ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Bidayetül Müctehid > Evlenme akdinin izinleri
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Evlenme akdinin izinleri  (Okunma Sayısı 1566 defa)
26 Ocak 2011, 17:32:56
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839



Site
« : 26 Ocak 2011, 17:32:56 »



B- Evlenme Akdinin İzinleri:



Evlenme akdi izin bakımından iki çeşittir. Birincisinde birbirlerini alan erkek ile kadının izni ya velinin izniyle birlikte veyahut -reşid olan kadının evlenmesinde velinin iznini şart koşmayanların mezhebine göre- yalnız olarak şarttır, ikincisinde ise yalnız velilerin izni şarttır. Bu her iki çeşid ev­lenme akdi ile ilgili birtakım mes'eleler bulunmaktadır ki, bu mes'elelerin bir kısmında ittifak, bir kısmında ihtilâf etmişlerdir. Biz bu mes'elelerde asıl ve ana kaideler mesabesinde olanlarından bahsedeceğiz.

Hür, baliğ ve âkil olan erkeklerin evlenme akidlerinin sıhhati için izin vermelerinin şart olduğunda bütün ulema müttefiktirler.

Fakat kölenin efendisi, kölesinden izin almaksızın onu evlendirebilir mi, evlendiremez mi diye ihtilâf etmişlerdir, imam Ebû Hanife «Evlendire­bilir», imam Şafii «Evlendiremez» demişlerdir.

Bu ihtilâfın sebebi, kölenin evlenmesi efendisinin haklarından bi­ri midir, değil midir  diye ihtilâf etmeleridir.

Bunun gibi, hacir altında bulunan bir kimsenin vasisi de, ondan izin al­maksızın onu evlendirebilir mi, evlendiremez mi diye ihtilâf etmişlerdir. Ancak bu ihtilâf Mâlikî mezhebinin uleması arasındadır.

Bu ihtilâfın sebebi, evlenmek, kişi için bir maslahat mıdır, yoksa şehvetinin tatmini için bir yol mudur diye ihtilâf etmeleridir. Evlenmenin vacib olduğunu söyleyenlerin kavline göre bunda tereddüt etmemek gere­kir.

Evlenmede izinleri şart olan kadınlara gelince: Dul ve baliğ olan kadın­ların evlenmelerinde izinlerinin şart olduğunda -Hasan Basrî'den rivayet olunan bir görüş dışında- bütün ulema müttefiktirler. Çünkü Peygamber (s.a.s) Efendimiz,

Dul, evlenmesini yürütür» [15] buyurmuş­tur. Fakat baliğ olan kız ile baliğ olmayan dulda -eğer ondan bir kötülük zu­hur etmemişse- ihtilâf vardır, imam Mâlik, İmam Şafii ve îbn Ebî Leylâ,

«Baliğ olan kızın babası, ondan izin almadan onu evlendirebilir» demişler­dir.

imam Ebû Hanife, Süfyan Sevrî, Evzâî, Ebû Sevr ve bir cemaat ise, «Kızın izni şarttır» demişlerdir. îmam Mâlik, kendisinden gelen iki rivayet­ten birine göre babası evinde fazla kalmış olan kızın izninin şart olduğunda bunlann görüşüne katılmıştır.

Bu ihtilâfın sebebi, DELÎLÜ'L-HiTAB'ın umum ile çelişmesidir. Zira Efendimiz'in,

«Yetim kız, izni olmaksızın evlendirilemez» [16] hadisi ile Ebû Davud'un rivayeti olan,

«Yetim olan kıza, evlendirilirken danışılır» [17] hadisinden, babalı olan kıza danışmanın şart olmadığı anlaşılır.

îbn Abbas'tan rivayet olunan, «Kıza Danışılır» meşhur hadisindeki umum ise her kıza danışmanın şart olduğunu göstermektedir. Umum ise, Delîlü'l-Hitab'tan daha kuvvetlidir. Kaldı ki Müslim'in îbn Abbas (r.a.)'tan getirdiği rivayette ise «Kızın babası, kızından izin almak zorundadır» [18]zi­yadesi vardır. Bu ziyade ise ihtilâf edildiği mes'eiede Nass'tır.

Baliğ olmayan dul kadına gelince, İmam Mâlik ile imam Ebû Hanife, «babası ondan izin almadan onu evîendirebilir» demişlerse de, imam Şafii, «Evlendiremez» demiştir. Mâlikî mezhebinin sonraki uleması, «Mâlikî mezhebinde bununla ilgili olarak üç görüş bulunmaktadır:

1- Eğer boşan­dıktan sonra baliğ olmamışsa, babası onu, izni olmaksızın evlendirir ki, bu Eşheb'in görüşüdür.

2- Baliğ olmuşsa bile babası onu evlendirir. Bu da Sah-nun'un görüşüdür.

3- Baliğ olmamışsa bile babası onu evlendiremez. Bu da Ebû Temmam'ın görüşüdür» demişlerdir.

Bu ihtilâfın sebebi de, yine Delîlül-Hitab'ın umum ile çelişmesi­dir. Zira Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in,

«Yetim olan kadın, evlendirilirken ona danışılır ve muvafakati alınma­dan evlendirilemez» hadisinden, babası sağ olan kadın -eğer kız ise- kendisi­ne danışılmadan evlendirilebileceği anlaşılmaktadır. Zira dul olan kadının izni şart olduğunda cumhur müttefiktir.

«Dul kadın, kendini evlendirmekte veli­sinden çok, kendisi yetkilidir» hadisi ise, baliğ olan ve olmayan dul kadının ikisine de şâmildir. Bunun'gibi Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in,

«Dul, kendisine danışılmadan ve izni alınmadan evlendirilemez» hadi­si de âmm olduğu için îmam Şafii'nin görüşünü desteklemektedir.

Ulemanın bu iki mes'elede ihtilâf etmelerinin bir başka sebebi daha vardır. O da, üzerinde ittifak edilen iki mes'eleye kıyas etmeleridir. Zira ule­ma, babanın baliğ olmayan bakire kızını, kazın izni olmaksızın evlendirebildiğinde ve baliğ olan dul kızını da, izni olmaksızın evlendiremediğinde -yu­karıda geçtiği üzere şâzz olan iki görüş dışında- müttefiktirler. Ancak bu itti­fakın sebebinde ihtilâf etmişlerdir. «Sebeb kızın bekâretidir» diyenler, «Ba­ba, baliğ ve bakire olan kızını, kendisine danışmadan evlendirebilir. Fakat baliğ w dul olan kızını kendisine danışmadan evlendiremez» demişlerdir. «Sebeb; kızın küçüklüğüdür» diyenler, «Baba, küçük ve dul olan kızım, ona danışmadan evlendirebilir. Fakat büyük ve bakire olan kızını ona danışmadan evlendiremez», «her ikisi de sebebtir» diyenler ise, «Kız İster küçük ve dul olsun, ister büyük ve kız olsun, babası ondan muvafakat almadan onu evlendirebilir» demişlerdir. Birinci ta'lil (gerekçe) îmam Şafii'nin, ikinci ta'lil İmam Ebû Hanife'nin, üçüncü ta'Hl de îmam Mâlik'indir. İmam Ebû Hani-_ fe'nin ta'lili usûle daha uygundur.

Ulema, kadından muvafakat alınmasını gerektiren dulluğun mahiyetin­de de ihtilâf etmişlerdir, îmam Mâlik ile İmam Ebû Hanife, «Bu dulluk ya sıhhatli bir nikâh, ya nikâhın benzeri veyahut mülkiyet neticesinde hasıl olan dulluktur. Zinadan veyahut cebri tecavüzden ileri gelen dulluk, muteber de­ğildir», İmam Şafii ise «Dulluğun bütün çeşitleri muteberdir» demişler­dir.

Bu ihtilâfın sebebi, Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in, «Dut kadın, evlenmesinde velisinden daha yetkilidir» hadisindeki dulluktan murad şer'i olan vasıf mıdır, yoksa lügavî dulluk mudur diye ihtilâf etmeleridir.

Ulema, babanın izinsiz olarak küçük olan oğlu ile küçük ve bakire olan kızını evlendirebİldiğinde de -İbn Şebreme'den gelen bir rivayet dışmda-müttefiktirler. Çünkü sabittir ki Hz. Aişe, altı veyahut yedi yaşında iken ba­bası Hz. Ebû Bekir (r.a) onu Peygamber (s.a.s) Efendimiz'e vermiş ve dokuz yaşında iken de Peygamber (s.a.s) Efendimiz onunla zifafa girmiştir. Fakat babadan başka diğer veliler de küçük oğlan ve kızları evlendirebilirler mi, evlendiremezler mi diye ihtilâf etmişlerdir. îmam Şafii, «Küçük kızı babası ile babasının babasından başka kimse evlendiremez», İmam Mâlik, «baba­sından başka, babasının -şahıs tayin etmek şartıyla- yetki verdiği herhangi bir kimse de evlendirebilir. Eğer kızın kayba uğramasından veyahut ahl­aken bozulmasından korkulmazsa bu iki şahıstan başka hiçbir kimse küçük kızı evlendiremez», îmam Ebû Hanife de, «Kızın üzerinde velayet hakkına sahip olan bütün veliler onu evlendirebilir. Ancak şu var ki, kız baliğ olduğu zaman eğer kocasını beğenmezse nikâhını bozabilir» demişlerdir.

Bu ihtilâfın sebebi, umumun kıyas ile çelişmesidir. Çünkü Pey­gamber (s.a.s) Efendimiz'in «Kıza danışılır» hadisi, âmm olup babasız olan bütün kızlara şâmildir. «Babasız olan kızlara» dedik. Çünkü babası bulunan kızlar -yukarıda söylediğimiz üzere- icma' ile bu hükümden müstesnadırlar. Babadan başka diğer velilerin de baba gibi, velayetleri altında bulunan kim­selere yarar ve maslahat düşündükleri, onların da babanın sahip olduğu bu yetkiye sahip olmalarını gerektirmektedir. Bunun için ulemadan kimisi, ba­banın bu yetkisini diğer velilere de vermiştir. Kimisi de, yalnız babanın ba­basına vermiştir. Çünkü babanın babası da öz baba hükmündedir. Bunu di­yen İmam Şafii'dir. Bu yetkiyi öz babadan,başka kimseye tanımayanlar ise, «Babada bulunan vasıf hiç kimsede bulunmamaktadır» demişlerdir. Bu va­sıf da ya şeriat tarafından kendisine verilmiş ya da onda tabîi bir şeydir. Zira hiç kimse baba kadar evladına karşı şefkat ve acıma duygusuna sahip değil­dir. Bu da îmam Mâlik'in görüşüdür ve -eğer bir zaruret olmazsa, Allah bilir-en doğru görüş de budur. Hanefîler, yetim kızları evlendirmenin cevazına, "Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden kor-karsanız, sîzin için helâl olan kadınlardan nikâh edin" [19] âyet-i kerimesi ile istidlal etmişlerdir. Şöyle derler: «Zira bu âyet-i kerimeden «Eğer adalet­sizlikten korkulmazsa, yetim kızlarla evlenmenin caiz olduğu anlaşılmakta­dır. Yetim de, henüz baliğ olmayan babasız çocuk demektir». Karşı taraf da, «Yetim, bazan baliğ olanlara da denir. Nitekim Peygamber (s.a.s) Efendi­miz'in,

«Yetim kıza (evlendirildiği zaman) danışılır...» hadisinde geçen yetim, babasız olan baliğ kız demektir. Zira henüz baliğ olmayan kızın izni, ulema­nın ittifakı ile muteber değildir. Şu halde bu kelimeden murad, baliğ olan kızdır. Hanefîler de «Hadiste sadece baliğ olan babasız kızların hükmü be­yan edilmiş, baliğ olmayanların hükmü ise meskût geçmiştir. Binâenaleyh baliğ olmayan babasız kızların evlendirilemeyecekleri, hadisten anlaşıl­maz» diyebilirler.

Yetim olan erkek çocuğun evlendirilmesi mes'elesine gelince, İmam Mâlik «Vasisi onu evlendirebilir», İmam Ebû Hanife «Bütün velileri onu evlendirebilirler» demişlerdir. Ancak İmam Ebû Hanife, «Çocuk baliğ oldu­ğu zaman nikâhını bozabilir» demiş, İmam Mâlik bunu dememiştir. İmam Şafii ise, «Erkek çocuğu babasından başka kimse evlendiremez» demiştir.

Bu ihtilâfın se-bebi, diğer velileri de babaya kıyas etmekte ihtilâf etmeleridir. «Babanın sahip olduğu şefkat ve acıma duygusu, diğer velilerde yoktur» diyenler, bu yetkiyi babadan başka kimseye vermemişlerdir. «Bu duygu diğer velilerde de bulunabilir» diyenler ise aynı yetkiyi diğerlerine de vermişlerdir. Erkek ve kız çocukları arasında ayırım yapanlar da...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Evlenme akdinin izinleri
« Posted on: 23 Ocak 2020, 23:23:04 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Evlenme akdinin izinleri rüya tabiri,Evlenme akdinin izinleri mekke canlı, Evlenme akdinin izinleri kabe canlı yayın, Evlenme akdinin izinleri Üç boyutlu kuran oku Evlenme akdinin izinleri kuran ı kerim, Evlenme akdinin izinleri peygamber kıssaları,Evlenme akdinin izinleri ilitam ders soruları, Evlenme akdinin izinleriönlisans arapça,
Logged
26 Ocak 2011, 19:52:11
Sueda

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 243


Site
« Yanıtla #1 : 26 Ocak 2011, 19:52:11 »

«Yetim kız, izni olmaksızın evlendirilemez» [16] hadisi ile Ebû Davud'un rivayeti olan,

«Yetim olan kıza, evlendirilirken danışılır» [17] hadisinden, babalı olan kıza danışmanın şart olmadığı anlaşılır.

«Yetim kıza (evlendirildiği zaman) danışılır...» hadisinde geçen yetim, babasız olan baliğ kız demektir. Zira henüz baliğ olmayan kızın izni, ulema­nın ittifakı ile muteber değildir. Şu halde bu kelimeden murad, baliğ olan kızdır. Hanefîler de «Hadiste sadece baliğ olan babasız kızların hükmü be­yan edilmiş, baliğ olmayanların hükmü ise meskût geçmiştir. Binâenaleyh baliğ olmayan babasız kızların evlendirilemeyecekleri, hadisten anlaşıl­maz» diyebilirler.

Bu açıklama hakkında şunları söylemek istiyorum haddim olmayarak;

Fıkıh usulünde Mefhumu'l- Muhalefet diye bir kaide vardır. Anlamı şudur; Lafzın mantukunun hükmüne zıt bir hükmün meskutun anhı için sabit olmasıdır. Yani lafzın söylenmediği alanda, söylendiği alandaki hükmüne zıt bir hükme dalalet etmesidir.

Malikî, Şafiî ve Hanbelî hukuk ekollerine mensup islam hukukçularının büyük çoğunluğu, genelde Mefhumu'l- Muhalefet'i delil olarak almışlardır. Ancak Henifîler ve İbn Hazm, prensip olarak Mefhumu'l- Muhalefet'i delil almayı ve onunla amel etmeyi kabul etmezler.

İşte bu nedenden ötürü İmam Ebu Hanife «Yetim olan kıza, evlendirilirken danışılır» hadis-i şerifinden mana çıkarılırken lafızda belirtilen hükmünün zıddının meskut olan durum için geçerli olamayacağını belirtir. Yani yetim kıza danışılır ibaresinden yetim olmayan kıza danışmaya gerek olmadığı anlayışının çıkmayacağını söyler...

Örneğin Bir hadis-i şerifte "Saime koyunda zekat vardır." (Âmidî, İhkam) buyrulmaktadır. Saime; yılın yarıdan çoğunu kırda otlanarak geçiren hayvan demektir.

İmam Şafi, Malik ve Ahmed b. Hanbel ve bir grup islam hukukçusu Mefhumu'l- Muhalefet'i delil alırlar ve saime olmayan hayvanlarda zekatın gerekmediğini ifade ederler.

Hanefiler, Gazali, Amidi, Cüveyni, Razi gibi islam hukukçuları ise Mefhumu'l- Muhalefet'i delil almayıp saime olmayan hayvanlarda da zekat vardır derler...

Verdiğiniz bu derin bilgiler için çok teşekkür ederim... Allah razı olsun... Bir bayan olarak Hanefi olduğuma gerçekten şükrediyorum... Selam ve dua ile...




[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Lütfen Namazlarımızı Kılalım Namazlarınızı Sanal & Real Yaşam için Terketmeyiniz !!!
26 Ocak 2011, 21:19:28
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839



Site
« Yanıtla #2 : 26 Ocak 2011, 21:19:28 »

sağolun açıklamanız için biz teşekkür ederiz demek ki güzel incelikler barındıran Hanefi Mezhebinden olmak hemde birer Müslüman, Ümmet-i Muhammed olduğumuza ayrıca  şükretmemiz gerek, bu konuda bunun vesilesi olsun. Selam ve dua ile...   
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Aralık 2019, 20:23:53
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.853


« Yanıtla #3 : 27 Aralık 2019, 20:23:53 »

Esselamu aleyküm.rabbim bizleri İslam'a uygun helal dairede evlilik yapacak kullardan eylesin inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
28 Aralık 2019, 02:56:13
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.179



« Yanıtla #4 : 28 Aralık 2019, 02:56:13 »

Aleyküm selâm. Bu faydalı bilgiler için Allah sizlerden razı olsun kardeşim
Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun şekilde yaşıyan kullarından eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &