ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Öldürmenin günahı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Öldürmenin günahı  (Okunma Sayısı 2780 defa)
07 Ocak 2011, 22:06:36
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Ocak 2011, 22:06:36 »ÖLDÜRMENİN GÜNAHI, ÖLDÜRMEYİ MUBAH KILAN HUSUSLAR VE İNTİHAR EDEN5193- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Haram kan irtikâp etmedikçe (adam öldürmedikçe) mümin, daima dininin genişli­ğinde (müsamahasında) olur." [Buhârî]

5194- Ebû'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Her günahı Allah mağfiret edebilir. An­cak müşrik olarak ölen veya taammüden bir mü'min öldüreni bağışlamaz." [Ebû DâvudJ

5195--Ubâde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bir mümini gönülden isteyerek öl­dürürse Allah onun tevbesini kabul etmez."

[İkisi de Ebû Davud'a ;iittir.|

5196- Bureyde radiyalîahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mümini Öldürmek, Allah katında, dün­yanın yıkılmasından daha büyük (günah)tır."

[Nesâî.]

5197- Ebû Hureyre ve Ebû Saîd radiyalla­hu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Eğer gök ehli ile yer ehli ortaklaşa bir mü'mini öldürseler, Allah hepsini ateşte yü­züstü süründürür." [Tirmizî]

5198- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "İman, ihanete engeldir. Mü'mİn ihanet etmez. [Ebû Davud]

5199- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim haksız yere öldürülürse, Âdem'in ilk oğlu onun kanının günahını katmerli olarak yüklenir. Çünkü öldürme işini ilk icad eden odur." [Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî.j

5200- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kıyamet gününde kişi bir adamın elin­den tutup huzura gelecek ve şöyle diyecek: 'Ya Rabbi, bu adam beni öldürdü.'

Allah soracak: 'Onu niçin öldürdün?'

'Onu senin şanın yüce olsun (dinin yücelsin) diye öldürdüm" diyecek.

'Benim şanım yücedir (haklı olarak öldür­müşsün)" buyuracak.

Kişi bir adamın elinden tutup (huzura) ge­lecek ve şöyle diyecek:

'Ya Rabbi, bu adam beni öldürdü."

Allah: "Neden onu öldürdün?" diye so­runca şu cevabı verecek:

'Falan kimsenin yücelmesi için."

Allah: "izzet filânın değil" diye cevap ve­recek, katil dönüp günahı ile başbaşa kala­caktır." [Nesâî]

5201- el-Mikdâd bin el-Esved radiyallahu anh'dan:

O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'e dedi ki: "Kâfirlerden bir adama rastla­yıp çarpışırsak, o ellerimden birine darbe in­dirip keser de, sonra benden kaçıp bir ağaca sığınırsa ve 'Ben müslüman oldum' derse, ne dersin ey Allah'ın Resulü, onu öldürebilir mi­yim?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Onu öldürme.'" buyurdu.

"Ey Allah'ın Resulü! Ama o benim elimi kesti ve ondan sonra müslüman olduğunu söyledi" deyince, yine "Öldürme! Çünkü sen onu öldürürsen, o adam sen onu öldürmeden önceki durumunda olur. Sen de o adamın de­diği kelimeyi söylemeden önceki durumunda

olursun." |Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.|

5202- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu;)

"Haksız yere bir adam öldürülürken hiç­biriniz o yerde durmasın. Çünkü lanet, orada durup da öldürülen kimseyi savunmayan kişi­nin üstüne iner. Haksız yere bir adam dövülürken, biriniz orada durmasın. Çünkü lanet orada durup da dövülen kimseyi savunmayan kişinin üstüne iner." [Taberânî, Mu' cemıı' İ-Kebtr'fie leyyin bir scnedle.]

52Ü3- Furât bin Hayyân radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun öldürülmesini emretti. Çünkü o Ebû Süfyân'm casusu idi. Aynı zamanda da En-sâr'dan bîr adamın dostu ve müttefiki idi. En-sâr'dan halka şeklinde oturmuş olan bir guru­bun yanından geçti ve 'Ben nıüslümanım' de­di. Ensâr'dan bir adam dedi ki: 'Ey Allah'ın Resulü! O ben müslümanım diyor.' Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem buyurdu: 'İçinizden bir takım adamlar vardır ki, onları biz imanlarına havale ederiz, işte Furât bin Hayyân da onlardan biridir'."

[Ebû Davudi

5204- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellembuyurdu:)

"Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına benim de onun Resulü olduğuma şehâdet eden müslüman kişinin şu üç durum dışında kanı helâl olmaz. Bunlar: Zina eden evli kişi, haksız yere adam öldüren kişinin) kısasen Öl­dürülmesi, dinini terkederek cemaatten (İslâm toplumundan) ayrılan kişi."

[Mâlik hariç, altı hadis imamı.]

5205- Sahabeden bir adamdan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e katil ile ona öldürmeyi emreden kimse hak­kında soruldu. Şöyle buyurdu: 'Cehennem ateşi yetmiş parçaya ayrıldı. Öldürmeyi emre­den için altmış dokuz ve öldüren İçin bir par­ça vardır'." [Ahmed]

5206- Ebû'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Öldürenle öldürülen kıyamet gününde getirilir. Öldürülen şöyle der:

'Ey Rabbim, bu adama sor beni neden öl­dürmüş.' O da cevap verir:

'Ey Rabbim, şu kimse onu öldürmemi em­retti.' Ondan sonra hepsinin elinden tutulup Cehenneme atılır'."|Taberânî, Mu'ce.mu'l-Kebîr]

5207- Muhânk radiyallahu anh'dan:

Bİr adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi: "Adam gelip malı­mı almak istiyor (ne yapayım)?'' Şöyle buyur­du:

"Ona Allah'ı hatırlat."

"Peki Allah'ı hatırlamazsa?"

"Ona karşı çevrendeki müslümanlardan yardım talep et!"

"Eğer çevremdeki müslümanlardan kimse yok ise?"

"Ona karşı sultandan yardım iste!"

"Eğer sultan benden uzakta İse?"

"O zaman malın için onunla savaş, öldü-rülürsen ûhiret şehitlerinden olursun, öldü-rülmezsen malını savunup kurtarmış olur­sun." |Ncsâî.|

5208- Cündeb radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Sihirbaza uygulanacak had cezası boy­nunu kılıçla vurmaktır." [Tirmizî]

5209- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bir dağdan atlamak suretiyle canına kıyarsa, cehennem ateşinde de ebediyyen dağdan yuvarlanıp duracaktır. Kim kendini zehirleyerek canına kıyarsa, cehennemde de eline bir zehir verilip orada ebediyen kendisi­ni zehirleyip duracaktır. Kim kendini bir de­mir parçasıyla Öldürüp intihar ederse, ebedi olarak elindeki demiri cehennemde de karnı­na saplayıp duracaktır."  [Malik hariç, altı hadis imamı.]

5210- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim kendini asarsa, cehennemde de ken­dini asacak; kim kendini bir aletle öldürürse, cehennemde de kendini aletle yaralayacaktır." | Buhârî]

5211 - el-Hasanu'I-Basri radiyallahu anh'dan: "Bize Cündeb bin Abdülah bu mescidde ri­vayet etti; ondan işittiğimiz hiçbir hadisi unut­madık; Cundeb'in Peygamber'e karşı yalan söyliyeceği hususunda hiçbir ihtimal vermeyiz. Bu bakımdan en ufak bir endişemiz de yoktur. Dedi ki: 'Bir adamın yarası vardı; (acısı­na dayanamayarak) kendisini öldürdü. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu: Kulum kendisini öldürmekte benden evvel davrandı. Onun için cenneti ona yasak ettim'."

5212- Diğer rivayet: "Sizden Öncekilerden bir adamda bir yara çıktı. Yara kendisine acı verince, sadağından bir ok çıkartıp yarayı deşti, kan dinmedi ve kan kaybından öldü. Rabbiniz şöyle buyurdu: 'Ben ona cenneti ya­sak ettim'." Hasan sonra elini mescide uzatıp "Evet vallahi bu hadisi bana Cündeb Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'den İşte bu mescidde nakletti."  [Buhârî ile Müslim.]

5213- Sehl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

müşriklerle karşılaşıp da iki ordu kıyasıya sa­vaşa başlayınca, ashabından bir adam fedaka-râne savaştı, can siperine kılıç salladı. Halta onun bu durumu karşısında ashâb 'Falan kim­senin verdiği hizmeti hiçbirimiz veremedik; onun kadar güzel hiç birimiz cihad edemedi' dediler. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 'O, cehennem ehlindendir' buyurdu."

5214-  Diğer rivayette şöyle geçmekledir: "O cehennem ehlinden olduktan sonra hangi­miz   cennet   ehli   olabilir   ki?"   dediler. Ashâbdan biri: "Bunu ben merak ettim, savaş alanında onu takip edip, ondan hiç ayrılmaya­cağım" dedi ve onu lakibe koyuldu. Nerde durdu ise, o da orada durdu, nerede hızlandı ise o da hızlandı.

Derken adam yaralandı, yarasının acısına dayanamadı, kılıcının kesicin tarafını karnına

koydu, üzerinde bütün gücüyle abanarak ca­nına kıydı. Onu takip edip bu vaziyetini gören salıabi Resûlullah'a (s.a.v.) giderek kendini şöyle demekten alamadı:

"Şehâdet ederim ki, sen Allah'ın Resulü­sün."

"Resûlullah'a (s.a.v.): Ne o, bir şey mi ol­du?" diye sorunca, şöyle şöyle cevap verdi: Az önce hani 'cehennem ehlindendir' dediğin ve insanların bu sözüne şaşırdıkları adam var ya, işte ben onun akıbetini size haber getir­mek için ardından çıktım ve onu İzledim. Ağır şekilde yaralandı, acısına dayanamadı, kılıcı­nın sap tarafını yere koyup keskin uç tarafını göğsüne dayadı; vargücüyle üzerine abanıp kendisini öldürdü." Bunun üzerine Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ki§i insanlara göre görünür de, cennet ehlinin ameli gibi amel eder. Oysa o, cehen­nem ehlindendir."

5215- Benzeri bir rivayet daha vardır on­da şöyle geçer:

"Ameller ancak sonlara bağlıdır, ya da sonlarına göredir." [Buhârîile Müslim.J

5216- Câbir radiyallahu anh'dan: Tufeyl bin Amr ed-Devsî Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Res...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Öldürmenin günahı
« Posted on: 03 Nisan 2020, 22:44:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Öldürmenin günahı rüya tabiri,Öldürmenin günahı mekke canlı, Öldürmenin günahı kabe canlı yayın, Öldürmenin günahı Üç boyutlu kuran oku Öldürmenin günahı kuran ı kerim, Öldürmenin günahı peygamber kıssaları,Öldürmenin günahı ilitam ders soruları, Öldürmenin günahıönlisans arapça,
Logged
27 Eylül 2016, 20:36:39
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2016, 20:36:39 »

Esselamu aleykum ;Yarabbi bizi bu çirkin ve şer olan davranıştan muhafaza eyle bizi gerçek istikamette islam kaideleriyle yaşamayı nasip eyle ...

Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Haziran 2019, 12:38:16
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.680Site
« Yanıtla #2 : 22 Haziran 2019, 12:38:16 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri günah işlemekten korusun Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
22 Haziran 2019, 18:44:17
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.976


« Yanıtla #3 : 22 Haziran 2019, 18:44:17 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &