> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > 3. Sınıf Sınav Soruları > tefsir tarihi sınav soruları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: tefsir tarihi sınav soruları  (Okunma Sayısı 7509 defa)
07 Nisan 2011, 16:44:42
yusuf42

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« : 07 Nisan 2011, 16:44:42 »1-Müslümanlığı” veya “Yeniden Kur’ân’a dönelim” şeklindeki seslerin yükseldiği günümüzde, tefsir çalışmalarına ait en faydalı metot aşağıdakilerden hangisidir?

  Mevziî Tefsir 

  Dirâyet Tefsiri 

  Aklî Tefsir 

  Rivâyet Tefsiri 

 * Konulu Tefsir
 

 

2-Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmektir.” Tanımı, neyin tanımıdır?

 

  Harfî veya Lafzî Tercümenin 

  Tefsirin 

  Te’vilin 

  Meâlin 

 * Tefsîrî Tercümenin

 

3-“Tefsirciler öteden beri tefsir çeşitlerini genellikle …. …. olmak üzere iki ana bölümde ele almışlardır.” Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

 

Kabul edilen ve edilmeyen

Mevzû ve mevziî

İyi ve kötü

Memduh ve mezmum

*Rivâyet tefsiri ve dirâyet tefsiri

 

4-Tahlîlî Tefsir İcmâlî Tefsir Mukâren/Karşılaştırmalı Tefsir” çeşitleri hangi tefsir çeşidinin alt başlıklarıdır?

Hiçbiri
 
*Mevziî tefsiri

Dirâyet tefsiri

Mevdûî tefsiri

Rivâyet tefsiri

 

 

5-“Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikap ettikleri suça bir karşılık ve ALLAH tarafından insanlara ibret verici bir ukûbet olmak üzere ellerini kesiniz.” (Mâide 5/38) âyeti mutlak bir âyettir. Yani hırsızın hangi elinin ve nereden kesileceğini belirtmemiştir. Âyetteki bu mutlaklığı Peygamber Efendimiz “sağ elin bilekten kesileceği” şeklinde açıklanmak suretiyle nasıl bir tefsir yapmıştır

 

 Neshi beyan etmiştir

*Mutlakı Takyit Etmiştir

Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsir etmiştir

Mücmeli Beyan Etmiştir

Kur’ân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyan etmiştir

 

6-“Müslümanlar ilk günden itibaren …..’ı anlamak için gayret sarfetmişler muhakkak bu gayret kıyâmet kopana kadar da devam edecektir. Çünkü ….. kıyâmet’e kadar devam edecek bir mesajdır. Onun için Müslümanlar O’nu okumaya üzerinde düşünmeye tefsir ve te’vil edip hayatlarında tatbîk etmeye devam edeceklerdir.”


 

 

Sünnet/Tefsir

*Kur’an/Kur’an

Tefsir/Kur’an

Kur’an/Sünnet

Kur’an/Tefsir

 

7-Şu özellikler, kimin tefsirinin özellikleridir? “Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini tafsîl, umumî hükümlerini tahsîs, müşkilini tavzih, neshe delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan etme, tavsif ve tasvir ederek müşahhas hale getirme, edebî incelikleri muhtevî âyetlerin maksadını bildirme.”

 
Muhaddislerin

*Hz. Muhammed’in

Müfessirlerin

Tâbiîn’in

Sahabenin

 

8-“Kur’ân’ın en sağlam müfessiri yine Kur’ân’dır. Çünkü bazı …., diğer bazılarını tefsir eder.” Bu cümledeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelecektir?


 
Hepsi

Sûreler

Hükümler

Hadisler

*Âyetler

 

İnsanlar içinde mutlak olarak Kur’ân’ı en iyi bilen ve en iyi anlayan kimdir?

Hz. Ebû Bekir

Peygamber Efendimiz **

Abdullah ibn Abbas

Hiçbiri

Cebrâîl

2 )Peygamberimiz; اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ عَلِّمْهُ التَّاْوِيلَ  “ALLAHım O’nu dinde fakîh (anlayışlı) kıl ve O’na te’vili öğret" Duasını kimin için yapmıştır?


Abdullah İbn Abbas **

Abdullah İbn Ömer

Hz. Âişe 

Hz. Fâtıma

Abbas ibn Muttalib


Cenab-ı Hakk’ın İzâ câe nasrullahi ve’l-fethu kavl-i şerifi, neyi haber veriyor?

Ka’be’nin fethini   

Bir gün topluluklar halinde herkesin Müslüman olacağını   

ALLAH’ın Müslümanlara yardımını   

Peygamberimizin vefatını

İslâm’ın dünyanın her yerine yayılacağını

 

Arap dili ve edebiyâtı, dinî ve felsefî ilimler ile çeşitli müspet ilimlere dayanan tefsire ne ad verilir?

 

Rey ile tefsir

*Hepsi

Ma’kûl tefsir

Dirâyet tefsiri

Aklî tefsir

 

 

1 )Aşağıdaki tanım hangi ilim dalını ifade etmektedir?

“İnsan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de ALLAH’ın murâdını araştıran bir ilimdir”

 

Kur'ân

Tefsir *

Kıraat

Fıkıh

Hadis

 

2 )“İşârî tefsirler, makbûl ve makbûl olmamak üzere iki gruba ayrılırlar. İşârî tefsirin makbûl olabilmesi için, verilen bâtınî mânânın sıhhat şartlarının bulunması gereklidir. Bâtın mânânın da sahih olması için şu dört şartın bulunması gerekir.” Aşağıdakilerden hangisi bu dört şarttan biri değildir?


 

Verilen bâtınî mânânın tek mânâ olduğunun ileri sürül¬memesi

Hiçbiri *

Başka bir yerde bu mânânın doğruluğunu te’yid eden şer’î bir şâhidin bulunması

Bâtın mânânın Kur’ân lafzının zâhir mânâsına aykırı ol¬maması

Verilen bu mânâya, şer’î veya aklî bir muârızın bulunma¬ması

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi, bir müfessirin bilmesi gerekmeyen ilimdir?

 

Hadîs ve hadîs usûlü ilmi

Kırâat ilmi

Politika *

Belâgat ilmi

Fıkıh ve fıkıh usûlü ilmi

 

4 ) Peygamber Efendimiz’e iman ederek O'nu gören ve Müslüman olarak ölen kimselere ne denir?

 

Mü’min

Müslüman

Sahabî *

 

Ensâr

Muhâcir

5 )Tefsirlere giren “Yahûdî kaynaklı fikirler, aynı zamanda Hıristiyan kaynaklı fikirler ve bunların ikisinin karışımından ibâret olan Bâtınî ve Gnostik (irfânî) fikirler”e ne ad verilir?

 


İsrâil kıssaları

İsrâiliyyât*

Yabancı fikirler

Yahudi ve Hıristiyan haberleri

Yanlış haberler

 

6 )Aşağıdaki tefsir çeşitlerinden hangisi Mukayyed Dirâyet tefsirlerinden değildir?

 

Felsefî Tefsir

Konulu Tefsir *

Fennî Tefsir

İçtimaî Tefsir

Târihî Tefsir

 

7 )Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Meâl” kelimesinin en doğru tanımıdır?

 


Bir sözün başka bir dile tercüme edilmesine meâl denir.

Hepsi

Bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesine meâl denir. *

Kur’an’ın tam olarak açıklanmasına meâl denir.

Âyetlerin eksik olarak te’vil edilmesine meâl denir.

8 )Hadis ilminden bağımsız olarak ilk tefsirler ne zaman meydana getirilmiştir?

 

 

Hicrî üçüncü yılda

Hicrî birinci yılda

Hicretin ilk yıllarında

Hicrî ikinci yılda *

Tâbiîn döneminde

 

9 )“Kur’ân’ın harfî tercümesinin ….. hususunda İslâm âlimleri icmâ ile ittifak halindedirler.” Boş yere aşağıdakilerden hangi kelime gelecektir?
 


 

Yapılabileceği

Yapılamayacağı*

mümküniyatı

Câiz olduğu

Hiçbiri

10 )Tefsircilerin çoğunluğunun görüşüne göre, Tâbiûn Tefsirinin hükmü nedir?

 

Hüccettir *

Kabul edilmez

 

Güzeldir

Reddedilir

Sahihtir

 

Tefsirin üçüncü merhalesi, hicrî …. asırla, yani İbn Cerîr et-Taberî’nin vefatıyla başlayıp, miladî …. asra kadar devam etmiştir.” Boş yerlere hangi kelimelerin gelmesi daha uygundur?

 

Üçüncü/Yirminci

İkinci/Ondokuzuncu

Dördüncü/Ondokuzuncu ***

Birinci/Ondokuzuncu

Dördüncü/Onsekizinci

Kur’ân tefsirindeki …., biri Kur’ân’ın yapısı, muhtevası ve üslûbundan, diğeri de müfessirlerin görüş, düşünce ve tavırlarından kaynaklanan iki ana sebebi bulunmaktadır.” Boş yere gelecek en uygun kelime hangisidir?

 

Benzerliklerin

Hiçbiri

Farklılıkların ***

Eksikliklerin

Güzelliklerin

 

Aşağıdaki cümledeki boş yere hangi kelime daha uygundur?


“Kur’ân-ı Kerim’in …. büyük bir ihtiyaç vardır.”

 

Tercümesine

Meâline

Türkçesine

Tefsirine ***

Çevirisine

İnsan tefekkürünün genişlemesi, hâdiselerin çoğalması ve bunların izâhının Kur’ân nasslarının ışığında yapılmak istenmesi tefsirin boyutlarının …. sebep olmuştur.” Boş yere gelecek en uygun kelime hangisidir?

 

Daralmasına

Genişlemesine ***

Hepsi

Gerilemesine

Duraklamasına

 

7 ) Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Meal” kelimesinin en doğru tanımıdır?

 


Bir sözün başka bir dile tercüme edilmesine meâl denir.

Hepsi

Bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesine meâl denir--

Kuran’ın tam olarak açıklanmasına meâl denir.

Ayetlerin eksik olarak tevil edilmesine meâl denir.

15)Tefsirin Temellerinin Atıldığı Merhale, hangi merhaledir?

 

   Üç

   Beş

   İki

   Dört

   Bir----

 

16)“Tefsir, lâfzın taşıdığı zâhirî mânâyı, tevil ise Bâtıni mânâyı beyan eder.” Cümlesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2011, 12:33:51 Gönderen: pusluvadi »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: tefsir tarihi sınav soruları
« Posted on: 27 Kasım 2020, 17:33:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: tefsir tarihi sınav soruları rüya tabiri,tefsir tarihi sınav soruları mekke canlı, tefsir tarihi sınav soruları kabe canlı yayın, tefsir tarihi sınav soruları Üç boyutlu kuran oku tefsir tarihi sınav soruları kuran ı kerim, tefsir tarihi sınav soruları peygamber kıssaları,tefsir tarihi sınav soruları ilitam ders soruları, tefsir tarihi sınav sorularıönlisans arapça,
Logged
07 Nisan 2011, 21:29:44
zehra nur

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 13


« Yanıtla #1 : 07 Nisan 2011, 21:29:44 »

farklı olarak tefsir ilminin dönemleri kaçtır? sorusu çıktı cvp:4
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Nisan 2011, 22:36:17
Tahaakça

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


« Yanıtla #2 : 07 Nisan 2011, 22:36:17 »

sahabe müfessiri değildir-hasan basri
kalem suresindeki sarim kelimesi anlamı-hepsi-
hocaları sahabe öğrencileri tabiler-mekke,medine,ırak
müfessirler kronolojik sıra-5-
Hazreti.Peygamber ayette geçen hususları bizzat....-tatbik ederek
tefsir quiz 2 e sınıfı


1- Peygamber efen. hakkında ALLAHım onu dinde fakih kıl dediği sahabi
2- tefsiri tercüme ne demek
3-Ayeti kerime ' essarıku vessarikatü' burada peyg. efendimiz ayeti nasıl tevzıh etmiştir.
4- tabakat kaç kısım
ALLAH yardımcımız olsun

1-Müslümanlığı” veya “Yeniden Kur’ân’a dönelim” şeklindeki seslerin yükseldiği günümüzde, tefsir çalışmalarına ait en faydalı metot aşağıdakilerden hangisidir?
  Mevziî Tefsir
  Dirâyet Tefsiri
  Aklî Tefsir
  Rivâyet Tefsiri
 * Konulu Tefsir

2-Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve naz¬mına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmektir.” Tanımı, neyin tanımıdır?
  Harfî veya Lafzî Tercümenin
  Tefsirin
  Te’vilin
  Meâlin
 & Tefsîrî Tercümenin

3-“Tefsirciler öteden beri tefsir çeşitlerini genellikle …. …. olmak üzere iki ana bölümde ele almış¬lardır.” Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
Kabul edilen ve edilmeyen
Mevzû ve mevziî
İyi ve kötü
Memduh ve mezmum
Rivâyet tefsiri ve dirâyet tefsiri &

4-Tahlîlî Tefsir İcmâlî Tefsir Mukâren/Karşılaştırmalı Tefsir” çeşitleri hangi tefsir çeşidinin alt başlıklarıdır?
Hiçbiri
Mevziî tefsiri  &
Dirâyet tefsiri
Mevdûî tefsiri
Rivâyet tefsiri


5-“Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikap ettikleri suça bir karşı¬lık ve ALLAH tarafından insanlara ibret verici bir ukûbet olmak üzere ellerini kesiniz.” (Mâide 5/38) âyeti mutlak bir âyettir. Yani hırsızın hangi elinin ve nereden kesileceğini belirtmemiştir. Âyetteki bu mutlaklığı Peygamber Efendimiz “sağ elin bilekten kesi¬leceği” şeklinde açıklanmak suretiyle nasıl bir tefsir yapmıştır
 Neshi beyan etmiştir
Mutlakı Takyit Etmiştir
Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsir etmiştir
Mücmeli Beyan Etmiştir
Kur’ân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyan etmiştir

6-“Müslümanlar ilk günden itibaren …..’ı anlamak için gay¬ret sarfetmişler muhakkak bu gayret kıyâmet kopana kadar da devam edecektir. Çünkü ….. kıyâmet’e kadar devam edecek bir mesajdır. Onun için Müslümanlar O’nu okumaya üzerinde düşünmeye tefsir ve te’vil edip hayatlarında tatbîk etmeye de¬vam edeceklerdir.”
Sünnet/Tefsir
Kur’an/Kur’an   &
Tefsir/Kur’an
Kur’an/Sünnet
Kur’an/Tefsir

7-Şu özellikler, kimin tefsirinin özellikleridir? “Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini tafsîl, umumî hükümlerini tahsîs, müşkilini tavzih, neshe delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan etme, tavsif ve tasvir ederek müşahhas hale getirme, edebî incelikleri muhtevî âyetlerin maksadını bildirme.”
Muhaddislerin
Hz. Muhammed’in   &
Müfessirlerin
Tâbiîn’in
Sahabenin

8-“Kur’ân’ın en sağlam müfessiri yine Kur’ân’dır. Çünkü bazı …., diğer bazılarını tefsir eder.” Bu cümledeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelecektir?
Hepsi
Sûreler
Hükümler
Hadisler
Ayetler

9-İnsanlar içinde mutlak olarak Kur’ân’ı en iyi bilen ve en iyi anlayan kimdir?
Hz. Ebû Bekir
Peygamber Efendimiz
Abdullah ibn Abbas
Cebrâîl
Hiçbiri

10 ) Peygamberimiz; اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ عَلِّمْهُ التَّاْوِيلَ  “ALLAHım O’nu dinde fakîh (anlayışlı) kıl ve O’na te’vili öğret" Duasını kimin için yapmıştır?
Abdullah İbn Abbas
Abdullah İbn Ömer
Hz. Âişe
Hz. Fâtıma
Abbas ibn Muttalib
1 )
Peygamber Efendimiz’e iman ederek O'nu gören ve Müslüman olarak ölen kimselere ne denir?
Sahabî ...**
Muhâcir
Müslüman 
Ensâr
Mü’min 
2 ) 
Aşağıdakilerden hangisi, bir müfessirin bilmesi gerekmeyen ilimdir?
Hadîs ve hadîs usûlü ilmi
Kırâat ilmi
Fıkıh ve fıkıh usûlü ilmi
Belâgat ilmi 
Politika ...**
   
“Mes’ûliyetli bir iş olan Kur’ân’ın tefsiri için uyulması gerekli bazı şartlar vardır. Bunlar, …. şartlar ve … şartlar olmak üzere iki kategoride değerlendirilebilir.” Bu cümlede boş yere hangi kelimeler gelmelidir?
 
Şahsî/toplumsal
Hepsi 
Arapça dili/Mantıkî
Riyazî/tasavvufî
Dînî-Ahlâkî / İlmî ...**
4 )
“İşârî tefsirler, makbûl ve makbûl olmamak üzere iki gruba ayrılırlar. İşârî tefsirin makbûl olabilmesi için, verilen bâtınî mâ¬nânın sıhhat şartlarının bulunması gereklidir. Bâtın mânânın da sahih olması için şu dört şartın bulunması gerekir.” Aşağıdakilerden hangisi bu dört şarttan biri değildir?
Verilen bu mânâya, şer’î veya aklî bir muârızın bulunma¬ması
Verilen bâtınî mânânın tek mânâ olduğunun ileri sürül¬memesi
Hiçbiri ...**
Bâtın mânânın Kur’ân lafzının zâhir mânâsına aykırı ol¬maması
Başka bir yerde bu mânânın doğruluğunu te’yid eden şer’î bir şâhidin bulunması
çogunluğunun görüşüne göre tabiin tefsirinin hükmü ned,r
Reddedilir
Hüccettir .*..*
Sahihtir
Kabul edilmez
Güzeldir
arkadaşlar b sınıfı vize soruları

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Nisan 2011, 22:55:52
Z.Şahin

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 8


« Yanıtla #3 : 07 Nisan 2011, 22:55:52 »

 Farklı iki soru vardı
 Hocaları sahabiler,öğrencileri tabiiler olan medreseler hangileridir?
 C. Mekke, Medine, Irak(kufe) Medresesi Ekolü

 Bir ayetin hükmünün başka bir ayetle kaldırılması nedir?
 Mensuh
 Mücmel
 Hepsi
 Nasih
 Nesh

 bu sorularda yukarıda geçiyor (hepsi aynı sorular)
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 12 Nisan 2011, 14:02:35 Gönderen: Z.Şahin »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Nisan 2011, 21:02:49
iklimya kübra

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 13


« Yanıtla #4 : 13 Nisan 2011, 21:02:49 »

arkadaşlar sınava girdim sorular aynı çıktı. emeği geçenlerden Allah razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &