> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı  (Okunma Sayısı 30508 defa)
09 Ocak 2011, 17:00:59
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 17:00:59 »Kocanın Karısı Ve Karının Kocası Üzerindeki Hakkı


4290- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Eğer bir kimsenin bir kimseye secde et­mesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim." [Tirmizî][230]

4291- Bezzâr, başına şu ilaveyi yaptı: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bostana girdi, bir deve gelip ona secde etti. Bunun üzerine dediler ki:

«Biz sana secde etmekte bu deveden daha hak sahibiyiz.» Bunun üzerine şöyle buyurdu:

«Eğer ben bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim..»

Yukarıdaki hadisi zikretti."[231]

 

4292- İbn Mâce "kocasına" kelimesinden sonra şu ibareyi ilave etti:

"Eğer bir adam hanımına, kırmızı dağdan siyah dağa; siyah dağdan kırmızı dağa taşın­masını emrederse, yakışık olan, onun bu em­rini yerine getirmesidir."[232]

 

4293- İbn Ebî Evfâ radiyallahu anh'dan: "Muâz, Şam'dan geldiği zaman, Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip secde etti; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu:

«Ey Muâz nedir bu?» Cevap verdi:

«Şam'a vardığımda, insanların papazları­na ve patriklerine secde ettiklerine rastladım. Sana da böyle yapmamızı içimden istedim.»

Şöyle buyurdu:

«Böyle yapmayın; eğer ben Allah'tan baş­kasına secde etmeyi emretseydim, kadına ko­casına secde etmesini emrederdim. Muham-med'in canı elinde olana yemin ederim ki, ka­dın, kocasının hakkını ödemedikçe, Rabbinin hakkını ödeyemez. Kocası, eğer kendisiyle cinsî ilişki kurmak isterse deve semerinde bi­le olsa, inip onun arzusunu yerine getirmeli­dir. Bu işi ondan menetmemelidir»." [İbnMâce][233]

 

4294- Ümmü Seleme radiyallahu anhâ'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Herhangi bir kadın, kocası kendisinden hoşnut iken ölürse, Cennete girer." [Tirmizî][234]

 

4295- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki, herhangi bir adam karısını yatağa çağırıp da gelmezse, gökteki tüm varlıklar, kocasını kendisinden razı edinceye dek ona gazap eder."[235]

 

4296- Diğer rivayet:

"Kadın kocasının yatağını terkederek ge­celerse, yatağa dönünceye kadar melekler ona lanet eder." [Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.][236]

 

4297- Talk bin Ali radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kişi hanımını (cinsel) haceti için çağır­dığında hemen (yanına) gitsin, fırın üzerinde olsa bile."[237]

 

4298- Muâz radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir kadın dünyada kocasına eziyet eder­se, hûr-i înden olan karısı ona şöyle der: «Al­lah seni kahretsin! Ona eziyet etme! O senin yanında bir emanettir; senden ayrılıp bize gelmesi yakındır»." [İkisi de Tirmizî'ye aittir.][238]

4299- Nu'mân bin Beşîr radiyallahu anh'­dan:

"Ebû Bekr içeri girmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Bu arada Âişe'nin sesinin yüksek olduğunu duy­du, izin verilip içeriye girdikten sonra Âişe'ye dedi ki:

«Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı sesini yükselttiğini duydum.» Eli­ni kaldırıp ona tokat vurmaya kalkışınca, Al­lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona mani oldu. Bunun üzerine Ebû Bekr kızgın bir halde oradan çıkıp ayrıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de:

«Bak seni adamdan nasıl kurtardım!» de­di. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yine Ebû Bekir içeriye girmek için izin istedi. On­ları barışık buldu ve dedi ki:

«Beni harp halinde iken içeriye kabul etti­ğiniz gibi, barış halinizde de beni içeriye ka­bul edin.» Bunun üzerine Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

«Tamam kabul ettik, tamam kabul ettik»."

[Ebû Dâvud][239]

 

4300- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular:

"En iyi, hayırlı kadın kimdir?"

Şöyle buyurdu:

"Kocası, kendisine baktığı zaman, gönüle huzur veren, emrettiği zaman itaat eden, nef­sinde ve malında kocasının hoşlanmadığı bir şey yapmayan kadın." [Nesâî][240]

 

4301- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mü'min, Allah'a karşı olan takvasından sonra, saliha bir kadından istifâde ettiği ka­dar hiçbir şeyden istifade etmemiştir. Çünkü ona emrettiği zaman itaat eder, baktığı zaman gönlüne huzur verir, yemin ettiği zaman yemi­ninde durdurur, yanından ayrılıp uzaklaştığı zaman, hem kendini hem de malını korumak suretiyle ona sadık kalır."

[İbn Mâce zayıf bir senedle. Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta benzerini Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.][241]

 

4302- Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Koca, karısını dövdüğü hususlarda so­rumlu tutulmaz."[242]

 

4303- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan:

Bir kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Resulü! Kocam Safvan bin Muattal, namaz kıldığım zaman beni dövü­yor, oruç tuttuğumda orucumu bozduruyor, kendisi güneş doğuncaya kadar sabah nama­zını kılmıyor." Safvân da yanındaydı. Allah Resulü ona sorunca, şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Resulü! «Namaz kılarken beni dövüyor» sözüne gelince o, iki sûre oku­yor; ben bundan onu alıkoydum."

Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem şöyle buyurdu:

"Bir sûre insanlara yeter."

"«Oruç tuttuğum zaman bana bozduru­yor» sözüne gelince, gidip (nafile) orucu tutu­yor, ben delikanlı bir adamım, sabredemiyo­rum."

Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kadın kocasının izni olmaksızın (nafile) oruç tutamaz."

"«-Benim güneş doğuncaya kadar sabah namazını kılmadığım» sözüne gelince; biz sa­nat ehliyiz; gece çalışmak bizim adetimizdir."

"Şu halde ey Safvân uyandığın zaman kil!" [İkisi de Ebû Davud'a aittir.][243]

4304- Esma bint Ebî Bekr radiyallahu anh'dan:

"Zübeyr benimle evlendi. Ne malı vardı, ne de kölesi. Bir su çeken deve ile bir de atı vardı. Atma alaf verirdim, işini görür, nafaka­sına bakardım. Su çeken devesine çekirdek kırıyordum. Ona yem verir, sulardım. Kovası­nı tamir eder, hamurunu yoğururdum, ekmek yapmayı beceremezdim de ekmeği Ensâr'dan komşu kadınlar yaparlardı. Onlar sadık ve dü­rüst kadınlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Zübeyr'e üçte iki fersah uzaklı­ğında parsellediği yerden çekirdekleri başım­da taşırdım.

Bir gün başımda çekirdekler olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e rast­ladım, ashabından bir grub da yanındaydı. Beni terkisine almak için devesine «Di, ıh!» dedi. Senin (kocası Zübeyr'i kastediyor) kıs­kançlığını bildiğim, utanıp sıkıldığım için binmedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de benim utandığımı anlamış olacak ki geçip gitti. Zübeyr'e geldiğimde dedim ki: «Başımda çekirdek yükü, Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem'e ve ashabından bir gru­ba rastladım. Devesine beni bindirmek için 'Ih, ıh!' dedi. Ondan utandım; senin kıskanç­lığını da biliyordum.» Şöyle dedi: «Başında hurma çekirdeği taşıman, vallahi benim için onun terkisine binmenden daha güçtür.»

Ondan sonra (babam) Ebû Bekr'e bir hiz­metçi göndermesi için haber saldı, o da hiz­metçi gönderip beni ata bakmaktan kurtardı. Böylece beni azat etmiş gibi oldu."

[Buhârî ve Müslim][244]                             

 

4305- Diğer rivayet:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona (Esmâ'ya) bir hizmetçi verdi. Esma dedi ki:

"O hizmetçi beni ata bakmaktan kurtardı. Bir adam geldi ve şöyle dedi:

«Ey Ümmü Abdillah! Ben fakir bir ada­mım, senin evinin gölgesinde mal satmak is­tiyorum.»                                                   

«Sana izin verirsem Zübeyr kabul etmez. Zübeyr buradayken gel!» dedim. Sonra Zü­beyr evdeyken tekrar geldi ve:

«Ey Ümmü Abdillah! Evinin gölgesinde satmak istiyorum» dedi.

«Medine'de benim evimden başka bir ev bulamadın mı?» dedim. Bunun üzerine Zü­beyr:

«Fakir adamı evin gölgesinde satmaktan neden alıkoyuyorsan?» dedi. Adam satmaya başladı ve para kazandı; ben de ona cariyemi sattım.

Parası kucağımdayken Zübeyr içeriye gir­di ve:

«Onu bana ver!» dedi. Ben de:

«Onu tasadduk ettim» dedim."[245]

 

4306- Ali radiyallahu anh'dan: "O, İbn A'bed'e:

«Sana kendimden ve Fâtıma'dan bahsede­yim mi?» dedi.

«Evet» dedim. Bunun üzerine şunları anlattı: Fâtıma, el değirmeni döndürdü eli nasırlaştı. Sırtında kırba ile su taşıdı boy­nunda iz bıraktı. Evi süpürdü üstübaşı toz içinde kaldı. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmetçiler gelmişti. De­dim ki: «Babana gitsen de ondan bir hizmetçi istesen olmaz mı?» Bunun üzerine gitti, O'nun yanında erkeklerin olduğunu görünce geri döndü. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gelip sordu:

«İhtiyacın ne idi?» Cevap vermeyip sustu. Dedim ki: «Ey Allah'ın Resulü! Ben sana an­latayım; eli nasır oluncaya kadar el değirmeni çevirdi, boynunda iz bırakıncaya dek sırtında kırba taşıdı, elbisesi tozlanıncaya dek evi sü­pürdü. Hizmetçiler gelince, sana gelip kendi­sine bir hizmetçi vermen için kendisine em­rettim, belki o hizmetçi onun yükünü biraz hafifletirdi, diye düşündüm.»

Bunun üz...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı
« Posted on: 29 Haziran 2022, 17:03:42 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı rüya tabiri,Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı mekke canlı, Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı kabe canlı yayın, Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı Üç boyutlu kuran oku Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı kuran ı kerim, Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı peygamber kıssaları,Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkı ilitam ders soruları, Kocanın karısı ve karının kocası üzerindeki hakkıönlisans arapça,
Logged
11 Kasım 2015, 20:06:24
İkraNuR
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3.427« Yanıtla #1 : 11 Kasım 2015, 20:06:24 »

bunu bilmiyordum gerçekten güzel paylaşım olmuş emeğinize sağlık. Allah (c.c.) paylaşımdan dolayı razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
31 Mart 2016, 22:42:08
ღ۩Bilgin۩ღ
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1.911


Site
« Yanıtla #2 : 31 Mart 2016, 22:42:08 »

maşallah mükemmel bir konu rabbim razı olsun hocam...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

31 Mart 2016, 23:09:41
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #3 : 31 Mart 2016, 23:09:41 »

Esselamu aleykum ve rahmetullah..Gerçekten de çok güzel bir paylaşım..Mevlam idrak etmeyi,yaşamayı nasip eylesin İnşaAllah.Rabbim razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Nisan 2016, 08:48:39
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #4 : 01 Nisan 2016, 08:48:39 »

Ve aleykumusselam ve rahmetullah.
ka­dın, kocasının hakkını ödemedikçe, Rabbinin hakkını ödeyemez.

Bu da erkegin esi uzerindeki hakkin ne kadar buyuk ve onemli oldugunun bir delili.
Rabbim ummeti muhammedin tum kadinlarini saliha eylesin,yuvalarina huzur mutluluk bereket ihsan eylesin insallah.Allah razi olsun paylasm icin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &