ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2  (Okunma Sayısı 1005 defa)
30 Aralık 2010, 21:31:24
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 30 Aralık 2010, 21:31:24 »YARATILIŞIN BAŞLAMASI VE ONUNLA İLGİLİ ÖNEMLİ MESELELER

9179-   Cübeyr bin Mut'im radiyallahu anh'dan; (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah, Arş'inin üstündedir. Arş ise gökle­rinin üstündedir." Parmaklarını kubbe gibi yaparak "işte böyle" dedi. "(Arş) üzerinde binicileri bulunan atlar gibi ses çıkarır."

[Daha uzun bir metinle Ebû Dâvud.]

9180- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah toprakları cumartesi günü yarattı. Üzerindeki dağları pazar günü yarattı. Ağaç­ları pazartesi günü yarattı. Mekruhu salı gü­nü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı. Per-şembe günü de üzerine canlıları yayıverdi. Cuma günü ikindiden sonra, ikindi ile akşam arasında tüm yaratıklardan sonra Adem'i ya­rattı." [Müslim]

9181- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Yahudiler, Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem'e gelip ıGÖk gürültüsü nedir, bize bildirir misin?' diye sordular. Cevap verdi: 'O, Allah'ın bulutlarla görevlendirdiği melek­lerinden bir melektir. Beraberinde ateş parça­ları vardır, onları Allah' in dilediği yere sevke-der durur.'

Teki duyduğumuz o ses nedir?' 'Emrolunduğu yere gidinceye kadar bu­lutları (başka yerlere sapmasından) alıkoyma sesidir' buyurdu. Onlar da: 'Doğru söyledin' deyip onu tasdik ettiler.

'İsrail'in (Ya'kûb Peygamberin) kendine yasak ettiği şey (yiyecek) nedir?' diye sordular.

'Ya'kûb (Aleyhisselâm) siyatikten rahatsız idi. Deve eti ve sütü dışında ona iyi gelen bir şey olmadığı için bunları kendisine yasak et­miştir' buyuranca, 'Doğru söyledin' dediler.

[Tirmizî]

9182- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah Âdem'i kendi suretinde, boyu alt­mış arşın olarak yarattı."

[Buharı ve Müslim, daha uzun bir metinle. Selâm bahsinde geçmiştir.|

9183- Enes radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah, Adem'i cennette şekillendirdiğin­de dilediği zamana kadar o haliyle bıraktı. İb­lis etrafında dolaşıp da içi boş olduğunu gö­rünce, onun bir şeye gücü yetmeyen bir yara­tık olduğunu anladı." [Müsliml

9184- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah, Adem'i yeryüzünün çeşitli yerle­rinden aldığı topraktan yarattı. Onun için Âdemoğullan, kimisi kırmızı, kimisi beyaz, ki­misi siyah, kimisi de orta olarak, (çeşitli renk­lerde), kimisi uysal, kimisi hüzünlü, kimisi çir­kin, kimisi güzel olarak (çeşitli şekillerde ve huylarda) yaratılmışlardır."

[Ebû Dâvud ve Tirmizî.]

9185- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Melekler nurdan yaratılmıştır. Cinler ise dumansız ateşten yaratılmıştır, Âdem ise size anlatılan şeyden yaratılmıştır." [Müslim]

9186- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsrâ gecesi hakkında şunları anlattı:

'Ben, dünya semasına inince, kendimi rüz­gâr, sesler ve dumanlar arasında buldum. De­dim ki: 'Ey Cibril! Bu nedir?'

'Bunlar gökler ve yerin melekûtunu gör­mesinler diye Ademoğullarının gözlerini, ya­kan şeytanlardır. Eğer bu olmasaydı, akıllara durgunluk veren birçok şeyler görürlerdi'."

[Ahmed İsnadında Ebû's-Salt adlı bir râvi vardır.l

9187- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Güneş üzerinde altı melek görevlendiril­miştir. Bunlar her gün güneşe kar atarlar. Eğer böyle olmasaydı ışınladığı her şeyi ya­kardı'."

[Taberânî, Mu'cemu'I-Kebîr'de zayıf bir senedle.j

9188- Ebû Zer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yeryüzünün kesafeti heşyüz yıllıktır. En yüksek yer ile dünya semasının arası beşyüz yıllıktır. Onun (dünya semasının) kalınlığı beşyüz yıldır. Dünya semasıyla üst (normal) sema arasındaki mesafe beşyüz yıldır. Göğün kalınlığı beşyüz yıllıktır. Sonra her gök, yedin­ci kat göğe kadar böyledir. Yedinci kat gökle Arş arasındaki mesafe diğerlerinin tümü ka­dardır." [Bezzâr]

9189- Ali radiyallahu anh'dan, dedi ki: "Cenâb-ı Hakk'ın yarattıkları içinde en sert ve çetin şey dağlardır. Demir dağlan yon­tar, ateş demiri yakar. Su ateşi söndürür. Yer ile gök arasında musahhar kılınan bulut su ta­şır. Rüzgâr bulutu sürer, insan eliyle rüzgâr­dan korunur. Onunla işini görür. Sarhoşluk in­sanı yener, uyku sarhoşluğu alt eder. Üzüntü uykuyu kaçırır. Şu halde Rabbin en çetin ya­ratığı üzüntü ve kederdir." [Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta]

9190- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Ona med ile cezir hakkında sordular, şöyle cevap verdi:

Denizin engin yerinde görevli bir melek vardır, ayağını koyduğu zaman taşar, kaldırdı­ğı zaman çekilir'." [Ahmed hafi bir senedle]

9191- Sahabeden bir adamdan:

"O, Ebû Bekre'ye ahalisi sadece demir ile uğraşan bir ülkeye gittiğinden söz etti. Bir eve girmiş. Güneş batarken o güne kadar duyma­dığı bir ses duymuş. Adam: 'Korktum' der­ken, ev sahibi: 'Korkma! Bu sana zarar ver­mez. Çünkü bu, şu anda şeddin yanından ay­rılan kavmin sesidir. Onu görmekten hoşlanır mısın?' deyince, 'Evet' dedim. Hemen ona gittim baktım ki yapısındaki demir kerpici ko­caman bir kaya gibi duruyor. Sanki mürekkep renginde bir buz gibiydi. Çivileri ise büyük kalasları andırıyordu.' Peygamber sallallahu aleyhi ve seîlerrTi gördüm ve bunu ona bildir­dim; bana: 'Onu anlat!' buyurdu. Ona dedim ki: 'Sanki o mürekkep renginde bir buz gibiy­di.' Şöyle buyurdu: "Seddİ gören birini kim görmek isterse, bu adama baksın!'"

[Bezzâr leyyin ve hafi bir senedle. |

9192- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan, dedi ki:

"Sizden Önceki insanların içinde seksen yaşına kadar ihtilam olmamış bir adam vardı."

|Bezzâr leyyin bir senedle.l

9193- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey Muâz! Ben seni ehli kitab olan bir kavme gönderiyorum. Sana gökteki yaşlıktan sorarlarsa, de ki: 'O Arş'in altındaki yılanın saly asıdır''."

[Tabernî, Mu'cemu'l-Kebir'de zayıf bir senedle.|

9194- İbn Amr bin eî-Âs radiyallahu anh'­dan, dedi ki:

"Arş, yılanla çevrilmiştir. Vahiy zincirler arasında iner." [M. el-Kebir]

9195- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan, dedi ki:

"Zencilerden elbise giymeyenlerin dörtte biri, bütün insanlardan daha fazladır."

(İkisi de Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir'e ait.|

 

9179- Bu hadisi Ebû Dâvud (4726), Vehb b. Cerîr an ebîhî an Muh. b. İshâk an Ya'k‍b b. Utbe an Cübeyr b. Muh. b. Cübeyr b. Mut'im an ebîhî an ceddihî asl-ı senedi ile tahrîc etti.

9180- Bu hadisi Müslim (sıfâtu'l-münâfikîn 27, s. 2149-50), Haccâc b. Muh. an İbn Cüreyc an İsm. b. Umeyye an Eyyûb b. Hâlid an Abdillah b. Râfi' an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc etti.

9181- Bu hadisi Tirmizî (3117), ed-Dârimî an Ebî Nuaym an Abdillah b. el-Velîd an Bükeyr b. Şihâb an Saîd b. Cübeyr an İbn Abbâs senedi ile tahrîc etti ve isnâdı hakkında "hasen garîb" hükmü verdi.

9182- Bu hadisi Buhârî (enbiyâ 1, IV, 102; istîzân 1, VII, 125) ve Müslim (cennet 28, s. 2183-4), Ma'mer an Hemmâm b. Münebbih an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

9183- Bu hadisi Müslim (birr ve's-sıla 111, s. 2016), Ebû Bekr b. e. Şeybe an Yûnus b. Muh. an Hammâd b. Seleme an Sâbit an Enes senedi ile tahrîc etti.

9184- Bu hadisi Ebû Dâvud (4693) ve Tirmizî (2955), Avf an Kasâme b. Züheyr an Ebî Mûsâ asl-ı senedi ile tahrîc etti ve isnâdı hakkında "hasen sahîh" hükmü verdi.

9185- Bu hadisi Müslim (zühd 60, s. 2294), Abdürrezzâk an Ma'mer ani'z-Zührî an Urve an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc etti.

9186- Bu hadisi Ahmed (II, 353, 363), Hammâd b. Seleme an Alî b. Zeyd an Ebî's-Salt an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc etti.

Ebû's-Salt'ı Heysemî tanımadığını söylemiştir (Mecma‘ VIII, 131).

9187- Râvilerinden Ufeyr b. Ma'dân oldukça zayıf bir râvidir (Mecma‘ VIII, 131).

9188- Bu hadisin râvileri Sahîh ricâlindendir; ancak Humeyd b. Hilâl, Ebû Zer'den işitmemiştir (Mecma‘ VIII, 131).

9189- Râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ VIII, 131).

9190- Bu hadisi Ahmed (I, 382), Mu'temir b. Sül. an Sabâh b. Eşres an İbn Abbâs ve İbr. b. Dînâr an Sâlih b. Sabâh an ebîhî an Eşres an İbn Abbâs senedleriyle tahrîc etti.

Heysemî, isnâdında durumunu bilmediği bir râvinin bulunduğunu söylemiştir (Mecma‘ VIII, 134).

9191- Râvilerinden Amr b. Mâlik'i Ebû Zür'a ve Ebû Hâtim "metrûk" ilân etmiş; tevsîk eden İbn Hibbân "hata yapar ve garîb rivayetlerde bulunurdu" demiştir. Yine Heysemî, isnâdında durumunu bilmediği bir râvînin bulunduğunu söylemiştir (Mecma‘ VIII, 134).

9192- Kezâ isnâdında Amr b. Mâlik yer almıştır. İbn Hibbân onun hakkında "hata yapardı ve garîb rivayetleri vardı" demiştir. Diğer râvileri Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ VIII, 135).

9193- Râvilerinden el-Fadl b. el-Muhtâr zayıftır (Mecma‘ VIII, 135).

9194- Güvenilir bir râvi olan Kesîr b. e. Kesîr dışındaki râvileri Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ VIII, 135).

9195- Güvenilir meşhûr râvi olan Abdullah b. Ah. b. Hanbel dışındaki râvileri Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ VIII, 136).

 

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2
« Posted on: 29 Şubat 2020, 15:55:58 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2 rüya tabiri,Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2 mekke canlı, Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2 kabe canlı yayın, Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2 Üç boyutlu kuran oku Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2 kuran ı kerim, Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2 peygamber kıssaları,Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2 ilitam ders soruları, Yaratılışın başlaması ve önemli meseleler 2önlisans arapça,
Logged
06 Temmuz 2019, 19:18:50
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.950


« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2019, 19:18:50 »

Esselamu aleykum. Yaratan ve yoneten rabbe binler kez subhanallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Temmuz 2019, 13:53:19
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.571Site
« Yanıtla #2 : 07 Temmuz 2019, 13:53:19 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &