๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 25 Aralık 2011, 13:06:14Konu Başlığı: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Zehibe üzerinde 25 Aralık 2011, 13:06:14
4. Vitir Namazında Ne Okunur?

 

1423. ...Ubey b. Ka'b (r.a.)'den demiştir ki:

Resûlullah (s.a.) el-A'la, el-Kâfirûn ve el-İhlas süreleriyle vitir kılardı.[23]

 

Açıklama
 

Hadis-i şerifin açıkça delâlet ettiği gibi Peygamber (s.a.) vitir namazını kılarken birinci rekatte, el-A'la (87), İkinci rekatte el-Kâfirûn (J09) ve üçüncü rekatte de el-îhlâs (112) surelerini okurdu.

Görüldüğü gibi hadiste Kâfirûn suresine ifâdesi ile işaret edilmiştir. Ebû Dâvûd nüshalarının çoğunda bu şekilde vârid olmuştur.

Ebû Hanîfe'nin Müsned'inde bu hadis mürsel olarak tahriç edildikten sonra "ikinci rekatte yani İbn Mes'ûd'un kı­raatinde böyledir" denilmektedir.

sözünden maksat (İhlâs) sü­residir.

Vitr namazında bu surelerin okunması, farz veya vâcib değildir. Bir son­raki hadiste tafsilât gelecektir.

Hadis-i şerif, Hz. Peygamberin vitir namazını üç rekat kıldığına ve sojıunda sadece bir defa selâm verdiğine delildir. Nitekim Nesâî'nin Sâid b. Abdurrahman'dan yaptığı rivayetinin sonunda "Sadece bunların sonunda selâm verirdi" denilmektedir.

Hadis-i şerif bu durumda vitrin üç rekat ve tek selâmla ifâ    edileceğini söyleyen İmam-ı A'zam Ebû Hanîfe'nin görüşüne delildir.[24]

 

Bazı Hükümler
 

1. Vitr namazında sırayla A'Iâ, Kâfirun ve İhlâs surelerim okumak mustehabtır.

2. Vitir namazı üç rekattır.[25]

 

1424. ...Abdulaziz b. Cüreyc[26]'den; demiştir ki:

Mü'minlerin annesi Aişe (r.anha)ya Resûlüllah (s.a.)'in hangi su­relerle vitir kıldığım sordum...

[Abdulaziz önceki hadisin mânâsını zikredip]

"Ve üçüncü rekatte ve el-Muavvizeteyn (Felak ve Nas)le dedi.[27]

 

Açıklama
 

Bu rivayette Hz. Peygamber'in vitir namazının ilk iki rekatında A'la ve Kâfirûn surelerini okuduğuna işaret bakı-

mından bir önceki rivayetin aynısıdır. Fakat üçüncü rekatte önceki rivayette sadece ihlâs suresinin okuduğu bildirildiği halde burada ihlâsa ilaveten mu-avvizeteyn (Felak ve Nâs) surelerini de okuduğu beyan edilmektedir.

Tirmizî'nin "hasen-garib" dediği Abdulazizrtarikiyle yaptığı rivayet de, üzerinde durduğumuz rivayete uygun düşmektedir. Tirmizi'nin rivayeti şöy­ledir: "Aişe (r.anha)'ye Resulüllah'ın vitir namazında hangi sureleri okudu­ğunu sorduk;

”Birinci rekatte ikinci rekatı  üçüncüde de ve muavvizeteyı okurdu" cevabını verdi.

Bu hadis-i şerif, Abdulaziz b. Cüreyc hakkındaki tereddütlerden dola; zayıf sayılmıştır. Ancak Taberânî'nin Mikdam b. Dâvud tarikiyle Ebû Hi reyre'den Dârekutnî'nin; Yahya b. Said ve Amre vasıtasıyle Hz. Aişe'de İbn Hıbban ve Hâkim'in ve yine Said b. Ebî Meryem kanalıyla Yahya b Eyyûb'den Hâkim'in rivayet ettikleri aynı mânâdaki hadisler bu hadisi tak viye etmektedirler.

Bu rivayetler, vitir namazında anılan sureleri okumanın müstehab ol duğunu göstermektedir. Mâliki ve Şâfiîler bu hadislerin muhtevasını görüş lerine esas almışlardır. Hanefilerle Hanbeliler ise, ilk iki rekatte öbürleri ilt aynı görüşte olmakla beraber üçüncü rekatte sadece İh I a.s okunacağını, bu­na Muavvizeteyn'i ilâve etmenin sünnet olmadığım söylerler. Hanefi fıkıh kitaplarından Bahr'da "Sünende ve diğerlerinde Muavvizeteynin de okuna­cağı hakkında vâki olan şeyleri Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Main inkâr etmişlerdir. Onu ulemanın çoğunluğu caiz görmemiştir" denilmektedir. Ancak yukarıda işaret ettiğimiz hadisler bunun sabit olduğunu göstermektedir.

Hz. Peygamberin, vitir namazında başka sureleri de okuduğuna dair rivayetler vardır. Bunlardan bazılarını aşağıya alıyoruz:

Muhammed b. Nasr'ın Hz. Ali'den rivayet ettiğine göre:

"ResulüIIah (s.a.) dokuz sure ile vitir kılardı. Bunlar: Birinci rekatte Tekâsiir. Kıt dr ve Zilzâl sureleri; İkincide Asr, Nasr ve Kevser; üçüncüde de Kâfirûn, Leheb ve İhlâs sureleridir."

Yine Muhammed b..Nasr, Said b. Cübeyr'in vitir namazının birinci re-katinde Bakara suresinin sonunu; ikincide, Kadr-Bazan Kâfirûn- üçüncüde de Ihlâs surelerini okuduğunu rivayet ediyor.

Muhammed b. Nasr'ın Said b. Cübeyr'den yaptığı bir başka rivayet de şöyledir:

"Ömer b. el-Hattab, Übey b. Ka'b'a, ramazanda cemaate namaz kıl­dırmasını emrettiği zaman, Übey onlara vitri de kıldırır ve birinci rekatte, Kadr; ikincide Kâfirûn; üçüncüde de İhlâs surelerini okurdu."

Bu rivayetler bazı surelerin okunması konusunda müttefik olmakla bir­likte bazılarında farklılık arz etmektedir. Bu durum vitir namazında okun­ması şart koşulan belli bir surenin olmadığını göstermektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, A'lâ, Kâfinin, ve İhlâs surelerini mezheblere göre de üçüncü rekatte İhlâs'a ilâveten Müavvizeteyn surelerini okumak müstehab'tır.[28]

[23] Nesâî, kıyâmü'I-ley] 47, 48, 50; îbn Mâce, ikâme 115; Ahmed b. Hanbel, III, 406, 407; V, 123.

   Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 5/346.

[24] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 5/346-347.

[25] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 5/347.

[26] Abdulaziz b. Cureyc tâbiundandır. Kureyş'e mensuptur. Hz. Aişe, tbn Abbâs, Said b. Cübeyr, ve İbn Ebî Müleyke'den hadis rivayet etmiştir.

[27] İbn Mâce, ikame 115.

    Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 5/347.

[28] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 5/347-348.Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 13 Ekim 2014, 21:53:55
esselamu aleykum;
Vitir namazının şartları 3 rekat olarak kılınması ve 3 rekatını kılarken Kunut dualarını okumaktır..Yukarıdaki 9 ayetleri okumak farz veya vacip değildir..Mevlam vitir namazını kılmayı nasip etsin İnşAllah..Mevlam razı olsun..


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Rüveyha üzerinde 29 Aralık 2014, 15:45:31
Ve Aleykümusselam ve rahmetullah. Amin kardeşim. Inşallah Efendimizin buyurdugu gibi vıtır  namazlarimizı kılanlardan oluruz.Mevlam razı olsun. .


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: İkraNuR üzerinde 18 Mayıs 2015, 22:24:15
Vitr namazında sırayla A'Iâ, Kâfirun ve İhlâs surelerim okumak mustehabtır.
vitir namazı üç rekattır. Paylaşım için Allah razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Ceren üzerinde 18 Mayıs 2015, 22:35:11
Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan Reyyan abla.


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Sefil üzerinde 01 Eylül 2015, 19:12:57
Vitr namazında sırayla A'Iâ, Kâfirun ve İhlâs sureleri okumak mustehabtır.

Ve üçüncü rekatte ve el-Muavvizeteyn (Felak ve Nas)le dedi.

İnşaallah bu güzel hasletlerle amel eden hayırlı insanlardan oluruz.Allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Pelinay üzerinde 27 Eylül 2015, 09:21:28
Aleykumusselam ve rahmetullah.Vitir namazinda Efendimizin de hangi sureleri okudugunu ogrenmis oldum vesilenizle.insallah daimi uygulayanlardan,O(sav)nun sunnetii ile amel edenlerden oluruz.Allah razi olsun


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Damla üzerinde 16 Mayıs 2016, 16:48:57
#Esselamu aleykum..Vesilenizle vitir namazında neler okunacağını öğrenmiş olduk..Rabbim namazlarını tam kılanlardan eylesin inşAllah..Rabbim razı olsun..#


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Hamide 8 üzerinde 16 Mayıs 2016, 17:11:49
Selamun Aleyküm...
Vitir namazı 3 rekattır.Kunut duaları okunur. Bu paylaşımla neler okunacağını öğenmiş olduk.
Allah cc.razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Mehmed. üzerinde 25 Mart 2017, 19:21:31
Ve aleykümüsselam Bunu bilmiyordum . Öğrenmiş oldum inşâAllah Rabbim uygulamayı nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Ramazan. üzerinde 25 Mart 2017, 22:35:24
Ve Aleyküm Selam . Ben de yeni öğrendim bunu . Vitr namazlarında Efendimiz s.a.v. Ala , Kafirun ve İhlas surelerini okurmuş .

ALLAH cc razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Ruhane üzerinde 26 Mart 2017, 00:13:29
Vitr. Namazı üç rekat olup kunut sualtı okunmaktadir


Konu Başlığı: Ynt: Vitir Namazında Ne Okunur?
Gönderen: Sevgi. üzerinde 10 Mart 2024, 23:06:43
Esselâmu Aleyküm gözümüzün nuru olan yatsı namazından sonra ki kılınan vitir namazında sırayla Ala, kafirun suresi ve ihlas suresini okumak müstehaptır. Rabbim bizleri hakkıyla namazını kılan kullarından eylesin.. Amin Ecmâin