ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Mümin olabilmek için
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mümin olabilmek için  (Okunma Sayısı 652 defa)
03 Aralık 2010, 21:59:36
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Aralık 2010, 21:59:36 »Mü’min Olabilmek İçin 


Kendisine sayısız nimetler verilen (1) yerde ve göklerde ne varsa hepsi hizmetine sunulan (2) insan, Allah’a ibadet için yaratılmıştır. (3)
Yaratılış gayesi olan “ibadet” görevini ifâ edebilmesi için insanın, her şeyden önce iman etmesi gerekir. Allah, insanı dünya hayatında imtihana tâbi tuttuğu için (4) imân edip etmemeyi insanın iradesine bırakmıştır: “(Ey Peygamberim!) De ki: Hak (Kur’an) Rabb’inizden (gelmiştir). Artık dileyen imân etsin ve dileyen inkâr etsin” (Kehf, 29).

Allah, imân veya inkâr etme konusunda insanı serbest bırakmakla birlikte onlara ısrarla imân etmelerini emretmiştir:

“Allah’a, elçisine ve elçisine indirdiği kitaba  (Kur’an’a) ve daha önce indirdiği kitap(lar)a imân edin”(Al-i  İmrân,179).

Yüce Allah,‘iman edin’emri ile yetinmemiş, pek çok âyet-i kerîmede imân edenlere mükâfat (cennet  ve  nimetlerini), inkâr edenlere ise ceza (cehennem ve azabı) olduğunu bildirmiştir.

 Mü’minleri imana sevk eden (5) ve onlara imanı sevdiren Allah’tır. (6) Allah’ın izni olmadan kimse iman edemez. Ancak akıllarını kullanmayanlar iman etmezler, azabı ve rezilliği onlar hak ederler. Allah kullarının imanına muhtaç değildir. Fakat kullarının küfre düşmelerine de razı olmaz, aksine iman edip şükretmelerinden hoşnut olur.(7)

İman eden de inkâr eden de kendi leh ve aleyhine yapmış olur.(8 )

İman eden hidayete ermiş ve ebedî saadeti kazanmış olur. ‘Kulluk’ görevini ifâ edebilmek, ‘dünya imtihanını’ başarı ile noktalayabilmek ve neticede Allah’ın rızasını ve cennetini kazanabilmek için ‘hakikî bir imana’ sahip olmak, bunun için de ‘iman gerçeğini’ ve ‘imanın kabul olmasının şartlarını’ çok iyi bilmek lâzımdır.

Bu yazımızda “İnsanlardan Allah’a ve âhiret gününe iman ettiğini söyleyenler vardır. Halbuki onlar mü’min değillerdir” anlamındaki Bakara Suresinin 8. âyetini tahlil etmeğe çalışacağız.

ETİMOLOJİK TAHLİL


Ayette geçen ‘en-nâs’ kelimesi ‘insân’ kelimesinin çoğuludur. İnsan kelimesinin aslının ‘ünâs’ veya ‘insiyân’ olduğu söylenmiştir. Abdullah ibn Abbas,“insanların atası Adem (a.s.), Allah’a verdiği sözü unuttu bu sebeple kendisine insan ismi verildi” demiştir.(10) İnsana, hemcinsleriyle anlaşıp kaynaştığı için veya cinlerin zıddına gözle görülen varlıklar olduğu için insan ismi verildiği de söylenmiştir. ‘en Nâs’ kelimesinin başındaki elif lam cins içindir.(11)

‘İman’,kelimesi ‘e-m-n’kökünden ifâ’l kalıbında mastar olup, tasdik etmek, bir şeyin doğru olduğunu söylemek ve doğru olarak kabul etmek,güvenmek, inanmak, boyun eğmek ve birine güven vermek anlamlarında olup ‘küfür’ kelimesinin zıddıdır.  ‘E-m-n’ kökünün birbirine yakın iki asıl anlamı vardır, ‘emânet’ve ‘emn’.‘Emânet’,kalbin sükûn bulması demek olup ‘hıyânet’ kavramının zıddıdır.‘Emn’ ise, nefsin güven içinde, kalbin huzur ve sükûn halinde olması, korkunun bulunmaması demek olup ‘havf’ (korkma) kelimesinin zıddıdır. Bu kökten türeyen ‘emîn’, kalbinde korku ve endişe olmayan ve güvenilir kimse demektir. (12)  Din ıstılahında îmân; Kur’ân’ı ve Hz. Muhammed (a.s.)’in haber verdiği şeyleri kalple tasdîk etmek, şeksiz ve şüphesiz kabul etmek anlamındadır. (13)

‘Son gün’ anlamındaki ‘el-yev- mi’l-âhir’ ile maksat kıyamet günüdür. Kıyamet gününe ‘son gün’ denilmesi; kıyametin kopmasıyla dünya günlerinin sona ermesi veya Araplarda öncesindeki gecesiyle birlikte gündüze ‘yevm’ denilmesi, kıyametin kopmasıyla artık gecenin olmaması veya kıyamet gününün dünyadan sonra gelmesi sebebiyle dir. Kıyamet günü, sayılı ve sınırlı son gündür. Kıyamet gününden sonra gelen günlerin sayısı ve sonu yoktur.(14) Kur’an’da   son   güne   el- yevmü’l-âhir denildiği gibi  kıyamet günü/yevmü’l-kıyame de denilmiştir.(15) ‘Allah’ lafzı Yaratıcının özel ismidir. Bu ismin çeşitli asıllardan türediği ileri sürülmüş isede(16)  ‘el-ilah’ kelimesindeki hemze olan elifin düşürülmesiyle  elde edildiği görüşü tercih edilmektedir.(17) Başka bir varlığa, Allah ismi verilemez. Yani Allah’ın adaşı yoktur.(18) Allah’ın diğer isimleri çoğul yapılabilir, ama Allah lafzı çoğul yapılamaz. Türkçe tanrı kelimesi Allah lafzının değil ilah kelimesinin karşılığıdır. Yüce Yaratıcının ism-i a’zamı yani en ulu ismi  olan(19)  ‘Allah’  lafzının her harfi O’nu ifade eder. Allah lafzının elifi kaldırıldığında ‘lillâh’ olur. Yine o yüce Yaratıcıyı ifade eder. Elif ve lâm birlikte kaldırıldığında ‘lehû’ olur. Yine O yüce Allah’ı ifade eder. Elif ve iki lam birlikte kaldırıldığında ‘hû’ kalır. Bu da Allah’ı ifade eder. ‘Allâhü lâilâ- he illâ hû’(20) ve ‘Hüvallâhü’llezî lâ ilâhe illâ hû .’(21) âyetlerinde olduğu gibi ‘hû/ huve’ zamiri Kur’an’da birçok âyette geçmektedir.


AYETİN ANLAM VE YORUMUYüce Allah âyette, mü’min olmadıkları halde iman ettiklerini söyleyenlerin bulunduğunu, kalple tasdîk etmeden sadece dil ile iman ettim demekle mü’min olunamayacağını bildirmektedir. Surenin ilk beş âyetinde müminlerin, 6 ve 7. âyetlerinde kâfirlerin,8-20. âyetlerde ise münafıkların nitelikleri anlatılmaktadır.(22) 8-20. âyetler Medine ve ci- varında yaşayan münafıklar hakkında nazil olmuştur.(23) 1-21.âyetlerde mü’min, kâfir ve münafıklardan bahsedildikten sonra 21.âyette bütün insanlar Allah’a ibadete çağırılmaktadır.

Ayet, bir insanın mü’min olabilmesi için sadece dil ile iman ettim, ben de mü’minim demenin yetmediğini, Allah katında imanın makbul olabilmesi için şartlarına uygun iman edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Mü’min olmadıkları halde ‘iman ettik’ diyerek yalan söyleyenler münafık kimselerdir. Münafık, kalbiyle inanmadığı halde sadece diliyle inandığını söyleyen, kâfir ile mü’min arasında gelip giden müzebzeb, yalancı, aldatıcı, çıkarcı ve iki yüzlü insandır. İnsanlar, insanların kalplerinde, zihinlerinde olup bitenleri bilemeyecekleri için münafıkları tanıyamazlar. Allah,‘Allah’a ve âhiret gününe iman ettik’ dedikleri halde mümin olmayan insanların varlığını müminlere bildirmektedir. ‘Allah’a ve âhiret gününe iman’ın zikredilmesi anlamlıdır. Çünkü Arap müşrikler Allah’ın varlığına inanıyorlar  birliğine(24) ve özellikle  öldükten  sonra  dirilmeye, ahiret hayatına inanmıyorlardı.(25) ‘Allah’a ve son güne iman ettik’ demekle bütün iman edilmesi gerekenlere inandıklarını söylemek istiyorlardı. ‘Allah’a ve son güne iman’, imanın özünü oluşturmaktadır. Kur’an’da pek çok âyette iman bağlamında bu iki konu hep birlikte zikredilmiştir. Meselâ  “Kim Allah’a ve âhiret gününe iman eder ve salih amel işlerse onların Rab leri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar üzül meyeceklerdir.” (Bakara,  62;  Maide, 69).

AYETİN İÇERDİ/İ HÜKÜMLERAyet, kalple tasdik olmadan sadece dil ile iman   ettim   demekle mü’min olunamayacağı hükmünü içermektedir.

İmanın özü ve esası Allah’a ve Peygamberine iman etmektir. Bu, “Allah’tan başka ilah yoktur, Mu hammed Allah’ın elçisidir” anlamındaki kelime-i tevhit cümlesi ile ifade edilmiştir:

Kelime-i Tevhîd’in (lâilâhe il- lallah) kısmı,Muhammed sûresinin 19. ve Saffât sûresinin 35. âyetinde, (Muhammedü’r-Rasûlüllah) kısmı ise Feth sûresinin 29. âyetinde geçmiştir.

“Lâilâhe illallah” cümlesinde iki unsur vardır. Birisi olumsuzluk ifade eder.Bu, cümlenin (lâ ilâhe) “ilâh yoktur” kısmıdır. Allah’tan başka bütün ilâhları ve ma’budları reddetmek demektir. Diğer kısmı ise olumluluk ifade eder.Bu, cümlenin (illallah) “ancak Allah vardır”kısmıdır.Bu kısım, sadece Allah’ın varlığını, birliğini, tek ma’bûd oluşunu ikrar etmeyi ifade eder.“Lâ ilâhe illallah” cümlesinin bu mânâsı, Bakara sûresinin 256. âyetinde şöyle beyan edilmiştir:

 “...Kim tağutu inkâr edip Allah’a imân ederse muhakkak ki o, kopmayan sağlam bir kulpa (Kur’an’a, İslâm’a) yapışmıştır..

.” Ayette,bir  simetri vardır.‘İn kâr’ın ((yekfür) karşısında ‘iman’ (yü’min), ‘tağut’un karşısına ise ‘Allah’ konulmuştur.

‘Kopmayan sağlam bir kulpa yapışabilmek için’ ‘tağutu inkâr’ ve ‘Allah’a iman’ şartı koşulmuştur. Allah’ın dışındaki bütün  ilâhlar, putlar, ma’budlar reddedilecek, sadece bir tek Allah kabul edilip iman edilecek ve sadece O’na ibadet edilecektir. Hem Allah’ı hem O’ndan başka ilâhları, ilâh yerine konulanları kabul ve tasdîk etmekle iman edilmiş olmaz. Bunun adı şirktir.

Ayet, muvahhid bir mü’min olabilmek için Allah’a imandan ev vel,küfre tövbe etmenin şart olduğunu, bu anlamda tövbe etmenin ise Allah’tan   başka   tapılanları, insanı Allah yolundan men eden, kula kul olmayı isteyen insan ve cin azgınlarını reddetmek gerektiğini bildirmektedir.

“Femen yekfur bittâğûti ve yü’min billâhi” âyeti “lâ ilâhe illal lah” kelime-i tevhidinin bir tefsiri olmaktadır.

“Lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-Rasûlüllah”,kelime-i tevhîdi, imanın temel taşıdır. Allah’a ve el çisine iman, onların bildirdiklerine de iman etmeyi gerektirir.

İman edilecek hususlar Nisa sûresi 136, Bakara sûresi 177 ve 285. âyetlerde sayılmıştır. Bunlar; Allah’a, meleklerine, kitaplarına peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmektir. ‘Amentü’yü oluşturan iman esaslarından 6.olan,‘kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman’ yukarıdaki âyetlerde geçmediği için bunu iman esaslarından saymayanlar olmuşsa da bu son iman esası, ‘kitaplara iman’ın içinde mündemiçtir. Çünkü Kitab’a (Kur’an’a) im...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mümin olabilmek için
« Posted on: 06 Nisan 2020, 01:26:27 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mümin olabilmek için rüya tabiri,Mümin olabilmek için mekke canlı, Mümin olabilmek için kabe canlı yayın, Mümin olabilmek için Üç boyutlu kuran oku Mümin olabilmek için kuran ı kerim, Mümin olabilmek için peygamber kıssaları,Mümin olabilmek için ilitam ders soruları, Mümin olabilmek için önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &