> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Süneni Ebu Davud > Deve Yaşlarının Beyanı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Deve Yaşlarının Beyanı  (Okunma Sayısı 3003 defa)
10 Kasım 2011, 20:31:01
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.681Site
« : 10 Kasım 2011, 20:31:01 »8. Deve Yaşlarının Beyanı

 

Ebû Dâvûd dedi ki:

Bu açıklamayı Riyâşî, Ebû Hatim Ve başkalarından işitip ayrıca onu Nadr b. Şumeyl'in mektubuyla Ebû Ubeyd'in mektubunda oku­dum. (Çok kere hepsi aynı şeyi zikretmekle beraber) bazı kelimeleri onlardan yalnız biri zikretti. Dediler ki:

(Deveye doğumundan sütten kesilene kadar) "Huvâr" adı veri­lir. Sonra (anasından) ayrıldığında "Fasıl" adım alır. (Dişisine) bir yaşından iki yaşının tamamına kadar "Bint- Mahâd"; üç yaşına gir­diğinde "Bint- Lebûn", üç yaşını tamamladığında dört yaşının ta­mamına kadar (erkeği) "Hıkk", (dişisi) "Hıkka" adını alır. Çünkü o binilmeye ve erkek deve tarafından aşılanmaya elverişli bir duru­ma gelmiş, gebe kalacak bir yaşa girmiştir. Ama erkeği ön dişlerini atıp altı yaşına varmadıkça dişi deveyi gebe bırakamaz. Hıkka'ya dört yaşım tamamlayana kadar "Tarûkatu'1-Fahl" denilir. Çünkü erkek deve ona aşar. Beş yaşına bastığından beş yaşını tamamlaya­na kadar "CezeVdır. Altı yaşma basıp ön dişlerini attığından altı­sını tamamlayana kadar "Seniy"dir. Yedi yaşına bastığında yedi ya­şını tamamlayana kada rerkeğine "Rabâî", dişisine "Rabâiyye" adı verilir. Sekiz yaşına basıp sivri dişlerinin arkasındaki öğütücü dişle­rini attığında sekiz yaşını tamamlayana kadar "Sediys" veya "Se-des"tir. Dokuz yaşma basıp köpek dişi çıktığında on yaşına girene kadar "BâziP'dir. On yaşına girdiğinde ise "Muhlif'tir. Bundan sonra adı yoktur. Fakat şöyle denilir: Bir senelik Bâzil, iki senelik Bâzil, bir senelik Muhlif iki senelik Muhlif, üç senelik Muhlif diye beş seneye kadar öyle gider. Halife (deve), gebe (olan deve)dir. Ebû Hatim dedi ki: Cezûa bir zaman dilimidir. Diş (yaş) değil­dir. Deve yaşlarının (başlangıç ve bitim) zamanı, Süheyl yıldızının doğuş zamanıdır.

Ebû Dâvûd dedi ki: Riyâşî bize (şöyle) bir şiir söyledi: "Süheyl yıldızı gecenin başlangıcında doğduğu zaman îbn- le-bûn Hıkk, Hıkk da Ceza’ olur. Deve yaşlarından (değişmeyen) yal­nız Hube' kalır. Hube', (Süheyl yıldızının doğuş) vaktinin dışında doğan deve yavrusudur.[107]

 

Açıklama
 

er-Riyâşî, Abbâs b. el-Ferec, Ebu'1-Fadl el-Basrî en-Nah-vî'dir. Asmaî, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Ebû Âsim, el-Alâ b. el-Fadl ve başka âlimlerden hadis rivayet etmiştir. Abdullah b, Müslim, Muhammed. b. Ishâk, Ebû Arûbe ve başkaları da ondan rivayette bulun­muştur. İbn Hibbân, onu sika muhaddisler arasında sayar, tbn es-Sem'ânî, Mesleme b. Kasım ve el-Hatîb de onun sika olduğunu söylemişlerdir. Ebû Hatim, Süheyl b. Muhammed b. Osman es-Sicistânî en-Nahvî'dir.

Ebû Ubeyde, Yakûb b jshâk, Asmaî, Vehb b. Cerîr ve başkalarından hadis rivayet etmiş, kendisinden de Nesâî, İbn Huzeyme, Ebû Bekr el-Bezzâr, Ebû Bişr el-Dûlâbî ve birçok muhaddisler rivayette bulunmuşlar­dır. İbn Hibbân bunu da sika muhaddisler arasında saymıştır.

en-Nadr b. Şumeyl b. Haraşe b. Zeyd b. Kulsûm el-Mâzınî en-Nahvî, el-Basrî'dir. İbn Avn, Hişâm b. Urve, Hişâm b. Hassan, İbn Cüreyc, Şu'-be ve bir çok muhaddisten hadis rivayet etmiştir. Kendisinden rivayet edenler ise, Ishak b. Râhıiye İbn Maîn, İbnü'l-Medînî ve başkaları. Nesâî, İbn Maîn, İbnu'UMedînî ve Ebû Hâtım, onun sika olduğunu söylemişlerdir. Ebû Ubeyd'ten murad ise, Kasım b. Sellâm'dır. Huşeym, İsmail b. Ayyaş, Cerîr b. Abdulhamîd, Yahya b. el-Kattân, İbnü'l-Mubârek ve Vekî'den rivayette bulunmuş, kendisinden de Said b. Ebî Meryem el-Mısrî, Abbâs el-Anbârî, İbnü Ebi'd-Dünya ve başkaları rivayette bulunmuşlar­dır. İbn Hibbân onu sika muhaddisler arasında saymış, Ebu Hatim de "sadûktur" demiştir.

Ebû Davud'un deve yaşlarıyla ilgili olarak kendilerinden malumat nak­lettiği dört zât, ekseriyetle aynı şeyi söylemişlerse de bazan birinin zikretti­ği kelimeyi diğeri zikretme mistir.

Deve yaşları ve nisabları ile ilgili malumat 1567 no'lu hadisin açıkla­masında geçmişti. Yaşlarına göre isimlerini cetvel halinde şöyle gösterebiliriz:

 

Devenin Yaşı                                                                                                              İsmi

Doğumundan sütten kesilene kadar:                                                                          Huvâr

Sütten kesilip anasından ayrıldığı zamana kadar (bir senelik olduğunda)                 Fasıl

Bir yaşından iki yaşını bitirene kadar                                                                        Erkeği: İbn Mahâd 

                                                                                                                                    Dişisi: Bint Mahâd

Üç yaşına girdiğinde                                                                                              Erkeği: İbn Lebûn 

                                                                                                                                Dişisi: Bint Lebûn

Dört yaşını bitirene kadar                                                                                       Erkeği: Hıkk

                                                                                                                                Dişisi: Hıkka, Tarûkatu'1-Fahl

Beş yaşını bitirene kadar                                                                                        Erkeği: Cez'       

                                                                                                                                Dişisi: Ceze'a

Altı yaşını bitirine kadar                                                                                         Erkeği: Seniy 

                                                                                                                                Dişisi: Seniyye

Yedi yaşını bitirene kadar                                                                                       Erkeği: Rabâ',

                                                                                                                                Rabâî Dişisi: Rabâ'iye

Sekiz yaşını bitirene kadar                                                                                     Erkeği: Sedîs,   

                                                                                                                                Dişisi: Sedes

Dokuz yaşını bitirene kadar                                                                                    Erkeği: Bâzil

                                                                                                                                Dişisi: Bâzil

On yaşına girdiğinde                                                                                               Erkeği: Muhlif,bir senelik Bâzil

                                                                                                                                 Dişisi:

Onbir yaşına girdiğinde                                                                                           Bir   senelik Muhlif,       

                                                                                                                                 iki senelik   Bâzil   

On iki yaşına girdiğinde                                                                                          İki senelik Muhlif

On üç yaşına girdiğinde                                                                                          Üç senelik Muhlif

 Ondört yaşına girdiğinde                                                                                       Dört senelik Muhlif

On beş yaşına girdiğinde                                                                                        Beş senelik Muhlif

Gebe olan her yaştaki deveye, "halife" adı verilir. Çoğulu ha I ait' ve halifât'tır.

Cezûa veya Cuzû'a, bir zaman diliminin adıdır. Bu sebeple bunu dört yaşını bitirip beş yaşına giren ceze'a isimli deve ile karıştırmamak gerekir.

Süheyl denen parlak bir yıldızın yaz mevsiminin sonlarına doğru ge­cenin başlangıcında gökyüzünde görülmesi, deve yaşlarının başlayış ve bi­tiş zamanı kabul edilmiştir. Böylece doğuş mevsiminde Süheyl yıldızı gece başlangıcında doğduğu zaman her deve. içinde bulunduğu seneyi doldur­muş öbür yıla girmiş sayılır. Meselâ İbn Lebûn Hikk, Hıkk da cez', cez' ise seniy, seniy de rabaî olur. Ebû Dâvûd bunu Riyâşî'nin söylemiş olduğu şiiri nakletmekle te'yid etmek istemiştir. Develerin -tabir caizse- doğum yıl dönümlerinin, Süheyl yıldızının gecenin başlangıcında (bazı nüshalar­da, sonunda) görülmesine bağlanması, onun develerin doğurma zamanın­da görülmesinden dolayıdır. Bu sebeple zikredilen zamanda doğmayıp başka bir zamanda meselâ ilkbahar mevsiminin sonunda veya yaz mevsiminin başında doğan ve hube' diye isimlendirilen deve yavrusunun yaşı, Süheyl yıldızının doğuş vaktine göre değil de yavrunun doğum vaktine göre he­saplanır. Şâirin bunu diğer develerden istisna etmesinin sebebi budur. Bu­na göre doğum zamanı yönünden develer iki kısımdır:

a. Süheyl yıldızının gece başlangıcında (veya sonunda) doğduğu za­man doğan develer, develerin çoğu bu kısma dahildir. Şiirin ilk iki mısra'ı bunlarla ilgilidir.

b. Süheyl yıldızının gece başlangıcında doğduğu zamandan başka bir zamanda doğan develer. Şiirin üçüncü mısrasında geçtiği üzre bunlara da Hube' denilmektedir.[108]

 

[107] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 6/192-194.

[108] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 6/194-196.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: Deve Yaşlarının Beyanı
« Posted on: 26 Mayıs 2024, 18:40:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Deve Yaşlarının Beyanı rüya tabiri,Deve Yaşlarının Beyanı mekke canlı, Deve Yaşlarının Beyanı kabe canlı yayın, Deve Yaşlarının Beyanı Üç boyutlu kuran oku Deve Yaşlarının Beyanı kuran ı kerim, Deve Yaşlarının Beyanı peygamber kıssaları,Deve Yaşlarının Beyanı ilitam ders soruları, Deve Yaşlarının Beyanıönlisans arapça,
Logged
31 Ağustos 2023, 00:46:51
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.668


Site
« Yanıtla #1 : 31 Ağustos 2023, 00:46:51 »

Rabbim bizleri fıkıh öğrenenlerden eylesin Paylaşım için Rabbim razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

02 Eylül 2023, 01:08:50
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.966


« Yanıtla #2 : 02 Eylül 2023, 01:08:50 »

Esselâmu Aleyküm Rabbim ilmimizi artırsın inşaAllah

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes