> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Sufilerin Hadis Anlayışı  > Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi  (Okunma Sayısı 49335 defa)
14 Ekim 2011, 00:08:40
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 14 Ekim 2011, 00:08:40 »Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi


İslâmî kaynaklarda özellikle tefsir ve tarihe ait eserlerde, Hz. Adem (a.s.)'dan Önce yeryüzünde insan veya ona benzer akıllı ve şuurlu bir varlığın bulunup bulunmadığı meselesi, bir ihtilaf konusu olarak günümüze kadar tartışılagelmiştir.

Bu ihtilaf, Adem (a.s.)'m yaratılışıyla ilgili Bakara Sûresi'nde zikredilen "halife" kelimesi ile meleklere atfedilen, "Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? [1492] anlamındaki âyetten kaynaklanmaktadır.

Söz konusu âyetin nasıl bir ihtilafa yol açtığı, bu ihtilafın niçin olduğu taraflarca ileri sürülen fikirler sayesinde bilinebileceğinden önce tefsir kitapla­rında yer alan görüşler üzerinde durmak gerekmektedir. Bu konudaki görüş­ler daha çok iki madde altında toplanmaktadır:

Birinci görüşe göre, Kur'an'da Adem (a.s.)'a ve onun soyuna halife denildiğine göre, yeryüzünde Adem'den önce başka bir insan türü yaşamış olmalıdır. Buniar yeryüzünde fesat çıkardıkları için helak edilmişler, bu se­beple de Adem ve soyu halife yani bu eski insanların halefi olmuş onların yerine geçmiştir. Melekler de Adem'in neslinin yeryüzünü fesada veren ve kan döken varlıklar olacağını bu eski insanlarla kıyaslayarak ileri sürmüşler­dir. İbn Abbas (ö.68/687)'tan nakledilen bir rivayete göre Adem (a.s.)'dan önce cinler yaşamış, daha sonra Allah onları yok etmiş ve yerlerine Adem ile soyunu yaratmıştır. Bu iddiada söz konusu varlıkların daha çok cinler olduğu anlaşılmaktadır.[1493] Konu iie ilgili olarak İbn Arabi'nin Fütûhât'ta iki yerde bahsettiği [1494] bu olayın mahiyetini Bursevî'nin kendi üslûbu çerçevesinde ele alacak ve Fütûhât'ta yer alan aslı ile de bir karşılaştırma yapmaya çalışacağız. Bu hâdise kısaca şöyle cereyan etmiştir:

ibn Arabî, bir gün Kabe'yi tavaf ederken bazı şahıslar görmüş, onlardan biri kendisine;

Sen beni bilir misin? Ben senin evvel gelen ecdadındanim, demiştir. İbn Arabî de;

Sen dünyadan intikal edeli ne kadar müddet ofdu? diye sormuş, bu­nun üzerine o şahıs;

Kırk bin seneden fazladır, diye cevap vermiştir. İbn Arabî, Ademoğlu neslinin bu kadar ömrü yoktur. Zira devr-i sünbüle, yani insanlık tarihi yedi bin senedir, demiş bu defa o şahıs;

Hangi Adem'den sorarsın? yakın olandan mı, yoksa uzak olandan mı?

 karşılık vermiştir. O esnada İbn Arabî, Peygamber (a.s.)'dan rivayet olu­nan "Allah yüzbin Adem yaratmıştır" hadisini hatırlamıştır. [1495] Böylece İbn Arabî, bu şahsın Adem (a.s.)'dan önce yaratılan insanlardan olabileceğini anlamış ve bu olayı peygamberlerden İdris (a.s.)'a sormuş, o da onun bu keşfini tasdik ederek;

Biz peygamberler topluluğu öncesini biimesek de âlemin sonradan ya­ratıldığına iman ederiz. Hak Teâlâ ise kâinattan önce de var idi" demiştir. [1496] İbn Arabî devamında, âlemin sonradan yaratıldığı şüphesiz olmakla birlikte insa­nın ne zaman yaratıldığı konusunda tarihin mechûl olduğunu söylemiştir. [1497]

Bir başka rivayette ise bu durum şöyle anlatılmaktadır:

İbn Arabî tavaf sırasında tanınmayan bir takım adamlar görmüş, onlara kim olduklarını sormuş, onlar da "Biz Adem'den kırk bin yıl önce gelen Hk ecdadındamz" diye cevap vermişlerdir. [1498] Öyle ki onlardan biri İbn Arabî'ye ŞU beyti okumuştur:

Lekad tufnâ kemâ tuftüm sinînâ

Bihâze'l-beyti tarran cemîâ"

Mânası:

Sizin tavafınız gibi biz de tavaf ettik senelerce

Bu beyti toptan hep beraberce. [1499]

Bursevî Duhan Sûresi'nde yine bu meseleye işaret etmiş, "O, sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir [1500] âyetinin tefsirinde şöy­le demiştir:

"Şeyh İbn Arabî (k.s.), Fütûhât-ı Mekkiyye'sinin "Bâbû hudûsi'd-dünyâ: Dünyanın Yaratılışı Babf'nda "İnkazâ kable Adem'e mietü elf Adem: Adem'den önce yüzbin Adem gelip geçmiştir" şeklindeki zayıf hadisi zikret­miştir. İbn Arabî, bir defasında Kabe'yi tavaf ederken bununla ilgili olarak bir keşfe ve müşahedeye mazhar olmuş, tavaf sırasında bazı ruhlar kendisine temessül etmiştir. [1501] Bursevî, diğer eserlerinde zikrettiği bilgilerin aynısını burada da tekrarlamıştır. Fakat burada diğerlerinden farklı olan tek nokta yukarıda zikredilen hadisin "hadisen zaîfen: Zayıf hadis" olduğuna işaret edilmiş olmasıdır. [1502]

İbn Arabî'nin başından geçen bu keşif olayına son devir Türk mütefek­kir ve yazarlarından Mehmet Ali Ayni (ö.1364/1945) olumlu bir yaklaşımda bulunmuş, [1503] İnsanın yaratılması konusunda Şeyh'in bu keşfini tasdik mahi­yetinde şunları söylemiştir:

"Jeoloji ue insan ilmi erbabı bu meseleyi haliedememişlerdir. Herhalde insanın neş'eti tarihi yahudi âlimlerinin haber verdikleri gibi yedi bin senelik olamaz. Fakat ne faydası var ki, diğer israiliyat rivayetleri sırasında bu rivayet de eski kitaplarımıza girmiştir. Ancak Şeyh-İ Mübarek'imiz bu meseleyi jeolo­ji mütehassıslarını güzel ve doğru kabul etmeye mecbur edecek bir şekilde halletmiştir". [1504]

Mehmet Alt Ayni, İbn Arabî'nin yukarıda biraz önce aktardığımız Ka­be'yi tavaf esnasında gördüklerini aynısıyla naklettikten sonra sözlerine şöyle devam etmiştir:

"Şeyhimizin böyle ruhani bir konuşmaya atfettiği tahminini, yeni İlimle­rin keşifleri ve tahminleri tamamen tasvip etmektedir. Vakıa, insanın üçüncü devirde bile yaşamış ue hatta eski fil (elepha antiquus) denilen şimdi türü ortadan kalkmış bir hayvanla çağdaş olduğuna delalet eden kemiklere, muh­telif araştırmalar sırasında tesadüf edildiğinden, insanın yeryüzünda herhalde 100 bin sene Önce de var olduğuna inanmak lazım geliyor. İşte bu keşif ve temyiz sebebiyle olmalıdır ki Şeyhimiz, insan için "hadistir (sonradan olma ve yaratılmadır), ama ezeli bir hadistir" hükmünü vermiştir. Âlimlerin itti­fakla reddettiği bir mesele de budur. [1505]

İnsanın tarihçesi konusunda M. Ali Ayni'nin 20. yüzyılda kabul ettiği bu görüşleri müellifimiz Bursevî, bundan iki asır önce benimsemiş, Hadîs-i Erbaîn adlı eserinde, "Ey kullarım öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız ue cinleriniz sizden en takva sahibi birinin kalbi üzere olsa bu benim mülkümde bir şey artırmaz [1506] kudsî hadisini şerhederken belirtmiş, şöyle demiştir:

Caizdir ki, ol Adem'den mukaddem gelen envât sitteye dahi şamil ola. Cin, Bin, Hin, Tim, Rim, Yim gibi ki bunların her biri duhûr-ı tauile Dünyada muammer olmuşlardır ki yalnız Cinnin Adem'e gelince ömrü altmış bin se­nedir. [1507] Aynı eserin bir sayfa sonrasında ise, "Innallahe halaka kable Ademe miete elf Adem" hadisini kaydetmiş ve:

"Nispet ümem-i âlâya olmayup kable Adem olan ümeme olduğu zahir oldu. Eğerçi tarihi meçhul ue hudûsA âlem mukarrerdir ve bu makûle ehadise gerçi ehl-i hadis alîlü'l-basar olduklarından nazar-ı sıhhatle bakmaz­lar ue lakin keşjen sahihtir. Biz her halde keşif ehliyle beraberiz. Zira onlar halde ve mealde esahh-ı ricaldirler. Diğer ehl-i kîl ve ka [1508] olanlara karşı onların tam bir hüccetleri vardır [1509] demiştir.

Bursevî bu sözleriyle îbn Arabi'ye bağlılığını, ona olan güvenini vurgu­lamak İstemiştir. Bunun yanında İbn Arabî'nin keşif yoluyla tahriç ettiği "Al­lah, Adem'den önce yüzbin Adem yaratmıştır" hadisine karşı yapılacak itirazları da düşünmemiş değildi. Bursevî, onlara karşı her zaman olduğu gibi burada da tavrını açıkça ortaya koymuş, yukarıda İfade edildiği gibi hadisçileri ilimlerinin az oluşlarıyla itham etmiştir. [1510] Bursevî'nin "Ehl-i hadis alîlü'l-basar olduklarından nazar-ı sıhhatle bakmazlar [1511] ifadesinden hadisin muteber hadis kitaplarında yer almadığı ve muhaddislere göre sabit olmadığı hükmünü çıkar­mamız mümkün olmaktadır. Zira Bursevî bu hadisi yedinci asır âlimlerinden ve sûfilerinden İbn Arabi'ye nispet etmiş, ondan önce herhangi bir kaynak ismi vermemiştir. Nitekim mevzuatla İlgili eserlerde bu hadise rastlanamamıştır.

Bursevî, İbn Arabî'nin keşfine paralel bir görüşü tabiînden ve İmamiyyenin oniki imamından biri olan Muhammed Bakır (ö,114/733)'dan nakletmiş-tir. Muhammed Bakır şöyle demiştir: [1512]

"Ebu'l-beşer olan Adem'den önce bin belki daha fazla Adem gelmiş-L [1513] Aym görüş Oğ]u CafeM Sadık (ö. 148/765)'tan da rivayet edilmiş, [1514] onun da Adem (a.s.)'dan önce bir milyon Adem yaratıldığı fikrinde olduğu belirtilmiştir. [1515]

İkinci görüşe göre, Hz. Adem'in halife diye tanıtılmasından daha önce bir insan türünün yaşamış olmasının gerekmiyeceği, zira halife kelimesinin burada "Daha önceki bir insan topluluğunun halefi" mânasına değil, Allah'ın vekili, O'nun emirlerini uygulayan anlamında kullanıldığı, meleklerin Hz. Adem ve soyu hakkındaki bu bilgilerinin ya Allah'ın daha önce bu konu ile ilgili onlara bilgi vermesinden ya da Levh-i Mahfuz'daki yazıyı okumuş olma­larından kaynaklanmış olduğu ileri sürülmüştür. Bu görüş yani Adem (a.s.)'dan önce bir insan türünün yaşamadığı bütün muteber tefsirlerin ve İslâm âlimlerinin görüş birliğine vardığı bir noktadır. [1516]

Sonuç olarak Adem (a.s.)'dan önce yeryüzünde insanın var olduğunu İmamiyye ile sûfiyye Bursevî de dahil iddia etmiş, onların dışında cumhur müslümanlara göre Hz. Adem'den önce bir insan neslinin yaşamadığı, Kur'an'da anlatıldığı kadan ile ilk insanın Adem (a.s.) olduğu sonucuna varılmıştır.

Gayb âleminin sırlarına karşı aşın bir ilgisi olan insan zihni, Adem (a.s.)'dan önce bir insanın bulunup bulunmadığını araştırmakla kalmamış, bunun dışında başka yer ve mekanlarda da insanın varlığını tecessüse ko­yulmuştur. İşte bundan sonraki konumuz bu mesele üzerinde olacaktır.


[1492] Bakara (2), 30.

[1493] Taberî, I, 199-201; İbn Kesîr, I, 70-7Î; Âlûsî...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi
« Posted on: 14 Haziran 2021, 02:56:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi rüya tabiri,Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi mekke canlı, Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi kabe canlı yayın, Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi Üç boyutlu kuran oku Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi kuran ı kerim, Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi peygamber kıssaları,Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisi ilitam ders soruları, Allah, Adem'den Önce Yüzbin Adem Yarattı Hadisiönlisans arapça,
Logged
15 Nisan 2015, 22:36:15
Kaan Han
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 778


« Yanıtla #1 : 15 Nisan 2015, 22:36:15 »

Allah razi olsun insaallah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
25 Ağustos 2015, 04:56:35
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.808« Yanıtla #2 : 25 Ağustos 2015, 04:56:35 »

  Emeklerinize sağlık kardeşim Rabbim ilmimizi artırsın inşaAllah.Amin ecmain..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
25 Ağustos 2015, 10:51:34
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #3 : 25 Ağustos 2015, 10:51:34 »

Arastirmalar cok ilginc gercekten.daha once boyle birseyle karsilasmamistim .Adem(as) dan oncede insanlarin varolduguna dair soylenenler dusununce mantikli grliyor aslinda ama yinede arastirmak gerek insallah.
Allah razi olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
25 Ağustos 2015, 16:18:18
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.516


« Yanıtla #4 : 25 Ağustos 2015, 16:18:18 »

Aleykümselam.Rabbim ilk insan olarak Hz.Ademi yaratmıştır.Ama bunun olup,olmama fikrini ise araştırmak gerekir.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &