๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 24 Aralık 2011, 02:02:31Konu Başlığı: Küsûf Namazında Kıraat
Gönderen: Zehibe üzerinde 24 Aralık 2011, 02:02:31
5. Küsûf Namazında Kıraat

 

1187. ...Âişe (r.anhâ)den; demiştir ki:

Resûlullah (s.a.) zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Pey­gamber (mescide) çıkıp cemaate namaz kıldırdı. (Bu namazda) kıya­ma durdu. (Kıyamdaki) kıraatini tahmîn ettim. Bakara Sûresi (kadarı)m okuduğunu zannettim.

Râvi hadisi sevkedip şöyle devam etti:

Sonra iki defa secde yaptı, sonra kalkıp kıraati yine uzattı. Onun buradaki okuyuşunu da tahmin ettim. Âl-i İmran Süresi (kadarı)m oku­duğunu zannettim.[83]

 

Açıklama
 

"Hadisi şevketti..." ifâdesi, aslında hadisin devamı olduğu, fakat müellifin o bölümü kitabına almadığı intibaını vermektedir. Eğer varsa, bu alınmayan kısmında Resûlullah (s.a.)'in rükû'u ve ikinci rekâtı kılışına dâir tafsilât yer almış olmalıdır. Fakat aynı hadisin, Hâkim'in Müstedrek 'indeki rivayeti de buradaki lâfızlardan ibarettir ve hadisin bir bölümünün zikredilmediği hissini verecek bir ilâve mevcut değildir. Buna göre hadisin tamamı buradaki şeklinden ibaret olmuştur.

Hadis-i şerif, küsûf namazındaki kıraatin uzun olduğuna işaret etmesi yanında bu kıraatin gizli olduğuna da delâlet etmektedir. Çünkü Hz. Âişe validemiz Resûl-i Ekrem'in birinci rekatte Bakara, ikincisinde de ÂI-i İmran sûrelerim okuduğunu açıkça söylememiş, Efendimizin kıraatini tahmin ve takdir ederek mezkûr sûreleri okuduğunu zannettiğini söylemiştir. Ancak bu Resûlullah'dan gelen meşhur rivayetlere muhaliftir. Hz. Peygamber açıktan okuduğu halde, Hz. Âişe'nin bunu ayırt edememiş olması da muhtemeldir. Çünkü bundan sonraki hadiste Efendimizin cehrî okuduğu bildirilmektedir. Yine hadis-i şerifte Hz. Peygamber'in birden fazla rükû' yaptığına dair bir kayda rastlanmamaktadır. Bu küsûf namazının her rekatında birer rüku' olduğunu söyleyen Hanefîlerin görüşlerine delildir. Bu ve bundan evvelki babdaki hadisler arasında görülen farklı ifadeler, Hz. Peygamber zamanında kü­sûf namazının teaddüdüne delil sayılmaktadır.[84]

 

Bazı Hükümler
 

1. Küsûf namazının her  rekatında  kıraat uzun tutulmahdır

2. Bu namazın kıraati, gizlidir.

3. Küsûf namazının her rekatında birer rükû' vardır.[85]

 

1188. ...Âişe (r.anha)'den rivayet edildiğine göre; Resûlullah (s.a.) (küsûf namazında) kıraati uzun tutmuş ve açıktan okumuştur.[86]

 

Açıklama
 

Önceki rivayette Hz. Âişe'nin Resûlullah'm okuduğu sûreyi tahmin ettiği bildirildiği halde burada Efendimizin açıktan okuduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu durum hadisler arasında tezat olduğu iz­lenimi veriyorsa da bu tezadı izâle mümkündür.

Önceki hadisin açıklamasında da işaret edildiği gibi, Hz. Peygamberin aslında bu namazda açıktan okuduğu halde Âişe validemiz uzak bir yerde olduğu için Resûlullah'm sözlerini iyice anlayamamış ve tahminen oku­nan sûrelerin Bakara ve Âl-i İmrân olduklarını çıkarmış olması mümkün­dür. Ya da hâdise birkaç defa tekerrür etmiş, Hz. Peygamber bazılarında açıktan okuduğu halde bazılarında gizli okumayı tercih etmiştir. Bu hadiste bahis mevzuu edilen namazın husuf namazı, gece kılındığı için cehri okun­muş olması ihtimali üzerinde duranlar da vardır. Tercemede parantez içeri­sinde (küsûf namazında) diye türkçeye aktardığımız "küsuf namazında olduğunu kast ediyor" cümlesi, hadisin diğer kitaplarındaki rivayetinde mev­cut değildir. Bu ilâve müellif Ebû Davud'a ait olmalıdır.[87]

 

1189. ...İbn Abbâs (r.a.)'dan; demiştir ki:

Güneş tutuldu. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.) insanlarla birlikte namaz kıldı. (Bu namazda) kalkıp u/un (müddet) ayakta durdu. (Bu duruş) Bakara Sûresi(ni okuyacak) kadardı. Sonra rükû yaptı. Râvî (bundan sonra) hadisin kalanını aktardı.[88]

 

Açıklama
 

Bazı nüshalarda sahabi râvî olarak İbn Abbâs'ın yerinde Ebû Hureyre yer almaktadır. Ancak bu hatadır. Hadisin di­ğer kitaplardaki tüm rivayetlerinde zikredilen sahâbî İbn Abbâs'tır.

Bu rivayet de kusûf namazının kıyamının dolayısıyla kıraatinin uzun fakat gizli olduğuna işaret ediyor. Çünkü İbn Abbâs kıyamın Bakara Sûresini oku­yacak kadar uzun olduğunu söylemiş bu sûrenin okunduğunu işaret etme­miştir.

Görüldüğü gibi buraya hadisin tamamı alınmamış sadece devamı oldu­ğuna işaret edilmiştir. Hadisin devamı, Muvattâ'daki rivayete göre şöyledir:

"...Sonra uzun bir rükû' yaptı. Sonra kalkıp uzun zaman ayakta dur­du ama bu birinci kıyamdan daha kısa idi. Daha sonra yine rükû'a varıp uzun müddet rükû'da kaldı, bu rukû'da evvelkinden kısa idi. Sonra secde edip tekrar ayağa kalktı ve uzun sure kıyamda durdu. Bu kıyam öncekinden daha kısa idi. Sonra uzun bir nıkû' yaptı ama bu da öncekinden aşağı idi. Rüku'da yine kıyama geçip uzun müddet durdu. Bu kıyam deminkinden daha kısa idi. Bundan sonra yine uzun bir rükû' yaptı. Bu rükû' da ötekinden kı­sa idi. Bilâhere secde etti ve namazdan ayrıldı. Zaten bu esnada güneş açıl­mıştı. Bundan sonra Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Şüphesiz güneş ve ay Allah'ın alâmetlerinden iki alâmettirler. Birisinin ölümü veya hayatı için tu­tulmazlar. O halde bunu gördüğünüz zaman, Allah'ı zikrediniz ." Cemaat: "Ya Resulallah! Senin şu makamında bir şeye uzandığını sonra vazgeçtiğini gördük. (Bu ne idi)?" diye sordu. Fahr-i Kâinat şu karşılığı verdi:

"Ben Cenneti gördüm (-veya bana Cennet gösterildi-) Oradan bir üzüm salkımını almak istedim. Eğer onu alsaydım siz yerdiniz. Dünyada kalmaz­dı. Bana Cehennem de gösterildi. Ondan daha korkunç bir manzara görme­dim. Cehennem ehlinin çoğunun kadınlar olduğunu da gördüm."

Niçin ya Resulallah? dediler. "Küfürleri sebebiyle."

Biri;

Allah'a mı küfrediyorlar? dedi.

"Kocaya karşı geliyorlar, iyiliğe nankörlük ediyorlar. Eğer onlardan birine ömür boyu iyilik etsen, sonra senden birşey (kötülük) görse, zaten senden hiçbir hayır görmedim, der" buyurdu.

Muvattâ'daki bu rivayet bu hadisin daha önceki rivayet edilen bazı hadislerdeki aynı olaya işaret ettiğini gösterir.[89]

[83] Hâkim, el-Mustedrek, I, 333; Beyhakî, es-Sünenu'l-kübrâ, III, 320, 322, 324, 325, 329, 335, 336, 337, 340.

   Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/349-350.

[84] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/350.

[85] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/350.

[86] Buhârî, kusûf 4, 5, 19; Müslim, kusûf 3.

    Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/351.

[87] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/351.

[88] Buhârî, kusûf 7, 9, 13; Müslim, kusûf 1, 8, 17; Nesâî, kusûf 11, 17, 23; Muvatta', ku­sûf 2, 3.

    Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/351-352.

[89] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/352-353.Konu Başlığı: Ynt: Küsûf Namazında Kıraat
Gönderen: Ceren üzerinde 26 Ağustos 2017, 16:45:41
Esselamu aleykum. RABBİM bizleri peygamber efendimizin yolunda giden kullardan eylesin inşallah. ..


Konu Başlığı: Ynt: Küsûf Namazında Kıraat
Gönderen: Mehmed. üzerinde 26 Ağustos 2017, 17:55:16
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri bu namazı dosdoğru kilanlardan eylesin


Konu Başlığı: Ynt: Küsûf Namazında Kıraat
Gönderen: Sevgi. üzerinde 19 Kasım 2023, 11:45:58
Esselâmu aleyküm Güzel konuya değinilmiş..
Rabbim bizleri hakkıyla namaz kılanlardan eylesin inşaAllah