> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Zadul Mead > Sabahın sünnetinden sonra yatması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sabahın sünnetinden sonra yatması  (Okunma Sayısı 712 defa)
08 Ağustos 2011, 13:22:31
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 08 Ağustos 2011, 13:22:31 »2— Sabahın Sünnetinden Sonra Yatması;

 

Hz. Peygamber (s.a.) sabahın sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzeri­ne yatardı. Sahihayn'da Hz. Âişe'den (r.anha) gelen rivayet işte budur.[736]

Tirmizî, Ebu Hureyre'den (r.a.) şu hadisi nakleder: Hz. Peygamber (s.a.) buyurdu ki: "Herhangi biriniz sabah namazından önceki iki rekâtı kılınca sağ yanı üzerine yatsın.[737] Tirmizî der ki: Bu hadis, hasen-sahih-garîbtir.

İbn Teymiye'nin şöyle dediğini işittim: Bu hadis bâtıldır, sahih değil­dir. Sahih olan Hz. Peygamber'in (s.a.) bunu emretmiş olması değil, sade­ce yapmasıdır. Emir şeklinde yalnızca Abdülvâhid b. Ziyâd rivayet etmiş ve bu rivayetinde yanılmıştır. İbn Hazm ve onun peşinden gidenler bu yatı­şı farz sayıyorlar ve İbn Hazm bu hadise dayanarak yatmayanın namazını bâtıl sayıyor. Bu, onun ümmetten ayrıldığı noktalardan biridir. Arkadaşla­rından birinin yazmış olduğu bir ciltlik bir kitap gördüm. Abdürrezzak'ın Musannef'te [738] Ma'mer'den, onun Eyyub'dan, onun da İbn Sîrîn'den nak­lettiğine göre; Ebu Musa (el-Eş'arî), Rafı' b. Hadîc ve Enes b. Mâlik -Allah onlardan razı olsun- sabahın iki rekât sünnetini kıldıktan sonra ya­tarlar ve bunu da emrederlerdi. Yine Abdürrezzak, Ma'mer -Eyyub-Nâfı', senediyle İbn Ömer'in bunu yapmadığını ve: "Selâm vermemiz yeterlidir" dediğini aktarır. Ayrıca İbn Cüreyc'in şöyle dediğini nakleder: Güvenilir bulduğum birisi bana haber verdi ki, Hz. Âişe (r.anha) "Hz. Peygamber (s.a.) sünnet olduğundan yatmazdı. Gece boyunca yorulurdu da, onun için istirahat ederdi." derdi. (İbn Cüreyc) diyor ki: İbn Ömer sağ yanlan üzeri­ne yatanları görünce üzerlerine çakıl taşı atardı.

îbn Ebî Şeybe'nin, Ebu's-Sıddîk en-Nâcî'den naklettiğine göre Ibn Ömer, sabahın iki rekât sünnetinden sonra yatan bir grup gördü; bunun üzerine birini gönderip onları menetti. Onlar: "Biz bununla sünnete uy­mak istiyoruz" dediler. Bu cevap üzerine İbn Ömer (adamına): "Dön, on­lara bid'at olduğunu söyle" dedi. Ebu Miclez der ki: îbn Ömer'e, bu yat­ma işini sordum; "Şeytan sizinle oynuyor." cevabını verdi. İbn Ömer de­miştir ki: Ne oluyor adama ki, iki rekâtı kılınca toprağa bulanan eşeğin yaptığını yapıyor?!

Bu yatış konusunda iki grup aşırılığa düşmüş, bir üçüncü grup da orta yolu tutmuştur. Zahirîlerin bir bölümü bu yatışı farz saymıştır. İbn Hazm ve ona uyanlar, yatılmadığında namazın bâtıl olacağını savunmuş­lardır. Fakihlerin bir bölümü bu yatışı mekruh görmüş ve "bid'at" diye isimlendirmiştir. Mâlik, vs. âlimler bu konuda orta yolu tutmuş ve rahatlamak maksadıyla yatan kimse için bu yatışın bir sakıncası olmadığı, sünnet kastıyla yatan kimse içinse mekruh olduğu görüşüne varmışlardır. Bir grup ise her halükârda -ister istirahat için olsun, ister olmasın- müstehab saymış ve Ebu Hureyre hadisini delil olarak ileri sürmüşlerdir.

Mekruh görenlerin bir kısmı İbn Ömer vs. gibi sahabilerin söz ve dav­ranışlarım -İbn Ömer'in yatanlara çakıl taşı atması gibi- delil olarak ileri sürmüş; bir kısmı ise Hz. Peygamber'in (s.a.) yattığını inkâr etmiş ve de­mişlerdir ki: Sahih olan şudur: îbn Abbas hadisinde de belirtildiği üzere Hz. Peygamber'in (s.a.) yatışı vitirden sonra, sabahın iki rekât sünnetin­den önce idi. Hz. Âişe hadisine gelince, seneddeki tbn Şihâb'ın ne dediği konusunda farklı şeyler söylenmiştir. Mâlik ondan rivayetinde: "Gece na­mazını bitirince, müezzin çağırmaya gelinceye kadar sağ yanı üzerine ya­tardı. Müezzin gelince kısa iki rekât namaz kılardı" demiştir.[739] İşte bu­rada yatışiri sabah namazının sünnetinden önce olduğu açıkça görülmekte­dir.

Mâlik dışında İbn Şihâb'dan nakledenler ise: "Hz. Peygamber (s.a.) müezzin sabah ezanını okuyup sustuktan ve tanyerinin ağardığım anladık­tan, çağırmak için müezzin de geldikten sonra kalkıp kısa iki rekât namaz kılar, sonra sağ yanına yatardı" demektedirler.[740] (Mekruh olduğu görü­şünü savunanlar) diyorlar ki: İbn Şihâb'ın talebeleri ihtilaf ederlerse söz, Mâlik'in söylediğidir. Çünkü îbn Şihâb konusunda onların en sağlam ve en hafız olanı odur. Diğerleri ise diyorlar ki: Bu konuda doğru, Mâlik'e muhalif olanlarla birliktedir. Ebu Bekir el-Hatîb der ki: "Mâlik'in, Zührî-Urve-Hz. Âişe yoluyla rivayetine göre Allah Rasûlü (s.a.) geceleyin on bir rekât namaz kılar. Bu on bir rekâttan biriyle vitir yapardı. Gece namazını bitirince, müezzin çağırmaya gelinceye kadar sağ yanı üzerine yatardı. Mü­ezzin gelince kısa iki rekât namaz kılardı.[741] Ukayl, Yûnus, Şuayb, îbn Ebî Zi'b, el-Evzâî ve diğerleri burada Mâlik'e muhalefet etmişler ve hadisi Zührî'den: 'Hz.Peygamber (s.a.) iki rekât sabah sünneti kılar, sonra müez­zin gelinceye kadar sağ yanı üzerine yatardı. Müezzin gelince, onunla bir­likte çıkardı.' şeklinde rivayet etmişlerdir. Mâlik, Hz. Peygamber'in (s.a.) yatışının, sabahın sünnetinden önce olduğunu söylemiştir. Grubun rivayet ettiği hadiste ise, sabahın sünnetinden sonra yattığı belirtilmiştir. Âlimler Mâlik'in hata, diğerlerinin ise isabet ettiğine hükmetmişlerdir."[742]

Ebu Tâlib anlatıyor: Ahmed'e: "Ebu's-Salt, Ebu Küdeyne-Süheyl b.Ebî Salih-babası (Ebu Salih)- Ebu Hureyre senediyle Hz. Peygamber'in (s.a.) sabahın sünnetinden sonra yattığını bize rivayet etti" dedim. O da: "Şu'be bu hadisi Peygamber'e nisbet etmiyor." dedi. "însan yatmazsa bir şey olur mu?" diye sordum. "Hayır. Hz. Âişe rivayet ediyor, İbn Ömer inkâr edi­yor." cevabını verdi.

Hallâl anlatıyor: el-Mervezî bize haber etti ki; Ebu Abdillah (Ahmed b. Hanbel): "Ebu Hureyre hadisi böyle değildir" dedi. "el-A'meş, bu ha­disi Ebu Salih yoluyla Ebu Hureyre'den naklediyor1' dedim. "Abdulvâhid, tek başına bu hadisi rivayet ediyor" dedi. İbrahim b. el-Hâis diyor ki: Ebu Abdilah (Ahmed b. Hanbel)'a, sabahın iki rekât sünnetinden sonra yatma meselesi sorulunca şu cevabı verdi: "Ben yatmam. Herhangi bir kimse yatarsa, iyidir."

Abdulvâhid b. Ziyâd'ın el-A'meş yoluyla Ebu Salih'ten rivayet ettiği hadis İmam Ahmed'e göre sahih olsaydı; bu işin, onun bakış açısından, en alt derecesi müstehab olmasıydı. Denilir ki, Hz. Âişe (r.anha) hem onu, hem bunu rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (s.a.) bazan öyle, bazan böyle yapardı; bu konuda ihtilaf yoktur; Çünkü bu iş mubahtır. En iyi bilen Allah'tır.

Hz. Peygamber'in (s.a.) sağ yanı üzerine yatışında şu incelik vardır. Kalb, sol yanda asılıdır. însan sol yanı üzerine uyuyunca ağır uykuya da­lar. Sakin ve rahat olduğu için uykusu ağırlaşır. Sağ yanı üzerine uyuyunca kalbin sallanmasından ve yerine yerleşmek isteyerek oraya doğru meylet­mesinden dolayı hareket halinde olduğu için uykuya dalamaz. Bundan do­layı hekimler daha rahat etmek ve hoş uyuyabilmek için sol yana yatıp uyumayı iyi sayarlar. Şeriat sahibi (Hz. Peygamber s.a.) ise uykusu ağırla-şıp gece ibadetinden geri kalmamak için sağ yana yatıp uyumayı tercih

etmiştir. Sağ yana yatmak kalb için, sol yana yatmak ise beden için d faydalıdır. En iyi bilen Allah'tır. [743]


[736] Buhari, 19/23; Müslim, 736 (121, 122); Ebu Davud, 1262; îbn Mâce, 1198; Ahmed, 6/121,  133.

[737] Tirmizî, 420; Ebu Davud, 1261; Ibn Mâce,  1199; Ahmed, 2/415. İsnadı hasendir. İbn Huzeyme (1120) ve İbn Hibbân (612) ise sahih saymıştır.

[738] Abdürrezzak, MusanneJ, 3/42, 44.

[739] Mâlik, Muvatta, 1/120; Müslim, 736 (121). Muvatta'da. îbn Şihâb'dan gelen metin şöyledir: "Allah Rasûîü (s.a.) bîri vitir olmak üzere gece on bir rekât namaz kılardı. Bitirince sağ yanı üzerine yatardı."

[740] Müslim, 736(122).

[741] Müslim. 736(121); Muvatta,  1/120.

[742] Hafız ibn Hacer, Fethu't-Bâri (3/36)'de diyor ki: Müslim'in, Mâlik-Zührî (îrin Şi-hâb)-Urve-Âişe yoluyla rivayet ettiği; "Hz. Peygamber (s.a.) vitirden sonra yatardı" hadisinin naklinde Urve'den rivayette bulunan Zühri'iün talebeleri, Mâlik'e muhalefet etmişler ve yatma işinin sabah namazından sonra olduğunu belirtmişlerdir. Doğru olan da budur. Bu hadisle yatmanın müstehab olmadığım isbatlamaya çalışanlar isabet et­memişlerdir.

[743] İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 1/294-297.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Sabahın sünnetinden sonra yatması
« Posted on: 15 Haziran 2021, 19:37:11 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sabahın sünnetinden sonra yatması rüya tabiri,Sabahın sünnetinden sonra yatması mekke canlı, Sabahın sünnetinden sonra yatması kabe canlı yayın, Sabahın sünnetinden sonra yatması Üç boyutlu kuran oku Sabahın sünnetinden sonra yatması kuran ı kerim, Sabahın sünnetinden sonra yatması peygamber kıssaları,Sabahın sünnetinden sonra yatması ilitam ders soruları, Sabahın sünnetinden sonra yatmasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &