ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Notları ve Özetler > Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet  (Okunma Sayısı 1811 defa)
25 Şubat 2010, 01:49:05
rahimma

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16


« : 25 Şubat 2010, 01:49:05 »



  Abdurrahim AKTAŞ
  HADİS USULÜ DERS ÖZETİ-1.HAFTA                                                                                        1                                                                                                                                              
   HADİS

* Tahdîs” masdarının ismi olup; “haber verme”, “haber verilen, anlatılan şey” “haber”, “söz” demektir.
* Hadis Kur’an-ı Kerîm için de kullanılmıştır: "Peki bundan sonra hangi söze (hadîse) inanacaklar?"                                                             
* Hadîs kelimesi arapçada sülâsî hudûs olarak; “sonradan olan şey”, “yeni” mânasına gelir..
* Hadîsin, Hz.Peygamber'in sözü için kullanılması yaygındır. Hz.Peygamber'in fiili de sünnet adını alır.
 
   SÜNNET

* Sözlük mânâsı: “yol”, “gidilen yol”, “yaşayış tarzı” demektir. > Sünnet ıstılahta; “Hz.Peygamber’in fiili” demektir.
* Hadis alimlerinin gayesi> Hz.Peygamber'den gelen her şeyi tespit etmektir.
> Hadisçi>sünnet; Hz.Peygamber'den  nakledilen her türlü söz ve iştir.
> Hadisçilere göre sünnetin fıkhî hükmü> farz, vâcib, sünnet veya müstehab olabilir
* Fıkıh usulü alimleri (usûliyyûn) için önemli olan> delillerden kurallar çıkarmaktır.
> Fıkıhçı>Sünnet; Hz.Peygamber'den Kur’an-ı Kerîm dışında nakledilen ve şer’i bir delil olmaya elverişli olan söz, fiil ve takrîrleridir.
-Fıkıhçılar(fukahâ) için önemli> fiillerin şer’î/dînî hükmü.
-Fıkıhçı>Sünnet: Hz.Peygamber'den farz ve vacib olmayarak gelen ve dinde uyulması istenen her şeydir.
*Sünnet bid’atın zıddıdır. Bid’at: Kur’an-i Kerîm ve Hz.Peygamber’den çıkan esaslara aykırı olan şeydir.
-Ahmed b. Hanbel "Âlî senedin peşine düşmek, öncekilerden gelen bir sünnettir. Çünkü Abdullah'ın arkadaşları Kûfe’den Medîne'ye gidip Hz.Ömer'den (ilim) öğrenir, (hadis) işitirlerdi" 
*Sünnet ayrıca: "vacibliği-mendûbluğu Hz.Peygamber’in açıklamasıyla bilinen şey"dir.
-Kadı Iyâz: "Alimlerin ekserisinin benimsediği görüş, başlangıçta (namazda) Beytu'l-Makdis'e yönelişin, bir   Kur'an âyetiyle değil bir sünnetle olduğudur."                                                   
*Hadîs ve  sünnet zamanla"Hz.Peygamber’in sözü, fiili ve takrîri" mânâsında eşanlamlı olarak kullanılmışlardır.
*Kutsi Hadis: ALLAH’a, Kur’an olmayarak nispet olunan söz ve iş.
*Merfu Hadis: Hz.Peygamber’e ait olduğu söylenen söz ve iş.
*Mevkuf Hadis: Sahabiye ait söz ve iş.,
*Maktu’ Hadis: Tabiûna ait olduğu söylenen söz ve iş.
*Hadîs kelimesi yerine> Haber ve Eser kelimeleri de kullanılmıştır.
 
  USUL
* Asl: "temel", "esas", "kaide", "dayanak" demektir.
* Hadîs usûlü: "hadisin (sahih olanını olmayandan ayırmanın) temelleri, esasları" demektir.
* Bir kelimenin belli bir kesimde özel bir manada kullanılması onun ıstılahi manasını oluşturur.
  2.HAFTA – HADİS’İN ÖNEMİ
  Hadisin, gayr-ı müslimler için arzettiği önemi hakkında iki nokta var: 
1) Müslümanların bağlı olduğu, tüm değerlerini belirleyen kaynağı tanıyıp müslümanlarla ilişkilerinde değerlendirme; 
2) Hangi inanışta olursa olsun herkes için yararlı olan muhtevasından yararlanma.
  Hadisin müslümanlar için önemi
1)  Kur’an-ı Kerîm’i Anlamak, 2- Kur’an-ın hükümlerini uygulamak.
1)  Kur’an-ı Kerîm’i Anlamak;
Tabiûn’dan Mutarrıf b. Abdillah eş-Şıhhîr’a, hadislerin önemini kavrayamadığı anlaşılan biri; "Bize sadece Kur’andan  bahsedin!" demişti de o şu cevabı vermişti: "Vallahi, biz Kur’an’a karşılık bir bedel, (onun yerine geçecek bir şey) istemiyoruz. Fakat biz Kur’an’ı daha iyi bilen kimseyi (yani Hz.Peygamber’i) murad ediyoruz!"
"Tebyîn": "açma, vuzûha kavuşturma, izah etme, bildirme, açıklama"dır
“Tebyîn" in yaygın manası: "açıklama"dır.
   Hz.Peygamber’in Kur’an-ı açıklamaları 4 şekilde olmuştur:
  a) Mücmel Âyetleri Açıklamak,  b) Müşkil Âyetleri Açıklamak:
  c) Geniş Kapsamlı Bazı Âyetlere Sınırlamalar Getirmek, d) Kur’an’ın Bazı Hükümlerini Te’kîd Etmek:
a) Mücmel Âyetleri Açıklamak: mücmel ayet: “konulara kısaca temas eder, onların geniş açıklamalarını vermez. Hz.Peygamber, bu âyetleri açıkladı. Meselâ namazların kaçar rekât kılınacağı…
Hindistan’da sünnetin dindeki yerini inkâr eden ve kendilerine>"Ehlu’l-Kur’an: Kur’an’cılar" diyenler çıktı.
b) Müşkil Âyetleri Açıklamak: Hz.Peygamber “anlaşılmaları güç olan” bazı âyetleri beyân etmiştir.
Meselâ: "Tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, ’seyahat(oruç tutanlar) edenler”… 
"O (yani ALLAH) takva ve mağfiret ehlidir!"yani>”Kendisine (karşı gelmekden) sakınılmaya lâyık olan benim”
"Beyaz iplik siyah iplikten sizce seçilinceye kadar yiyin, için.>"gecenin siyahlığı ile gündüzün beyazlığı”…
c) Geniş Kapsamlı, Genel İfadeli Bazı Âyetlere Sınırlamalar Getirmek: genel ifadeli (mutlak, âmm) veya bazı âyetlere sınırlamalar getirmek (takyîd,  tahsîs) şeklinde olmuştur.
Kur’an’da, ölenin mirasının> "vasıyyet"inin yerine getirilmesinden sonra taksim edileceği hükmü vardır.
Not: Burada "vasiyyet" kelimesi mutlak olarak zikredildiği için kişi malından istediği miktarda vasıyyet yapabilir.    2  Hz.Peygamber vasıyyetin, mirasın 3’te 1’den fazlalığını men ederek âyetin mutlak hükmünü takyid etmiş, sınırlamıştır
Örnek: "İman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar,  işte güven onların hakkıdır..."
Yorum>Hz.Peygamber; "O sizin sandığınız gibi değil. Bilakis Lokman’ın oğluna dediği; ’Yavrum, ALLAH’a şirk koşma! Şüphesiz şirk, büyük bir zulümdür! Sözündeki gibidir." Buyurdu.
Örnek: “murdar hayvan etiyle ilgili hüküm>Kur’anda murdar hayvan etinin (meytenin) yenmesinin haram olduğu umûmî bir hüküm olarak beyan edilmektedir. Hz.Peygamber: "Onun (yani denizin) suyu temiz, murdar hayvanının
(meytesinin etinin yenmesi) helâldır!" buyurarak Kur’andaki mezkûr umûmî hükmü tahsis etmiş, onun deniz meytesi dışındaki meytelere has olduğunu açıklamıştır. Dolayısıyla burada nesh söz konusu değildir.
d) Kur’an’ın Bazı Hükümlerini Te’kîd Etmek: Hz.Peygamber’in bazı açıklamaları aynen Kur’andaki bazı hükümler gibi olmuştur.Örnek: “Kur'anda birçok ayette namazdan bahsedilir. Hz. Peygamber de namaz üzerinde durur…
   Hadisin Diğer Önem Noktaları
Hadisler bütün İslami ilimler için, bu arada tefsir, fıkıh, kelam, tasavvuf, İslam tarihi, edebiyat, folklor/halkıyat, bilim ve kültür tarihi için bilgiler içerir. Müslümanların ve onlarla yaşayan gayri Müslimlerin maddi-manevi değerlerini oluşturmada hadislerin etkisi vardır.
   3. HAFTA – SÜNNET ve VAHİY

* Hz. Peygamber’in tüm uygulamaları >vahiy değildir.
* İtaat mecburiyeti >Hz. Peygamber’e itaat etmenin ALLAH'a itaat etme sayılmasındandır.
* Bedir Savaşı'nda esir düşen müşriklerin fidye alınıp salıverilmesi ile ilgili âyet:
"Hiçbir Peygamberin, dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metâını istiyorsunuz. ALLAH ise âhireti kazanmanızı istiyor.
* Tebûk Savaşı'na bir bahane ile katılmak istemeyenlere izin verilmesi hakkındaki âyet:                                               
"Allâh seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalan söyleyenleri bilmeden niçin onlara izin verdin?"
* ALLAH'ın kendisine helâl kıldığı (bal şerbetini) haram kılması ile ilgili âyet:
"Ey peygamber! Niçin, Allâh'ın sana helâl kıldığı şeyi, eşlerinin hatırı için harâm kılıyorsun?
* İbn Ümmi Mektûm'dan yüz çevirmesi ile ilgili âyet: 
"Yanına âmâ biri geldi diye yüzünü ekşitti ve sırtını döndü."
* Hz. Peygamber Bedir Savaşı'ndaki ordugâhı sahabinin teklifiyle değiştirmesi ve hurma ağaçlarının aşılanması…
* Sünnetin bir kısmı vahiy kaynaklı bir kısmı ise Hz. Peygamber ictihadlarına, görüşlerine dayanır.

   İLK MÜSLÜMANLAR’IN SÜNNET İÇİN YAPTIKLARI
* Hayatlarını tanzim hususunda kaynakları, Kur’an-ı Kerîm'le beraber hadis/sünnet olmuştur.
> Seyyâr anlatıyor: “Sâbit el-Bunânî ile yürüyordum. Çocuklara rastladığında onlara selâm verdi. Sâbit de Enes'le yürüdüğünü, çocuklara rastladığında onlara selâm verdiğini haber vermiş. Enes de Resûlullah'la beraber yürüdüğünü,  çocuklara rastladığında onlara selâm verdiğini rivayet etmiş.
* Habbâb'ın: "Hz.Peygamber'in ashabından benim uğradığım belâya uğramış olan hiç kimse bilmiyorum. Hz.Peygamber'in zamanında bir dirhem bulunmazken şimdi evimin bir köşesinde kırkbin (dirhemim) var. Şayet Resûlullah bize ölümü temenni etmemizi yasaklamış olmasaydı ben (onu) muhakkak temenni ederdim!
* İmam Şâfiî: "Ben Hz.Peygamber'den bir hadis rivayet eder de aksine görüş beyan ettiğimde beni hangi gök gölgelendirir, hangi yer taşır?"
* İmam Malik: "Sünnetler Nûh’un gemisidir. Kim ona binerse kurtulur, kim de ondan geri kalırsa boğulur!"
* Ebû Yezîd el-Bistamî: “Ant olsun ki, ben Yüce ALLAH'dan, yeme ve kadın ihtiyaçlarını benden gidermesini istemeyi içimden geçirmiştim. Sonra kendi kendime; “Bunu Resûlullah istememişken benim, Azîz ve Celîl olanAllah'dan istemem nasıl caiz olur:” demiş ve onu istememiştim. Yüce ALLAH da benden kadın ihiyacını gidermişti.
* "Ebû Şuayb İbnu'l-Mukaffa’ yetmiş kere piyade hac etmiştir. Son haccında bâdiyede bir kelb gördü ki, susuzlukdan ağzından dili taşra çıkmış. Çağırdı ki; “Yetmiş piyâde hac sevabın bir içim suya kim satın alır?”. 
* Sehl b. Abdillah et-Tusterî'ye İslâm'ın şerâyii ile ilgili soruya: "Âlimler konuştular ve çok şeyler söylediler.
a- “Resûl'un size verdiğini alın, sizi nehyettiği şeyden kaçının!”
b- “Resûl'e itaat eden, muhakkak ALLAH'a itaat etmiş olur!
* Cüneyd-i Bağdadi: "Bu...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2010, 02:40:25 Gönderen: Neslinur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet
« Posted on: 27 Şubat 2020, 19:19:27 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet rüya tabiri,Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet mekke canlı, Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet kabe canlı yayın, Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet Üç boyutlu kuran oku Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet kuran ı kerim, Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet peygamber kıssaları,Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özet ilitam ders soruları, Hadis Usulü1-2-3-4. Haftalar Özetönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &