> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Dokuz Eylül İlitam > Dinler Tarihi > Ünite 1 DİN
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ünite 1 DİN  (Okunma Sayısı 4949 defa)
20 Mart 2014, 16:18:08
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 20 Mart 2014, 16:18:08 »1. ÜNİTE / DİN

S.   DİN BİLİMLERİ’NDE İNSAN NASIL TANIMLANIR?
C.   Din bilimcilerince İnsan: Dindar Varlık (Homoreligiosus)’tır.  İnsan din ile adeta özdeş bir canlı olarak görülür. İslam’daki “fıtrat” inancı da buna dayanır. İnsan fıtraten inanmaya eğilimli bir varlıktır.

S.   DİNİN TARİHİ HAKKINDA GENEL KABUL NEDİR?
C.   Dinin Tarihi hakkındaki genel kabul:
   Din tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Hatta tüm dinlerin kendisini insanlık tarihi ile başlattığı söylenir.
   Bilim: “Nasıl?” sorusuna, Din: “Niçin?” sorusuna cevap verir. Din: Bilim, Felsefe ve diğer alanların tam olarak cevap veremedikleri veya açıklayamadıkları bir alanı açıklar.
   Din gibi işlev gören düşünce ve ideolojilere “İkame dinler” denir. Anlam dünyası oluşturma işlevi açısından dine bakanlar ideolojileri ve bilimi bazen din gibi görürler. Zira bunlar da bireye kendisini ve evreni yorumladığı bir çerçeve sunmaktadır. Bu özelliği itibariyle ideolojilere eskilerin tabiri ile “ikame dinler” (pseudo-religions) denmiştir.
   Hiçbir din kendisini tarihin bir döneminde ortaya çıkmış kurtarıcı bir vakıa olarak görmez. Dinlerin hemen hepsine göre Âlemin, insanın ortaya çıkışı / yaratılışı ile başlamıştır.
   İnsan, Din vasıtasıyla kendinde bir değer bulur: İnsan kendisinin eksik ve aciz bir varlık olduğunu görür ve onu koruyup – kollayacak, Kadir ve Mutlak bir güç (Tanrı) olduğu fikrine ulaşır.
   Dinin Toplumsal / Sosyolojik yönü: İnsanlar bir toplumun parçası olmaları hasebiyle bir inanç içinde doğarlar ve büyürler. Din sadece inanç ve bir takım ritüellerden oluşmaz. Sadece birey işi değildir. Her din doğal olarak insanlığa hitap eder. Kurtuluş vaat eder ve bu kurtuluşa her insanın dâhil olması arzu edilir.

S.   BİLİMSEL GELİŞMELER DİNE BAKIŞI NASIL ETKİLEMİŞTİR?
C.   Bilimsel Gelişmeler insanlığın bundan sonra sadece akıl ve bilimle yasayacağı düşüncesine sevk etmiştir:
   Pozitivizm’in önemli isimlerinden Auguste Comte meşhur “üç hal nazariyesi”nde insanlığın metafizik ve dinî bir aşamadan sonra artık bilim ve akıl aşamasına geldiğini, bundan böyle dine ihtiyaç duyulmayacağını iddia etmiştir. Hatta Comte daha ileri giderek bir “akıl dini” formüle etmiş, Pozitivist İlmihali adlı eserini de bu dinin ilmihali olarak yazmıştır.
   Bu pozitivist düşünce Fransa’da siyasî olarak da uygulanmıştır. Mesela dinî bayramların yerine Fransız Devrimi ile ilgili önemli günler ikame edilmiştir.
   Fakat Compte’un kehaneti doğru çıkmamıştır. Yine simgesel bir ada sahip bir kitapla örnek verecek olursak; 20. yy’ın sonlarındaki dinî ve siyasi gelişmeleri Gilles Kepel “Tanrı’nın Rövanşı” olarak tanımlamıştır.

S.   DİNE BAKIŞ AÇILARI VE YAKLAŞIM BİÇİMLERİ NELERDİR?
C.   Dine bakış açıları ve yaklaşım biçimleri:
1.   Dine herhangi bir din açısından bakan yaklaşım: her din kendisini doğru ve hak din olarak görür.
2.   Dini bir araştırma alanı olarak gören yaklaşım: dini, eğitim için bir araç, bir vasıta olarak görenler mevcuttur. Din bilimleri dediğimiz alan bir yönüyle bu yaklaşımın örneğini teşkil eder. Bir önceki yaklaşımdan temel farkı söyle ifade edilebilir: dini bir araştırma alanı olarak gören bilim insanları bir dine veya inanca mensup olabilirler, fakat çalışmalarında bunu temel referans olarak almazlar. Örneğin bir dine “hak” veya “batıl” gibi bir sıfat izafe etmezler.
3.   Dine olumsuz veya ilgisiz yaklaşım: Bu tür yaklaşımlarda dinin hakikati tamamen yadsınır ve bir “yanılsama”, “illüzyon” ya da “bos bir inanç” veya insanları sömürmenin, kontrol altına almanın bir aracı olarak görülür. Dolayısıyla onun hakikatinin olmadığı, dünyevîliği gösterilmeye çalışılır veya zaten üzerinde konuşulmaya tartışılmaya değer bir vakıa olarak görülmez.

S.   DİN TEK MİDİR? DİNLERDEN BAHSEDİLİR Mİ?
C.   Dinin tekliği veya çokluğu hususunda:
   Din Tektir: Din kavramına yüklenen anlamlar dikkate alındığında: Her dini gelenek için bir tek din vardır, o da kendisidir. Diğer dinler ya “muharref”, ya “batıl” ya da hakikati ifade etmede veya kurtuluşa ulaştırmada eksik vasıtalardır.
   Din Tek Değildir: Din Bilimleri ve Dinler Tarihi açısından bakıldığında: Farklı pek çok özellik arz eden çeşitli “Dinler” den bahsedilir.
   Bu açıdan baktığımızda “Din” kavramı içeren herhangi bir metne ya da önermeye, “Hangi Din?” ya da “Dinin Hangi Yönü?” sorularını sormak gereklidir. Zira her din aynı değildir ve her dinin de farklı veçheleri mevcuttur. Genel bir

din kavramı kullanımı bir dini, bir inancı savunurken de onu eleştirirken de sıkça yanlış anlamalara ve hatalara meydan vermektedir. Bu tür ifadeler aşırı bir genelleme eğilimi gösterir.
   Mesela Bertrand Russell’ın Din ile Bilim adlı bir eseri vardır ve burada din ve bilim arasındaki çatışmayı, bu çatışmanın tarihini anlatır Russell. Oysa kitabın içeriğine baktığınızda Hıristiyanlıkla, hatta Katolik Kilisesi ile bilim arasındaki çatışmalardan bahsettiği görülür.
   Yine son dönemlerin din karşıtı popüler kitaplarından bir örnek verecek olursak; Richard Dawkins’in Tanrı Yanılgısı adlı eseri sistematik bir din eleştirisidir. Fakat Dawkins’in ısrarla görmezden geldiği şey eleştirilerinin hemen hepsinin büyük kurumsal dinlere, bunlardaki Tanrı anlayışına yönelik olduğudur. Yani dinî çeşitlilik içerisinde sadece yelpazenin bir yönüne yöneliktir söyledikleri. Örneğin Uzakdoğu ve Asya dinleri, yerel dinler, pek çok dindeki mistik, felsefî eğilimler bu eleştirilerin tamamen dışında kalır.
   Dinlerin ve de dinin çok boyutluluğunun göz ardı edilmesinin bir başka tür örneği günlük tartışmalarda kolayca karsılaşacağımız türdendir. “İslam’da şu yoktur” veya “vardır” seklinde hayli iddialı ifadeleri düşünelim. Örneğin “İslam’da ‘x’ yoktur” demek ne demektir? Bu, ‘x’ için en azından üç ayrı ihtimali içerir:
a.   Kur’an ve sünnette açıkça yer almaz
b.   İslam tarihinde ve literatüründe böyle bir şeye rastlanmaz.
c.   İslam’ın ruhuna aykırıdır.

S.   DİNLER’E GÖRE DİN’İN KAYNAĞI NEDİR?
C.   Dinlerin hemen hepsine göre Din: Âlemin, insanın ortaya çıkışı / yaratılışı ile başlamıştır. Hiçbir Din kendisini tarihin bir yerinde çıkmış bir vakıa olarak görmez.

S.   İSLÂM’A GÖRE DİNİN BAŞLANGICI VE DEVAMI?
C.   İslâm’a göre Din ilk insan ile başlar.
   Çünkü ilk insan aynı zamanda ilk Peygamber’dir.
   Diğer Semitik ! Dinler’de ve İslam’ın temel kaynaklarında Âdem ilk insandır ve bizzat Tanrı tarafından yaratılmıştır ve insanoğlunun yeryüzü macerası onunla başlar. (Semitizm: Yahudilik için kullanılan bir kavramdır. Burada bence Semavi Din kavramı kullanılmalıydı.)
   İnsan Allah’ın yeryüzündeki “halife”sidir ve bu fıtrat üzere yaratılmıştır. Daha sonra yine Allah tarafından insanlığa peygamberler gönderilmesiyle bu gelenek devam etmiş ve tüm peygamberler aslında hak din olan İslam’ı tebliğ etmişlerdir.
   Bu hak din son peygamber Hz. Muhammed’e kadar devam etmiştir. O son peygamberdir, ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir.

S.   DİNİN KAYNAĞI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER NELERDİR?
C.   Dinin kaynağı konusundaki görüşler:
   Vahiy Temelli Görüş: İslâm’ın ve Yahudilik ve Hıristiyanlık Dinleri’nin, Dinin kaynağına ilişkin görüşleri.
   Evrimsel / Tarihsel Yaklaşım Görüşü: Dinin ilk nasıl ortaya çıktığını, ondaki evrimsel gelişmenin başlangıcını açıklamaya çalışmaktadırlar. Çoğunlukla ilkel kabileler ve geçmişte yasamış topluluklardan kalma kalıntılar üzerine yapılan yorumlara dayanırlar.
S.   EVRİMSEL / TARİHSEL GÖRÜŞLER NELERDİR?
C.   Evrimsel / Tarihsel Görüşler:
   ANİMİZM:   (F. B. Tylor) Dinin kaynağı, tabiatta her şeyin can ve ruh taşıdığı inancına dayanır. Din önce böyle bir inançtan doğmuş, ardından politeizm ve daha sonra monoteizme varan bir evrim geçirmiştir.

   ATALARA TAPINMA:    (Herbert Spencer) Dinin insanların atalarına ve toplumun önemli kişilerine duydukları saygı ve korku sonucu oluştuğunu iddia eder. Ona göre atalara duyulan saygı zamanla onların tanrılaştırılmasına ve bunlar etrafında bir takım ritüeller oluşmasına neden olmuştur.

   TOTEMİZM:   (W.R. Smith ve S. Reinach) Bu düşünceye göre ilkel kabilelerin kendileriyle akraba saydıkları totemleri dini hayatın ilk seklidir, bundan evrimsel bir gelişim sonucu Tanrı fikri ve dinler doğmuştur.

   BÜYÜ:   (Antropolog James Frazer) Bu düşünceye göre büyünün amacı tabiatı ve hayatın isleyişini kontrol altına almaktır ve din de böyle bir gayretten neşet etmiştir.

   NATURİZM:   (Max Müler) Bu düşünceye göre din aslında doğa karsısındaki insanın konumundan doğmuştur. Doğa olayları karsısında duyduğu korku ve acizlik, yaşamını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu şeyler insanoğlunun tabiattaki varlık ve güçleri zamanla tanrılaştırmasına yol açmıştır.

S.   DİNİN EN ESKİ BİÇİMİNİN MONOTEİZM OLDUĞUNU SAVUNAN GÖRÜŞLER NELERDİR?
C.   Dinin kaynağını bir Yüce Tanrı fikrine ve inancına bağlayan ve aslında dinin en eski biçiminin monoteizm olduğunu, politeizm vs. biçimlerinin monoteizmin sonraki bozulmuş halleri olduğunu savunan bilim adamları ve ekoller de vardır.
   VİYANA ETNOLOJİ EKOLÜ: (Andrew Lang ve Wilhelm Schmidt) Bu ekol: vahiy temelli görüşe paralel olarak dinin ilk şeklinin monoteizm olduğunu savunmuşlardır. Özellikle ilkel kabilelerdeki “yüce varlık” fikri bu çalışmaların en önemli delillerini oluşturmaktadır. Mensuplarının bazıları aynı zamanda din adamı olan bu ekolden özellikle Andrew Lang ve Wilhelm Schmidt’in Dinin Oluşumu ve Tanrı Kavramının Kaynağı adlı eserleri önemlidir. Bu görüş ve düşünce daha sonra N. Söderbloom, R. Pettazoni, G. Widengren gibi bilim adamlarınca devam ettirilmiştir.


S.   DİN TANIMLARINDA ETKİL...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ünite 1 DİN
« Posted on: 17 Ekim 2021, 01:14:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ünite 1 DİN rüya tabiri,Ünite 1 DİN mekke canlı, Ünite 1 DİN kabe canlı yayın, Ünite 1 DİN Üç boyutlu kuran oku Ünite 1 DİN kuran ı kerim, Ünite 1 DİN peygamber kıssaları,Ünite 1 DİN ilitam ders soruları, Ünite 1 DİNönlisans arapça,
Logged
20 Mart 2014, 18:03:19
Gülbahar Aktay
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 581« Yanıtla #1 : 20 Mart 2014, 18:03:19 »

din hakkında fazla bilgi verdiğiniz için teşekkürler.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.
09 Nisan 2014, 15:28:25
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« Yanıtla #2 : 09 Nisan 2014, 15:28:25 »

ÜNİTE 1 FARKLI BİR ÖZET VE KODLAMALAR

***...............a göre din:biz den ayrı ,müstakil bir varlığı olduğunu varsaydığımız HAYALDİR
CVB= Ludwing feuerbach(fenerbahçeye kupa HAYAL; Ludwing feuerbach a göre de din HAYAL (Fenerliler kızmasın :))

***........... ........... meşhur “üç hal nazariyesi”nde
insanlığın metafizik ve dinî bir aşamadan sonra artık bilim ve akıl aşamasına geldiğini,
bundan böyle dine ihtiyaç duyulmayacağını iddia etmiştir
CVB=AUGUSTE COMTE

***Bilim “nasıl?”
sorusuna cevap verebilirse de, “niçin?” çoğunlukla dinlerin ve inançların cevapladığı bir
sorudur. Kuran- ı Kerim ve diğer kutsal metinler doğa yasaları veya bilimin alanına
giren diğer hususlarla ilgili şeyler de söylerler. Fakat asıl dikkat çektikleri bilimsel
kanunlar değil bunları yaratan, bunlara hakim olan güç ve bunların anlamlarıdır

***numen ne demektir
CVB= Kutsal demk

***budizmin 3 temel unsuru ?
CVB=Budda dhamma shanga

***Karşılaşma karşılaştırma adlı eser kimindir ve neyi vurgular
CVB=BORGEUD :FARKLI İNANÇLARLA KARŞILASILDGNDAN DOLAYI KARŞILAŞTIRMA OLMUŞTUR. (CĞRAFİ KEŞFLERDEN ÖTÜRÜ)
KOD= burger kingle karşılaşma,at eti yersin

***hangisi' dhamma'nın anlamlarından değildir?
a)doktrin
b)davranış
c)düzen
d)sorumluluk
e)din
CVB=B

***din bilmlerinde kullanılan araştırma teknikleri için yöntem yerine hangi kavram kullanılır
CVB= YAKLAŞIM  çünkü bu alandaki yöntemler daha farklı ve karmaşıktır

***aydınlanma hakkında görüş beyan eden............'e göre din;''adamların cahil halk üzerindeki hakimiyetini devam ettirmeye yarayan araçtır''
CVB= voltaire
KOD= cahil halka voltaj vermiş

***aydınlanmanın etkisiyle görüş beyan eden diĞer düşünür..............'e göre din,anlaşılmaya ve incelemeye değer insani bir tecrübe boyutudur...
CVB= HERDER
KOD=herder heygel (var temizlik ürünleri),,leke varmış anlamış incelemiş..ağartmış=aydınlatmış

***İslamda ümmet,,hristyanlıkta...............,,,budızmde.........inananlar toplulugu anlamındadır.
CVB= Kilise sangha

***tabii ve tabiat kavramları ne zaman öne çıkmış?
CVB=19 yy da din bilmlernn one ciksnda,  Ozellikle ronesans sonrasi…

***dini ahlakı bir bakış açısıyla tanımlayan kimdir?
CVB= KKKant ahlaKK

***...............in sisteminde din merkezi bir konumdadır.O,dini "mutlak bağlılık duygusu"olarak görür.
Alman İdealist Filozofu Friedrich Schleiermacher (gelde unutma)
KOD=ünlü ralli yarışçısı schumacher yarışa çokbağlı yaa.,bu adamın soyadı da benziyor. bu da dine bağlı işte ....:)kodlamaya bakk

***Psikanalizin kurucusu ........... 'a gore din :"........." dur
CVB=freud,çocukluk

***din bir çoçukluk nevrozu dur,din odipus kompleksi ürünüdür,,babasını öldürüp sonra pişmanlık ve suçluluk kompleksine kapılan insan ruh halini yansıtır.. diyen kimdir?
CVB=Sigmund Freud

***dinin kaynağının"BÜYÜ"olduğunu savunan kimdir?
CVB= James frazer
KOD=james farzettki sana büyü yaptı

***diniçindeki büyük ekoller içinkullanılan tabir.....?
CVB=mezhepmiş (denomination)

***................a göre;"din kutsal ın tecrübesidir .
CVB= Rudolf otto

***Eski türkler arasında din anlamında kullanılan terimler neler?
CVB=Dar nom den DEN EN YAYGINI

***Yahudiler günümüzde "din" anlamındahangi kelimeyi kullanırlar
CVB=DATH

***MONOTEİST DİNLERİN İLKİ NEDİR?
CVB=Yahudilik

***Drahma ne anlama gelir?
CVB=Ezeli ve ebedi din olarak tnmlanir
***Psikanalizin kurucusu ..............a göre ;din bir"çocukluk nevrozudur.Ona göre din "odipus kompleksi"nin ürünüdür.babasını öldürüp sonra pişmanlık ve suçluluk kompleksine kapılan insanın ruh halini yansıtır.BOŞLUĞU DOLDURUNUZ:)))
CVB=FREUD

***dinin kaynağı ANİMİZM diyen kimdir
CVB=E.B.TYLOR

***Sistematik birdin eleştirisi olan TANRI YANILGISI adlı eser kime aittir?
CVB=richard dawkins,,,kod:dawkins darwin gibi yanılmış tanrı yanılgısını yazmış

***PROTO-DİN ANLAYIŞI =Tüm dinler kendılerını ezli ve ebedi olarak görürler yanı tarihin bır noktasında ortaya cıktıklarını kabul etmezler

***dinin tarıhsel bır olgu oldugunu ıddea edenlerde olmuş ama ısbat edememışlerdır

*** dini bilimsel açıdan ınkarda edemezsınız ısbatta edemezsınız(KÖKENI ITIBARIYLE )İnanç mevzusu oldugu için isbat ve inkarın dısındadır

***İnsan dinle özdeşleştiği için HOMORELİGİUS yani dindar varlık denir

***Bir akıl dini formüle eden düşünür kimdir?
CVB= Auguste Comte. POZİTİVİST İLMİHALİ adlı eserde bu dinin ilmihali olmuş..

***Asagidakilerden hangisi dinin temel boyutlarindan biri degildir?
A) inanc
B) ahlaki ve hukuki boyut
C) kutsal kitap
D) mistik ve tarihi boyut
CVB=C

***Aşağıdaki eserlerden hangisi sistematik bir din eleştirisi özelliğine sahiptir?
A-Dinin oluşumu ve Tanrı kavramının kaynağı
B-Tanrı yanılgısı
C-Din ile Bilim
D-Tanrı'nın Rövanşı
CVB=B

***Din bilimlerinin temel sorunlarindan hangisi yanlistir?
a) deger yargilar
b) terminoloji
C) dil sorunu
d) din antropolojisi
CVB=D

***Otto'daki tecrübesiyle Wach bütün insanlığa Elia'nın tezahürlerini anlattı(Fenemologlar ve görüşleri

***Ahlakıyla tanınan Kant, White'ın hissine kapılarak Fener'in hayalini gerçekleştirdiği Fried maclarına bağlılık kazandı(filozoflar ve görüşleri)

***Tylor inanması, Firuze gayretiyle, Ford sembollü arabayı alacak(antropologlar ve görüşleri)

***Dini ahlaki bir bakış açısıyla tanımlayan düşünür kimdir?
CVB= Kant mi ahlak deyince aklima o geliyor

***Aşağıdakilerden hangisi antroplog görüşe sahiptir?
A-Durkheim
B-Peter Berger
C-Clifford Geertz
D-Karl Marx
CVB=C

********Dinin kaynağı konusundaki farklı görüşler
kodlama
Taylot anemi
Herbir Ata
Simitin Renkli totemi
Firuzenin büyüsü
Müller'in Na Turizmi

***20.yy'ın sonlarındaki dini ve siyasi gelişmeleri "Tanrı'nın rövanşı" olarak tanımlayan düşünür kimdir?
CVB=Gilles kepeL

***Meşhur "üç hal nazariyesi "adlı eserinde insanligin metafizik ve dini bir asamadan sonra artık bilim ve akıl asamasina geldiğini bundan böyle dine ihtiyaç duyulmayacağinı iddia eden düşünür kimdir?
A-Descartes
B-Gilles Kepel
C-Auguste Comte
D-Aziz Augustin
CVB=C

***Dini bilimler daha eski bir gecmise sahipken din bilimleri modern bir vakiadir

***Dini bilimler inancla sinirli iken din bilimleri objektif olmaya calisir

***Din gibi islev goren dusunce ve ideolojilere bazen"ikame dinler"denir

***Islamda"ummet"hristiyanlkta "kilise"budizm de "sangha"kavramlari inananlar toplulugunu ifade etmektedir

***Freud a gore din bi"cocukluk nevrozudur"

***Antropolog james frazer dinin kaynaginin büyü oldugu fikrindedir

***Din nasil? Sorusundan cok nicin? Sorusunu cevaplaR

***Din(religion),İslam,hıristiyanlık,hinduizm gibi özgün bir dini geleneğe verilen isimdir.Mezhep,bir din içindeki büyük ekoller için kullanılır(islamda şia,ehli sünnet,hıristiyanlıkta katolik kilisesi)Tarikat,bir din bünyesindeki daha küçük gruplara verilen isimdir.(kadiriler,mevleviler gibi)

***Dinin boyutları:inanç(teolojik boyut),ibadet(ritüel boyut),mitolojik boyut,sosyolojik/toplumsal boyut,ahlaki ve hukuki boyut,tecrübi ve mistik boyut,tarihsel ve kültürel boyut

***Din bilimlerinin temel sorunları:1)Değer yargıları 2)Terminoloji 3)İçerideki-Dışarıdaki 4)Dil sorunu

***Dine yaklaşım biçimleri:a)Dine herhangi bir din açısından bakan yaklaşım b)Dini bir araştırma alanı olarak gören yaklaşım c)Dine olumsuz veya ilgisiz yaklaşım

***Proto-din=ezelden,evrenin,insanlığın başlangıcından beri var olan din

***Filozoflar insanı "düşünen canlı"(hayvan-ı natık)olarak tanımlar.İktisatçılar insan için "ekonomik ilişkilerde bulunan varlık"(homo economicus) tabirini kullanır.Din bilimlerinde insan homoreligiosus,yani "dindar varlık" olarak tanımlanıR


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Ekim 2014, 21:54:38
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« Yanıtla #3 : 12 Ekim 2014, 21:54:38 »

Kısa ve öz özetler. Faydalanabilmek duasıyla...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &