> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Zadul Mead > Hz Peygamberin gece namazı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz Peygamberin gece namazı  (Okunma Sayısı 1313 defa)
08 Ağustos 2011, 13:19:10
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 08 Ağustos 2011, 13:19:10 »G) HZ. PEYGAMBER'IN (S.A.) GECE NAMAZI

 

Gerek selef, gerek halef âlimleri teheccüd namazının Hz. Peygamber'e (s.a.) farz mı, nafile mi olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Her iki grup da: "Gecenin bir kısmında kendin için nâfüe olarak namaz kıl." âyeti­ni'"[744] delil gösterirler. Diyorlar ki: Bu âyet, (teheccüdün) farz olmadığı ko­nusunda açıktır. Ötekiler de diyorlar ki: Bu sûrede Allah, Hz. Peygam­ber'e (s.a.) teheccüdü emretti. Nitekim "Ey elbiselerine bürünen (Peygam­ber)! Gece kalk biraz namaz kıl." âyetinde[745] de emretmişti. Bu namazı Hz. Peygamber'den (s.a.) kaldıran (nesheden) bir âyet gelmemiştir. Âye­tin; "...Kendin için nafile olarak..." kısmından maksat "nâfüe namaz" olsaydı, Hz. Peygamber (s.a.) için nafile olmakla tahsis etmezdi. Buradaki "nafile", "ziyâde = ilâve, ek, fazlalık" anlamındadır. Kayıtsız, şartsız olan ziyade kelimesi ise nafile namaz anlamına gelmez. Allah (c.c.) buyuruyor ki: "Ona (ibrahim'e) îshâk'ı bağışladık, nâfüe olarak da Yâkub'u. [746] Yani evladına (İshak'a) ilâve olarak (torun Yâkub'u İbrahim'e) bağışladık. Hz. Peygamber'in (s.a.) teheccüdündeki nafile de aynı şekilde derecelerinde ve sevabında artış demektir. Bu yüzden Ailah teheccüdü Hz. Peygamber'e (s.a.) has kılmıştır. Zira gece namazı diğer insanlar hakkında mubah olup onların günahlarına keffarettir. Hz. Peygamber'in (s.a.) ise Allah, geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir. Hz. Peygamber (s.a.) dereceleri­nin artması ve mertebelerinin yükselmesi için, diğerleri ise günahlarına kef-faret olması için ibadet eder. Mücâhid der ki: Hz. Peygamber (s.a.) İçin nafile olmuştur; çünkü onun geçmiş-gelecek bütün günahları bağışlanmış­tır. Bu yüzden onun ibadeti nafile, yani sevabında artıştır, ondan başkası için ise günahlarına keffarettir.

İbnü'l-Münzir, Tefstr'mde; Ya'lâ b. Ebu Ubeyd el-Haccâc-tbn Cüreyc-Abdullah b. Kesîr yoluyla Mücâhid'in şöyle dediğini nakleder: Farz dışın­da kalan namaz, günahların keffareti için kılınmadığından dolayı nafiledir. Sair insanlar için nafile yoktur. Nafile yalnız Hz. Peygamber'e (s.a.) mah­sustur. Bütün insanlar, farz dışındaki namazları günahlarına keffaret olsun diye kılarlar.[747]

Muhammed b. Nasr, Abdullah - Amr - Saîd ve Kubeysa - Süfyân - Ebu Osman yoluyla Hasan (el-Basrî)'nin, "Gecenin bir kısmında kendin için nafile olarak namaz kıl." ayeti hakkında: "Gece nafilesi, yalnız Hz, Peygamber'e (s.a.) mahsustur" dediğini rivayet eder. Dahhâk'm da: "Na­file yalnız Hz. Peygamber'e (s.a.) mahsustur" dediğini zikreder.[748]

Süleym b. Hayyâr, Ebu Gâlib yoluyla Ebu Ümâme'nin şöyle dediğini zikreder: "Yerli yerince abdest aldığında bağışlanmış olarak yerinden kal­karsın. Kalkıp namaz kıldığında, bu namaz senin için bir fazilet ve sevap olur." Bunun üzerine bir adam: "Ey Ebu Ümâme! Bir kimse kalkıp na­maz kılınca onun için nafile olur mu, ne dersin?" diye sordu. Ebu Ümâ­me: "Hayır, olmaz. Nafile yalnız Hz. Peygamber'e (s.a.) mahsustur. Gü­nahlar, hatalar içinde yüzen bir adam için nasıl nafile olabilir?! Onun için bir fazilet ve sevab olur." cevabını verdi.'[749]

Ben derim ki: Sözün özü, âyetteki "nafile" kelimesi ile-müstehab ve mendub gibi- yapılıp yapılmaması caiz olan şey kastedümemiştir. "Senin için nafile olarak" sözü, emrin deiâlet ettiği vücûbu ( = farziyyeti) ortadan kaldırıcı olmaz. İnşâallahuteâlâ, Hz. Peygamber'in (s.a.) hususiyetleri an­latılırken bu meselenin daha fazla açıklaması yapılacaktır.

Hz. Peygamber (s.a.) gerek ikamet halinde, gerek sefer halinde gece namazını bırakmazdı. Uyku yahut ağrı bastırıp da (gece kılamaz ise) gün­düz on iki rekât namaz kılardı.[750]Şeyhülislâm İbn Teymiye'nin şu anlamda sözler söylediğini işittim: "Bu hadiste vitir namazının, yerini savuştur­duğu için kaza olunmayacağına delil vardır. Vitir namazı, tahiyyetü'l-mescid, küsûf, yağmur duası vb. namazlar gibidir. Bu namazdan maksat, gece na­mazının sonunun tek olmasıdır. Nitekim Akşam namazı da gündüz namaz­larının sonudur. Gece sona erip sabah namaz kılınınca artık vitir namazı, yerine gelmez."

Ebu göre Hz.

Davud ve İbn Mâce'nin Ebu Saîd el-Hudrî'den naklettiklerine Peygamber (s.a.): "Kim vitiri kılmadan uyur yahut onu kılmayı

unutursa,'sabahleyin yahut hatırladığında kılsın." Buyurmuştur. [751]ncak bu hadisin bir takım illetleri vardır:

1- Zayıf bir râvi olan Abdurrahman b. Zeyd b. Eşlem tarafından riva­yet edilmiştir.[752]

2-  Doğrusu bu hadis (Abdurrahman'ın) babası yoluyla Hz. Peygam-ber'den (s.a.) naklettiği mürsel bir hadistir. Tirmizî: "Bu, daha sahihtir" yani mürseldir, diyor.[753]

3-  İbn Mâce, Ebu Saîd hadisini naklettikten sonra Muhammed b.Yah­ya'dan hikâye eder ki: Doğrusu Hz. Peygamber (s.a.): "Sabaha çıkmadan önce vitri kılın" buyurmuştur.[754] İbn Mâce diyor ki: Bu hadis, Abdur­rahman'ın naklettiği hadisin vahi (boş) olduğunu gösterir.

tbn Abbas ve Hz. Âişe'nin söyledikleri üzere Hz. Peygamber (s.a.) gece on bir yahut on üç rekât namaz kılardı. Bu iki sahabîden her iki rivayet de sabittir. Sahihayn'da Hz. Âişe'nin "Allah Rasulü (s.a.), ne Ra­mazanda ne de başka zamandaki (gecelerde) on bir rekâttan fazla namaz kılmış değildir" dediği nakledilir.[755] Sahihayn'da. yine Hz. Âişe'den: "Al­lah Rasûlü (s.a.) gece on üç rekât namaz kılardı. Bunlardan beşi ile vitrini kılar, bu beş rekâtın da yalnız son rekâtında (selâm teşehhüdüne) otururdu"[756]

dediği rivayet olunmaktadır.[757]

Hz. Âişe'den gelen bu iki rivayetin doğrusu, birincisidir. On bir rekâ­tın üzerindeki iki rekât sabah namazının iki rekât sünnetidir. Aynı hadiste, Hz. Âişe tarafından açıklanmış olarak bu şekilde gelmiştir. Müslim'in Sa-hih'indc zikrettiğine göre (Hz. Âişe): "Allah Rasûlü (s.a.) sabah namazı­nın iki rekât sünneti ile beraber (geceleyin) on üç rekât namaz kılardı" demiştir.[758]' Buharı ise bu hadisin lafzını şöyle vermektedir: "Allah Rasû­lü (s.a.) geceleyin on üç rekât namaz kılardı. Sonra sabah ezanını işitince kısa iki rekât namaz kılardı."[759] Sahihayn'da nakledildiğine göre Kasım b. Muhammed diyor ki: Âişe'nin (r.anha) şöyle dediğini işittim: "Allah Rasûlü'nün (s.a.) geceleyin kıldığı namaz, on rekât idi. Bir rekâtla da vitir kılar ve sonra sabah namazının iki rekât sünnetini kılardı. İşte on üç rekât bunlardır.[760] Hz. Âişe'nin bu sözleri müfessir ve açıklayıcıdır.

İbn Abbas'ın ne dediği konusunda da ihtilaf edilmiştir. Sahihayn'da Ebu Cemre'den nakledildiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir: "Allah Ra-sulü'nün (s.a.) geceleyin kıldığı namaz on üç rekâttı."[761] Fakat bu riva­yet ondan, sabah namazının iki rekât sünnetiyle birlikte olduğu açıklama­sıyla nakledilmiştir. Şa'bî diyor ki: Abdullah İbn Abbas ile Abdullah İbn Ömer'e -Allah ikisinden razı olsun- Allah Rasûlü'nün (s.a.) gece kıldığı namazı sordum: "On üç rekâttı. Onlardan sekizi gece namazı, üçü vitir namazı, ikisi de sabah namazının farzından önceki iki rekât (sünnet) namazdır" dediler.

Sahihayn'da Küreyb'den nakledilen, İbn Abbas'ın, teyzesi Meymûne Bint el-Hâris'in yanında gecelemesi olayında İbn Abbas'ın şunları söylediği de rivayet olunmaktadır: "Hz. Peygamber (s.a.) on üç rekât namaz kıldı. Sonra yattı uyudu, hatta horladı. Tanyeri ağarınca kısa iki rekât namaz kıldı." Bu hadisin diğer bir lafzında şöyle denmektedir: "Sonra iki rekât, yine iki rekât, yine iki rekât, yine iki rekât, yine iki rekât, yine iki rekât kılıp ondan sonra tek rekâtlı bir namaz kıldı. Sonra müezzin çağırmaya gelinceye kadar yine uzandı. Daha sonra kalktı, kısa iki rekât namaz kıldı. Sonra da sabah namazını kıldırmak için dışarı çıktı."[762]

Böylece on bir rekât üzerinde birleşme sağlanmış oldu. Son kılman iki rekâtın sabah namazının sünneti mi, yoksa başka bir namaz mı olduğu konusunda görüş ayrılığı ortaya çıktı. Bunlar da Hz. Peygamber'in (s.a.) devamlı kıldığı farz ve râtibe sünnetlerin rekât sayısına eklendiğinde Hz. Peygamber'in (s.a.) gece ile gündüz kıldığı toplam devamlı virdi kırk rekât olur. Hz. Peygamber (s.a.) on yedi farz, on yahut on iki râtibe sünnet, on bir yahut on üç gece namazı olmak üzere toplam kırk rekât namaza sürekli devam buyururdu. Bunlardan fazlası -sekiz rekât fetih namazı[763], seferden döndüğünde kıldığı kuşluk namazı, ziyaretinde bulunduğu kimse­nin yanında kıldığı namaz, tahiyyetü'l-mescid... vb. namazlarda olduğu gibi- râtib (düzenli ve sürekli) değil, arızîdir. Öyleyse kulun, bu virde ölü­me kadar devam etmesi gerekir. Her gün, her gece kırk kere kapıyı çalan kimsenin isteğine ne çabuk karşılık verilir, kapı nasıl hemen açılır, düşünü-le! Kendisinden yardım dilenecek yalnız Allah'tır. [764]


[744] İsrâ,  17/79.

[745] Müzzemmil, 73/1.

[746] Enbiyâ, 21/3.

[747] Bu rivayeti, Suyûtî, ed-Durru 'l-Mensûr'da (4/196) kaydetmiş ve fazla olarak İbn Cerîr (15/143), Muhammed b. Nasr ve Beyhakî'nin (Detöil'de) de rivayet ettiğini belirtmiştir.

[748] Suyûtî, a.g.e., 4/196. Muhammed b. Nasr'dan aktarıyor.

[749] Ahmed, Müsned, 5/255. İsnadı hasendir. Suyûtî, ed-Durru'l-Mensûr'da (4/196, 197) kaydetmiş ve fazla olarak Tayâlisî,  tbn Nasr, Taberânî, İbn Merdûyeh, Beyhakî (Şu'abu'l-îmân) ve Hatîb'in (Tarih) rivayet ettiğini belirtmiştir.

[750] Müslim, 746.

[751] Ebu Davud, 1431. İsnadı sahihtir. İbn Mâce, 1188; Tirmizî, 465; Ahmed, Müsned, 3/41, 44; Beyhakî, 2/480. Hâkim (1/302) hadisi sahih saymış, Zehebî de ona muvafa­kat etmiştir.

[752] Ancak bu illetli bulma, Tirmizî ve tbn Mâce'deki senede yöneltilebilir. Ebu Davud, Hâkim ve Beyhakî'deki sened ise sahihtir. Çünkü bunlar şu senedle rivayet etmişler­dir: Ebu Gassân - Muhammed b. Mutarrif el-Medenî -...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hz Peygamberin gece namazı
« Posted on: 03 Ağustos 2021, 10:11:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz Peygamberin gece namazı rüya tabiri,Hz Peygamberin gece namazı mekke canlı, Hz Peygamberin gece namazı kabe canlı yayın, Hz Peygamberin gece namazı Üç boyutlu kuran oku Hz Peygamberin gece namazı kuran ı kerim, Hz Peygamberin gece namazı peygamber kıssaları,Hz Peygamberin gece namazı ilitam ders soruları, Hz Peygamberin gece namazıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &