> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Dokuz Eylül İlitam > Tefsir ve Tefsir Metinleri > Ünite 12
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ünite 12  (Okunma Sayısı 2430 defa)
17 Kasım 2012, 16:34:12
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 17 Kasım 2012, 16:34:12 »ÜNİTE 12

1)Taberi'nin hocaları kimdir?
Cevap:Muhammed b. Humeyd, Musa b. Musa el-Hareşi, Imad b. Musa el-Kazzaz, Bişr b. Muaz.
 
2)Taberi'ye neden zulüm yapılmıştır?
Cevap:Hanbelilerle düştüğü görüş ayrılığından dolayı çok eziyet çekmiş, kendisine çeşitli baskı ve zulüm yapılmıştır.
 
3)Taberi'nin tefsirinin adı nedir?
Cevap:Camiu'l-Beyan An Tevili Ayi'l-Kur'an
 
4)Taberi tefsiri Camiu'l-Beyan An Tevili Ayi'l-Kur'an'ın en büyük özelliği nedir?
Cevap:En büyük özelliği, kendisinden önce yazılan kitapları içinde bulunduruyor olmasıdır. Diğer bir özelliği ise,kendisinin muhaddis olması hasebiyle aktardığı rivayetlerin senedlerini tam olarak vermesidir.
 
5)Beğavi'nin asıl adı, Ebu Muhammed el-Hüseyin b. Mes'ud b. Muhammed'dir. Neden Beğavi denilmiştir?
Cevap:Horasan'ın bir kasabası olan Bağ veya Bağşur'da 433/1041 yılında dünyaya gelmiştir. Herat ile Merverruz arasında bulunan Bağ (Bağşur) kasabasına nisbbetle, kendisine Beğavi denilmiştir. Babası, kürk alıp sattığı için Ferra ( kürkçü) veya İbnü'l Ferra ( kürkçünün oğlu) lakaplarıyla da anılır.
 
6)Beğavi'nin tanınmış hocaları kimdir?
Cevap:Kadı Hüseyin b. Muhammed el-Mervezi, Ebu Ömer Abdülvahid el-Melihi, Ebu'l -Hasan Ali el-Cüveyni, Ebu Bekr Yakub es-Sayrafi.
 
7)Beğavi hangi hocasının vefatından sonra yerine geçmiş ve hangi alanda eserler vermiştir?
Cevap:Kadı Hüseyin'in vefatından sonra, onun yerini alarak birçok talebe yetiştirmiş, tefsir,hadis,fıkıh okutmuş ve bu alanlarda değerli eserler vermiştir.
 
8)Beğavi tersirinin adı nedir?
Cevap:Mealimü't-Tenzil
 
9)Beğavi tefsiri Mealimü't-Tenzil'in önemli özellikleri nelerdir?
Cevap: - Müfessir, her surenin tefsirine başlamadan önce,nerede nazil olduğunu ve kaç ayetten oluştuğunu belirtir.
- Ayetleri ayetle, hadisle, sahabe, tabiun ve müctehid imamların görüşleriyle tefsir eder.
- Ayetleri açıklarken, hadis-i şeriflerden bolca yararlanır.
- Sebeb-i nüzul rivayetlerinde oldukça hassas davranır ve bunlar, tefsirinde geniş bir yer tutar.
- Kıraat ilminin otoritelerinden biri olmasından dolayı kelimelerin değişik kıraat vecihlerini belirterek, ortaya çıkan manalara dikkat çeker.
- Fıkıhta şafii mezhebine mensup olmasına rağmen taasuba düşmeden ahkamla ilgili konuları diğer mezhep imamlarının görüş ve delilleriyle birlikte sunar
- İtikadi konularda selef çizgisini takip eder.
- Nesh prensibini kabul eden müellif, tefsirinde 100 küsur ayeti mensuh saymıştır. Özellikle Kıtal ayeti ile mensuh saydıkları büyük yekun tutmaktadır.
-Mealimü't-Tenzil'in dili oldukça sade, üslubu basit, anlaşılır ve bir rivayet tefsirine göre de gayet veciz bir eserdir.
 
10)Fahreddin er-Razi'nin hocaları kimdir?
Cevap:Razi'nin ilk hocası babası Ömer'dir. Diğer hocaları arasında,Kemaleddin Simnani, Mecdüddin Cili gibi zatlar vardır.
 
11)Razi'nin kitap yazdığı alanlar nelerdir?
Cevap:Kelam,Tefsir,Fıkıh Usulü,Arap Dili,Felsefe,Mantık,Matematik,Tıp kitap yazdığı alanlardandır.
 
12)Razi'nin tefsirine karşı çıkan ve destekleyen kimdir?
Cevap:İbn Teymiyye gibi Razi'nin tefsirine karşı çıkanlar, ''Onda tefsirden başka her şey var'' demişlerdir. Sübki gibi kendisini destekleyenler ise ''Tefsir dahil onda her şey var '' görüşünü savunmuşlardır.
 
13)Razi'nin tefsirinin adı nedir?
Cevap:Mefatihu'l-Ğayb
 
NOT:Mefatihu'-Ğayb, tefsir tarihinde hem yöntem hem de içerik olarak bir kırılma noktasıdır.
 
14)Razi'nin tefsirinin ilk cildinde yer verilen hususlar nelerdir?
Cevap: Fatiha'daki ilimler, istiazenin tefsiri, besmelenin tefsiri, istiazeden çıkarılan ilimler, kelime,ses ve harfler, isim fiil ve harf, ismin çeşitleri, fiilin irabı, istiazenin tefsiri; istiazeden çıkarılan fıkhi hükümler, akli ve nakli hususlar, ihitiva ettiği incelikler, besmelenin tefsiri, Allah'ın isimleri, besmeledeki incelikler.
 
15)Razi, ayetleri neye göre düzenler?
Cevap:Her ayeti öncelikle sebebi nüzul, münasebet ve insicam, kıraat, dil bilgisi,fıkıh,kelam,felsefefe,tasavvuf vb. yönlerden belli bir düzene göre alır.
 
16)Kurtubi'nin tefsirinin adı nedir?
Cevap:el-Camiu li-Ahkami'l-Kur'an ve'l-Mübeyyin lima Tadammenehu mine's-Sünneti ve Ayi'l-Furkan eserin tam adıdır. Bu tefsir, Ahkamü'l- Kur'an adıyla maruftur.
 
17)Kurtubi'nin tefsirinin sunuşu nasıldır?
Cevap:Tefsirinin mukaddimesinde, eserinde izleyeceği yöntem, Ku'an-ı Kerim'in okunması ve fazileti, dirayet tefsiri, ahruf-i seb'a vb. bazı usul konuları ve Kur'an ilimleri hakkında bilgiler sunmuştur.
 
18)Kadı Beydavi'nin hocaları kimdir?
Cevap:Izz. b. Abdüsselam, İbnü'l-Hacib, Nevevi, İbn Dakik el-İd, İbnü's-Salah gibi zevat vardır. İlk hocası babasıdır.
 
19)Beydavi'nin tefsirinin adı nedir?
Cevap:Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil
‎20)Beydavi'nin tefsirinde neler bulunur?
Cevap:Kendisinden önceki tefsir kitaplarını özetlemiş, ayetlere getirdiği yorumlar yanında dil kaidelerine dayanarak yaptığı açıklamalarla büyük bir müfessir olduğunu göstermiştir. Kur'an'daki akli istidlallerin mantıki kıyas esasına göre cereyan ettiğini kabul eden Beydavi, eserinde te'vil ile tefsiri birleştirmiştir. Ayrıca ayetlerden çıkarılabilecek hükümleri açıklayp farklı kıraatlere değinmiştir.
 
21)Beydavi tefsirinin en önemli kaynakları nelerdir?
Cevap:Sırasıyla, Zemahşeri'nin Keşşaf'ı ile Fahreddin Razi'nin et-Tefsiru'l-Kebir'idir.
 
22)Osmanlı medreselerinde okutulan Beydavi tefsiri Envaru't-Tenzil'in,Ehl-i sünnet dünyasında yaygın ve meşhur olmasının sebeplerinden biri nedir?
Cevap:Mutezilii görüşlere şiddetle karşı çıkmasıdır.
 
NOT:Envaru't-Tenzil'in dil,edebiyat ve dirayet yönü baskın olmakla beraber, sahabe,tabiun ve selefin görüş ve izahlarına yer vermekten geri kalmamıştır.Surelerin sonunda,surenin faziletiyle ilgili bazı zayıf hadislere yer vermiştir.
 
23)İbn Aşur'un hocaları arasında kimler vardır?
Cevap:Dedesi Muhammed Aziz, Ömer İbnü'ş-Şeyh Salim Bu Hacib, Ebu Abdillah Muhammed b. Osman en-Neccar, Salih Şerif ilk sıralarda yer alır.
 
24)İbn Aşur tefsirinin adı nedir?
Cevap:et-Tahrir ve't-Tenvir. Uzun adı:Tahriru'l-Mana's-Sedid ve Tenviru'l - Akli'l-Cedid min Tefsiri'l-Kitabi'l-Mecid
 
NOT: et-Tahrir ve't-Tenvir, Fatiha'dan başlayıp Nas'ta biten , tam bir tefsirdir.
 
25)İbn Aşur'un tefsiri otuz cilttir. Birinci ciltte on mukaddime yer almaktadır.Bunlar nelerdir?
Cevap: -Tefsir ve Te'vil - Tefsir ilminden yararlanma - Rivayet dışı tefsirin sıhhati/geçerliliği ve rey ile tefsirin anlamı
- Müfessirin amacı - Nüzul sebepleri -Kıraatler - Kur'an kıssaları -Kur'an isim ve ayetleri vd. - Kur'an'ın i'cazı
 
26)İbn Aşur tefsirinin yöntemi nasıldır?
Cevap:Surenin tefsirine bir giriş ile başlamakta, burada genellikle, surenin ismi ve onunla yakından uzaktan ilgili konulara değinmekte, konuyla ilgili rivayetlere yer vermektedir. Sonra surenin tarihine, amaçlarına, ihtiva ettiği hükümlere değinip ardından ayetleri teker teker açıklamakta, Kur'an ve sure bütünlüğünü, tenasüp ve insicamı ortaya koymaktır.Bunun ardından toplu bir yorum yaparak , ayetleri edebi açılardan yorumlamaktır.
 
27)İbn Aşur tefsirinin kaynakları nelerdir?
Cevap: Taberi'nin Camiu'l-Beyan'ı, Zemahşeri'nin Keşşaf'ı, Razi'nin Mefatihu'l-Ğayb'ı, Beydavi'nin Envaru't-Tenzil'i, İsfehani'nin Envaru'l-Hakakiki'r-Rabbaniyyesi, Taftazani'nin Keşşaf Haşiyesi, İbn Arefe'nin Tefsir'i, Ebussuud'un İrşadü'l-Akli's-Selim'i, Kurtubi'nin Ahkamü'l-Kur'an'ı, Kazvini'nin Keşşaf Haşiyesi, İbn Atıyye'nin el-Muharraru'l- Veciz'i, Hafaci'nin Beydavi Haşiyesi, Alusi'nin Ruhu'l - Meani'si ve Abduh'un Tefsiru'l-Kur'an'ı.
 
28)Konyalı Mehmed Vehbi Efendi'nin hocaları arasında kimler vardır?
Cevap:Anbarlızade Mehmed Efendi, Tokmakzade Mehmed Efendi, Hafız Ahmed Efendi, Konya Müftüsü Hüseyin Efendi gibi alimler hocaları arasındadır.
 
29)Konyalı Mehmed Vehbi Efendi'nin tefsirinin adı nedir?
Cevap:Hulasatü'l-Beyan
 
30)Tefsir ilmi açısından pek kıymetli görülmeyen Hulasatü'l-Beyan'ın kaynakları nelerdir?
Cevap:Kaynaklarından bazıları; Taberi, Fahreddin Razi, Nisaburi, Kadi Beydavi, Nesefi, Ebussuud, Sıddık Hasan Han
 
31)Konyalı Mehmed Vehbi Efendi, tefsirini nasıl hazırlamıştır?
Cevap:Kullandığı kaynaklardan özet bilgiler nakletmiştir. Ayetin metninin ardından meali yazılmıştır.Nakillere yoğun bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Hadisler genellikle meal olarak zikredilmiştir.Müfessir, hadisler konusunda hassas davranmamıştır.
 
32)Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirinin adı nedir?
Cevap:Hak Dini Kur'an Dili
 
33)Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, yazdığı fetva müsveddesiyle kimin tahttan indirilmesinde rol oynamıştır?
Cevap:II. Abdülhamid
 
34)Resmi bir talep üzerine yazılan Hak Dini'nde, Diyanet ile Hamdi Yazır arasında anlaşma yapılmıştır.Şart koşulan hususlar nelerdir?
Cevap: - Ayetler arasındaki tenasüb ve insicam - Nüzul sebepleri - Aşereyi geçmemek üzere kıraat - Gereğine göre kelime ve terkiplerin etimolojik değerlendirmesi - İtikatta Ehl-i sünnet, amelde Hanefi mezhebine uyularak ayetlerin çeşitli açılardan açıklanması - Oryantalistlerin, batılıların yanlış ve tahrif içerikli sözlerinin değerlendirilmesi - Baş tarafa önemli bir mukaddime konması
Elmalılı, tefsirini yazarken bu maddelere büyük ölçüde uymuştur.
 
35)Elmalılı'nın en önemli kaynakları nelerdir?
Cevap:Fahreddin Razi'nin Mefatihu'l-Gayb'ı, Zemahşeri'nin Keşşaf'ı, Ebussuud'un İrşadü'l-Akli's-Selim'i, Ebu Hayyan'ın el-Bahru'l-Muhit'i, Rağıb'ın Müfredat...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 18 Ocak 2015, 20:01:21 Gönderen: Ayşe »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ünite 12
« Posted on: 28 Eylül 2021, 05:06:03 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ünite 12 rüya tabiri,Ünite 12 mekke canlı, Ünite 12 kabe canlı yayın, Ünite 12 Üç boyutlu kuran oku Ünite 12 kuran ı kerim, Ünite 12 peygamber kıssaları,Ünite 12 ilitam ders soruları, Ünite 12önlisans arapça,
Logged
27 Eylül 2013, 14:00:57
dusakli

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 27


« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2013, 14:00:57 »

Dosya bulunamadı hatası veriyor TEŞEKKÜRLER
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Eylül 2013, 15:44:38
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #2 : 27 Eylül 2013, 15:44:38 »

Dusakli kardeşim sorun en yakın zamam da  giderilcektir inşaAllah..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &