> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Kader bahsi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kader bahsi  (Okunma Sayısı 2220 defa)
04 Ocak 2011, 17:33:38
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 04 Ocak 2011, 17:33:38 »KADER BAHSİ
(BU HUSUSTA) ÂDEM'LE MUSA'NIN TARTIŞMASI, (ÖLEN) ÇOCUKLARIN HÜKMÜ, KADERİYE (FIRKASI)NİN ZEMMİ VE DİĞER KONULAR
7631- Câbir radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Biliniz, kaderin hayrına da, şenine de iman etmedikçe iman etmiş olamaz. Başına gelecek olanın mutlaka geleceğini; başına gelmemesi mukadder olanın da mutlaka gel­meyeceğini bilmedikçe (iman etmiş sayıl­maz)." (Tirmizî]

7632- İbnü'd-Deylemî'den:

"Ubeyy bin Kâ'b'ın yanına gelip dedim ki: 'İçimde kader hakkında bir şeyler vardır. Bana bu hususta bîr şeyler anlat ki belki Al­lah, bu vesveseleri benden giderir.' Dedi ki:

'Eğer ALLAH göklerinin ve yerinin ehlini azaplandırmak istese azaplandırır ve onlara zulmetmiş olmaz. Eğer onların tümüne rah­met edecek olursa, rahmeti onların yaptıkları işlerden daha hayırlı olurdu. Eğer ALLAH yo­lunda Uhud dağı kadar altın infak etsen, kade­re iman etmedikçe başına gelmesi takdir olu­nanın mutlaka geleceğine, gelmemesi takdir olunanın da mutlaka gelmiyeceğine iman et­medikçe ALLAH bunu senden kabul etmez. Bu inanç dışında bir inanç üzerinde Öldüğünde behemehal cehenneme girersin.

Sonra İbn Mes'ûd'a ve Huzeyfe'ye gel­dim, onlar da aynısını söylediler. Sonra Zeyd bin Sâbit'e geldim. O da Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem'den aynısını rivayet etti."

|Ebû Dâvud]

7633-   Ubâde bin es-Samît radiyallahu anh'dan:

"O, ölürken oğluna dedi ki: 'Yavrum! Eğer sen başına gelmesi takdir olunanın mut­laka geleceğini, gelmemesi takdir olunanın da mutlaka başına gelmeyeceğini bilmedikçe imanın hakikatini tadamazsın. Ben Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyur­duğunu duydum:

'ALLAH'ın ilkyarattığı şey Kalemdir. Ona: 'Yaz!' dedi.

'Ya Rabbi ne yazayım?' dedi.

'Kıyamete kadar olacak olan her şeyin ka­derlerini yaz!'

'Yavrum! Ben yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum: 'Kim bu inanç dışında ölürse o, benden değildir'."

[Ebû Dâvud]

7634- Tirmizî'nin rivayeti:

Abdülvâhid bin Süleym, Atâ bin Ebî Ra-bâh'adedi ki:

"Basra'da, 'Kader yoktur' diyen bir kavim vardır." Şöyle dedi:

"Oğlum! Kur'ân okuyor musun?"

"Evet."

"Öyleyse Zuhruf sûresini oku!"

Bunun üzerine Zuhruf sûresinin başından şu âyetleri okudum: "Hâmîm. Apaçık Kitâb'a yemin olsun. Biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'ân kıldık. O, katımızda bulunan Ana

Kitab'da (levh-i mahfuz'da) mevcut, yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır."

(Atâ) Bunun üzerine dedi ki: "Ümmü'l-Kitâb (Ana kitâb) nedir, biliyor musun?"

"Bilmiyorum" dedim.

"O, ALLAH'ın gökleri ve yeri yaratmadan önce yazdığı kitâbdır ki onda Firavun'un ce­henneme gideceği bulunduğu gibi, 'Ebû Le-heb'İn iki eli kurusun' da vardır."

Atâ dedi ki: "el-Velîd bin Ubâde bin es-Sâmit'e rastladım. Ölürken babasının (yani sahâbî Ubâde'nin)kendisine yaptığı vasiyye-tin ne olduğunu sordum. O da (bu rivayetin) aynısını söyledi.

7635- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'-dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, elinde iki kitap olduğu halde yanımıza gelip dedi ki:

'Bu iki kitap nedir bilir misiniz?'

'Hayır (bilmiyoruz) ey ALLAH'ın Resulü!

Sen bize bildirmeden biz onların ne olduğunu nasıl bilebiliriz ki?' dedik.

Sağ elinde bulunan kitap için şöyle buyur­du: 'Bu, Alemlerin Rabbinden gelen bir kitap­tır ki, içinde cennet ehlinin isimleri, babaları­nın ve kabilelerinin isimleri de vardır. Son ki­şisine kadar mücmel olarak yazılmıştır. Artık ona ne ilave yapılır, ne de eksiltme! Ebediyen sabit kalır.' Solunda bulunan kitap için de şöyle dedi; 'Bu da Âlemlerin Rabbinden gelen bir kitaptır ki, içinde cehennem ehlinin isim­leri ile babalarının ve kabilelerinin de isimle­ri yer almaktadır. Orada son kişilerine kadar icmâlen yazılmıştır. Onlar asla ne artarlar ve ne de eksilirler.' Bunun üzerine ashabı sordu:

'Madem her şey bitmiş ve yazılmış, ey Al­lah'ın Resulü neden çalışalım?'

Şöyle buyurdu: 'Siz amelinizle doğruyu ve i'tidâli arayın! Cennet ehli olan kimsenin ameli daha Önce ne yapmış olursa olsun Cen­net ehlinin ameli ile sonuçlanır.

Cehennem ehlinin de ameli, (daha önce) ne amel işlerse işlesin mutlaka cehennem eh­linin ameli ile son bulur' Sonra iki elini kal­dırıp o kitapları attı ve şöyle buyurdu: 'Rabbi-niz artık kullarının işini bitirmiştir. Onların bir bölümü cennete, bir bölümü de cehenne­me gidecektir'." [TirmizîJ

7636- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çıkıp sağ elini açtı ve şöyle dedi: 'Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla. Bu, Rahman ve Rahîm olan ALLAH'ın Kitabı'dır. Cennet ehli­nin isimleri, babalarının isimleri, akraba ve kabilelerinin isimlerini ne fazla ve ne de eksik olmaksızın ihtiva etmektedir.'

Sonra sol elini yaydı ve şöyle dedi: 'Rah­man ve Rahîm olan ALLAH'ın adıyla. Bu da Rahman ve Rahîm olanın Kitabıdır. Cehen­nem ehlinin isimlerini, babalarının isimlerini, akraba ve kabilelerinin isimlerini ne fazla ve ne de eksik olmaksızın içermektedir'."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir'de. İsnadında İbn Mucâhid yer almıştır.]

Derim ki (diyor müellif): Galiba bunu mu­sannif, onun Abdü'l-Vehhâb olmadığı zannıyla kitaba idhâl etmiştir, yoksa Abdülvehhab bin Mücâhid ilerde geleceği gibi zayıf bir râvidir.

7637- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan:

"Ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'in arkasındaydım, bana şöyle buyurdu:

'Ey delikanlı! Ben sana bazı hususlar tav­siye edeyim. ALLAH'ın emirlerine sarıl ki, Al­lah da seni korusun. ALLAH'ın emir ve yasakla­rına riayet e! ki, ALLAH'ı karsında bulasın. Bir şey İstediğinde ALLAH'tan iste! Bir yardım ta­lep edeceğin zaman da yine ALLAH'tan talep et! Şunu da iyi bil ki, bütün ümmet sana bir fay­da vermek için bir araya gelse, ancak Al­lah'ın sana takdir ettiği hususta fayda verebi­lirler. Yine bütün ümmet sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak ALLAH'ın sana tak­dir ettiği hususta sana zarar verebilirler. Ar­tık kalemler kaldırılmış ve sahifeler(in mürek­kepleri) de kurumuştur'." (Tirmizî]

7638- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim kader hakkında bir şey konuşursa kıyamet gününde ondan sondur. Kim de bir şey konuşmazsa kıyamet gününde bu hususta sorguya çekilmez." [İbn Mâee leyytn bir senedle.]

7639- İmrân bin Husayn radiyallahu anh'­dan:

O, Ebû'l-Esved ed-Deyli (ed-Düelî)ye de­di ki:

"İnsanların yorulup çabaladıkları daha ön­ce kendileri hakkında takdir ve tesbit edilen şeyler midir, yoksa geleceklerine dair pey­gamberlerin kendilerine getirdiği ve hakların­da hüccet sabit olan hususlar mıdır?'

"Bilakis daha önce takdir ve tesbit edilen şeylerdir."

"Öyleyse bu, onlar hakkında bir zulüm ol­maz mı?"

"Ben bundan çok korktum ve dedim ki:

Hepsi ALLAH'ın yaratmasiyladır ve elinin mül­küdür. O, yaptıklarından asla mesul değildir, onlar (mahluklar) ise yaptıklarından mes'ul-durlar."    .

Sonra bana dedi ki: "ALLAH seni esirgesin! Sana sorduklarımla sadece senin aklını dene­mek istedim. Müzeyne'den iki adam Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dediler: 'Ey ALLAH'ın Resulü! Bugün insanla­rın yorulup çabaladıkları daha önce kendileri hakkında takdir ve tesbit edilen şeyler midir, yoksa geleceklerine dair peygamberlerin ken­dilerine getirdiği ve haklarında hüccet sabit olan hususlar mıdır?' Şöyle cevapladı.

'Hayır, bilakis daha önce takdir ve tesbit edilen şeylerdir. ALLAH'ın Kitâb'ı/ıdaki şu ayet de bunu desteklemektedir: 'Nefse ve onu şe­killendirene, sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene (ilham edene) and olsun ki...'" (Şems, 7-8) [Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud. Lafız Müslim'e ait.]

7640- Ali radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İçinizden hiç kimse yoktur ki cehennem ve cennetteki yeri yazılmış olmasın." Dediler ki:

"Ey ALLAH'ın Resulü! Öyleyse hakkımızda yazılana güvenip (her şeyi) oluruna bıraka­lım, olmaz mı?"

"Siz çalışıp amel edin, zira herkes ne için yaratılmışsa o kendisine kolaylaştırılacaktır. Eğer saadet ehlinden ise, saadet(e götüren) amelde (muvaffak) olacaktır. Şekavet ehlin­den ise, şekavet(e götüren) amelde (muvaffak) olacaktır."

Sonra şunu okudu: "Kim bağışta bulunur, günahtan kaçınır ve dinin en güzelini tasdik ederse, biz de ona hayır ve kolaylık yolunu kolaylaştırırız."

[Buhârî, MüsÜm, Ebû Dâvud ve Tirmizî]

7641-   İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"ALLAH, gökleri ve yeri yaratmadan ellibin yıl önce, Arşı su üzerinde iken yaratıkların kaderlerini yazmıştır."

[Tirmi/.î ve aynı lafızla Müslim.]

7642- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan:

"Sadık (doğru söylenen) ve Masdûk (ken­disine doğru, gerçek bildirilen) olan ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlattı:

'Birinizin yaratıldığı zaman, annesinin karnında kırk gün nutfe, sonra kırk gün kan pıhtısı olarak, sonra da kırk gün bir çiğnem et olarak cem'edilir. Sonra ALLAH ona dört kelime ile bir melek gönderir: Rızkı, eceli, ameli, şa­kı veya saki olduğu yazılır. Sonra ona ruh üfü-rülür. Kendinden başka hiçbir ilah olmayana yemin ederim ki, biriniz kendisiyle onun (cen­netin) arasında bir arşın kalana kadar cennet ehlinin ameli gibi amel eder, derken kitap (yazgı) onu...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2011, 17:34:24 Gönderen: Sidretül Münteha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kader bahsi
« Posted on: 28 Eylül 2022, 00:12:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kader bahsi rüya tabiri,Kader bahsi mekke canlı, Kader bahsi kabe canlı yayın, Kader bahsi Üç boyutlu kuran oku Kader bahsi kuran ı kerim, Kader bahsi peygamber kıssaları,Kader bahsi ilitam ders soruları, Kader bahsiönlisans arapça,
Logged
14 Temmuz 2019, 14:48:06
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.441Site
« Yanıtla #1 : 14 Temmuz 2019, 14:48:06 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
14 Temmuz 2019, 16:37:49
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 298


« Yanıtla #2 : 14 Temmuz 2019, 16:37:49 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Temmuz 2019, 03:38:43
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.545« Yanıtla #3 : 15 Temmuz 2019, 03:38:43 »

Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Temmuz 2019, 11:29:50
Züleyha

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.440


« Yanıtla #4 : 15 Temmuz 2019, 11:29:50 »

Esselamu aleykum. Peygamber efendimizin yolunda onun sunnetine tabi olarak yaşayan ve ameli salih olan kullardan olalim inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &