๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 14 Kasım 2011, 18:54:11Konu Başlığı: Günah İşlemeyi Adamak
Gönderen: Zehibe üzerinde 14 Kasım 2011, 18:54:11
19. Günah İşlemeyi Adamak (Konusunda Gelen Hadisler)

 

3289... Âişe (r.anha)'den, Hz. Peygamber (s.a)'in şöyle buyurluğu rivayet edilmiştir.

"Allah'a itaat etmeyi adayan kişi itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan ise isyan etmesin."[164]

 

Açıklama
 

Hadis-i şerifte geçen Allah'a itaat tabiri, hem farz hem de müstehap olan tâatleri içine alır. Buna göre hadiste; dinen farz, vacip veya müstehap olan bir şeyi yapmayı adayan kişinin adağını ye­rine getirmesi emredilmektedir. İçki içmek, ana babaya isyan etmek, sıla-i rahmi kesmek gibi Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmayı adayan kişi ise bu adağını yerine getirmemelidir.

Günah olan bir şeyin adanması halinde adağın yerine getirilmemesi ge­rektiğinde âlimler arasında görüş ayrılığına rastlayamadık. Ancak bu durumda olan, yani günah bir şeyi adayıp da dediğini yapmayan kişiye keffaretin ge­rekli olup olmadığında âlimler ihtilâf etmişlerdir.

Bu konuda Hattâbî şöyle der:

"Bu hadis, A_llah'a isyan konusundaki adağın bağlayıcı olmayıp, adak sahibinin adağına vefa göstermemesi gerektiğini beyan etmektedir. Durum böyle olunca o adakta keffaret yok demektir. Eğer bunda keffaret olsaydı, hadiste onun da bahsedilmesi gerekirdi. Bu, Mâlik ve Şafiî'nin görüşlerine uygundur.

Ebû Hanîfe ashabı ve Süfyân-ı Sevrî'ye göre; bir günahı işleme konu­sunda adakta bulunmanın keffareti, keffaret-i yemindir. Bu görüşte olanlar Ebû Davud'un bu babda rivayet etmiş olduğu Zührî hadisini kendilerine de­lil almışlardır."

Şevkânî de, günah olan bir şeyi yapmak üzere adakta bulunmanın ha­ram oluşunda âlimlerin hemfikir olduklarını, ancak adağa riayet edilmedi­ğinde keffaretin gerekli olup olmadığında ihtilâf ettiklerini söyler. Şevkânî'nin bildirdiğine göre; cumhurun görüşü bu durumda olana keffaretin gerekli ol­madığı biçimindedir. Ahmed b. Hanbel, Sevrî, İshak, bir kısım Şâfiîler ve Hanefîlere göre ise keffaret gerekir. Bu görüş sahiplerinin delili, yukarıda Hattâbî'nin görüşü nakledilirken işaret edilen Zührî hadisidir ki bu hadis Hz.Âişe'den rivayet edilmiştir. Şevkânî, bir sayfadan fazla bu hadisin kriti­ğini yapmış, hadisin sıhhati ile ilgili nakillerde bulunmuştur. Bundan sonra gelecek olan mezkur hadisin izahında bu kritiğe temas edilecektir. Burada şu kadarını ifade edelim ki, bu hadis oldukça tenkid edilmiştir.

Günah bir iş işlemek üzere adakta bulunup da bu adağı yerine getirme­yene keffaretin gerekli olduğu görüşünde olanların dayandığı diğer bir ha­dis de Sahih-i Müslim'de, Ukbe b. Âmir'den rivayet edilen; "Nezrin keffareti yemin keffaretidir" manasına gelen hadistir. Çünkü bu hadiste nezir keffaretinin, yemin keffareti olduğu bildirilirken, nezirler arasında bir ayırım ya­pılmamıştır. Nezir sözü genel anlamda kullanılmıştır ki, bu isyanla ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm nezirleri içine alır. Ancak bu hadisin Tirmizî ve İbn Mâce'deki rivayetlerinde, "Adanılan şey söylenmezse, nezrin keffareti, yemin keffaretidir" denilmektedir. Müslim'deki rivayet, bu ilâve ile birlikte gözönüne alınırsa, bu görüşe kaynak olma özelliğini kaybedecektir.

Şevkânî; Hanefîler ve onlarla aynı görüşte olanların görüşlerine delâlet eden hadislere işaret edip, onların tenkidini yapmış olmasına rağmen, karşı görüşe açıktan delil olabilecek bir hadis nakletmemiştir. Sadece, nezrin Al­lah'ın rızasına uygun konularda veya mubah şeylerde olacağına işaret eden hadislerin, bunların dışındaki konularda nezrin olmayacağına işaret ettiğini söylemiştir.

îbn Rüşd de, Bidâyetii'l-Müctehid ve Nihâyetü'l-Muktesid adındaki ese­rinde cumhurun görüşüne delil olarak, üzerinde durduğumuz Hz. Âişe ha­disini göstermektedir. Karşı görüşe dayanak olan hadisler burada da tenkid edilmiştir.

Tirmizî; sahâbîlerin de bu konuda iki ayrı görüşe sahip olduklarını söy­lemektedir.

İbn Kudâme, el-Muğnî adındaki eserinde; İbn Mes'ûd, İbn Abbas, Câ-bir, İmrân b. Husayn ve Semüre b. Cündüb'den de keffaretin gerekli oldu­ğunun rivayet edildiğini, Ahmed b. Hanbel'den ise keffarete gerek olmadı­ğına dair bir rivayet bulunduğunu söyler.

Daha önce belirtildiği gibi, Hanefîlere göre nezrin sıhhati için nezredi-len şeyin ibadet cinsinden olması gerekir. Dolayısıyla günah olan bir şeyi yap­mak için yapılan adaklar nezir sayılmazlar. Belki yemin olarak mütalaa edi­lirler,

Aliyyü'1-Kârî, Mirkât'da İbnü'l-Hümâm'dan naklen; nezri, mutlak ola­rak ve bir şeye niyet etmeden söyleyen yani; "Allah'a nezrim olsun ki şöyle yapacağım veya yapmayacağım" diyen kişinin söylediğini yapmaması ha­linde kendisine yemin keffareti gerekeceğini bildirir. Yine İbnü'l-Hümâm'dan yaptığı bir başka nakilde, masiyet olan nezrin; bizzat kendisi haram olan ve­ya kendisinde ibadet manası bulunmayan konulardaki nezir olduğunu söy­ler. Buna göre; bir kimse, bayram günü oruç tutmayı adaşa, oruç bir ibadet olduğu, fakat bayram günü oruç tutmak haram olduğu için başka bir gün oruç tutarak adağını yerine getirir. Ama haram olmasına rağmen bayram günü oruç tutarsa adağının sorumluluğundan kurtulur.

Bir kimse, tahakkukunu istemediği bir şey üzerine adakta bulunursa, İmam A'zam ve İmam Muhammed'e göre yemin keffareti gerekir. Meselâ birisi, "Filânla konuşursam veya eve girersem, bir sene oruç borcum olsun..." gibi bir adakta bulunsa kendisine yemin keffareti gerekir. Zaruretten dola­yı, âlimlerden bazıları bu görüşü tercih etmişlerdir.[165]

 

Bazı Hükümler
 

1. Bir tâatı işlemek üzere adakta bulunan kimse, nezrım ifa etmelidir.

2. Bir günahı işlemek üzere adakta bulunan o günahı işlemez. Bundan sonra bazı âlimlere göre kendisine yemin keffareti gerekir, bazılarına göre hiçbir şey gerekmez.[166]

[164] Buharı, eymân 2, 8, 31; Tirmizî, nüzûr 2; Nesâî, eymân 27, 28; İbn Mâce, keffârât 16; Mâlik, nüzûr 8; Ahmed b. Hanbel, VI, 36, 41, 224.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 12/258-259.

[165] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 12/259-260.

[166] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 12/261.Konu Başlığı: Ynt: Günah İşlemeyi Adamak
Gönderen: Ceren üzerinde 29 Haziran 2016, 23:13:08
Esselamu aleykum.Rabbime itaat eden ve onun emirlerine uyan ve onun yolunda gidip gunahdan uzak kalan kendini haramdan ali koyan kullardan olalim inşallah.Rabbim razi olsun paylasimdan reyyan abla...


Konu Başlığı: Ynt: Günah İşlemeyi Adamak
Gönderen: Damla üzerinde 30 Haziran 2016, 01:21:44
#Esselamu aleykum..Rabbim bizi haramdan uzak ve helale kendişni adamış kullarından eylesin inşAllah..Rabbim razı olsun..#


Konu Başlığı: Ynt: Günah İşlemeyi Adamak
Gönderen: Ruhane üzerinde 19 Temmuz 2016, 20:23:59
Rabbim isyan etmekten korusun bizleri ..Acizligimize yenilipte seytana uyup bu durumlara dusmekten korusun mevlam..


Konu Başlığı: Ynt: Günah İşlemeyi Adamak
Gönderen: Ruhane üzerinde 21 Ağustos 2016, 20:58:38
Rabbim isyan gibi bir acizlikten  korusun bizleri..


Konu Başlığı: Ynt: Günah İşlemeyi Adamak
Gönderen: Mehmed. üzerinde 04 Aralık 2016, 18:05:16
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri itaat edenlerden eylesin isyan edenlerde eylemesin Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Günah İşlemeyi Adamak
Gönderen: Ruhane üzerinde 04 Aralık 2016, 18:49:40
Rabbim sana emirlerine efendimize hakkiyla itaat eden kullarindan eyke bizleri..Amin .


Konu Başlığı: Ynt: Günah İşlemeyi Adamak
Gönderen: Sevgi. üzerinde 28 Mart 2024, 18:29:25
Esselâmu Aleyküm Rabbim bizleri razı olmayacağı her türlü kötü hallerden korusun inşaAllah


Konu Başlığı: Ynt: Günah İşlemeyi Adamak
Gönderen: Es-Sabur üzerinde 29 Mart 2024, 07:38:34
İyilik yapmayı adayalım hep kendimizi kötülük yapmak istesekte yapmayalım inşaAllah