ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Veren zenginleşir
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Veren zenginleşir  (Okunma Sayısı 622 defa)
15 Haziran 2010, 11:15:26
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 15 Haziran 2010, 11:15:26 »VEREN ZENGİNLEŞİR
"Şeytan sizi verirseniz fakir düşersiniz diye korkutur Ve size fuhşiyatı emreder Allah ise size kendisinden bağışlama ve bolluk emreder Allah vasidir, bilendir" (Bakara 268)
Rabbimizin bu âyetinde çok açık bir şekilde ifadesine göre şey-tan Allah yolunda infak etmek isteyen müminleri sürekli fakir düşmekle korkutur ve onlara cimriliği emreder Bolca verirseniz mallarınızın en iyisini verirseniz fakir düşersiniz, el âleme muhtaç olursunuz diyerek insanları korkutmaktadır İnsan bu konuda şeytanın iğvalarına kapılır, onun direktiflerine uyar ve infaktan vazgeçerse bu alçağı sevindirmiş ve Allah’ı darıltmış olur
Ama maalesef bakıyoruz bu konuda insanların öne sürdükleri en büyük mâzeret, bolca verilirse malların en değerlilerinden verilirse mallar eksilecek, ekonomik güç kaybedilecek ve fakir düşülecek korkusudur Çünkü Allah için harcama yapmak zahiren bu malın eksilmesi demektir İşte şeytan, insanın bu zaafını çok iyi bildiğinden ona buradan yaklaşmakta ve onun Allah yolunda infakta bulunmasını engellemeye çalışmaktadır "Yeter be kardeşim! Her şeyini verip de el açacak duruma gelecek değilsin ya! Herkes senin kadar verseydi bu toplumda fakir mi kalırdı? Sen sana düşeni çoktan yaptın!" gibi vesveselerle insanların infakta bulunmalarını engellemeye çalışmaktadır
Allah da onun tam aksine bize bolluk ve mağfiret vaat etmekte-dir Rabbimiz nefsin ve şeytanın bu tür arzularına karşı gelerek en çok sevilen malları kendi rızası yolunda harcamayı emrediyor Verenlere hem dünyada hem de âhirette daha fazlasını vereceğini vaat ediyor Rabbimiz dünyada kendi rızası uğrunda mal harcayanlara yaptıklarının karşılığında dünyada ayıplarını, kusurlarını, günahlarını örterek, rızıklarını bereketlendirip çoğaltarak, âhirette de gü-nahlarını bağışlayarak mükâfatlar vaat etmektedir
Bakın, Ebu Hureyre’nin rivâyet ettiği bir hadislerinde Allah’ın Rasûlü şöyle buyurur:
"Kulun sabahladığı her gün iki melek iner ve birisi: "Allah’ım! İnfak edene karşılığını ver!" diye dua eder Diğeri de: "Allah’ım! Cimrilik edene telef ver!" diye dua eder" (Buhârî, Müslim)
Allah verene mutlaka daha fazlasıyla mukabelede bulunacaktır Ben öyle bir müslüman biliyorum Önce kiradaydı Bir evim olursa inşallah onu mutlaka Allah yolunda infak edeceğim diyordu İlk evi kooperatifte bitti Arkadaşları otururken o evi sattı, marka çevirdi ve Allah için onu harcadı İnanın ben şahidim ki Allah ona iki ev daha verdi Hem de öyle verdi ki kendisi hiç emek sarf etmeden babasına yaptırdı ve şimdi oturuyor orada Kaldı ki adam buna iman etti mi tamamdır Allah verene vereceğim diyorsa verecektir, bunun için örneğe de gerek yoktur Allah bize çok veriyor, bize verdiklerinden az verdiklerine biz de verelim ve şuna kesinlikle inanalım ki verdiğimizden çok daha fazlasını Allah bize verecektir
Bolca verene Allah bereket verecektir Meselâ bir eve misafir geliyor, ev sahibi ikram ediyor, bir şeyler yenilip içiliyor ve o evden zahirde bir şeyler eksiliyor Veya adam malının kırkta birini veriyor zekât olarak ve adamın malı zahiren eksiliyor Memur aldığı maaşın onda birini almadım sayıyor, infak ediyor Bütün bunlar zahiren malın eksilmesi gibi görünse de aslında bu adamın geriye kalan malı ona çok rahat yetiyor Cenâb-ı Hak ona birinci olarak iktifa anlayışı veriyor, istiğna duygusu veriyor, dünyaya rağbet etmeme ve yeterlilik duygusu veriyor
İkinci olarak da onun eşyalarına dayanma özelliği veriyor Ayak-kabısı bir yıl dayanacakken iki yıl dayanıyor, elbisesi iki yılda eskiyecek yerde beş yılda eskiyor İnfak etmeyenlerin arabası tamirhaneden çıkmazken onun arabasına Allah dayanıklılık yor, berikisinin hanımı ve çocukları hastahaneden çıkmazken infak eden kişinin hanımına ve çocuklarına Allah sıhhat yor ve onunki ona bolca yetiyor
İşte buna bereket denir, Allah bunu dilediklerine verir Ama bunu herkes anlayamaz, bunu ancak kendilerine Allah’ın hikmet verdikleri anlayabilir
Evet, şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size fahşâyı emreder Fahşâ, fuhuş fahiş aşırılık demektir Maddî ve manevî tüm aşırılıklar Eşya talebinde, rızık talebinde, mal toplamada, mesken konusunda aşırılık, bilgi talebinde, sevgide, saygıda aşırılık, hürmette tazimde aşırılık, hedeflemede aşırılık, meselâ üç kişiyle devlet kurma tale-binde aşırılık, yemede içmede aşırılık ya da kadın erkek ilişkilerinde aşırılık, zevklerde eğlencelerde aşırılık
Şeytan size fahşayı emreder Fahşâ, fâhişe kelimesi çirkin söz anl-----dır ve dilin bir afeti olarak kabul edilir Rasûl-i Ekrem efendimiz, Bedir günü müslümanların müşrik ölüleri hakkında kötü sözler söylemesine müsaade etmemiş, böyle bir hareketin çirkin olduğunu anlatmıştır Bu hususta "müminin; kötüleyen, lânetleyen ve ağız bozan fâhiş veya fâhişe biri olamayacağını” söylemiştir Bir hadislerinde de, ağız bozan fâhiş söz söyleyen kişiye cennetin haram olduğunu açıklamıştır
Bir sözün fâhiş olması veya fâhişe olarak nitelendirilmesi, o sözün çok açık kelimelerle çirkin bir şekilde dile getirilmesi ile göze çarpar Bu tür sözler, genellikle gıybet konusunda kullanılır Fesat çıkarmak isteyenlerin açık seçik kullandıkları çirkin sözler vardır Dürüst kimseler, bu çirkin fâhişe sözleri kullanmazlar, onları gizlerler; onların yerine mecazlı ve rumuzlu ifadeler kullanırlar İbn Abbâs radıyallahu anhüma şöyle demiştir:
"Allah Teala hayâ sahibidir, bağışlayandır ve sözlerinde kinâyeli davranır Meselâ "cimâ" konusunda lems (dokunma), duhûl (girme) ve muhabbet gibi fâhiş olmayan kinâyeli ibâreler kullanmıştır”
Şeytan insana fahşayı emreder Çünkü insanın ilim, madde ve mânâ açısından tekâmül edip, tüm yaratıkların üzerinde kendisine tanınan şerefli mevkiini alabilmesi için yaratılışına ekilen ve karşısına çıkarılan bir takım kötü güçler, onu sürekli biçimde tutkularının kölesi yapmaya ve onları doyurma yolunda sınır tanımadan kendisi, hem-cinsleri ve tüm yeryüzü için hayatı çekilmez bir hâle getirmeye uğraşır Bunun sonucunda, insanın arzularını giderme uğraşında normal, insanî ve fıtrî çizginin dışına taşıp sapık yollarda tatmin araması; sözgelimi nikâhsızlık, zinâ ve benzeri ilişkilere girmek, bu tür ilişkileri normal ve hattâ özendirici hâle getirmek, kadınları birer basit tatmin aracı derecesine düşürmek, kısaca nikâh muâmelesi ve iffet duygusuyla fıtrî ve vasat çizgide tutulması gereken şehvet güdüsünü her türlü ahlâksız ilişkiye vasıta kılmak, Kur'an'ın 'fahşâ' kelimesiyle niteleyip şiddetle yasakladığı bir durumdur
‘Fuhş, fahşa’ sözlükte, aşırı derecede çirkin söz ve davranış, iğrenç işler, büyük günah, edep ve ahlâka aykırı her türlü kötülük ve çirkinlik demektir ‘Fuhş ve fahşa’, ölçüyü aşan her türlü edepsizliktir Normal ölçülere sığmayan bütün çirkin işlere bu isim verilir ‘Fahiş’, bu ismin öznesi (fail ismi) olup çirkin ve ölçüsüz iş yapan demektir Bunun dişili (müennesi) hem çirkin ve ölçüsüz iş yapan kadın, hem de bizzat kötü fiil veya söz, çirkin davranış anlamlarına gelir
Türkçede aşırı olan şeylere ‘fahiş’ denir ‘Fahiş fiyat’ gibi Yine bu kökten gelen ‘fuhuş’ da aynı anlamda olup bir kadının evlilik dışı ve meslek edinerek bir menfaat karşılığı vücudunu bir erkeğe cinsel tatmin için sunması demektir Bununla beraber, sevicilik, lutílik ve erkeklerin evlilik dışı cinsel ilişkileri de fuhşun kaps----- girer ‘Fahşa veya fuhş’ temiz yaratılışın tiksindiği ve selim (sağlam) aklın reddettiği, normal ölçünün dışında tiksinti verici bütün davranış ve sözleri ifade eder
İslâm’ın getirdiği ölçüler insanın fıtratına uygun olduğu gibi, hayâ ve edep örnekleridir Hem selim aklın kabul edeceği güzellikte, hem de insana bedenen ve ruhen zarar vermeyen şeylerdir Aksine insanı ruhen olgunlaştırırlar, ahlâkını güzelleştirirler Buna göre şeytanın davet ettiği bütün işler ve ameller ‘fahşa-fahişe’dir, diyebiliriz İnsanın fıtratına uymayan, normal olmayan, iyi düşünen aklın çirkin saydığı ve hoş görmediği şeylerdir Müslüman toplum ahlâklı ve edepli toplumdur Bu toplumda ‘fahşa-fahişe’ sayılan sözler ve davranışlar pek yaygın değildir Müminler bu türlü işlerden hoşlanmazlar, kaçınmaya çalışırlar Müminler, onurlu ve haysiyet sahibi kimselerdir Onlar, İslâm’ın getirdiği fazilet ölçülerini bürünerek, işte, amelde, sözde ve toplumsal ilişkilerde düşük, bayağı, çirkin ve edep dışı şeylerden uzak dururlar ‘Fahşa’nın en büyüğü olan evlilik dışı ilişkilerden kaçınırlar Aileyi ve nesilleri perişan eden, insan ruhunu olumsuz olarak etkileyen, kadının ve erkeğin değerini düşüren fuhşun her türlüsü ile mücadele ederler
Ancak bir takım münafık tipliler ile şeytanın yardakçılığına soyunanlar, çeşitli araçlara başvurarak müminler arasında ‘fahşa-fahişe’nin yayılmasını isterler, bunun için çaba gösterirler Müslümanların ve onların toplumunun bozulması için ellerinden geleni yaparlar Fırsat buldukları zaman kimilerini fuhşa iterler, bu işten zevk ve para kazanmaya çalışırlar Kimileri de ellerindeki kitap, dergi, gazete, televizyon ve filmlerle bu tür ‘fahşa’nın propagandasını yaparlar Kimileri bazı kadınları kötü yola düşürürler, fuhuş yerleri kurarlar, işletirler Kimileri de buna göz yumarlar, ya da teşvik ederler İslâm’a göre ‘fahşa-fahişe’ olan bütün bu hayâsızlıkları müslümanlar arasında yaymaya çalışanlara dünyada da âhirette de büyük bir azap vardır
Evet, Allah Teala bu ‘fuhuş’ tacirlerinin iki dünyada da azabı hak ettiklerini haber veriyor Onların dünyada nasıl bir azap kazandıklarını belki net olarak göremiyoruz ama mutlaka cezalandırıldıkları açıktır Nitekim bu çirkin işlerle uğraşanların hiç birinin iyi bir yüzü, iyi bir hali yoktur Dikkat edilirse Kur’an, yalnızca evlilik dışı ilişkilere ‘fahşa’ demiyor Bunun yanında her türlü edep ve hayâ dışı davranış, söz ve fiiller, insanın temiz yaratılışına uymayan bütün işler ‘fahşa-fahişe’ ismiyle anılıyor
İnsan şehvete, yani bir takım istek ve duygulara sahiptir Mala, mülke, geçimliklere sahip olmak istediği gibi nefsinin cinsel istekleri d...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Veren zenginleşir
« Posted on: 27 Şubat 2020, 02:07:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Veren zenginleşir rüya tabiri,Veren zenginleşir mekke canlı, Veren zenginleşir kabe canlı yayın, Veren zenginleşir Üç boyutlu kuran oku Veren zenginleşir kuran ı kerim, Veren zenginleşir peygamber kıssaları,Veren zenginleşir ilitam ders soruları, Veren zenginleşirönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &