> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Bidayetül Müctehid > Bidayetül muctehid
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bidayetül muctehid  (Okunma Sayısı 3008 defa)
25 Şubat 2011, 18:22:48
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 25 Şubat 2011, 18:22:48 »BİDAYETÜ’L-MUCTEHİD VE NİHÂYETÜ'L-MUKTESID
(MEZHEBLERARASI MUKAYESELİ İSLÂM HUKUKU)


1) Hayatı [1]
 

Tam adı, Ebu'l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Rüşd el-Hafîd el-Kurtubî'dir. Batı dünyasında Averroes olarak tanınmak­tadır, îlmî faaliyetler içinde yer alan bir aileden gelmektedir. Babası, Ebu'l Abbas Ahmed b. Ebil-Velid b. Rüşd (487-563/7094-1168), kadılık yapmış, meşhur hocalardan ders almış ve öğrenci yetiştirmiş dindar bir kişidir. Dede­si, Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd (405-520/1014-1126) ise,. torun îbn Rüşd ile çok karıştırılan meşhur bir bilgindir. İsimlerinin benzerli­ği yüzünden, eserleri de karıştırılmaktadır. İkisini ayırdetmek üzere, dede için İbn Rüşd el-Cedd, torun için İbn Rüşd el-Hafîd denilmesi âdet olmuştur. Keskin bir zekâya sahip olan dede İbn Rüşd, Kurtuba'da (511-515/7777-1127)~tarihleri arasında kâdıl-cemâ'a görevinde bulunmuş, halkın tepkisi yüzünden istifa etmiştir. Ulu camide sâhibu's-salât da o idi. Meşhur eserleri arasında, yirmi küsur mücelledden oluşan el-Beyân ve't-Tahsîl li-mâ fi'l-Mustahrace mine't-Tevcîh ve't-Ta'lîl, el-Mukaddimât li-Evâili Kütübi'l-Müdevvene, İhtisâru'l-Kütübi'l-Mebsûta (Yahya b. İshak b.Yahya'nın eser­lerinden) ve Tehzîbu Muşkili'l Asar (Tahâvî'nin eserlerinden) yer almakta­dır.

İbn Rüşd'ün oğullarından Ebû Muhammed Abdullah tıpla meşgul ol­du. Diğer oğullan ise fıkıhla meşgul oldular ve çeşitli bölgelerde kadtlık yaptılar.[2]

Kadılık yapan oğullarından Ahmed (6.622/1225) ondan ders aldı.[3] Torun îbn Rüşd, Kurtuba'da dedesinin vefatından bir ay önce doğdu. Aynı kentte kadılık yaptı.[4] Bundan önce îşbîliye'de, bir süre kadılık göre­vinde de bulunmuştu. Endülüs halifesi Mansur ile oğlu Nâsır'ın takdir ve hürmetlerini kazanmıştı.[5] Bu itibarını, Endülüs ve özellikle Kurtuba halkı­nın çıkarlarına kullanmıştı.[6]

Ancak, daha sonraları Ya'kûb el-Mansur'a, dinî ve siyasî konularda jur­nal edilmiş, onun tarafından sürgüne gönderilmiş, hapsedilmiş ve değerli ki­tapları yakılmıştır. Mansur, bir süre sonra bazı İşbîliye ileri gelenlerinin ara-' cılığıyla onu affetmiş, fakat bundan sonra ancak bir yıl yaşamıştır.[7] İbn Rüşd'ün aleyhinde çalışanlar, kadı Ebû Amir Yahya b. Ebi'l Hasen b. Rebi1 ve oğulları idi. Felsefe ile ilgilenmesi yüzünden böyle bir akıbete uğramış[8], artık kendisinden ilim Öğrenmeye de gidilmemiştir. Makkarî'nin belirttiğine göre, "Felsefe, Endülüs'te, mel'un bir ilim" olarak görülmüş ve sahibi bu ilmi açığa vuramamıştır; bu yüzden de felsefî eserleri gizlenmektedir.[9]

Vefat edince, önce Merrâkeş'e defnedilmiş, daha sonra selefinin Kurtuba'daki mezarlığına nakledilmiştir.[10]

 

2) İlmî Faaliyetleri:
 

İbn Rüşd, aklî ve naklî ilimlerde kendisini yetiştirmiştir. Çeşitli alanlar­daki faaliyetlerini şöylece sıralayabiliriz:[11]

 

a) Fıkıh:
 

Küçüklükten itibaren fıkıh öğrenmiştir. İmam Malik'in Muvatta'ım ba­basına arz etmiştir. Fıkıh tahsiline devam ederek bu alanda parlamıştır.[12]

Fıkhı, Ebu'l Kasım b. Beşkuvâl, Ebû Mervan b. Abdilmelik b. Meserre, Ebû Bekir b. Semhûn, Ebû Ca'fer b. Abdilazîz, Ebû Abdillah el-Mâzerî ve Ebû Muhammed b. Rızk'tan tahsil etmiştir.[13]

Bidâyetü'l-Müctehid, İbn Rüşd'ün fikir alanındaki kabiliyet ve başarısını açıkça ortaya koymaktadır. Mezheplerarası mukayeseli hukuk (=hilâf) alanında yazdığı bir başka kitabının adı, "et-Tahsîl"dir. Bu kitapta, ilim ehli­nin sahabe, tabiîn ve tebe-i tabiînle ihtilâflarım derlemiş, bu üç neslin görüş­lerini desteklemiş ve ihtilâfın doğuş sebebi olabilecek ihtimalleri açıklamış­tır.[14] îbn Rüşd için biyografi yazarlarının kullandığı sıfatlardan biri, "En­dülüs'ün fakihi ve filozofu" dur [15]

İbn Rüşd, fıkıh usûlü alanında da eser vermiştir. Makkarî'nin belirttiği­ne göre, Gazâlî'nin bu alandaki eserinin özetlemesini, Muhtasarul-Müstesfâ adıyla yapmıştır [16]

 

b) Hadis:
 

îbn Rüşd, hadis ilmi alanında da kendisini yetiştirmiştir. Bu konudaki maharetini de, yine Bidâyetül-Müctehid'de ihtilâf sebeplerini belirtirken yaptığı hadisle ilgili değerlendirmeleri gösterir. Muvatta'ı ezberlemiş ve ba­basına arz etmiştir.[17]

 

c) Kelâm:       
                                                              -

Kelâm ilmi alanında kendisini iyi yetiştirdiğini biyografi yazarları be­lirtmektedirler.[18]   

                                                 .

d) Arapça ve Edebiyat:
 

Arapça ve edebiyat alanında parlak bir yeri vardı. îbn Saîd, el-Muğ-rib'inde onun şiirlerinden iktibaslar yapmaktadır.[19]

 
e) Tıp:
 

İbn Rüşd,, tıp alanında önemli bir yere sahip olmuştur. Tıp ilmini, Ebû Mervan b. Hazbûn'dan öğrenmiştir.[20] "Ebû Ca'fer b. Harun'dan tıp ilminin yanısıra, başka hikmet ilimlerini de tahsil etmiştir[21] Bu alanda, genel prensipleri topladığı "el-Külliyât" adında güzel bir eser yazmıştır  [22]

 

F) Felsefe:
 

îbn Rüşd, sadece Endülüs'ün değil bütün İslâm dünyasının, hatta bütün dünyanın yetiştirdiği büyük filozoflardan biridir. Bu alanda, günümüze pek azı gelebilen çok sayıda eser yazmıştır.

îbn Rüşd'ün öğrencileri arasında Ebû Muhammed b. Havtillah, Ebû Be­kir b. Cehver, Ebu'l-Hasen Sehl b. Mâlik, Ebu'r-Rabi' b. Salim el-Kilâî ve Ebu'l- Kasım b. et-Taylesân bulunmaktadır  [23]

 

3) Eserleri
 

îbn Rüşd'ün doksan civarında eseri vardır. Bunlardan felsefeyle ilgili olanların bir kısmı hapse atıldığı dönemde yakılmıştır. İbn Rüşd'ün eserleri­ni konularına göre şöylece sıralayabiliriz: .[24]

 

A) Fıkıh
 

A- Fıkıh Usûlü:             
 

1. Usûlü'1-Fıkh; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid'in namaz kitabında (yasak vakitler bölümünde) böyle bir eserinden söz etmektedir.

2. Şerhu'l- Hamdâniyye  [25]

3.  Muhtasaru'l- Müstesfâ fî İlmi'1-Usûl. Gazâli'nin el-Müstesfâ'sının özetidir  [26]

4. Minhâcü'l-Edille fi Îlmi'1-Usûl  [27] Bu,-birinci sıradaki kitabın aynısı olabilir. .[28]

 

B- Hilaf (Mukayeseli İslam Hukuku):
 

5. Bidâyetü'l-Müctehid ve Nihâyetü'l-Muktesid.

6. el-Beyân ve't-Tahsîl fi İhtilâfı Ehli'1-îlm  [29] Bu kitapta, ilim ehlinin sahabe, tabiin ve tebe-i tabiînle ihtilâflarını toplamıştır.       :

7. Şerhu Kitâbi'l-Mukaddimât fi'1-Fıkh  [30] Dedesi îbn Rüşd'ün Mu-kaddimât'ı üzerine şerhtir. îbn Ebî Usaybia,el-Mukaddimât'ı yanlışlıkla -torun- filozof îbn Rüşd'e nisbet etmektedir [31]  Bizzat torun İbn Rüşd, Bidâye­tü'l-Müctehid'in Taharet Kitabı'nda, eserin dedesine ait olduğunu söylemek­tedir. Kahire'de 1324'te basılmıştır. .[32]

 

B) Kelâm:

 

8.  Makale fî-mâ Ya'tekıduhu'l-Meşşâûn ve'1-Mütekellimûn min Ehli Milletinâ   [33] îbn Ebî Usaybia, bu

makalenin adını,- "Makale fî-enne MâYa'tekıduhu'l-Meşşâûn ve-mâ Ya'tekıduhu'l-Mutekellimûn min Ehli Milletinâ fî Keyfiyyeti Vücûdi'1-Alem Mütekâribun fi'1-Ma'nâ" olarak vermekte­dir.

9. Menâhicü'l-Edille fi'1-Keşf an Akaidi Ehli'l-Mille. .[34]

 

C) Arapça:
 


10.ed-DarÛrî [35]

11. Kitâbün fı'1-Arabiyye  [36]

 
D) Tıp:
 

A- Galinos'un Eserleri Üzerine Çalışmaları:
 

12. Telhîsu Evveli Kitabi11-Edviyeti'l-Miifrede li-Câlînûs [37]

13. Telhîsu Kitâbi'l-İstaksât li-Câlînûs  [38]

14. Telhîsu Kitâbi't -Ta'arruf li-Câlînûs [39]

15.Telhîsu Kitabi'1-Hummayât li-Câlînûs  [40] bij nüshası, Kalıirc'dc Dâru'l-Kütübi'l-Mısrıyye'de bulunmaktadır [41]

16.Telhisu Kitâbi'l-île'l ve'1-A'râd li-Câlînûs [42] Brockclmann. "Kelâm fî İhtisâri'1-îlel ve'1-A'râd li-Câlînûs"adıyla verir. Yazma bir nüshası Kahire'de Dâru'l-Kütübi'l-Mısnyye'de bulunmaktadır [43]

17. Telhîsu Kitâbil-Kuvâ't-Tabî'iyye li-Câlînûs  [44]

18. Telhîsu'n-Nısfi's- Sânî min Kitabi Hîleti'l-Bur'i li-Câlînûs  [45]

19. Telhîsu Kitâbi'l-Mîzâc  [46]

20.  Şerhu Kitâbi'l-"Hummayât" ve Kitâbi'l-"Kuvâ't-Tabîiyye" ve Kitâbi'l-'lle'l ve'1-A'râd" li-Câlînûs. Yazma bir nüshası, İspanya'da Escurial Kütüphanesinde bulunmaktadır  [47]

 
B- Humma İle İlgili Çalışmaları:
 

21.el-Hummayât [48][49]

22. Mes'ele fî Nevâibi'l-Hummâ  [50]

23.  Makale fi Hummayâti'1-Afen  [51] Yazma bir nüshası, Kahire'de Dâru'l-Kütübi'l-Mısrıyye'de bulunmaktadır  [52]

[53]

C- Mîzâc İle İlgili Çalışmaları:

 

24. Makale fi Esnâfi'l- Mîzâc. Yazma bir nüshası, Kahire'de Dâra'1-Kü-tübi'l-Mısrıyye'de bulunmaktadır  [54]

25. Makale fi'1-Mîzâc  [55] Yazma bir nüshası, İspanya'da Escurial. Kü­tüphanesi'n de bulunmaktadır  [56]

 
d- İlaçlarla İlgili Çalışmaları:
 

26. Cümle mine'l-EdviyetiVMüfrede. Yazma bir nüshası, Vatikan Kü-tüphanesi'nde bulunmaktadır  [57]

27. Hîleti'l-Bur'i   

28. Mübâhasât Beynehu ve Beyne İbni't-Tufeyl fi Resmihî li'd-Devâ  [58] İbn Ebî Usaybia, bu kitabın adını, "Müracaat ve Mübâhasât Beyne Ebî Bekr b. et-Tufeyl ve Beyne îbn Rüşd fî Resmihî li'd-Devâ fî Kitâbihi'l-Mevsûm bi'1-Külliyât" olarak vermektedir  [59]

 
E- Diğer Çalışmaları:
 

29. el-Külliyât  [60] Tıpla ilgili genel prensipleri ele alan en önemli ese­ridir. Latince'ye, İspanyolca'ya ve İbrânice'ye çevirilmiştir. Yazma nüshala­rı Madrid'de Milli...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Bidayetül muctehid
« Posted on: 31 Ekim 2020, 12:32:48 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bidayetül muctehid rüya tabiri,Bidayetül muctehid mekke canlı, Bidayetül muctehid kabe canlı yayın, Bidayetül muctehid Üç boyutlu kuran oku Bidayetül muctehid kuran ı kerim, Bidayetül muctehid peygamber kıssaları,Bidayetül muctehid ilitam ders soruları, Bidayetül muctehidönlisans arapça,
Logged
28 Ocak 2020, 11:29:49
Züleyha
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.428


« Yanıtla #1 : 28 Ocak 2020, 11:29:49 »

Allah razi olsun hocam selâm ve dua ile
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
29 Ocak 2020, 07:03:16
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.275Site
« Yanıtla #2 : 29 Ocak 2020, 07:03:16 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri ilim öğrenen kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &