๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 23 Nisan 2012, 15:31:00Konu Başlığı: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: Zehibe üzerinde 23 Nisan 2012, 15:31:00
10. Yumuşak Huylu Olmak


 

4807... Abdullah İbn Mugaffel'den (rivayet edildiğine göre): Rasûlullah (s.a.) (şöyle) buyurmuştur:

"Muhakkak ki Allah (kullarına karşı son derece) yumuşak muame­le eder ve yumuşaklığı sever, şiddet karşılığında vermediğini yumu­şaklık karşılığında verir."[140]

 
Açıklama

 

Söz ve işlerimizde nâzik ve yumuşak huylu olmak anlamma geıen "rıft" övülmüş sıfatlardandır. Rıf-kın karşılığı kabalık ve sertliktir.

Allahü Teâlâ hazretleri, kullarına karşı son derece merhametli ve lûtuf-kârdır. Kullarının da birbirlerine karşı nâzik ve yumuşak davranmalarını, kabalık ve sertlikten kaçınmalarını, hoşgörü ile hareket etmelerini ister.

Rıfk ile muamele insanları dostluğa ve kardeşliğe götürür. Aralarında­ki düşmanlıklar, bu sayede son bulmuş olur. Binaenaleyh, kötülükler bile daima iyilikle karşılanmalıdır. Nitekim, yüce Allah Kur'ân-ı Keriminde: "İyilikle kötülük eşit değildir. Sen kötülüğü en güzel olan iyi hareket­le önle. O vakit bakarsın ki seninle aralarında bir düşmanlık bulunan yakın bir dost gibi olmuştur"[141] buyurmuştur.

Dinen, aklen ve hikmeten güzel ve faydalı görünen şeylere muvafakat etmek de rıfk sayılır. Peygamber efendimiz: "Allah Teâlâ ve tekaddes hazretleri bir ev halkını severse aralarına rıfk verir" buyurdular. Bu yüce insan kendisine Peygamberliğinin ilk yıllarında, birçok düşman, ak­la hesaba gelmez eza ve cefa ettikleri halde yine hepsine rıfk ile davranır­lardı.

Rıfk, sahibini her istediğine ulaştırır, bütün münasebetlerden emin ey­ler. Dikkatle bakılınca, görülür ki yumuşaklığın etkisi azarlamak ve şid­det göstermekten daha çoktur. Yumuşaklık her zaman hiddetleri dindirip düşmanları dost edebilir. Fakat hiddet, şiddet arttırmaktan ve dostu düş­man etmekten başka bir işe yaramaz.[142]

Muhakkak diğer övülmüş ahlâklarda olduğu gibi, rıfkın en kâmil ma­nada tecelli ettiği kul, yine Resul-i zişan efendimizdir. Kendisi, bir gün dahi kaba konuşmamış, şahsı hislerine kapılarak bir müslümana kötü söz söylememiştir.

Hz. Enes, efendimizin bu ahlâkını şöyle anlatıyor: "Resûlullah (s.a.) kötü konuşmaz, lanetçi, küfürbaz biri değildi. Birisini ayıplamak istedi­ği zaman, onun hakkında sadece; O'na ne oluyor, alnı toprağa varası-ca; demekle yetinirdi."[143]

Bu sözüyle, efendimiz, kişinin çok secde etmesi için dua etmiş olurdu.

Daima ümmetine yumuşaklığı tavsiye eder; "yumuşaklık bulunduğu herşeyi süsler, yumuşaklık bir şeyden de alınırsa onu lekeler."[144]

"Bir kimse yumuşak davranmadan mahrumsa hayırdan da mah­rumdur"[145] buyururdu.

Bu hadislerden, yumuşaklığın herşeyde olabileceği anlaşılmakla bera­ber İslamda, şeriat, yahut cemaatin maslahatının muktezası olan yerlerde sertlik göstermek caiz ve lüzumludur.[146]

 

4808... el-Mikdam İbn Şüreyh babasından (rivayetle) demiştir ki: Hz. Aişe'ye (Rasûlullah (s.a.)'in) kır gezisine çıkma (sın)dan sordum da: Rasûlullah (s.a.) yukarıdan aşağıya inen şu (karşıdaki) su kanallarına

geziye çıkardı.

Bir defasında (böyle bir) kırgezisine çıkmak istemişti de (bil yolculuk­ta benim binmem için) bana zekat develerinden olan ve binmek için kul­lanılmayan bir dişi deve göndermişti ve bana:

"Ey Aişe! Şüphesiz ki yumuşak davranmak bir şeyde bulunursa onu mutlaka süsler kendisinden uzak kılındığı şeyi de mutlaka leke­ler" buyurdu. (Râvi) İbn es-Sabbah rivayetinde (metinde geçen); "Mu­harreme" kelimesini üzerine binilmeyen (deve) diye açıkladı.[147]

 
Açıklama

 

Bu hadisle ilgili açıklama, bir önceki hadisin şerhin­de geçtiğinden burada tekrara lüzum görmüyoruz.[148]

 

4809... Cerir (İbn Abdullah el Becelî -r.anhuma- dan rivayet edildiği­ne göre) Rasûlullah (s.a.) (şöyle) buyurmuştur:

"Yumuşak huyluluktan mahrum olan her hayırdan mahrum ka­lır."[149]

 
Açıklama

 

Hadis-i şerifte, yumuşak huyluluğun, her hayrın,başı buğuna delalet, yumuşak huyluluktan mah­rum olanın her hayırdan mahrum kalacağını da ifade vardır.

Binaenaleyh, hakketmedikleri halde insanlara sert ve kaba davranışlarda bulunup gönüllerini ve onurlarım kırmak, son derece yanlış ve hatalı­dır. Bu nevi tavırlar kâfirlere, bidâtçılara ve zâlimlere karşı takınılabilir. Nitekim, yüce Allah Kur'an-ı Keriminde: "Ey inananlar, kâfirlerden si­ze yakın bulunanlarla savaşın. (Onlar) sizde (kendilerine karşı) bir sertlik (ve şiddet) bulsunlar..."[150] buyurmuştur.

Ayrıca, kötülükten men etmek için yumuşaklığın ve öğüdün fayda ver­mediği yerlerde sertliğe başvurulabilir.[151] Çünkü "Likülli makamın makal ve likülli meydanın rical: Her yerin kendine mahsus sözü ve her meydanın kendine has erleri vardır" buyurulmuştur.

Taberânî'nin Mikdâd İbn Şüreyh'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte açıklandığı üzere Rasûlulîah (s.a.), cennete girmeye vesile olan şeylerin Allah rızası için yedirmek, her müslümana selam vermek, (kaba söz ve davranışlardan kaçınıp) tatlı konuşmak, gibi davranışlar olduğunu söyle­miştir.[152]

Binaenaleyh, şer'i bir maslahat yokken keyfi olarak yumuşaklığı bıra­kıp kabalık ve sertlik yolunu tutan kimse, bütün hayır kapılarını kendine kapamış olur. Nitekim, yüce Allah, Kur'ân-ı Keriminde:

"Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara yumuşak davrandm. Eğer kaba ve katı yürekli davransaydın, çevrenden dağılır giderler­di."[153] diye buyurmuştur.[154]

 

4810... A'meş dedi ki: Ben o (akranım ola)nların Mus'ab b. Sa'd'ın babası (Sa'd b. Ebî Vakkas) dan rivayet ettiklerini duyduğum; benim de ancak Peygamber'den geldiğini bildiğim bir rivayete göre; Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Âhiret amel(ler)i dışında (kalan) her işte teen­ni (elden bırakılmamalıdır.)"[155]
 
Açıklama

 

Teenni: Yavaş ve yumuşak hareket etmek demektir. Büyüklük ve yüksekliğin ölçüsü olan pek değerli bir alışkanlıktır. Bu huy ile ancak nefsini sabır ve sebata alıştırabilenler huylanabilirler. Bu ahlâkı elde edebilirler.

Yavaş yavaş, yani acele etmeksizin yapılan işe, hata ve pişmanlık yol bulamaz. Ceza vermekte acele davranmamak, iyilik ve mükâfatta ise ace­le etmek gerektiği gibi, günlük işlerde, davranışlarda, olaylarda da teenni lâzımdır.[156] Ancak, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifte de açıklandığı üzere, ahiretle ilgili olan hayırlı işlerde yavaş davranmak söz konusu ola­mayacağı gibi, şer'î bir maslahatın söz konusu olduğu yerlerde de yumu­şaklık ve merhametten bahsedilemez. İşte bunun içindir ki Resul-i zişan efendimiz: "Eğer kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı elini keserdim"[157] buyurmuştur.

Vakti gelip çatmış hayırlı bir işte de yavaş olmak söz konusu değildir. Bunun içindir ki "Mekke'ye gitmekte acele ediniz"[158] buyurulmuştur.

Fakat, henüz vakti gelmeyen bir iş için acele etmek de doğru değildir. Zira, herşeyin bir zamanı vardır. Meyveler bile olgunlaşmadan kopanlamaz. Bir işin vaktinden önce olmasını istemek aceleciliktir, işte Hz. Peygamber'in: "Teeni Allah'dan, acele şeytandandır."[159] mealindeki buy­ruğunu böyle anlamak gerekir. Bu bakımdan kendi hür irademizle karar verip, hareket etme yetkisine sahip olduğumuz dünyevi işlerde teenni ile ve gerektiğinde istişare, istihare yollarından geçerek hareket lâzımdır.[160]

[140] Buharî, istîtâbe 4, istizan 22, davât 59, edeb 35; Müslim, birr 77, selâm 10;Tirmizî, isti­zan 12; İbn Mâce, edeb 9; Dârimî rikâk 75; Muvattâ, isti'zan 38; Ahmed b. Hanbel, 1,112, IV, 87, VI, 37, 85, 199.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/11.

[141] Fussilet (41), 34.

[142] Ahmed Riffat, Tasvir-i Ahlâk 257.

[143] Buharî, edeb 38.

[144] Müslim, birr 78.

[145] Müslim, birr 76.

[146] Eşref edip, Asr-ı Saadet, VI, 520.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/11-12.

[147] Müslim birr 78; Ahmed b. Hanbel, VI, 58, 116, 125, 171,206,222.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/12-13.

[148] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/13.

[149] Müslim, birr 74-76, İbn Mace, edeb 9; Ahmed b. Hanbel, IV, 362, 366.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/13.

[150] Tevbe(2), 123.

[151] Vedadi efendi, Tarikat-ı Muhammideyye Tere. ve Tekmile s. 302.

[152] El-Hadimi, Berika, II, 313.

[153] Ali İmrân(3), 159.

[154] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/13-14.

[155] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/14.

[156] Ahmed Rifat, Tasvir-i Ahlâk, 312.

[157] Sünen-i Ebu Davud, Hudud 4.

[158] Suyûtî, el-Camiüs.sagîr, II, 62.

[159] Tirmizî, birr 65.

[160] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/15.


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 31 Ocak 2014, 00:48:23
Aleyküm selam;
Peygamber efendimiz gibi yumuşak huylu olmak çok zor değil aslında. Sadece onun gibi davranmamızı bizi doğru yola ulaştıracaktır.
Muhakkak diğer övülmüş ahlâklarda olduğu gibi, rıfkın en kâmil ma­nada tecelli ettiği kul, yine Resul-i zişan efendimizdir. Kendisi, bir gün dahi kaba konuşmamış, şahsı hislerine kapılarak bir müslümana kötü söz söylememiştir.

Hz. Enes, efendimizin bu ahlâkını şöyle anlatıyor: "Resûlullah (s.a.) kötü konuşmaz, lanetçi, küfürbaz biri değildi. Birisini ayıplamak istedi­ği zaman, onun hakkında sadece; O'na ne oluyor, alnı toprağa varası-ca; demekle yetinirdi."[143]
  ;)


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: Rüveyha üzerinde 22 Ekim 2015, 07:46:50
Esselamu aleykum ve rahmetullah..Yumuşak huylu,ahlakı güzel olandan hakta razı ,halkta İnşaAllah..Rabbim Efendimizin ahlakıyla süslesin bizleri İnşaAllah.Rabbim razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: Sevgi. üzerinde 22 Ekim 2015, 09:46:31
  Ve Aleykümüsselăm. Emeklerinize sağlık kardeşim güzel paylaşımdı. Rabbim bizleri Peygamberimiz'in ahlâkı ile süslesin inşaAllah..Amiin ecmain


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: Pelinay üzerinde 14 Mart 2016, 19:04:29
Yumusak huy en guzel anahtardir,her kapiyi acar .
Atalarimiz da bosa dememis tatli dil yilani deliginden ciakrir diye.
Rabbim gonullerimizi ridk,tevazu,ihlas,muhabbet gibi guzel ahalkalrla donatsin insallah.Allah razi olsun


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: Mehmed. üzerinde 14 Mart 2016, 20:40:03
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Islam ın bu denli yayılması Peygamberimiz in yumuşak huylu olması gibi etkenlerdendir.  Rabbim paylaşım için razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: Ceren üzerinde 14 Mart 2016, 21:47:22
Aleykumselam.Rabbim bizlere iyi huylu olmayi ve yarattiklarina merhamet etmeyi buyurur.Yunusak huylu olup her seye allah rizasi icin dayanan kullardan olalim inşallah...


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: Damla üzerinde 14 Mart 2016, 21:50:57
#Esselamu aleykum..Yumuşak olmak öfkeyi yutmak gerçekten daha hayırlıdır..Hep sonu iyi olur..Yani her şeyin karşılığı verilir..Yapılan iyi ve kötü davranışların..Rabbim razı olsun..#


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: Edanur üzerinde 14 Mart 2016, 22:10:38
Aleykümüsselam
Allah c.c yumusaklığı sever ve şiddet karşısında vermediğini yumuşaklık karsısında verir.
Rabbim razı olsun İnşaallah


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: İkraNuR üzerinde 14 Mart 2016, 22:14:30
selamun aleykum.
Allah cc. yumuşakghuylu olmayi ufak şeyler için sinirlenmeyelim inş.
Allah c.c. razi olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Yumuşak Huylu Olmak
Gönderen: Sevgi. üzerinde 01 Ağustos 2023, 07:24:38
Esselâmu Aleyküm. Allah için yumuşak huylu olmak en güzel anahtardır ve her kapıyı açmaya vesile olur.
Rabbim bizleri her zaman rızasına uygun şekilde yaşayan kullarından eylesin inşaAllah