> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > islam ahlak felsefesi sınav soruları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: islam ahlak felsefesi sınav soruları  (Okunma Sayısı 2461 defa)
29 Mart 2013, 15:53:03
Ünyeli

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 52


« : 29 Mart 2013, 15:53:03 »Felsefe soru
1-Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlak felsefesi bağlamında doğrudur?
I. dinler sabit bir ahlak anlayışı sunarlar
II. ahlak anlayışı siyasal yapı ve değişikliklerden etkilenir
III. üretim biçimlerimiz ahlak alanında etkide bulunur
II, III
Yalnız II
I, II
Yalnız I
I, II, III**(1.h.2.s.)

2 ) Mutezile tevellüd teorisiyle hangi soruna çözüm getirmeye çalışmaktadır?
Emr bil Maruf nehyi anil münker ilkesini temellendirmeye
ALLAH’ın irade ve adaletinin mutlaklığını temellendirmek
İnsanın belirlenmişlik ve özgürlük arasındaki ikilemini çözmeye
İnsanın fiillerinin ortaya çıkışı ve sorumluluğunu temellendirmek ******(2.h.11.s.)       
İnsan fiillerinin zaman içerisinde oluşumunu açıklamak

3 ) Aşağıdakilerden hangisi Mutezile için doğrudur?
I). Mutezile’nin adalet prensibi insan hürriyeti ilkesini gerektirir.
II). Mutezileye göre insanın iyiyi ve kötüyü aklen bilebilmesi ALLAH’ın adaletinin bir tezahürüdür.
III). Mutezile’ye göre Yüce ALLAH iradesinde hiçbir şeyle sınırlı değildir.
II, III
Yalnız III
Yalnız I 
I, II, III  2.h.14.s.)         
I, II **

4 ) Kelami ahlak aşağıdakilerden konulardan hangisi ile birincil derecede ilgilenmez?
Erdemlerin tasnifi  ********2.h.2.s
İyilik ve kötülük 
ALLAH’ın iradesi
Kader 
İnsanın iradesi

5 ) “Kul iyi veya kötü fiillerinin yaratıcısıdır ve yaptıklarından dolayı gelecek hayatta mükafat ve ceza hak edecektir.” Bu görüş hangi okula aittir?
Eşari 
Cebriyye 
Mutezile  *******2.h.10 s
Maturidi
Cehmiyye

6 ) “ALLAH yeryüzündeki her fiil veya oluşun fâilidir. İradî fiiller insana sadece mecazî olarak atfedilir” görüşü aşağıdaki fırkalardan hangisine aittir?
Maturidi 
Hanefi 
Cebriler  ****3.h.1.s
Eşari 
Mutezile

7 ) Aşağıdaki şıklardan hangisi Kelami ahlakın özelliklerinden birisi değildir?
Cedeli yöntemi kullanmaları 
Ahlaki önermelerin mantıki konumlarını araştırmayı öncelemeleri 
Dini metinlerdeki ahlaki ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiğini önemsemeleri 
Bireyin toplum içindeki rollerini tespit  ***(4.h.2-3.s.)       
Diğer kelami okulların eleştirisine önem verme


8 ) Soru 2: Aşağıdaki şıklardan hangi şık dini ahlakın özelliklerini yansıtmaktadır?
I). Kur’an ve sünneteki ahlaki ve dini öğretilerin aktarımı
II). Hz. Peygamber ile sahabelerin hayatlarının ve örnek davranışlarının öğretilmesi
III). ALLAH’ın iradesi ve kulun seçimi arasında denge kurma
I, II, III 
II, III 
I, II  **
Yalnız III 
Yalnız I

9 ) Eşarilere göre İstitâat nedir? 
ALLAH'ın insanda fiili işleme gücünü bil kuvve olarak vermesi ve kulun fiili tercihiyle yapmasıdır. 
Kulun fiilinin mutlak hakimi olması ve tercihlerinde hür olmasıdır. 
ALLAH'ın insanda fiili işleme kudret ve hürriyetini vermemesi, kulun fiilinin ALLAH’ın mutlak kudretine uygun olarak fiilini ortaya koymasıdır. 
ALLAH'ın insanda fiili işlemek kudretini yaratması ve kulun bu gücü dilediği anda kullanması ve bundan dolayı fiilinden sorumlu olmasıdır. 
ALLAH'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan bir kudrettir . (3.h.3.s.)         

10 ) Cebrîler insan için doğru ve yanlışın kaynağı olarak neyi görür?
Bilim 
Akıl 
Toplumun uzlaşımı 
ALLAH’ın iradesi  ****3.h1.s
Örf ve adet

11 ) “ALLAH yeryüzündeki her fiil veya oluşun fâilidir. İradî fiiller insana sadece mecazî olarak atfedilir” görüşü aşağıdaki fırkalardan hangisine aittir?
Maturidi 
Hanefi 
Cebriler  **3.h.1.s
Eşari 
Mutezile

12 ) Mutezile’nin Yüce ALLAH hakkında kullandıkları hikmet terimiyle neyi kast etmektedir.
ALLAH’ın iradesinin mutlaklığını 
ALLAH’ın fiillerinin sorgulanamaz oluşunu 
ALLAH’ın felsefe ve hikmetin kaynağı oluşunu 
ALLAH’ın tüm fiillerinin bir gaye üzerine oluşunu  ********2.h.4.s
ALLAH’ın bilgisinin müteal oluşunu

13-eşariler kulun fiili ile ALLAHın iradesi arasındaki ilişkiyi çözümlemek için hangi kavramı istihdam etmişler
kesb**(3.h.11.s.)       
tevlid
cüz-i irade
adalet
fiili yaratma

14) Mutezile tevellüd teorisiyle hangi soruna çözüm getirmeye çalışmaktadır?
İnsanın belirlenmişlik ve özgürlük arasındaki ikilemini çözmeye 
İnsan fiillerinin zaman içerisinde oluşumunu açıklamak 
ALLAH’ın irade ve adaletinin mutlaklığını temellendirmek 
İnsanın fiillerinin ortaya çıkışı ve sorumluluğunu temellendirmek *****
Emr bil Maruf nehyi anil münker ilkesini temellendirmeye

15 ) Aşağıdaki ifadelerden hangileri İslam ahlak felsefesi bağlamında doğrudur?
I). Dinler sabit bir ahlak anlayışı sunarlar.
II). Ahlak anlayışı siyasal yapı ve değişikliklerden etkilenir.
III). Üretim biçimlerimiz ahlak alanında etkide bulunur.
I, II 
I, II, III 
II, III *****
Yalnız I 
Yalnız III

16 ) Aşağıdaki şıklardan hangi şık dini ahlakın özelliklerini yansıtmaktadır?
I). Kur’an ve sünneteki ahlaki ve dini öğretilerin aktarımı
II). Hz. Peygamber ile sahabelerin hayatlarının ve örnek davranışlarının öğretilmesi
III). ALLAH’ın iradesi ve kulun seçimi arasında denge kurma
I, II, III 
II, III
 I, II  ccccccccc4.h3.s
Yalnız III 
Yalnız I

17 )Aşağıdakilerden hangisi sufi ahlakının ayır edici bir özelliği olarak görülebilir?
Müslüman bireyin dünya ile ilişkisini düzenlemek öncelikli sorunu olmuştur. 
Tanrı iradesi kavramı üzerine odaklaşır. 
Kader konusu öncelikli sorunudur. 
Kuran ve sünnetteki ahlaka dair ifadelerin anlaşılması öncelikli sorunudur.  cccccccc(7.h.4.s.)       
Müslüman bireyin aile içindeki rollerini tespit eder

18) Hayvanlarla mukayeseli düşünüldüğünde insanda ahlak alanı nasıl ortaya çıkmaktadır?
İnsanın davranışları iç güdüyle ortaya çıktığı için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.
İnsan tüm fiillerini düşünme sonucu gerçekleştirdiği için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.
İnsan davranışlarının ortaya çıkmasında akıl, dürtü, arzu ve istekler hep beraber etkili olduğu için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır. ******1.h.2.s
İnsanın davranışları hayal gücüyle gerçekleştirdiği için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.
İnsanın davranışları sadece dini değerlerle ortaya çıktığı için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

19) Eş’arîler doğru ve yanlışın  mükellefe yüklediği sorumluluk bakımından fiilleri hangi kritere göre tasnif ederler?
Örf
Tanrı iradesi *
Akıl
Zevk
Fayda**3.h. .s.)       

20)“Gerçek hürriyet tam kulluktadır” sözüyle Sufi Kuşeyri neyi kast etmektedir?
Hürriyetin değil kulluğun hayatın anlamı bakımından önemli oluşu
Kulun üzerinde ALLAH'tan başka hiçbir şeyin etkili olmaması*** 7.h.9.s
Sufilerin hürriyet sorununu hiç önemsemediklerini
Kulun yetilerini yetkince kullanmasını
Hürriyetin kullukla başlayan bir hedef olduğunu

21)İslam Dinin Arap toplumunun ahlak yapısı üzerindeki etkilerini aşağıdaki şıklardan hangisi ifade etmektedir ?
Bireyselleşmeyi vurgulamıştır
Tasarruf kavramını merkeze getirmiştir.
Arap ahlakını bedevi kabile ölçeğinden evrensel boyuta çıkarmıştır.*** 1.h.6.s
Arap ahlakının ekonomik boyutunda keskin düzenlemeler getirmiştir
Aile ahlakını tamamen dönüştürmüştür

22) Eşariler kulun fiili ile ALLAHın iradesi arasındaki ilişkiyi çözümlemek için hangi kavramı istihdam
etmişler
kesb******3.h.11.s
tevlid
cüz-i irade
adalet
fiili yaratma

23) Tasavvufta seyru süluk kavramı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
İnsanın mertebelerinin Kuran ve Sünnetten çıktığına 
İslam ahlakının en yüksek model oluşuna 
İnsanın manevi oluşumun bir süreç olduğuna ***** cccccccccc7.h.7.s
İnsanın ahlakının değişmez oluşuna 
İnsanlarla melekler arasındaki yapı farklılığına

24) Sufiler fena kavramından neyi kast ederler?
Tanrı ve kulun iradesi ilişkisi bağlamında ALLAH iradesinin mutlaklığını kavrayış 
Tam bir ALLAH korkusunun kalpte yerleşmesi 
Tüm dünya mallarından vaz geçme ve yokluk hali 
Kalbinde dünya sevgisine yer vermeme 
ALLAH aşkı peşinde koşan sufinin kendi benliğini yok etmesi *****7.h.5.s

25) Güçlü bir devlet yapısının bulunmadığı bir toplumdaki ahlak anlayışıyla güçlü bir devletin olduğu toplumdaki ahlak anlayışlarının farklı olması bunun en güzel örneğidir. Veya tarım toplumundaki ahlak alanının değer ve buna uygun davranış kalıplarıyla sanayi toplumundaki değer ve buna uygun davranış kalıplarının farklı olması kaçınılmazdır. Yine sosyal yapıdaki değişikliğe örnek olarak, çekirdek aile anlayışının yaygın olduğu bir toplum, geleneksel geniş ailenin yaygın olduğu toplumlar arasında ahlak anlayışlarının değişiklik göstermesi kaçınılmazdır. Yine buna şehir ve kırsal alandaki yaşam biçimlerinin ahlak alanına farklı şekillerde etkide bulunduğunu da ekleyebiliriz. Yine tarihte köle ve cariyeliğin meşru kabul edildiği toplumlardaki aile ahlakının ve rollerin dağıtımının çok farklı olduğunu öngörebiliriz”.
 
Yukarıdaki metnin ana vurgu ve amacı nedir?

  Şehir hayatındaki ahlak anlayışının köye ve kasabada olan ahlak anlayışından farklılığını göstermek 
  Köle ve cariyelerin hiçbir ahlaka tabi olmadığını göstermek 
  Devletin ahlak alanını etkilediğini ve bu bağlamda ahlaki değerlerin nasıl değiştiğini göstermek 
  Ahlak alanın sosyal, siyasal ve ekonomik yapılardaki değişimlerle etkileşim halin...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: islam ahlak felsefesi sınav soruları
« Posted on: 23 Mart 2023, 13:18:27 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: islam ahlak felsefesi sınav soruları rüya tabiri,islam ahlak felsefesi sınav soruları mekke canlı, islam ahlak felsefesi sınav soruları kabe canlı yayın, islam ahlak felsefesi sınav soruları Üç boyutlu kuran oku islam ahlak felsefesi sınav soruları kuran ı kerim, islam ahlak felsefesi sınav soruları peygamber kıssaları,islam ahlak felsefesi sınav soruları ilitam ders soruları, islam ahlak felsefesi sınav sorularıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &