ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Ahkam Hadisleri > Hayız
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hayız  (Okunma Sayısı 2097 defa)
22 Ağustos 2010, 01:48:50
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 22 Ağustos 2010, 01:48:50 »HAYIZ
 
(AYHALİ-ÂDET GÖRME)


 

Kadın ve erkeğin sağlığı ve temizliğiyle yakından ilgili olan bu konuya dinimiz yeterince ağırlık vermiş, mezhep sahibi müctehid imamlardan herbiri buna ayrı bir bölüm ayırarak aydınlatıcı bilgi­ler vermiştir.

Hayız konusu Kur'ân'da belirtilmiş ve hadîslerle gereken açık­lama yapılmıştır. Kaynaklarıyla İslâm Fıkhı adlı dört ciltlik eserimizde de bununla ilgili nakilleri yapmış ve özellikle Hanefî mez­hebinin görüş, ictihad ve istidlalleri belirtilmiştir.

Burada sadece hadîslerin ışığında müctehid imamların görüşle­rini ve istidlal yollarını, ihticac ve ictihadlarını nakletmekle yetine­ceğiz.

İlgili hadisler:

Hz. Aişe (r.a.) Validemizden yapılan rivayette demiştir ki:

Ebû Hubays kızı Fatıma, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'e dedi ki:

"Doğrusu ben istihaza olan (rahimden devamlı kan gelen bir kadınım, hiç de temiz kalmıyorum; namazı bırakayım mı?" Resûlüllah (a.s.) Efendimiz ona şöyle buyurdu:

"Senin o durumun bir cdamar patlaması (bir damar rahatsızlığı) dır, hayız ayhali-âdet görme) değildir. Ayhalin gelince namazı bırak, (belilenmiş süre) miktarı gelince kendinden kanı yıkayıp namaz kıl!"[417]

İbn Mâce dışında diğer beş muhaddîsin rivayetinde ise, şöyle buyurmuştur:

"Ayhalin gelince (süresi başlayınca) namazı bırak. (Süresi sona erip) gidince, kendinden kanı yıkayıp namaz kıl!"

Tirmizi ise bir rivayette şu fazlalığı nakletmiştir:

"O vakit (ayhali vak­ti) gelinceye kadar her namaz için abdest al!"

Buharî'ye ait bir ri­vayette ise şöyle buyurmuştur:

"İçinde hayız (ayhali) olduğun gün­ler sayısınca namazı bırak, sonra da gusledip namaz kıl!"

Hz. Aişe (r.a.)'dan yapılan rivayette, demiştir ki:

Cahş kızı Ümmu Habibe (ki o Abdurrahman b. Avf'ın eşi idi), Peygamber (a.s.) Efendimiz'e kandan (sık sık rahminden akan kan­dan)  şikâyet etti. Resûlüllah (a.s.) Efendimiz ona şöyle buyurdu:

"Ayhalin seni alıkoyduğu süre kadar bekle, sonra guslet!"

Nitekim o da her namaz için guslederdi.[418]

Aynı hadîsi Ahmed ve Nesâî şu lâfızla rivayet etmişlerdir:

"Ay­hali olduğun süre kadar bekle ve bu süre içinde namazı bırak, bun­dan sonrasına dikkat et de her namaz için guslet ve (öylece) na­maz kıl."

Kasım'dan, o da Cahş kızı Zeyneb'den rivayet etmiştir. Zeyneb (r.a.) Peygamber (a.s.) Efendimiz'e müstehaza olduğunu söylemiş. Peygamberimiz (a.s.) ona şöyle buyurmuş:

"Ayhali günlerinde otu­rursun, sonra gusleder, öğleyi geciktirir, ikindiyi acele edersin ve gusledip namaz  kılarsın. Akşamı geciktirir, yatsıya acele  edersin, gusledip ikisini birarada (ardarda) kılarsın. Fecir (sabah namazı) için de gusledersin."[419]

Ümmu Seleme (r.a.)'den yapılan rivayette, o, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'den kan akıtan (rahimden sık sık kan gelen) bir kadın hakkında istiftada bulundu. Peygamber (a.s.) ona şöyle buyurdu:

"Ayhali olduğu gün ve geceler miktarına ve ayda (kaç gün devam ettiği) kadarına baksın ve o süre içinde namazı bıraksın, sonra gus­letsin ve bir bezi katlayıp iyice orasına yerleştirsin, sonra da na­maz kılsın."[420]

Hadîslerin açık  delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

1- İstihaza olan (bir rahatsızlıktan dolayı rahimden sık sık veya devamlı kan gelen) kadın, bu durumda özür sahibi sayılır ve namazını bırakmaz.

2- Bu durumda olan kadın, her ay kaç gün ayhali oluyor ve ayın hangi bölümünde ayhali kanı görüyorduysa, ona göre duru­munu ayarlar, o günler gelince namazı bırakır. Geçince gusledip namazını kılar.

3- İstihaza olan kadın, ayhali günleri dışında her namaz için bir abdest alır.

4- İstihaza olan kadın (ayhali günlerini kesin tesbit edemiyor, iki kanı birbirinden ayırd edemiyorsa)  her namaz için gusletmesi gerekir.

5- İstihaza olan kadın, ayhali günlerinde oturup namaz kıl­maz. O günler geçince, öğle ve ikindi namazları için bir defa, ak­şam ve yatsı namazları için de bir defa gusleder. Ancak öğle nama­zını vaktin sonuna, akşam namazını da vaktin sonuna geciktirir ve iki namazı birarada kılar. Ayrıca sabah namazı için de gusletmesi gerekir.

6- İstihaza olan kadın, ayhali günleri geçtikten sonra yıkanır, rahminin üzerine kalınca bez bağlar, öylece namaz kılar.

Bu konuya ayhalinden dolayı gusletmek bahsinde yer vermiş, kısmen üzerinde durmuştuk. Önemine binaen tekrar geniş biçimde yer verip açıklama yapmayı uygun gördük.

Hadîslerin ışığında müctehîd imamların ve diğer ilim adamlarının görüş, tesbit, istidlal ve ihticacları:

a) Hanefî'lere göre:

Ayhali, yani âdet görme günlerinde kadın, namaz kılmaz, oruç tutamaz, Kur'ân okuyamaz, üzerinde kesesi yoksa Mushaf'a dokunamaz, cami ve mescidlere giremez, Kabe'yi tavaf edemez. Loğusa olan kadına da bunları işlemek yasaktır.

Müstehaza olan, yani bir rahatsızlık veya damar çatlaması sebebiyle rahminden sık sık veya devamlı kan gelen kadına bunlarları hiçbiri yasak değildir, normal zamanlarda olduğu gibi ibâdetini yerine getirir. Ancak namaz vakti girince abdest alır, vaktin çıkmasıyla abdesti bozulmuş kabul edilir. Her namaz veya her namaz vakti için gusletmesine gerek yoktur.[421]

el-Mevsalî de bu konuda şöyle diyor:

"Müstehaza (rahimden ilk sık kan gelen), idrarını tutamayıp akıntısı olan, devamlı yellenen, devamlı burnu kanayan ve akıntısı kesilmeyen yaralı her namaz vakti için abdest alırlar ve o abdestle diledikleri kadar namaz kılabilirler.Vakit çıkınca da abdestleri hükümsüz kalır ve başka bir namaz için abdest almaları gerekir."[422]

b) Şafiîlere göre:

Müstehaza da, idrarını tutamayıp hep akıntı yapan kimse gi­bidir, namaz ve oruçtan men'edilmez. Bu durumda olan kadın edep yerini yıkar ve kalınca bir bezle korunur ve vakit içinde hemen ab­dest alır da namazını edâ eder. Eğer namaz konusuyla ilgili bir se­bepten dolayı, mahrem yerlerini iyice örtmek veya cemaatle namaz kılmak için beklemek dışında geciktirirse caiz olmaz. Her farz na­maz için bir abdest alması vâcibdir. Aynı zamanda her namaz için kullandığı bezi de yenilemesi gerekir. En sahih kavi de budur.[423]

c) Hanbelîlere göre:

Hayız kanını istihaza kanından ayırd edebilen kadın, ayhali günlerinde namaz, oruç, tavaf ve benzeri ibâdetleri bırakır. Süresi dolunca gusleder ve her namaz vakti için bir abdest alıp namazını kılar. Vaktin çıkmasıyla abdesti hükümsüz kalır. Nitekim Resûlüllah (a.s.) Efendimiz Ümmu Seleme hadîsinde şöyle buyurmuştur.[424]

d) Malikîlere göre:

İmam Mâlik bu konuda Hz. Aişe, Ümmu Seleme, Zeyneb bint Ebî Seleme ve Saîd b. Müseyyeb rivâyetiyle istidlal etmiştir. Ayha­li günlerinde sözü edilen ibâdetleri yapamaz. Süre dolunca gusleder ve her vakit namazı için abdest alır. Akıntı fazla olursa, kalınca bir bezi birkaç kat yapıp kullanır.[425]

1010 nolu Hz. Aişe hadîsiyle ilgili tahlil ve açıklamayı daha ön­ce yapmış bulunuyoruz. Hadîsin açık delâleti bize şu bilgiyi veriyor: Kadın âdet görme kanıyla istihaza kanını ayırd ettiği zaman, ayha­li günlerini ona göre itibar eder, süresi dolunca da ondan dolayı gusleder ve artık istihaza hükmü başlar. O bakımdan her vakit na­mazı için bir abdest alır ve o abdestle ancak bir farz kılabilir.

Bu mes'eleyle ilgili diğer hadîslerle her namaz için veya her iki namaz için gusletmesi gerektiğine gelince, bu rivayetlerin hem zayıf olduğu, hem de sahih hadîsler karşısında bir hüküm ifade et­mediği bilinmelidir. Çünkü hiçbir sahîh hadîste müstehaza kadı­nın her namaz veya her vakit namazı için gusletmesinin vâcib ve­ya sünnet olduğu belirtilmemiş, sadece her vakit namazı için ab­dest almasının vücubu üzerinde durulmuştur.

Yukarıdaki hadîste hayız (kanı ve süresi) geldiği zaman, cüm­lesinden şu iki manâ anlaşılıyor: Ya devamedegelen âdetini bilmesiyle, ya da ayhali kanını istihaza kanından ayırd etmesiyle ilgili­dir. Hamene binti Hubeyş hadîsinde ise, altı veya yedi gün ayhali olarak say, denilmiştir ki bu, kadınlarda galib olan duruma delâlet eder, o bakımdan ihticaca elverişli değildir.

1011  nolu yine Hz. Aişe  (r.a.)  hadîsinden iki ayrı manâ anla­şılmaktadır: Birincisi, Peygamber (a.s.)  Ümmu Habibe'ye her na­maz için guslet diye emretmiştir, ama o kendisi her vakit namazı için gusletmeyi itiyad edinmiştir. İkincisi, hadîsten onun böyle bir hüküm anladığını düşünürsek bu vücub anlamında değil, tatavvu' anlamındadır; öyleki müstehaza her namaz vakti için guslederse, daha çok temizliğe riâyet etmiş olur ve nafile sayılır. Gusletmediği takdirde bir şey gerekmez. Nitekim İmam Şafiî de bu ikinci yorumu benimsemiştir.

1012 no'lu Kasım hadîsinin isnadı, Nesâî'nin süneninde geçmek­ledir. Ricali sıkat (güvenilir) kabul edilmiştir. Bununla beraber İmam Nevevî gusül ile emreden hadîslerde sağlıklı ve sabit bir tes­pit yoktur, demiştir. Nitekim Beyhakî bu ve benzeri anlamda olan hadîslerin zayıf olduğunu belirtmiştir.

1013 no'lu Ümmu Seleme hadîsini aynı zamanda İmam Şafiî de tahrîc etmiştir. İmam Nevevî bunun tahrîcinin Buharî ve Müslim'­in şartlarına göre olduğunu belirtmiştir. Sahih olduğu ekser tarafından kabul edilmiştir.

İstihaze kanı gören kadın, istihazeden önce bilinen âdetini dik­kate alır ve süreyi tamamladıktan sonra bir defa yıkanır ki, bu, ayhalinden temizlenmeye yönelik bir vücubdur. Hadis bu hükme de­lâlet ediyor ve aynı zamanda böyle olan kadınların iyice bez kul­lanmaları ve sık sık değiştirmeleri emrediliyor.[426]

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hayız
« Posted on: 04 Nisan 2020, 08:39:53 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hayız rüya tabiri,Hayız mekke canlı, Hayız kabe canlı yayın, Hayız Üç boyutlu kuran oku Hayız kuran ı kerim, Hayız peygamber kıssaları,Hayız ilitam ders soruları, Hayızönlisans arapça,
Logged
12 Mart 2018, 17:35:14
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.976


« Yanıtla #1 : 12 Mart 2018, 17:35:14 »

Esselau aleykum.kadınların hayiz durumunda yapacakları bildirilmiştir.rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Mart 2018, 02:23:30
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.466« Yanıtla #2 : 13 Mart 2018, 02:23:30 »

Aleykümüsselam bu hal Allah tarafından belli günlerde kadınlara verilmiş bir haldir bu günlerde ibadet yapılmaz inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
11 Haziran 2018, 15:23:32
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.680Site
« Yanıtla #3 : 11 Haziran 2018, 15:23:32 »

Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &