> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI  (Okunma Sayısı 3219 defa)
17 Nisan 2011, 22:32:09
kahraman2772

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 8


« : 17 Nisan 2011, 22:32:09 »                 TEFSİR TARİHİ VİZE-QUİZ ÇIKMIŞ SORULAR

1-Müslümanlığı” veya “Yeniden Kur’ân’a dönelim” şeklindeki seslerin yükseldiği günümüzde, tefsir çalışmalarına ait en faydalı metot aşağıdakilerden hangisidir?
  Mevziî Tefsir
  Dirâyet Tefsiri
  Aklî Tefsir
  Rivâyet Tefsiri
  ****Konulu Tefsir

2-Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve naz¬mına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmektir.” Tanımı, neyin tanımıdır?
  Harfî veya Lafzî Tercümenin
  Tefsirin
  Te’vilin
  Meâlin
***** Tefsîrî Tercümenin

3-“Tefsirciler öteden beri tefsir çeşitlerini genellikle …. …. olmak üzere iki ana bölümde ele almış¬lardır.” Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
Kabul edilen ve edilmeyen
Mevzû ve mevziî
İyi ve kötü
Memduh ve mezmum
*****Rivâyet tefsiri ve dirâyet tefsiri

4-Tahlîlî Tefsir İcmâlî Tefsir Mukâren/Karşılaştırmalı Tefsir” çeşitleri hangi tefsir çeşidinin alt başlıklarıdır?
Hiçbiri
*****Mevziî tefsiri 
Dirâyet tefsiri
Mevdûî tefsiri
Rivâyet tefsiri

5-“Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikap ettikleri suça bir karşı¬lık ve ALLAH tarafından insanlara ibret verici bir ukûbet olmak üzere ellerini kesiniz.” (Mâide 5/38) âyeti mutlak bir âyettir. Yani hırsızın hangi elinin ve nereden kesileceğini belirtmemiştir. Âyetteki bu mutlaklığı Peygamber Efendimiz “sağ elin bilekten kesi¬leceği” şeklinde açıklanmak suretiyle nasıl bir tefsir yapmıştır
 Neshi beyan etmiştir
*****Mutlakı Takyit Etmiştir
Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsir etmiştir
Mücmeli Beyan Etmiştir
Kur’ân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyan etmiştir

6-“Müslümanlar ilk günden itibaren …..’ı anlamak için gay¬ret sarfetmişler muhakkak bu gayret kıyâmet kopana kadar da devam edecektir. Çünkü ….. kıyâmet’e kadar devam edecek bir mesajdır. Onun için Müslümanlar O’nu okumaya üzerinde düşünmeye tefsir ve te’vil edip hayatlarında tatbîk etmeye de¬vam edeceklerdir.”
Sünnet/Tefsir
*****  Kur’an/Kur’an
Tefsir/Kur’an
Kur’an/Sünnet
Kur’an/Tefsir
7-Şu özellikler, kimin tefsirinin özellikleridir? “Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini tafsîl, umumî hükümlerini tahsîs, müşkilini tavzih, neshe delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan etme, tavsif ve tasvir ederek müşahhas hale getirme, edebî incelikleri muhtevî âyetlerin maksadını bildirme.”
Muhaddislerin
*****Hz. Muhammed’in   
Müfessirlerin
Tâbiîn’in
Sahabenin

8-“Kur’ân’ın en sağlam müfessiri yine Kur’ân’dır. Çünkü bazı …., diğer bazılarını tefsir eder.” Bu cümledeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelecektir?
Hepsi
Sûreler
Hükümler
Hadisler
*****Ayetler

9-İnsanlar içinde mutlak olarak Kur’ân’ı en iyi bilen ve en iyi anlayan kimdir?
Hz. Ebû Bekir
*****Peygamber Efendimiz
Abdullah ibn Abbas
Cebrâîl
Hiçbiri

10 ) Peygamberimiz; اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ عَلِّمْهُ التَّاْوِيلَ  “ALLAHım O’nu dinde fakîh (anlayışlı) kıl ve O’na te’vili öğret" Duasını kimin için yapmıştır?
*****Abdullah İbn Abbas
Abdullah İbn Ömer
Hz. Âişe
Hz. Fâtıma
Abbas ibn Muttalib
 
11-) Peygamber Efendimiz’e iman ederek O'nu gören ve Müslüman olarak ölen kimselere ne denir?
   *****  Sahabî                Muhâcir                  Müslüman                   Ensâr              Mü’min

12) Tefsirlere giren “Yahûdî kaynaklı fikirler, aynı zamanda Hıristiyan kaynaklı fikirler ve bunların ikisinin karışımından ibâret olan Bâtınî ve Gnostik (irfânî) fikirler”e ne ad verilir?
*****İsrâiliyyât                                                                                                                                                                                                İsrâilkıssaları                                                                                                                                                                                           Yabancıfikirler                                                                                                                                                                                       YahudiveHıristiyanhaberleri                                                                                                                                                                Yanlış haberler
 
13- “Mes’ûliyetli bir iş olan Kur’ân’ın tefsiri için uyulması gerekli bazı şartlar vardır. Bunlar, …. şartlar ve … şartlar olmak üzere iki kategoride değerlendirilebilir.” Bu cümlede boş yere hangi kelimeler gelmelidir?
**** Dînî-Ahlâkî / İlmî         Şahsî/toplumsal        Arapça dili/Mantıkî         Riyazî/tasavvufî         Hepsi
 

14) “İşârî tefsirler, makbûl ve makbûl olmamak üzere iki gruba ayrılırlar. İşârî tefsirin makbûl olabilmesi için, verilen bâtınî mânânın sıhhat şartlarının bulunması gereklidir. Bâtın mânânın da sahih olması için şu dört şartın bulunması gerekir.” Aşağıdakilerden hangisi bu dört şarttan biri değildir?
****Hiçbiri                                                                                                                                                                                                Verilen bu mânâya, şer’î veya aklî bir muârızın bulunmaması   
  Verilenbâtınîmânânıntekmânâolduğununilerisürülmemesi                                                                                                         Bâtın mânânın Kur’ân lafzının zâhir mânâsına aykırı olmaması   
 Başka bir yerde bu mânânın doğruluğunu te’yid eden şer’î bir şâhidin bulunması

15- Müslümanlığı” veya “Yeniden Kur’ân’a dönelim” şeklindeki seslerin yükseldiği günümüzde, tefsir çalışmalarına ait en faydalı metot aşağıdakilerden hangisidir?
   **** Konulu Tefsir            Mevziî Tefsir          Dirâyet Tefsiri          Aklî Tefsir             Rivâyet Tefsiri

16- Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmektir.” Tanımı, neyin tanımıdır?
   **** Tefsîrî Tercüme’nin             Harfî veya Lafzî Tercümenin           Tefsirin        Te’vilin         Meâlin

17- “Tefsirciler öteden beri tefsir çeşitlerini genellikle ………... …………. olmak üzere iki ana bölümde ele almışlardır.”  Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
 **** Rivâyet tefsiri ve dirâyet tefsiri                                Kabul edilen ve edilmeyen, 
   Mevzû ve mevziî,                                                           İyi ve kötü                             Memduh ve mezmum

18- Tahlîlî Tefsir, İcmâlî Tefsir,  Mukâren/Karşılaştırmalı Tefsir” çeşitleri hangi tefsir çeşidinin alt başlıklarıdır?
     **** Mevziî tefsir          Hiçbiri          Dirâyet tefsiri        Mevdûî tefsiri         Rivâyet tefsiri

19- Cenab-ı Hakk’ın İzâ câe nasrullahi ve’l-fethu kavl-i şerifi, neyi haber veriyor, anlatıyor?
    **** Peygamberimizin vefatını          ALLAH’ın Müslümanlara yardımını         Ka’be’nin fethini             
           Bir gün topluluklar halinde herkesin Müslüman olacağını            İslâm’ın dünyanın her yerine yayılacağını

20- Arap dili ve edebiyâtı, dinî ve felsefî ilimler ile çeşitli müspet ilimlere dayanan tefsire ne ad verilir?
  **** Hepsi            Rey ile tefsir         Ma’kûl tefsir          Dirâyet tefsiri          Aklî tefsir

21) Aşağıdakilerden hangisi, bir müfessirin bilmesi gerekmeyen ilimdir?
    **** Politika         Hadîs ve hadîs usûlü ilmi      Kırâat ilmi          Fıkıh ve fıkıh usûlü ilmi     Belâgat ilmi

22- Aşağıdaki tanım hangi ilim dalını ifade etmektedir?
     “İnsan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de ALLAH’ın murâdını araştıran bir ilimdir”
  **** Tefsir               Kur'ân            Kıraat           Fıkıh        Hadis

23) Aşağıdaki tefsir çeşitlerinden hangisi Mukayyed Dirâyet tefsirlerinden değildir?
    **** Konulu Tefsir         Felsefî Tefsir         Fennî Tefsir       İçtimaî Tefsir        Târihî Tefsir

24) Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Meâl” kelimesinin en doğru tanımıdır?
   **** Bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesine meâl denir.
        Birsözünbaşkabirdiletercümeedilmesinemeâldenir.                                                                                                                       Kur’an’ın tam olarak açıklanmasına meâl denir.                 
      Âyetlerin eksik olarak te’vil edilmesine meâl denir.                              E)  Hepsi

25) Aşağıdaki cümledeki boş yere hangi kelime daha uygundur? “Kur’ân-ı Kerim’in …. büyük bir ihtiyaç vardır.”     
     **** Tefsirine               Tercümesine             Meâline            Türkçesine           Çevirisine

26) Aşağıdakilerden hangisi sahabe müfessirlerinden değildir?
    * *** Hasanü’l-Basrî           Ali b. Ebî Tâlib        Abdullah b. Abbâs          Ubeyy b. Ka’b      Abdullah b. Mes’ûd

27- Hadis ilminden bağımsız olarak ilk tefsirler ne zaman meydana getirilmiştir?
  * *** Hicrî ikinci yılda          Tâbiîn döneminde        Hicrî üçüncü yılda         Hicrî birinci yılda       Hicretin ilk yıllarında       

28) “Kur’ân’ın harfî tercümesinin ….. hususunda İslâm âlimleri icmâ ile ittifak halindedirler.” Boş yere aşağıdakilerden hangi kelime gelecektir?
   **** Yapılamayacağı                Yapılabileceği             mümküniyatı            Câiz olduğu       Hiçbiri

29) Tefsircilerin çoğunluğunun görüşüne göre, Tâbiûn Tefsirinin hükmü nedir?
    ****  Hüccettir           Kabul edilme...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2011, 22:40:16 Gönderen: kahraman2772 »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI
« Posted on: 03 Aralık 2022, 18:16:00 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI rüya tabiri,TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI mekke canlı, TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI kabe canlı yayın, TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI Üç boyutlu kuran oku TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI kuran ı kerim, TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI peygamber kıssaları,TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI ilitam ders soruları, TEFSİR TARİHİ VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMIönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &