ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Vukuf ve ifâda
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Vukuf ve ifâda  (Okunma Sayısı 1221 defa)
10 Ocak 2011, 18:52:38
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:52:38 »Vukuf (Vakfe) Ve İfâda (Arafat Dönüşü)


3458- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'-dan, dedi ki:

"Cibril, İbrahim Aleyhisselam'la Mina'ya akın edip gitti. Mina'da ona öğleyi,- ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve sabahı kıldırdı. Sonra onu Mina'dan Arafat'a götürdü; ona orada iki na­mazı birden kıldırdı. Sonra güneş batınca onu Müzdelife'ye götürdü. Orada onunla konakla­dı ve geceledi.

Sonra onu kaldırdı. Müslümanlardan biri­nin en çabuk kıldığı bir namaz gibi namaz kıl­dı. Sonra onu doğru Mina'ya götürdü. Şeyta­nı taşladı, traş oldu ve kurban kesti. Sonra Al­lah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e "İbrahim'in dinine hanîf olarak uy, çünkü o, müşriklerden değildi" diye vahyetti."

 

[Taberânî, Mu'cemu'I-Kebîr'de][344]

 

3459- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

Urve dedi ki: "Humus dışında tüm Arap­lar, Kabe'yi çıplak olarak tavaf ederlerdi. Humus, Kureyş ve çocuklarıdır. Humus, çıplak tavaf edenlere elbise verirdi. Erkek­ler erkeklere, kadınlar da kadınlara verirler­di. Humus, Müzdelife'den çıkmazdı. (Di­ğer) halkın hepsi (vakfe için) Arafat'a gider­lerdi."

Hişâm dedi ki: "Babam Urve, bana Âi­şe'den nakletti: Allah, «Sonra insanların akın ettikleri yerden siz de akın edin!» âye­tini (Bakara 199) işte onlar hakkında inzal etmiştir. İnsanlar (vakfe yaptıktan sonra) Arafat'tan akın ederlerdi. Humus ise Müz-delife'de (vakfe yapıp orada)n akın eder ve: «Biz ancak Harem'den akın ederiz» derler­di. «Sonra siz, insanların akın ettikleri yer­den akın edin» emri inince onlar da vakfe için Arafat'a yöneMHer."

[Buhâri ve Müslim. Sünen ashabının da benzeri ri­vayetleri vardır.][345]

 

3460- Nubayt radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i, Arafat'ta devenin üzerinde durmuş hal­ka hitap ederken gördüm." [Ebû Dâvud ve Nesâî][346]

 

3461- Zeyd bin Eşlem radiyallahu anh'­dan, o da Damre'den, o da bir adamdan, o da babasından ya da amcasından:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'i gördüm, Arafat'ta minberin üstündey­di." [Ebû Dâvud][347]

 

3462- Abdurrahman bin Ya'mer ed-Deylemî radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)                         

"Hac Arafat'tır, hac Arafat'tır. Mina gün­leri üç gündür. Kim ilk iki günde acele ederse ona bir sakınca yoktur. Kim gecikirse yine ona bir sakınca yoktur. Kim güneş doğmadan Arafat'a yetişirse, hacca yetişmiş olur."

[Sünen ashabı][348]

 

3463- Urve bin Mudarris radiyallahu anh'dan:

"Ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Müzdelife'de namaza kamet geti­rildiği zaman geldim ve dedim ki: «Ey Al­lah'ın Resulü! Ben Tay dağından geldim, devemi ve kendimi yordum; uğradığım her dağda durdum, benim için hac imkânı var mıdır?'

Şöyle buyurdu: «Kim bizim bu namazımı­zı kılarsa, bizimle beraber buradan ayrılınca­ya dek durursa, bundan önce Arafat'ta gece-gündüz durmuş gibi olur ve dolayısıyla onun haca tamam olur ve (ihramdan çıkış) temizli­ğini yapar»." [Sünen ashabı][349]

 

3464- Taberânî, Mu'cemu' l-Kebîr'de şunu ilave etti: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi: «Ey Urve, haydi kor­kunu sevince çevir!'"

Bezzâr ise, metin olarak sadece bu ilave­yi, "Haccın tamamlanmasını kutlamak" bö­lüm başlığı altında vermiştir.[350]

 

3465- Mâlik radiyallahu anh'dan:

Ona ulaştığına göre Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: "Ara­fat'ın her noktası vakfe yeridir. Ürene vadi­sinden yükselip uzaklasın (orası vakfe yeri de­ğildir). Müzdelife nin tümü vakfe mahallidir. Muhassar vadisinden çıkıp uzaklasın (orası da vakfe yeri değildir)."[351]

 

3466- Salim bin Abdillah bin Ömer radi­yallahu anh'dan:

Abdulmelik (b. Mervân), Haccâc'a: "Hac esnasında İbn Ömer'e karşı gelme!" diye mektup yazdı.

İbn Ömer, Arefe günü güneş zail olduğu zaman (Haccâc'a) geldi, ben de onunla bera­berdim. Haccâc'ın çadırının yanında bağırdı. Üzerinde sarıya boyanmış bir güneşlik oldu­ğu halde Haccâc dışarıya çıktı.

Dedi ki: "Ne'n var ey Ebû Abdarrah-man?"

"Eğer sünnete uymak istiyorsan acele et!"

"Bu saatte mi?" deyince İbn Ömer: "Evet" dedi.

"Öyleyse biraz bekle, başıma biraz su dö­küp çıkayım." Haccâc çıkıncaya dek orada bekledi. Sonra Haccâc benimle babam arasın­da yürüdü. (Haccâc'a) dedim ki:

"Eğer sünnete riâyet etmek istiyorsan, hutbeyi kısa tut ve vakfe için acele et!"

Bunun üzerine (benim sözümü duyup duymadığını anlamak için) Abdullah'a bak­maya başladı. Bunu gören İbn Ömer: "O doğ­ru söyledi" dedi.

[Mâlik, Buhârî ve Nesâî][352]

 

3467- Muhammed bin Ebî Bekr es-Sekafî radiyallahu anh'dan:

"Biz, Mina'dan Arafat'a erkenden gider­ken, Enes'e telbiye hakkında sordum. Dedim ki: «Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bunu nasıl yapıyordunuz?» Şu cevabı verdi: «Telbiye getiren telbiye getiriyordu. Ona hiç itiraz etmezdi. Tekbir getiren de tek­bir getirirdi, ona da itiraz etmezdi»." [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî.][353]

 

3468- el-Kâsım bin Muhammed radiyalla-hu anh'dan:

"Âişe radiyallahu anhâ, vakfeye durula­cak mahalle gittiği zaman telbiyeyi terk eder­di." [Mâlik][354]

 

3469- Üsâme bin Zeyd radiyallahu anh'­dan:

Ona sordular: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Arafat dönü­şü nasıl yürüyordu?" Cevap verdi: "Yavaşla hızlı arasında yürürdü. Geniş bir araziye rast­ladığı zaman hızlanırdı."

[Tirmizî hariç, Altı hadis imamı][355]

 

3470- Diğer rivayet:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan dönerken ben de terkisinde idim. Yularını çekerek (devesini) öyle hızlı sürü­yordu ki, nerede ise hayvanın kulakları seme­rin önüne değecekti. Bir yandan da şöyle di­yordu:

«Ey insanlar, sükûnet ve vekarı muhafaza edin (ağır olun)! Zira iyilik deveyi mahvet­mekte değildir»."[356]

 

3471-Diğer rivayet:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in terkisine bindim, Arafat'tan hareket et­tik. Müzdelife'nin altındaki sola giden dağ yoluna varınca devesini çöktürdü, inip küçük abdest bozdu. Ona su döktüm, hafif bir abdest aldı.

Dedim ki: «Namaz (kılmıyor muyuz) ey Allah'ın Resulü!»

«Namaz ileride kılınacak» buyurdu. Tek­rar hayvanına bindi, Müzdelife'ye vardı. Na­mazı orada kıldı, sonra terkisine, Müzdelife sabahı Fadl'ı aldı."[357]

 

3472- Diğer rivayet:

"Devesine bindi, Müzdelife'ye geldik. Akşam namazı için kamet getirildi, namaz kıldı. Sonra herkes develerini çöktürdü. Daha yerleşmeden yatsı için kamet getirildi ve yat­sıyı kıldılar. Sonra yerleştiler.

Dedim ki: "Sabahleyin ne yaptınız?" "Sabahleyin Fadl'ı terkisine aldı. Ben ise Kureyş'in Mina'ya önde gidenler içinde yaya yürüdüm."[358]

 

3473- Ömer radiyallahu anh'dan: "Cahiliyet ehli güneş doğuncaya kadar

toplu halde (Mina'ya) akın etmezlerdi. «Ey Sebîr dağı aydınlan!» derlerdi (yani güneşin doğuşundan sonra Mina'ya akın ederlerdi). Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlara muhalefet etti de güneş doğmadan önce (Müzdelife'den) yola çıkıp (Mina'ya) akın et­ti." [Buhârî ve Sünen ashabı.][359]

 

3474- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

biz Abdulmuttalib delikanlüarını Müzdelife gecesi merkepler üzerinde önceden Mina'ya gönderdi. Uyluklarımızı okşayarak şöyle bu­yurdu: «Oğulcuklarım! Güneş doğuncaya dek sakın şeytanı taşlamayın!'" [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][360]

 

3475- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Şevde, şişman ve ağır bir kadmdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, Müz­delife'den geceleyin (yani erken) dönmek için izin istedi ve o da ona izin verdi. Keşke ben de onun izin istediği gibi izin istesey­dim."

Âişe, ancak imamla birlikte (Mina'ya) akın ederdi.

[Buhârî, Müslim ve Nesâî][361]

 

3476- Nesâî ve Ebû Davud'un rivayetleri: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Seleme'yi Kurban bayramı gecesi gönderdi. Tanyeri ağarmadan şeytanı taşladı. Sonra geçip gitti ve iade tavafını yaptı. O gün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onun yanında kaldığı gündü."

[Aynca Ebû Dâvud ve Nesâî, bunun benzerini de ri­vayet ettiler.][362]

 

3477- Salim radiyallahu anh'dan:

"İbn Ömer, ailesinden güçsüzleri önden gönderip, Müzdelife'deki Meş'ar-i haram'da vakfe yaptırırdı. Orada doyasıya Allah'ı zik­rederlerdi. Sonra imam gelip vakfe yapıp ora­dan ayrılmadan önce onlar ayrılırlardı. Onlar­dan kimisi Mina'ya sabah namazında gelirdi, kimisi de sabah namazından sonra gelirdi. Geldikleri vakit şeytanı taşlarlardı. Ve İbn Ömer şöyle derdi:

«Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara müsaade etmiştir»."

[Mâlik, Buhârî ve Müslim][363]

 

3478- Abdurrahman bin Yezîd radiyallahu anh'dan:

"Biz Müzdelife'deyken İbn Mes'ûd şöyle dedi: "Bakara sûresinin kendisine indiği kişi­den (Allah Resûlü'nden), bu makamda «Leb-beyk Allahümme lebbeyk!» dediğini duy­dum." [Müslim ve Nesâî][364]

3479- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Üsâme, Arafat'tan Müzdelife'ye kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in terkisinde idi.

Sonra Müzdelife'den Mina'ya kadar Fadl'ı terkisine aldı. Her ikisi de şöyle dedi­ler: «Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cemretu'l-Akabe'yi taşlayıncaya dek telbiye getirdi»." [...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Vukuf ve ifâda
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 21:50:07 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Vukuf ve ifâda rüya tabiri,Vukuf ve ifâda mekke canlı, Vukuf ve ifâda kabe canlı yayın, Vukuf ve ifâda Üç boyutlu kuran oku Vukuf ve ifâda kuran ı kerim, Vukuf ve ifâda peygamber kıssaları,Vukuf ve ifâda ilitam ders soruları, Vukuf ve ifâdaönlisans arapça,
Logged
02 Temmuz 2019, 20:35:46
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2019, 20:35:46 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
03 Temmuz 2019, 21:24:15
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 21:24:15 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &