> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > 3. Sınıf Sınav Soruları > KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI  (Okunma Sayısı 11382 defa)
17 Nisan 2011, 22:58:34
kahraman2772

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 8


« : 17 Nisan 2011, 22:58:34 »                    KELAM-1   VİZE-QUİZ ÇIKMIŞ SORULAR

1-)“Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat emesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?
Ehl-i sünnet
Mu’tezile
Şiilik
Matüridilik
****Haricilik

2-)“Mesâil ve makasıd” hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Temel İslam esaslarına denir.
İman esaslarını ispatlayan temel metodlara denir.
Hiçbiri.
****Doğrudan dinî akideleri oluşturan temel konulara denir                                                                                                    Doğrudan akide

3-): Gazzalî öncesi kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Mevcud.
****Allah’ın zat, sıfat ve fiilleri
Nübüvvet ve ahiret meseleleri
Malum.
Rüyetullah (Allah’ın görülmesi)
4-) Hangisi kelamın doğuşunu hazırlayan iç etkenlerden değildir.

Art niyetli insanların tutumları
İmamet-hilafet sorunu.
Naslara yaklaşım farklılığı
Cehalet ve taklit
****Felsefenin İslam dünyasında yaygınlaşması
5-)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in sadece itikadî konularından bahseden ilme verilen adlardandır.?

el-Fıkhu’l-ebsat
*****el-Fıkhu’l-ekber
Usûlü’l-itikad
Usûlü’t-tevhîd
Usûl-ı fıkıh
6-) Ehli hadis kelamcıları kimlerdir?

****Selefiyye
Eşari
İmam hanifi
Hiçbiri
7-) Aşağıdakilerden hangisi Taşköprüzadeye göre bir ilme kelâm denilmesi için gereklidir.?

Muhkem âyetleri içermesi.
****İnanılacak esaslar Kur’an ve sahih sünnette bulunmalıdır.
İslâm’ın fıkhî hükümlerini içermesi.
Usûlü’d-dinle ilgili sahabe görüşlerini içermesi.
Hiçbiri.
8-) “Vasıl b. Ata bizi terk etti ve bizden ayrıldı” şeklindeki meşhur söz kime nispet edilmektedir?
****Hasan Basri
Kadi Abdülcebbar
İmam Şafii
Hasan el-Askeri
İmam Ebu Hanife

9-) Kelam ilminin ele aldığı mezhep kavramı aşağıdakilerden hangi kategoriyi içermektedir?                                             Kültürel
Siyasî
*****İtikadî
Fıkhî
Amelî
10-) Aşağıdaki gelişmeler sonucunda İslam dünyasında nasıl bir gelişme yaşanmıştır?
“Hz. Ali ile Muaviye taraftarları arasında gerçekleşen Sıffîn savaşında yenişemeyen gruplar, bunun hakeme bırakılması görüşünü ortaya atmışlardır. Muaviye taraftarlarınca öne sürülen bu teklif, Hz. Ali’nin bazı mensupları tarafından kabul edilince, bazı Hz. Ali askerleri buna karşı çıktılar.”
Müslümanlar arasında ilk ayrılık hareketi başlamıştır.
İslam dünyasında şiddet hareketleri başlamıştır.
Şiilik mezhebinin doğuşuna zemin oluşturmuştur
Hz. Ali taraftarları arasında güven kaybetmeye başlamıştır
*****Haricilik akımının ilk oluşumu hazırlanmıştır
11-) Kalem-kırtas hadisesi…………………mezhebi tarafından………………. Konusunda Hz. Ali lehine delil olarak ileri sürülmüştür.
Hariciler; imamet
Hariciler; Hz. Ali’nin fazileti
Eşariyye; Hz. Ali’nin fazileti
*****Şia; İmamet
Şia; Mehdinin fazileti.
12-) Müslümanların farklı mezheplere ayrılmasının bazı sosyo-kültürel nedenleri bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değerlendirilemez?
*****Yahudi ve Hıristiyanlardaki ayrılıklar
Felsefi eserlerin İslam dünyasına girmesi
Kur’an ayetlerini anlama zorunluluğu
Hilafet münakaşaları
Siyasi nedenler
13-)Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî kelâm âlimi Cüveynî’nin akaid risalesinin adıdır?

Akîdetü’l-Vâsıtiyye
*****Akîdetü’n-Nizamiyye
Hiçbiri.
Akîdetü’t-Tahaviyye
Cevheretü’t-tevhîd
14-) Mutezîle mezhebi mensupları kendilerine ……………………. İsmini vermiştir.
 Ashabu’l-adlve’s-sıfat
 Ashab’u’t-tevhîdve’s-sıfat
 *****Ashabu’l-adlve’t-tevhîd
 Kaderiyye
 Ashabu’l-adl ve’t-telfîk
15-) “Vasıl b. Ata bizi terk etti ve bizden ayrıldı” şeklindeki meşhur söz kime nispet edilmektedir?
  İmam Şafii 
  İmam Ebu Hanife 
  Kadi Abdülcebbar 
  *****Hasan Basri 
  Hasan el-Askeri 
 
16-)   Eş’arî kelâmında ……………..adlı âlim bir dönüm noktası olmuş ve onunla Eş’arîliğin …………….. dönemi başlamıştır.
 Cüveynî; Müteahhirîn 
  Ebû Hamid el-Gazzalî; Müteaahirîn 
  Ebû Hamid el-Gazzalî; Mütekaddimîn 
  *****Ebu’l-Hasan el-Gazzalî; Müteaahrîn 
  Ebu’l-Hasan el-Eş’arî; Mütekaddimin 
 
17-)   Mu’tezilenin prensiplerinden olan vaad ve va’id anlayışı ile adalet prensibinin temel noktası nedir?
  ALLAH’ın merhametini göz ardı etmeleri 
  ALLAH’a imkaniyeti nispet etmeleri 
  *****ALLAH’a zorunluluk nispet etmeleri
  ALLAH’ın iradesine havale etmeleri 
  ALLAH’ın ahirette şefaat etmeyeceği anlayışları 
 
18-)   İman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemlerden birisi olan “ihbat”………………….demektir.
  Hiçbiri. 
  İmansız amel fayda vermez. 
  İman varsa günah zarar vermez 
  günah işleyenler münafıktır. 
  *****günahlar, amelleri geçersiz kılar 
 
19 )  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kaderi ilk inkar edenlerden sayılmıştır?
 Ma’bed el-Cühenî ve Abdullah b. Sebe 
  Gaylan ed-Dımaşkî 
  Abdullah b. Sebe 
  *****Ma’bed el-Cühenî ve Gaylan ed-Dımaşkî 
  Hepsi 
 
20 )  “Mesâil ve makasıd” hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 Doğrudan akide konusu olmadığı halde bu ana konuları açıklamaya yarayan bilgilere denir. 
  Hiçbiri. 
  *****Doğrudan dinî akideleri oluşturan temel konulara denir
  Temel İslam esaslarına denir. 
  İman esaslarını ispatlayan temel metodlara denir. 
 
21- )  “Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat emesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?
  *****Haricilik
  Ehl-i sünnet 
  Şiilik 
  Matüridilik 
  Mu’tezile 
 
22- )  Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet ve’l-cemaat’i ifade eden övgü isimlerinden değildir.

Ashabu’l-hadis
*****Ashabu’l-kelâm
Sevadu’l-a’zam
Ehlü’l-Hak
Ehlü’l-İspat
 
23- )   Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in sadece itikadî konularından bahseden ilme verilen adlardandır.?
 Usûlü’l-itikad 
  Usûlü’t-tevhîd 
  el-Fıkhu’l-ebsat 
  Usûl-ı fıkıh 
 ***** el-Fıkhu’l-ekber 
 
24- )   “Taraftar ve yardımcılar anlamına gelen Şîa, İslam’ın ilk döneminde meydana gelen olaylar karşısında Hz. Ali yanında olan ve ona destek çıkan kimselere nispet edilen bir nitelendirmedir.” Buradaki ifadeler doğrultusunda hangi bağlamda hz. Ali’nin yandaşlığı söz konusudur?
 
  Hz. Ali’nin Arap ırkından olmayanlara yönelik açılım 
 *****Hz. Ali’nin devlet yöneticisi olması (halife)
  Hz. Ali’nin bilgisi 
  Hz. Ali’nin takvası 
  Hz. Ali’nin cesareti

25-)Ehli hadis kelamcıları kimlerdir?
*****Selefiyye
Eşari
İmam hanifi
Hiçbiri

26-)sahabe döneminde yaşanan olaylara çekimser kalanlar?
Selefiyye
*****Mutezile
Hariciler
Şia
Hiçbiri

27-) selefiyenin en önemli savunucusu…….
İmam hanifi
*****Ahmed b hanbel
Eşari
Hasan el basri

28-)eşari kelamında ……. İsmi bir dönüm noktası olmuş veonunla eşari kelamının …. Dönemi başlamıstır.
Ebul hasan eşari-mütekaddimin dönem
Ebul hasan eşari-müteahhirin dönem
Ebu hamıd gazzali-mütekaddimin dönem
*****Ebu hamıd gazzali-müteahhirin dönem
Ebu hasan gazzali-müteahhirin dönem

29-) Kaderiyye kurucusu kimdir
Abdullah b sebe
Gaylan ed-dımeşki
Cad b dirhem
*****Gaylan ed-dımeşkı mabed el cüheni
Hiçbiri
 
30-)  ALLAH’ın zatının dışında kadim varlıklar bulunması, taaddüd-i kudemayı gerektireceği için, O’nun zatı üzerine zait sıfâtlar mevcut değildir” şeklindeki anlayış, Mu’tezilenin hangi prensibiyle bağdaşmaktadır?
Menzile beyne’l-menzileteyn
Emri bi’l-maruf nehyi ani’l-münker
Adalet
Vaad ve Va’îd
*****Tevhid

31-) Ehl-i Sünnet’e, ALLAH’ın bütün sıfatlarını kabul ettiklerini için …………….denmiştir.
 *****Sıfatiyye
 Hiçbiri
 Kaderiye
 Mürcie
 Kerramiye

 
32-) Selef düşüncesinin en önemli müteahhirin savunucusu ………’dir. Buradaki boşluğa hangi bilgin ismi yerleştirilebilir?
İmam Şafii
İmam Gazali
Ahmed b. Hanbel
İmam Azam Ebu Hanife
*****İbn Teymiyye

33-)“Günah işleyen devlet başkanına halkın itaat emesi gerekmez, ona karşı çıkılarak görevinden uzaklaştırılması gerekir.” Görüşü hangi İslami mezhebin temel prensipleri arasındadır?
Matüridilik
Ehl-i sünnet
Şiilik
*****Haricilik
Mu’tezile34-)Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin isimleri arasında değildir?
*****Füruuddin
Usuliddin
Fıkh-ı ekber
İnanç felsefesi
Akaid

35-) İman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemlerden birisi olan “ihbat”………………….demektir.
 Günah işleyenler münafıktır.
 İman varsa günah zarar vermez
 İmansız amel fayda vermez.
 *****Günahlar, amelleri geçersiz kılar
 Hiçbiri.

36-)Gazzalî öncesi kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
 Malum.
 Mevcud.
 Nübüvvet ve ahiret meseleleri
 Rüyetullah (ALLAH’ın görülmesi)
 *****ALLAH’ın zat, sıfat ve fiilleri
37-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Ehl-i Sünnetin özelliklerinden değildir?
          I- Ehl-i sünnet ve’l-cemaat ilk oluşan kelâm grubudur.
          II- Ehl-i Sünnet, ehl-i kıbleyi tekfir etmez.
          III- Ehl-i Sünnet zihniyetinin olu...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI
« Posted on: 21 Ekim 2020, 01:42:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI rüya tabiri,KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI mekke canlı, KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI kabe canlı yayın, KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI Üç boyutlu kuran oku KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI kuran ı kerim, KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI peygamber kıssaları,KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMI ilitam ders soruları, KELAM VİZE QUİZ SORULARIN TOPLAMIönlisans arapça,
Logged
13 Kasım 2012, 21:15:49
eneskaraca55

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #1 : 13 Kasım 2012, 21:15:49 »

cevap yokmu

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Kasım 2012, 23:31:23
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« Yanıtla #2 : 13 Kasım 2012, 23:31:23 »

Öncelikle sitemize hoşgeldiniz, üyeliğiniz hayırlı ve daimi olsun inş.Cevaplar *** şeklinde işaretlenmiştir efendim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Ekim 2018, 15:00:43
Gürkan21

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #3 : 18 Ekim 2018, 15:00:43 »

teşekkür ederim.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
21 Ekim 2018, 21:16:26
semih demir

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #4 : 21 Ekim 2018, 21:16:26 »

Cevap anahtarı?
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &