> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Dokuz Eylül İlitam > Tefsir ve Tefsir Metinleri > Ünite 4 Ders Özetleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ünite 4 Ders Özetleri  (Okunma Sayısı 4388 defa)
05 Kasım 2012, 17:48:05
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 05 Kasım 2012, 17:48:05 »TEFSİRİN TEDVİNİ

1)Tedvin'in sözlük anlamı nedir?
Cevap:Sayfaların ve kitapların toplanmasına tedvin denir.

2)Divan nedir?
Cevap:Sayfaların, kitapların toplandığı yere divan denir. Askerlerin isimlerinin veya devlet hazinesinden yardım alanların yazılı olduğu defterlere de divan denir.


3)Istılahi anlamda tedvin ne demektir?
Cevap:Sayfalarda dağınık olarak yazılmış bilgileri toplamak,içeriklerini tespit edip toplu,düzenli bir şekilde bir deftere kaydetmek anlamına gelir.

4)Hz. Osman'ın, Kur'an'ı istinsahına ne denilmiştir?
Cevap:Tedvin

5)Müteferrik sayfalardaki ayetleri düzenli bir şekilde yazdırdığından Hz. Osman'ın yaptığı işe .... denilmektedir.
Cevap: Tedvin

6)Hz. Ebu Bekir düzenleme yapmadan ayetlerin yazılığı olduğu malzemeyi toplatmıştır.Bu işe ne denir?
Cevap:Cem

NOT:Toplama ve düzenleme anlamı olmadan tedvini düşünmek mümkün değildir.

7)Tedvini hazırlayan sebepler nelerdir?
Cevap: -Din bakımından karma bir toplumun oluşması. Müslümanlarla, müslüman olmayanların aynı idare altında yaşamak zorunda kalması ancak müslümanlar kadar, müslüman olmayanlarında hayatlarının garanti altına alınması gerekiyordu. Bunun sonucunda fakihler ve müfessirler ayetlere başvuruyor yeni çözümler arıyorlardı. Bu süreç, şifahi olan bilginin yazılmasını, tasnif edilmesini ve düzenlenmesini gerektiriyordu.
-İslam dünyasının coğrafi ve kültürel anlamda hızlı bir genişleme sürecine girmesi.
-Siyasi sebepler (Raşit halifelerden ilk üçünün siyasi amaçlı olarak öldürülmesi ,hilafetin çoğulcu ve demokratik denebilecek bir tür uzlaşı sonucu belirlenmesi terk edilip, hanedanlık şekline dönüşmesi gibi sebeplerin yanında Emevi devletinin yıkılarak Abbasi devletinin kurulması sürecinde yaşanan kavgaların, düşüncelerin din adına meşrulaştırılması için kaynak arama gayretleri)

8)İslam'a yeni giren farklı unsurların yeni dini öğrenme arzusu , Arapların da idareciliğe yönelmeleri, dini bilimlere karşı ilgisiz kalmaları, temel İslam Bilimlerinin özellikle de tefsirin Arap olmayanların meşguliyet alanı haline getirdi. Yeni bilginlere ortak bir ad bulundu. Bu isim neydi?
Cevap:Mevali

9)Allah Resulünden aldıkları mukaddes bilgiyi insanlara ulaştırmak için fethedilen coğrafyanın farklı şehirlerine yerleşen sahabenin büyükleri, yaşadıkları şehirlerde kendilerine has medreselerini oluşturmuşlardır.Bu medreseler kaç tanedir?
Cevap: Ehl-i Sünnet uleması Mekke,Medine ve Kufe medresesinden söz ederken, Şii bilgin Muhammed Hadi Ma'rife adı geçenlere (Mekke, Medine,Kufe) Şam ve Basrayı'da ilave ederek beş medreseden söz etmektedir.

10)Mekke tefsir ekolü ''Tercümanü'l - Kur'an'' ünvanına hakkıyla haiz müfessir sahabi Abdullah b. Abbas (ö.68/687) öncülüğünde oluşmuştur. Bu medresenin önde gelen müfessir tabileri kimlerdir?
Cevap: Said b. Cübeyr (ö. 95/714) , Mücahid b. Cebr (ö.103/721) , İkrime (ö. 104/722) , Tavus b. Keysan (ö. 106/724) ,Ata b. Ebi Rebah (ö. 114/732)

11)''Darü's- Sünne '' nedir? Öncüleri kimdir?
Cevap:''Darü's - Sünne'' sünnetin evi ünvanı verilen Medine'de kurulan medresedir. Ubey b. Kab'ın (Ö. 19/640)) eğitim ve öğretim faaliyetleriyle oluşmuştur.Bu ekolün öncüleri: Ebu'l- Aliye (ö. 90/709) ,Muhammed b. Ka'b el- Kurezi (ö. 118/ 736, )Zeyd b. Eslem ( ö. 136/753)


12)Kufe rey ekolünün kurucusu ve yetiştirdiği öğrenciler kimdir?
Cevap:Bir çoban olduğu halde Hz. Peygamber'in irşadıyla büyük bir bilgin olan, Abdullah b. Mes'ud'dur. Yetiştirdiği öğrenciler: Alkame b. Kays,Mesruk b. Ecda, Esved b. Yezid, Mürretü'l- Hemadani, Amir eş-Şa'bi ,Hasen el-Basri ve Katade b. Diame.

13)Basra Medresesi ve Şam Medresesi'nin kurucuları kimdir?
Cevap: Basra Medresesi : Sahabenin önde gelen büyüklerinden Ebu Musa el-Eş'ari
Şam Medresesi : Hz. Ömer'in hilafeti zamanında Şam'a kadı olarak gelmiş Ebu'd - Derda

14)Hadiss tedvininin sistematik olarak başlamasında iki faaliyet görülmektedir. Bunlar nelerdir?
Cevap: - Özel gayretler -Resmi otoritenin yani devlet başkanının emriyle yapılan çalışmalar

15)Kendi gayretleriyle hadis toplayıp yazmaya başlayan ilk bilgin kimdir?
Cevap: İbn Şİhab ez-Zuhri gösterilmektedir. Ancak bu faaliyet bireysel bir çalışmadır. Asıl tedvini başlatan Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz olmalıdr.

16)Önceden biriken bilgilerin bir talep etrafında kaydedilmesini ifade eden tedvin faaliyetinin, geçtiği üç farklı merhale nelerdir?
Cevap: a)Dağınık bilgi ve malumatın belli şartlar etrafında yazılması ve tefsiiirin hadis içerisinde hadisten bir bölüm olarak ortaya çıkmasıdır. b)Çerçevesi belirginleşen tefsir ilmine ilişkin eserlerin verilmesidir. c)Ortaya çıkan birikim üzerine daha kalıcı, düzenleyici, referans kaynağı olabilecek eserlerin vücuda getirilmesidir.

17)İlk tedvin hareketi ne zaman başladı?
Cevap: Emevi devrinin sonuna, Abbasi döneminin başlarına doğru, hadis ve tarih biliminde ilk tedvin hareketi başladı.

18) ''el-Muvatta'' ismindeki hadis derlemesi kime aittir?
Cevap:İmam Malik

19)''es-Siretü'n- Nebeviyye'' kime aittir?
Cevap:Muhammed b. İshak

20)Buhari'nin hocaları ve öğrencileri kimdir?
Cevap:Buhari'nin hocaları: Ahmed b. Hanbel, İshak b. Rahuye, Ali b. El-Medini.
meşhur öğrencileri: İmam Müslim, Tirmizi, Nesai,Ebu Hatim,Ebu Zur'a Er-Razi

NOT: - Rivayete göre, Buhari 1080 kişiden hadis nakletmiştir.
-Buhari ile başlayan hadis eserlerinde tefsir bölümleri oluşturma öğrencileri Müslüm Ve Tirmizi tarafından devam ettirilmiştir.
-Sünen kitaplarının babları arasında ilk defa tefsir kullananın Buhari olduğu nakledilmektedir.

21)Buhari'nin 'Sahih'inde tefsir bölümü iki kısımda değerlendirilebilir.Bunlar nelerdir?
Cevap: a) Ayetin tefsiriyle ilgili hadislerin nakledildiği kısım. b) Özellikle tefsir edeceği surenin başında 'talik' diye ifade edilen filolojik bazı açıklamaların bulunduğu kısımdır.

22)Erken dönem ortaya çıkan ilk tefsir çeşitleri nelerdir?
Cevap:Rivayet,Dirayet ve İşaret Türleri

23)Allah korkusunun ve Allah sevgisinin temsilcileri kimdir?
Cevap:Allah korkusu: Hasan-ı Basri Allah sevgisi :Rabia Adeviyye

24)Sufi lakabı ilk kez kime verilmiştir?
Cevap:Ebu Haşim el-Kufi

25)İlk tasavvufi tefsir örneğini kim vermiştir?
Cevap: Sehl b. Abdullah et-Tüsteri

26)Tedvin Dönemi ilk müfessirleri kimdir?
Cevap: 1) Mukatil Bin Sülewyman 2)Yahya b. Sellam 3)Abdürrezzak b. Hemmam es-San'ani 4)Ferra,Yahya B. Ziyad
5)Tüsteri 6)Taberi

27)Kur'an'ı Kerim'i baştan sona tefsir eden ilk müfessir kimdir?
Cevap: Mukatil Bin Süleyman

NOT:Kaynaklar,Mukatil'in siyasi bakımdan Zeydiyye fırkasına, Kelam yönünden ise Mürcie'ye mensup olduğunu, teşbih (Allah'ı mevcut varlıklara benzetme ) taraftarı olduğunu kaydederler. Mukatil Bin Süleyman hakkında olumsuz haberler onun hadiste güvenilir bir şahıs olmadığı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örneğin onun rivayetleri, Buhari ve Nesai tarafından kabul edilmemektedir.

28)Mukatil'in tefsiri dışında verdiği eserler nelerdir?
Cevap:Nevadiru't- Tefsir, en-Nasih ve Mensuh, er-Redd 'ale'l - Kaderiye, el - v ücuh ve'n -Nazair fi'l-Kur'an, Tefsiru Hamse Mieti Ayeten mine'l_Kur'ani'l - Kerim, el-Aksam ve Lügat ve el - Ayatü'l - Müteşabihat.
Bu kitaplardan üç tanesine sahip bulunmaktayız.. Bunlar : a)Kitabu't -Tefsiri'l - Kebir b)El-Eşbah ve'n -Nazair fi'l - Kur'ani'l - Kerim c)Tefsiru Hamsi Mi'eti Ayetin Mine'l- Kur'ani'l – Kerim

29)Tefsir'i ; Hadis'in bir şubesi olarak ele almaktan ayıran ve elimizdeki mevcut bilgiler ışığında müstakil tefsir kitabında toplayan ilk kişi kimdir?
Cevap: Yahya b. Sellam

30)Yahya ibn Sellam'ın tefsirinin ana kaynakları nelerdir?
Cevap: Kur'an-ı Kerim, Sünnet, Shabe ve Tabiin'in sözleri, ehl-i kitabın rivayetleri ve şahsi görüşleri.

31) Abdürrezzak b.Hemmam es-San'ani'nin tefsirinin en önemli özelliği nedir?
Cevap: Rivayet merkezli olup dirayete hiç yer vermemesidir.

32)Kur'an bilimlerinde Garibu'l-Kur'an ve Meani'l-Kur'an türü eserlerin öncelikle yazılması Kur'an'ı anlama gayretinin mahsulüdür.Bu alanda ilk eser yazan kimdir?
Cevap:Zeyd b. Ali'dir. Eseri de ''Teffsiiru Garibi'l- Kur'an'' dır.

33)Meani'l-Kur'an türü eserlerin ilki kime aittir?
Cevap:Mutezile hareketini başlatan Vasıl b. Ata'ya aittir.

34) Kufe kim tarafından kurulmuş ve kimin zamanında başkent yapılmıştır?
Cevap:Hz. Ömer zamanında Sad b. Ebi Vakkas tarafından kurulmuştur. Hz. Ali zamanında başkent olmuştur.

35)Ebu Zekeriyya Yahya b. Ziyad el- Ferra kimdir?
Cevap: Arap dili ve tefsir alimi bir zattır. Faydalandığı pek çok alim ve ravinin başında Kisai gelmektedir.Kisai'nin vefatından sonra onun yerine geçti ve hocalık hayatı başlamış oldu. 2. hicri yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın ilk yıllarında Kur'ani ilimler sahasında Bağdat'ta en büyük otorite kabul edilir.


36)Sofi anlayışına göre Kur'an kaç şekilde dinlenmelidir?
Cevap:3 şekilde dinlenmelidir. 1)Hz. Peygamber Efendimizden dinliyormuş gibi
2)Hz.Peygamber'in Cebrail'den dinlediği gibi 3)Cebrail'in Cenab-ı Hak'tan dinlediği gibi.

37)Sehl ibn Abdullah et-Tüsteri kimdir?
Cevap:Tasavvufi yani işarii tefsirin sistemleşmesinde önde gelen alimlerden biridirç

38)Taberi'nin tefsirinin adı nedir?
Cevap: Cami'ul- Beyan An Te'vil-i Ayi'l-Kur'an'dır. Taberi'nin tafsiri öncelikli olarak bir rivayet tefsiridir.

39)Hadis kitabının içinde Tefsir'e bölüm ayıran ilk kişi ki...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2014, 17:07:43 Gönderen: Hafize Aişe »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ünite 4 Ders Özetleri
« Posted on: 16 Eylül 2021, 19:28:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ünite 4 Ders Özetleri rüya tabiri,Ünite 4 Ders Özetleri mekke canlı, Ünite 4 Ders Özetleri kabe canlı yayın, Ünite 4 Ders Özetleri Üç boyutlu kuran oku Ünite 4 Ders Özetleri kuran ı kerim, Ünite 4 Ders Özetleri peygamber kıssaları,Ünite 4 Ders Özetleri ilitam ders soruları, Ünite 4 Ders Özetleriönlisans arapça,
Logged
12 Mayıs 2014, 17:08:20
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« Yanıtla #1 : 12 Mayıs 2014, 17:08:20 »

1-Tedvinin en önemli özelliği nedir?
Cevap: toplama ve düzenleme

2-Hz. Osman’ın yaptığı toplamaya tedvin denirken Hz.Ebu Bekir’in yaptığı toplamaya cem denmesinin sebebi nedir?
Cevap: Hz. Osman Ayetleri düzenli bir şekilde yazdırmıştır.Hz Ebu Bekir ise düzenleme yapmadan ayetlerin yazılı olduğu malzemeyi toplatmıştır.

3-İlk ortaya konan tefsir çeşidi hangisidir?
Cevap: Rivayet tefsiri

4-İlk tasavvufi tefsir örneğini kim vermiştir?
Cevap: Sehl b. Abdullah Tüsteri

5-Kuranı Kerimi baştan sona tefsir eden ilk müfessir kimdir?
Cevap: Mukatil b. Süleyman

6-Yahya b. Sellam’ın tefsirini kendi döneminde yapılan diğer tefsirlerden ayıran en önemli özelliği nedir?
Cevap: Tefsirinde dirayete de belli bir ağırlık vermesidir.

7-Kütübü Sitte yazarlarının tamamının kendisinden rivayet naklettiği müfessir kimdir?
Cevap: Abdürrezzak b. hemmam es Saneni

8-Sadece hakkında rivayet bulunan ayetleri nakleden, öğrencilerinin arasında Ahmed b. Hanbel’in de yer aldığı müfessir kimdir?
Cevap: Abdürrezzak b. hemmam es Saneni

9-Ehli sünnet uleması Mekke, Medine ve Kufe medresesinden söz ederken, Şii bilgin Muhammed Hadi Marife adı geçenlere hangi iki medreseyi ekleyerek beş medreseden söz etmektedir?
Cevap: Şam ve Basra

10-Mekke Tefsir ekolünün kurucusu ve Tercümanül Kuran ünvanına sahip olan kişi kimdir?
Cevap: Abdullah b. Abbas

11-Medine tefsir ekolü faaliyetleri nerede olmuştur?
Cevap: Darüssünne’de (sünnetn evi)

12-Basra tefsir ekolü kurucusu kimdir?
Cevap: Ebu Musa el Eşari

13- Kufe tefsir ekolü kurucusu kimdir?
Cevap: Abdullah b. Mesud

14-Şam tefsir ekolü kurucusu kimdir?
Cevap: Ebud Derda

15-Medine tefsir ekolü kurucusu kimdir?
Cevap: Ubey b. Kab

16-İlk tedvin hareketi ne zaman başlamıştır?
Cevap: Emevi devrinin sonu, Abbasi döneminin başlarına doğru.

17-Tefsir bilimine tabiinin katkısı neden fazla olmuştur?
Cevap: Onlar hem Hz.Peygamberin tefsirini, hem sahabenin tefsirini ve içtihatlarını hemde kendi içtihatlarını tefsire ilave etmişlerdir.

18-Aşağıdakilerin hangisi Buharinin  öğrencilerinden değildir?
 A)İmam Müslim B)Nesai C)Ahmed b. Hanbel D)Tirmizi E)Ebu Zura er Razi
Cevap: C  Ahmed b. Hanbel hocasıdır.

19-Hadis eserlerinde tefsir bölümleri kim ile başlayıp, kimle devam etmiştir?
Cevap: Buhariyle başlayıp, öğrencileri Müslim ve Tirmizi tarafından devam ettirilmiştir.

20-Kisaiden kıraate dair rivayetleri, nahvin inceliklerini öğrenen, halifenin huzuruna davet edilecek kadar şöhret bulan tefsir alimi kimdir?
Cevap: Yehya b. Ziyad el Ferra

21-Ferranın dil ağırlıklı olan tefsirinin temel özellikleri nelerdir?
Cevap: * Kıraate * kelime iştikaklarına * Arapların kelimeyi nasıl kullandıklarına * kelimenin vecihlerine * kelimenin cümle içindeki yerinin tayin edilmesine * sebebi nüzullere önem vermesidir.


22-Aşağıdakilerin hangisinin tefsiri işari tefsire örnektir?
A)Taberi           B)Ferra                C)Yahya b. Sellam           D)Tüsteri               E)Abdürrezzak b. Hemmam

23-Tefsirin olgunlaştığının bir göstergesi olan, ansiklopedik çalışma mahiyetindeki tefsir hangisidir?
Cevap: Taberi: Camiul Beyan An Tevili Ayil Kuran

24-Rivayet yanında güçlü bir dirayet boyutunu da tefsirinde kullanan ve genellikle sened zincirini de nakleden müfessir kimdir?
A)Taberi         B)Tüsteri            C) Buhari            D) Ferra                 E) Yahya b.Sellam

25-(geçen yılın vize sorusu)Aşağıdakilerden hangisi tedvini ıstılahi anlamının ortaya konulmasında doğru bir ikilemedir?
A)okuma-yorumlama                  B)toplama-düzenleme               C)toplama-istinsah etme                               D)cem etme-istinsah etme                          E) cem etme toplama

26-(Geçen yılın vize sorusu)Tefsirin tedvini farklı merhalelerden oluşmaktadır.Bu merhalelerden bir tanesi de müstakil tefsir çalışmalarıdır.Aşağıdaki müfessirlerden hangisi ilk müstakil tefsir yazarı olarak kabul edilir?
A)Salebi       B)Taberi                 C)Mukatil b. Süleyman                D) Tüsteri            E) Ferra

27-Tefsirde rivayet yanında dirayeti de kullanan ve kendisinden yüzyıl sonra yazılacak olan Taberinin eserinin habercisi olan müfessir kimdir?
A)Yahya b.Sellam                  B)Tüsteri                         C)Mukatil b. Süleyman                     D)Abdürrezzak b. Hemmam E)Ferra                       


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Mayıs 2014, 17:13:51
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #2 : 12 Mayıs 2014, 17:13:51 »

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatühü;
Tedavinin en önemli özelliği dinimizde toplama ve düzenleme olarak böyle kullanılması beni derinden etkiledi... Dinimiz de zaten bizlere elinizde bulundurun,sağlık önemlidir diye çağrı yapıyor... Rabbim tedavi edenleri mübarek kılsın İnŞAllah...

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &