> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Süneni Ebu Davud > Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz  (Okunma Sayısı 1830 defa)
27 Kasım 2011, 21:29:25
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.681Site
« : 27 Kasım 2011, 21:29:25 »74. Ateşte Pişen Şeyi Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz

 

187....lbn Abbâs (r.a) demiştir ki: "Rasûlullah (s.a.) bîr koyu­nun (pişmiş olan) küreğini(n etini) yedi. Sonra abdest almadan namaz kıldı."[184]  [185]

 

Açıklama
 

Hadîs-i şerifte ifâde edilen bu hâdise, Fethu’I-Bâri'nin beyânma göre, Dubâ'a bint Zübeyr b. AbdiM-Muttalib'in evinde olmuştur. İbn Abbfts'ın teyzesi Meymûne'nin evinde olduğunu söyleyenler de vardır.

Bu ve bu babtaki diğer hadîsler, pişmiş et yemekten dolayı abdest al­manın lâzım olmadığına işaret etmektedir. Hulefâ-i Râşidîn ve ashabın ileri gelenleri ile dört mezhep imamının görüşü de böyledir.

Ömer b. Abdilazîz, Hasen el-Basrî, Zührî ve Ebû Kılâbe'nin ateşte pi­şen eti yemekten dolayı abdest almanın gerekli olduğu görüşünde oldukları rivayet edilmiştir. Bu görüş sahipleri bundan sonraki bâbta gelecek olan ha­dîslere dayanmışlardır. Cumhur ise o hadîslerin, üzerinde durduğumuz ba­bın hadîsleri ile nesh edildiğim söylemişlerdir.

 

188....Muğîre b. Şu'be (r.a)'den, şöyle demiştir:

"Bir gece Rasûlullah (s.a.)'a misafir oldum. Rasûlullah, biraz et (pişirilmesini) emretti ve (et) pişirildi. Efendimiz, bıçağı aldı ve benim için etten kesmeye başladı. Tam o sırada Bilâl cıkageldi ve Rasûlullah'a namaz (vaktinin geldiğini) haber verdi. Rasûlullah bıçağı bıraktı Bilâl'e: "Ne oluyor ona? Allah hayrını versin"[186] dedi ve fabdest yenilemeden) namaz kılmak Üzere kalktı.[187]

(Ebû Davud'un hocalarından olan) Enbâri, Muğîre'nin: "Bıyı­ğım uzamıştı, Rasûlullah, (altına) misvak koyarak onları kısalttı ve­ya; "Bıyığını misvak üzerine (koyarak) kısaltayım buyurdu" dediğini de ilâve etmiştir.[188]  [189]

 

Açıklama
 

Kendisine misafir olarak gelen Muğîre b. Şu'be ile birlikte yemek yerken, Bilâl'ın namaza davetini Rasûlullah hoş gör­memiş ve bu memnuniyetsizliğini: "Bilal’e ne oluyor? Allah hayrını versin!” sözleriyle ifâde etmiştir. Bu deyimin manâsı hakkında lügat kitaplarında bir çok manâlar verilmiştir. Dipnotta kısaca buna işaret edilmiştir.

Görüldüğü gibi namaz vaktinin geldiğini haber alan Efendimiz, derhal yemeği keserek namaza koşmuştur. Rasûlullah'ın burada işaret edilen hare­keti; Buhârî'nin rivayet ettiği: "Akşam yemeği hazırlandığında, önce yeme­ği yeyiniz" mealindeki hadîse zıt değildir. Çünkü, Buhârî'nin hadîsinde ye­meğe acele etmesi tavsiye edilen kişi, oruçlu olup da acıkan, yemeği arzu et­tiği için namazda huşû'u muhafaza edemiyeeek olan kişidir. Ayrıca üzerin­de durduğumuz hadîs-i şerifte, yemeği bırakıp camiye koşacak olan kişi imam­dır. Çünkü, Rasûlullah, pek az istisna ile aralarında bulunduğu cemaate de­vamlı imam olurdu.[190]

 

Bazı Hükümler
 

1. Misâfirlik

2. Ev sahibi imkânı nisbeticde misafire ikramda bulunmalıdır.

3. Pişmiş eti bıçakla kesmek caizdir; onun nehyedildiğme işaret eden hadîs zayıftır. Şayet o hadîsin sübûtu kabul edilirse, o zaman, eti kesmeye ihtiyaç olmadığı takdirde yabancılara benzememek için nehyedildiğme ham­ledilir.

4. Müstahak olana duâ etmek caizdir.

5. İmamın namaza hazır olduğunu bildirmesi caizdir.

6. Et yemek abdesti bozmaz.

7. Uzadığı takdirde bıyığı kısaltmak meşrudur. Dudakları örtecek bi­çimde bıyıkların uzatılması caiz değildir.

8. Bıyığın düzgün kesilmesi için altına bir şey konulması meşrudur.

9. Sünnete uygun olmayan bir hareketinden dolayı kişiye müdâhale edi­lebilir ve insanın saçı ve sakalına itîna göstermesi gerekir.

 

189....tbn Abbâs (r.a.) şöyle demiştir: "Rasûlullah (s.a.) bir (ko­yun) bud(u eti) yedi, altındaki sergiye elim sildi. Sonra kalkıp nama­zını kıldı."[191]  [192]

 

Açıklama
 

Hadîs-i Şerîfte, Efendimizin et yedikten sonra elini yıkamadan, bir beze silerek namaza kalktığı ifâde edilmektedir. Yemekten önce ve sonra ellerin yıkanmasını tavsiye etmiş olmasına rağmen, Resulullah'ın elini yıkamaması, el yıkamanın farz olmadığım göstermek içindir.[193]

 

Bazı Hükümler
 

1. Ateşte pişen ete dokunmaktan dolayı abdest bozul­maz.

2. Yemekten sonra eli ve ağızı yıkamadan namaz kılmak caizdir.

3. Yemekten sonra elleri yıkamak farz değildir. Silmek de caizdir.

4. Yemekten sonra peçete ile veya ıslak bezlerle el silinebilir.

 

190....İbn Abbâs (r.a) demiştir ki; "Rasûlullah (s.a.) bir (koyun) bud(un)dan ısırdı. Sonra abdest almadan namaz kıldı."[194]  [195]

 

Açıklama
 

Bu hadîs-i şerif de, bu babın diğer hadîslerinde olduğu gibi yemekten dolayı abdestin bozulmadığına işaret eder. Ayrıca, insanın direkt olarak, çatalsiz ve bıçaksız eti dişleri ile ısırmasının caiz olduğu da anlaşılmaktadır.

 

191....Muhammed b. Münkedir dedi ki; Câbir b. Abdillah'ı şöy­le derken dinledim;

"Rasûlullah(s.a.)'a ekmek ve et ikram ettim. (Onlardan) yedi. Son­ra abdest suyu istedi, abdestini aldı ve öğlen namazını kıldı. Sonra ye­meğinin artığını isteyip yedi, (bu sefer) abdest almadan, kalkıp namaz kıldı."[196]  [197]

 

Açıklama
 

Rasulullah’ın bir miktar et ve ekmek yedikten sonra abdest alıp namaz kılması, sonra da tekrar aynı şeyleri yeyip  abdest almadan namaza durması meselesinde iki ihtimal akla gelebilir:

1. Önce, ateşte pişen şeyden dolayı abdest alması, sonra da, ikinci defa aynı şeyi yediği halde abdest almaması, evvelki hükmün nesh edilmesi anla­mına gelir.

2. Rasûiuuah yemeğe (ilk kez) oturduğunda abdestsiz olabilir. Yemek esnasında karnı doymadan namaz vakti gelmiş, bunun için yemeği bıraka­rak abdest alıp namazını kılmıştır. Henüz karnı doymadığı için namazdan sonra tekrar sofraya oturarak karnını doyurmuş, abdesti olduğu için, yeni­den bir abdeste lüzum görmeden kalkıp namaz kılmıştır.

Rasûlullah'm, karnı tok olduğu halde, bir günde iki defa yemek yeme­nin caiz olduğunu göstermek ve bazı dînî ahkâmı fiilen öğretmek için böyle hareket ettiği de düşünülebilir.[198]

 

Bazı Hükümler
 

1. Ateşte pişen  şeyi  yemekten dolayı abdest almak ge rekmez.

2. Yemek yerken namaz için yemeğe ara verilebilir.

 

192....Câbir (r.a.) şöyle demiştir; Rasûlullah'ın iki işinden sonun­cusu, ateşin değiştirdiği (pişirdiği) şeyden dolayı abdest almamasıdır.[199]

Ebû Dâvûd dedi ki: Bu bir önceki hadisin kısaltılarak yapılmış rivayetidir.[200]

 

Açıklama
 

Rasûlullah'ın iki işinden maksat, ateşte pişen bir şey yedikten sonra adest alması, sonraları ise abdesti terk etmesidir. Cumhûr-u ulemâ bu hadîse dayanarak; ateşte pişen bir şeyi yemekten dolayı abdest almanın vücûbunun neshine hükmetmiştir.

Ancak, Beyhâkî, hadîs-i şerifin sonuna Ebû Davud'un yaptığ ilâveye bakarak, evvelki hükmün, bu hadîsle nesh edildiğine hükmetmenin sağlam bir dayanağa sahip olmadığını söylemektedir. Zira, bu hadîs, evvelki hadî­sin muhtasarı olursa Rasûlullah'ın, ateşte pişen şeyden dolayı öne abdest al­ması, sonra tekrar yediği halde abdest almadan namaza durması, bir mecliste olmuştur. Bununla da neshe hükmedüemez. Çünkü, ateşte pişen şeyden dolayı abdest almayı emreden hadîslerin bu hâdiseden sonra vftrid olması mümkündür. Beyhâkî'nin bu mütalaalarına da İtiraz; edilerek, bu hadislerin evvelki hükmü nesh edebileceğine dâir deliller de getirilmiştir. Burada bu mü­nâkaşaların nakline lüzum görmedik. Yalnız şurası muhakkaktır ki, Rasûlullah (s.a.) Ebû Bekr, Ömer, Osman, Ali, İbn Abbâs Âmir b. Rabîa, Übey b. Kâ'b, Ebû Talha (r. anhum) dan, menkûl olan tatbîkat, ateşte pişen şeyi yemekten dolayı abdestin gerekmediğidir.

Bfici bu konuda şunları söyler:'' Ateşte pişen şeyden dolayı abdest alma­ya lüzum olmadığında zamanımız ulemâsı müttefiktir. Hılâf sahabe ve tâbi-ûn devrinde idi. Rasûlullah'tan gelen "Ateşte pişen şeyden dolayı abdest alınız" mealindeki hadîsin te'vîlinde ashabımız (mâlikîler) farklı şeyler söy­lemişlerdir. Bazıları, buradaki abdestten maksadın müstehap olmak üzere eli ve ağızı yıkamak olduğunu söylerken, bazıları önceleri abdest farzken bi­lâhare nesh edildiğini söylemişlerdir."

 

193....Ubeyd  îbn Sümâme el-MürâdîMen, demiştir ki; Rasûlul-lah (s.a.) ashabından Abdullah b. Haris b. Cez' ez-Zübcydi [201] Mısır'a bizim yanımıza geldi. Onu,, Mısır Mescidi'nde (şunları) söylerken dinledim:

Ben, bir evde Rasûlullah'la birlikte altı kişinin altıncısı veya yedi kişinin yedincisi [202]  olarak bulunuyordum. Bilâl geldi ve Rasulullah'a namazı haber verdi. Biz de çıktık ve tenceresi ateşte (kaynamak­ta) olan bir adama uğradık. Rasülullah o zâta "Tenceren (deki et) pişti mi?" diye sordu.

Adam; Anam babam sana feda olsun, evet (pişti) yâ Rasûlallah dedi.

Nebi (s.a.) tenceredendir parça et aldı (ağzına koydu). Namaza tekbir alıp başlayıncaya kadar çiğnemeye devam etti. Ben de ona bakıyordum.[203]  [204]

 

Açıklama
 

Bu hadîs-i şerif Rasûlullah'ın pişmiş ete dokunmaktan dolayı abdest aıma(kğını ve elini yıkamadığını ifâde etmektedir.[205]

 

Bazı Hükümler
 

1. İmam’a ezandan sonra namaza hazır olunduğu haber verilebilir.

2. Bir kimsenin  -razı olacağını bildiği takdirde-  her hangi bir dostunun yemeğini yemesi caizdir.

3. Pişmiş ete dokunmaktan dolayı ellerin yıkanmaması caizdir.

4. Yemekten sonra namaza durulacaksa ağıza su alıp çalkalamak şart değildir.

5. Toplumun başında olan kişilerin, toplumun içindeki fe...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz
« Posted on: 21 Mayıs 2024, 01:00:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz rüya tabiri,Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz mekke canlı, Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz kabe canlı yayın, Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz Üç boyutlu kuran oku Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz kuran ı kerim, Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz peygamber kıssaları,Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmaz ilitam ders soruları, Ateşte Pişeni Yemekten Dolayı Abdest Bozulmazönlisans arapça,
Logged
12 Nisan 2017, 18:37:10
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 12 Nisan 2017, 18:37:10 »

Es Selamun Aleykum. Et yemekten dolayi abdest bozulmaz . Verdiginiz diger bilgilerden oturu
allah cc razi olsun . Rabb'im Islam ısigini kalplerimizide diri tutsun .


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
12 Nisan 2017, 21:20:18
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.667


Site
« Yanıtla #2 : 12 Nisan 2017, 21:20:18 »

Ve aleykümselam Rabbim bizleri Peygamberimizin yaptığını yapan yapmadığını yapmayan kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

12 Nisan 2017, 21:57:23
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #3 : 12 Nisan 2017, 21:57:23 »

Aleykumselam.Ates de pisen yemekden sonra abdest bozulmaz.Rabbim razı olsun bilgilerden...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

13 Nisan 2017, 12:55:06
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #4 : 13 Nisan 2017, 12:55:06 »

Aleykum selam Namazı bozmayan durumdur ateşte pişen yemeği yemek Allah paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes