kadınlar gibidirler.

2. Ne kadar geriye doğru çıksa da kişinin baba, dede gibi asılları.

3. Ne kadar ileriye doğru gitse de kişinin oğul, torun gibi zürriyeti. Bunlar erkek de olsalar, kadın da olsalar; büyük de olsalar küçük de olsalar kendilerinin yerine fıtır vermek vâcib olmaz. Meğer ki ilimle meşgul olma sebepiyle de olsa fakir veya miskin kalmış olsunlar. İlimle meşgul olmayan büyük yaştaki evlâdın yerine babasının, ya da dedesinin fitre vermesinin vâcib olması için evlâdın kazanç sağlamaya muktedir ol­maması şarttır.

4. Efendisinin yanından kaçmış veya kaçarken yakalanmış da olsa köle.

Fıtır sadakasının vâcib oluş vakti, Ramazanın son cüz’ü ile Şevvalin ilk cüzüdür. (Yani Ramazan bayramının birinci günü, fecrin doğuş anı­dır.) Fitreyi, bayramın birinci günü sabah namazıyla, bayram namazı ara­sında vermek sünnettir. Bayram namazından sonra aynı günün gurûb vak­tine kadar, akraba olan bir fakirin gelmesini beklemek gibi bir mazeret­ten ötürü olmadıkça, vermeyip ertelemek mekruhtur. Fitreyi, hak edenle­rin hazır bulunmaması gibi bir mazeretten ötürü olmadıkça birinci günün gün batınımdan sonra vermek haramdır. Bu durumda akraba olan yakını beklemek mazeret değildir. Fitreyi Ramazanın ilk günlerinden herhangi birinde vermek caizdir. Bir kimse fitreyi daha önce Ramazanın ilk günle­rinde kendi beldesinde vermemişse, Ramazanın son günü güneşin batımında bulunduğu yerde vermesi vâcibtir.

Kişinin fitre olarak vermesi gereken miktar, bir sa’dır. Bu da, mısır ölçeğiyle iki kadehtir. Fitrenin, veren kişinin en çok yediği gıda madde­sinden verilmesi gerekir. Gıda maddelerinin en faziletlisi sırasıyla şunlar­dır: Buğday, selt (peygamber arpası), arpa, dan, pirinç, nohut, merci­mek, bakla, hurma, kuru üzüm, keş, süt ve peynir. Bu gıda maddelerin­den a’lâ olan, ednâ olandan daha çok kullanılan bir gıda maddesi olmasa bile, yeterli olur. Gâlib olan, ednânın kendisi olsa bile yeterli olur. Ama bunun aksi yeterli olmaz. Fitrenin yarısını birinden, yansım öbüründen vermek yeterli olmaz. Bu karışımdaki gıda maddelerinden çok olan, bel­dede en çok kullanılan bir gıda maddesi olsa bile yeterli olmaz. Gıda maddelerinin bedelini para olarak vermek yeterli olmaz. Bir kaç kişinin fitresini vermesi gereken kişi, bunları ödeyecek mala sâhib olmazsa, önce kendi şahsının fitresini verir. Sonra mâlî durumu nisbetinde hanımının, hizmetçisinin, küçük çocuğunun, babasının, anasının, büyük çocuğunun ve kölesinin fitresini verir. Fitresini vermesi gerekenlerden aynı derecede birden fazla kişi, meselâ birden fazla küçük çocuğu bulunursa ve hepsi-ninkini de verecek malı bulunmazsa bunlardan dilediğinin fitresini verir.

Malikîler dediler ki: Fıtır sadakası, vücûb vaktinde yanında ha­zır bulunan veya bulunmasa da borç etme imkânına sâhib olan müslüman, hür ve muktedir herkese vâcibtir. Ödemeyi umduğu takdirde borç­lanabil...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fıtır Sadakası
« Posted on: 04 Temmuz 2020, 01:32:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fıtır Sadakası rüya tabiri,Fıtır Sadakası mekke canlı, Fıtır Sadakası kabe canlı yayın, Fıtır Sadakası Üç boyutlu kuran oku Fıtır Sadakası kuran ı kerim, Fıtır Sadakası peygamber kıssaları,Fıtır Sadakası ilitam ders soruları, Fıtır Sadakasıönlisans arapça,
Logged
02 Mayıs 2018, 03:31:19
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #1 : 02 Mayıs 2018, 03:31:19 »

Esselamu aleykum.Rabbim bizleri hakkiyla ve ihtiyaç sahibi müslüman kardeşlerine yardım eden sadakasini verip ve feyzine rahmetine erişen kullardan eylesin inşallah. .
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
02 Mayıs 2018, 05:03:40
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.742« Yanıtla #2 : 02 Mayıs 2018, 05:03:40 »

Aleyküm Selam.  Herdaim hak yolunda ihtiyac sahibi  olan müslüman kardeşlerine yardımda bulunanlardan olalım inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
02 Mayıs 2018, 07:23:25
sedanurr

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 534« Yanıtla #3 : 02 Mayıs 2018, 07:23:25 »

Ve aleykümüsselam fıtır sadakasını verenlerden olalım inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
02 Mayıs 2018, 08:21:55
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.959Site
« Yanıtla #4 : 02 Mayıs 2018, 08:21:55 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri malını hak yolda harcayanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &