> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Unutan Unutulur
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Unutan Unutulur  (Okunma Sayısı 775 defa)
10 Temmuz 2010, 17:01:21
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 10 Temmuz 2010, 17:01:21 »Unutan Unutulur

İkiyüzlü erkek ve kadınlar da birbirlerindendir: Kötülüğü emreder, iyiliğe engel olurlar; elleri de sıkıdır; ALLAH'ı unuttular, bu yüzden ALLAH da onları unuttuDoğrusu ikiyüzlüler fâsıktırlar” (9 Tevbe, 67)

Münâfık erkekler ve münâfık kadınlar birbirlerindendirler Münâfık erkekler ve kadınlar küfür ve nifakta birbirlerine benzerler Birbirlerinin velîsi ve dostudurlar on-lar Kötülüğü, münkeri emrederler ve iyiliği, marufu men ederler İyi-liklerin engellenmesi, kötülüklerin yayılması için çırpınırlar Kötülük taraftarıdır onlarKötülük, onların vazgeçilmez özellikleridir İyiye düşmandırlar, iyilikten nefret ederler İyileri iyilikten vazgeçirmek için çırpınırlar İyilerin ve iyiliklerin önü-ne barikatlar koymaya say ederler-ken, kötülüklerin işlenmesine elbirliği yaparlar
Elleri de sıkıdır onların Hayırlı hiçbir işe zerre kadar bir harcama yapmazlar Mallarını kötülük ve fuhşiyyat yollarında tüketirler Mü-nâfıklığın belki en belirgin alâ-metleri işte bunlardır İyiliği menet-mek, kötülükleri yaymaya çalışmak ve de cimrilik yapmak Bu özellikler önünde sonunda insanı münâfıklığa götürür
Elini sımsıkı tutup ALLAH yolun-da harcamada bulunmayanlar elbette iyilikleri men edip kötülük-leri emredeceklerdir Çünkü top-lumda iyiliğin yayılması demek mü-nâfıkların ellerindekilerinin azalma-sı demektir Çünkü artık toplumda sömürü tuzakları boşa çıkacaktır Ama toplumda iyilik yerine kötü-lük, fedâkarlık yerine bencillik ha-kîm olursa elbette zayıflar kendil-erine teslim olmak zorunda kala-caklardır
Evet münâfık erkek ve kadın-lar birbirleriyle tek can gibidirler Birbirlerinin velîsi ve dostudurlar Onlar arasında karşılıklı bir velâyet, bir dostluk ilişkisi vardır Birbirleri adına karar alırlar ve birbirlerinin kararlarını, yasalarını uygularlar Onlar birbirlerinin velîsidirler Tabii mü'minler olarak sizler de birbirle-rinizin velîsisiniz Münâfıkların siz-lerle, sizlerin de onlarla asla bir ve-lâyet, bir dostluk ilişkiniz olamaz Akraba bile olsalar mü'minle mü-nâfık arasında bir dostluk, bir ve-lâyet ilişkisi yoktur ALLAH mü'min-lerin velîsidir, mü'minler de birbir-lerinin velîsidirler
Mü'minler hiçbir zaman ken-dileri gibi inanmış mü'minleri bı-rakarak münâfıkları kendilerine velî seçemezler Hiçbir zaman mü'min-leri bırakıp münâfıklarla dost ola-mazlar, onlarla dostluk kuramazlar Çünkü mü'minlerin velîleri, mü'-minlerin dostları ALLAH'tır ALLAH mü'minin dostudur, mü'min de mü'minin dostudurALLAH mü'min-lerin velîsidir, mü'minler de ALLAH'ın evliyasıdır Öyleyse mü'minler, mü'-minlerin dostudur, velîsidir, sır-daşıdır, birbirlerini cehennemden koruyup cennetin kazandırıcısıdır
Öyleyse bir mü'min, dünya işlerinde; bireysel, sosyal, ailevî, toplumsal, ekonomik, siyasal ha-yatında, âhirete müteallik işlerinde, yâni hayatının tüm alanlarında ken-disiyle ilgili tüm problemlerinde bir dostluk, bir velâ ilişkisi içine gire-cekse, birileriyle birlikte hareket edecekse, birileriyle istişare ede-cek, birilerinin kararına başvura-caksa, birilerinden akıl danışacaksa kendisine velî olarak, dost olarak ancak ve ancak ALLAH dostluğuna ehil mü'minleri seçecektirMü'-minleri sevecek, mü'minleri dost bilecek, mü'minleri velî bilecek, mü'minlere bağımlı olacak, mü'-minlerin derdini, tasasını kendi ta-sası, sevincini kendi sevinci, başa-rısını kendi başarısı bilecektir
Tüm işlerini, tüm hayatını, si-yasetini, ekonomisini, eğitimini, sosyal ve bireysel hayatını, aile hayatını mü'minlere göre düzenle-yecek, hesabında mü'minler ola-caktır Müslüman izzet ve şerefi Müslümanlarda ve Müslümanlarla birliktelikte görecektir Yoksa bir takım basit dünyevî hesaplarla, bir takım basit menfaat kaygılarıyla bir Müslümanın mü'minleri bırakarak kâfirleri ve münâfıkları dost edin-mesi, hayatını onlar kaynaklı yaşa-ması asla düşünülemez
Onlar ALLAH'ı unutmuşlar, ALLAH da onları unutmuştur Onlar Al-lah'ın dinini unuttular, ALLAH'ın dinini kendi haline bıraktılar, ilgilenme-diler, ilgi kurmadılar, ALLAH da onları unutmuştur Onlar ALLAH için bir hayat yaşamayı unuttular, ALLAH da onları korumayı, başarıya ulaştır-mayı, merhamet etmeyi unutmuş-tur Elbette kendisine kulluğu unu-tanları ALLAH da unutacaktır Ne müthiş bir şey değil mi? ALLAH tara-fından unutulmak, hesaba katılma-mak, yüzüne bakılmamak, sözü dinlenmemek ve ebedîyen azaba mahkum edilmek Bundan daha kötü bir âkıbet olur mu?
Evet bu dünyada bu dünyanın sahibini unutarak, bu hayatın sahi-binin vahyinden yüz çevirerek, ki-tabı ve peygamberiyle ilgilenme-yerek, hayatı vahye göre düzen-lemeyerek, Kur'an ve sünnete karşı nötr davranarak bir hayat yaşa-yanlar unutulacaklar ALLAH'ın rah-met ve merhametinden mahrum kaldıkları için mutlu olamayacaklar, huzur bulamayacaklar, hayatın ta-dını alamayacaklar Bugün burada unutuldukları gibi, yarın da cehen-nemin bir köşesinde dayanılmaz azapların kucağında unutulacaklar
Öyleyse gelin ey Müslümanlar, ALLAH'ı unutanlar gibi olmayın Al-lah'ı unutup ALLAH'ın da kendilerini unuttuğu münâfıklar gibi olmayın Onlar Rab'lerini unutmuşlar, Rab' lerini unutarak bir hayat yaşamışlar, ALLAH da onlara kendilerini unut-turuvermiş Kendilerini unutmuşlar adamlar Kendilerini düşünmez olmuşlar Kendi hayırlarını, kendi mutluluklarını, kendi cennetlerini düşünmez olmuşlar Cenneti unu-tup, âhireti unutup hep dünyayı dü-şünür olmuşlar Hep parayı düşünür olmuşlar, hayatı düşünür olmuşlar, arabayı düşünür olmuşlar, arabanın modelini, elbisenin güze-lini, evlerinin dükkanlarının dizay-nını düşünür olmuşlar
Arabalarının üzerinde meyda-na gelen küçücük bir çiziği düşünür olmuşlar da, kendi ruh dünyala-rında, ailelerinin, çocuklarının ruh dünyalarında oluşan nerdeyse ara-ba girecek büyüklükteki küfür ve şirk çiziklerini hiç düşünmez ol-muşlar Evlerinin boyasını, cilasını düşünmüşler de kendilerinin, ço-cuklarının ALLAH boyasıyla boyan-masını hiç düşünmez olmuşlar Çocuklarının boğazlarının doyu-rulmasını düşünmüşler de kalple-rinin kafalarının ALLAH'ın istediği bilgi ve imanla doyurulmasını hiç dü-şünmez olmuşlar Doları düşün-müşler de Bakara'yı, Âl-i İmrân'ı hiç düşünmez olmuşlar Dışlarını düşünmüşler de içlerini, kalplerini düşünmez olmuşlar Bedenlerinin ihtiyaçlarını düşünmüşler de kalp-lerinin ihtiyacını hiç düşünmez ol-muşlar Her şeyi düşünüyor adam-lar, ama kendilerini unutuyorlar
Eğer bizler bu dünyada bizi bu dünyaya getiren, bizi yaratıp bu dünyada imtihana çeken Rabbimizi unutursak, Rabbimizin dinini, Rab-bimizin kitabını, Rabbimizin elçisini, Rabbimizin bizden istediklerini unutarak bir hayat yaşarsak, İs-lâm'dan uzak bir dünya yaşayacak olursak o zaman kesinlikle bilelim ki biz kendi kendimizi unutacak ve hayatımız dünyada kalacak, bi-zimle birlikte yarına intikal etme-yecek boş şeylerin peşinde bir ömür tüketerek eli boş olarak Rab-bimizin huzuruna gideriz
Kur'an'ı unutuyorlar da, Kur' an'ın öğretisinin çok uzağında olan nice gazetelerin, nice dergilerin, ni-ce kitapların peşine takılıyorlar Al-lah'ın kendilerine örnek olarak, model olarak gönderdiği peygam-berini bırakıyorlar da nicelerinin arkasına düşüyorlar Nicelerini kendilerine örnek biliyorlar
İşte kim böyle ALLAH'ı unutursa ALLAH da ona kendisini unuttura-caktır ALLAH onu kendi haline bıra-kıverir de o insan dünyanın peşin-de, dünyada kalacak şeylerin pe-şinde yuvarlanır gider Tamamen küfrün, şirkin, isyanın ve günâhların içinde boğulur gider İşte bunlar münâfıklardır Kalbi, düşüncesi, ameli, hayatı bozuk olanlardırAli Küçük
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Unutan Unutulur
« Posted on: 29 Kasım 2020, 13:47:46 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Unutan Unutulur rüya tabiri,Unutan Unutulur mekke canlı, Unutan Unutulur kabe canlı yayın, Unutan Unutulur Üç boyutlu kuran oku Unutan Unutulur kuran ı kerim, Unutan Unutulur peygamber kıssaları,Unutan Unutulur ilitam ders soruları, Unutan Unutulurönlisans arapça,
Logged
10 Temmuz 2010, 17:15:58
Halis_52

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 642


« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2010, 17:15:58 »

Hocam Ne güzel bir yazı Allah Razı Olsun...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &