> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Son Peygamber > Umretül Kaza
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Umretül Kaza  (Okunma Sayısı 2180 defa)
19 Aralık 2009, 22:49:33
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 19 Aralık 2009, 22:49:33 »Umretül Kaza

Peygamber (s.a.v.) efendimiz Hudeybiye sulhunu akdeder ken o sene Mekke-i Mükerreme´den uzaklaşmayı ve insanların "Muhammed, Mekke halkının istememesine rağmen zorla Mek ke´ye girdi" dememeleri için ertesi sene silahsız olarak Umre maksadıyla Mekke´ye gelmeyi kabul etti. Ancak ellerinde taşı yabilecekleri silahlarıyla gelecek ve Mekke´de üç gün kalıp sa´y ve tavaflarını yaptıktan sonra ihramdan çıkacak ve geri döne ceklerdi.

Ertesi sene zilkade ayı geldiğinde Peygamber efendimiz Um-retü´1-Kaza, ya da Umretü´l-Kısas denen Umre görevini eda et mek üzere Mekke-i Mükerreme´ye yöneldi. Müşriklerin mü´minleri Umre´den bir yıl önce men etmelerinin misillemesi olduğu için bu Umre´ye kısas umresi denilmiştir. Derler ki bu umreyle ilgili olarak şu ayet-i kerime nazil olmuştur: "Hürmet ler karşillklldir." (Bakara 194)

Ayet-i kerimede geçen hürmetler kelimesinin, haram aylar da savaşmak hakkında nazil olduğu görüşündeyiz. Yüce Allah buyurmuştur ki:

"Haram ayı, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır." (Bakara 194)

Müşrikler Kabe´nin hürmetini hiçe sayıp mü´minleri onu ta vaf etmekten geri çevirdiklerine, haram ayların saygınlığını önemsemediklerine göre kendilerine de aynı şekilde davranıl-masını beklemeleri gerekirdi. Çünkü hürmetler karşılıklıdır.

Ertesi sene Peygamber (s.a.v.) efendimiz Umre´ye yöneldi. Hudeybiye´de barış akdi esnasında hazır bulunmuş olan mü´minleri de Umre´ye çağırdı. Diğer Umre yapmak isteyen kimselere de davette bulundu. Çünkü Hudeybiye´de hazır bu lunmamış olan kimselerin Umre´ye gelmelerine şer´i herhangi bir engel yoktu. Ancak Hudeybiye´de bir sene önce hazır bulun muş olup da umre yapamamış olan ve ihrama girmiş bulunan kimselerin Umre´ye gelmeleri vacibti. Nasıl ki bir oruca fiilen başlayan ve niyet ettikten sonra orucunu açan kimsenin o gün kü orucu kaza etmesi gerekiyorsa Hudeybiye´de ihrama giripde umre görevini tamamlayamamış olan kimselerin de o umreleri ni kaza edip tamamlamaları gerekiyordu. Kendi rızalarıyla ih rama girip umreyi tamamlayamamış olan kimselerin ertesi se ne umreyi kaza etmeleri vacib olmuştu.

Peygamber (s.a.v.) efendimiz sahabileriyle birlikte Umre ni yetiyle Medine-i Münevvere´den çıkıp Mekke-i Mükerreme´ye yöneldi. Kurbanlarım da önlerine katmışlardı. Denildiğine göre bu kaza umresindeki kurbanların bir kısmı sığırdı. Bu hususta onlara, ruhsat verilmişti. Resulullah (s.a.v.) efendimiz mikatta ihrama niyet etmiş, beraberindeki m üs i umanlarla telciye getir meye başlamıştı. Muhammed bin Mesleme at üzerinde silahım kuşanmış ve Merrüzzahran denen yere doğru süratle hareket etmişti. Kureyşten birkaç kişiyle karşılaşmış, ancak Kureyşli-ler onu görünce korkup paniğe kapılmışlardı. Muhammed bin Mesleme´ye neler olup bittiğini sorduklarında o kendilerine şöyle cevap vermişti: "İşte Resulullah (s.a.v.) efendimiz yarın sahabileriyle birlikte inşaallah buraya gelecektir!" Ayrıca Ku-reyşliler, Muhammed bin Mesleme ile Beşir bin Sad´m yanında birçok silahlar da görmüşlerdi. Bu manzarayı gördükten sonra Mekke-i Mükerreme´ye dönerek gördükleri silahları Kureyşli-ler´e haber verdiler. Onların bu haberi üzerine Kureyşliler de paniğe kapıldılar: "Biz herhangi bir kusur işlemedik, barış an laşmasına riayet ettik. Peki daha ne diye müslümanlar bize karşı savaş açıyorlar?!" dediler. Birkaç Kureyşli ile birlikte Mikrez bin Hafs´ı Peygamber efendimize gönderdiler. Bunlar, sahabileriyle gelmekte ve kurbanlıklarını önlerine katmış, silahlanm kuşanmış olan Peygamber efendimizle ve arkadaşları ile karşılaştılar. Dediler ki: "Ey Muhammed ne büyüğümüzden ne de küçüğümüzden herhangi bir hıyanet görmedin. Buna rağmen silah kuşanmış vaziyette Harem-i Şerife kavminin ya nına giriyorsun. Halbuki sen ancak bir yolcuya lazım olabile cek bir silahla buraya gelmeyi şart koşmuştun. Kinindeki kılı cınla gelmeyi kabul etmiştin!"

Peygamber efendimiz onlara: "Ben silahlı olarak Harem´e girmeyeceğim" dedi. Bunun üzerine Kureyşliler´in kalbi yatıştı. Resulullah (s.a.v.) efendimiz kurbanlarını otlanmaları için etra fa saldı. Bu arada önce de söylediğimiz gibi telbiye getiriyor, ar dı sıra müslümanlar da telbiyesini tekrarlıyorlardı. Kurbanla rım Zi-tuva denen yerde alıkoydu.

Öte yandan Kureyşliler de Mekke-i Mükerreme´yi boşalta rak dağ başlarına çıktılar "Muhammed´e ve ashabına bakmak istemiyoruz. Onları görmeye tahammülümüz yok" dediler. Müslümanların bu mübarek ziyaretlerinden rahatsız olmuşlar dı. Ayrıca Peygamber efendimiz ile ashabının, müşriklerin bir kısmının gönüllerini tevhide meylettirip hidayete tabi kılmaya vesile olacaklarından endişe ettikleri için Mekke´yi boşaltıp dağ başlarına kaçmışlardı. Çünkü bazı kimselerin, işlenen fiilleri seyretmeleri, duydukları sözlerden daha fazla etkilenmelerine vesile olur. Bazı faziletli kimseler de Peygamber efendimiz ile ashabının yaptıklarını temaşa etmek için yakınlarına kadar gelmişlerdi. Bir rivayete göre îbn Abbas hazretleri şöyle demiş tir: "Muhammed (s.a.v.) ile ashabının neler yaptıklarını görmek için, Kureyşliler Darü´n-Nedve´ye gelip toplandılar. Resulullah (s.a.v.) efendimiz de Harem-i Şerife gelerek tavafa başladı. Ta vafın ilk üç şavtında (turunda) Hervele yaptı. Safa ile Merve arasında Say yaptı. Kendisinin ve iman ehli mü´minlerin güçlü kuvvetli olduklarını göstermek için hareketli bir şekilde Safa Merve arasında Hervele yaptı. Çünkü Kureyşliler demişlerdi ki: "Muhammed ve arkadaşları Mekke´ye geliyorlar, ama Medine sıcağı onları bitkin düşürmüştür´.77 Peygamber efendimiz onla rın bu düşüncelerinin asılsız olduğunu ispatlamak için tavaf ve Sa´y esnasında koşarak tavaf ve Say yapmalarını sahabilere tavsiye etmişti. Peygamber efendimiz Mescid-i Haram´a girin ce, omuz ihramının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine attı. Sağ omuzunu açtı ve sonra da "Bugün kendisini şu müşriklere güçlü ve zinde gösterecek olan er kişi leri Allah rahmetiyle bağışlayıp esirgesin. Sakın Kureyş cema ati sizde bir gevşeklik ve eksiklik görmesinler. Müşriklerin, gü cümüzü görmeleri için Beytullah´ı tavafın üç turunda hervele yapınız" buyurdu. Veda haccmda da Peygamber efendimiz ta vafın üç turunda Hervele yapmış olduğundan dolayı bu, uyul ması gereken meşru bir sünnet haline geldi.

Buhari ile Müslim´in Ibn Abbas´m hadisinden rivayet ettik lerine göre Peygamber (s.a.v) efendimiz hicri 7. senenin zilkade ayının 4. gününde Mekke-i Mükerreme´ye geldi. Müşrikler: "Muhammed ve arkadaşları Mekke´ye geliyorlar ama Medine sıcağı onları bitkin düşürmüştür!" demişlerdi. Onların böyle de melerinden Ötürü Peygamber efendimiz sahabilerine, tavafın ilk üç turunda Remel yapmalarını Hacer-ül Esved ile Rüknü Yemeni arasında normal yürüyüşle yürümelerini emretti.

Görüyoruz ki İslam´ın mü´minlere teklif ettiği görevlerin hepsi insanın gücü dahilinde olan görevlerdir. İnsanı zayıf ve bitkin düşürmek için konulan görevler değildirler. Önce de işa ret ettiğimiz gibi bazı kimseler, müşrikler böyle söylediklerin den ötürü Hervele´nin meşru kılındığını zannetmişlerdir. An cak Veda haccmda da Peygamberimiz böyle yaptığından dolayı bu bir sünnet haline gelmiştir. Vakıdi´de şu ifadelere rastla­maktayız:

Resulullah (s.a.v) efendimiz diğer menasiki ifa ettikten son ra Kabe´ye girdi. Bilal´ın Kabe damında öğle ezanını okumasına kadar içeride bekledi. Kabe damında ezan okunduğunu gören ve Darü´n-Nedve´de beklemekte olan bazı Kureyşli müşrikler rahatsız olmuşlardı. Bunlardan biri İkrime bin Ebi Cehil´di. Babası Ebu Cehil´i hatırlayarak şöyle dedi: "Bu kölenin (Bilal´in) söylediklerini duymamış olduğu için Ebu Cehil´e Allah büyük bir ikramda bulunmuştur." Safvan bin Ümeyye de aynı mealde sözler sarfetmişti. Haîid bin Üseyd ise şöyle demişti: "Allah´a şükürler olsun ki babamı öldürdü de o, bu günleri, Bilal´in Kabe üzerinde dikilip anırdığı zamanı görmedi!"

Ezanı işiten diğer bazı Kureyşli erkekler de tahammülleri kalmadığından ötürü yüzlerini örtmüşlerdi.

Peygamber (s.a.v.) efendimiz ile müslümanlar zulme uğ radıktan sonra işte böyle muzaffer olmuşlardı. Müşrikler iman karşısında Öfkeden kudurmuşlardı. Peygamber efendimiz Mek-ke-i Mükerreme´de üç gün ikamet edip Umre görevini ifa etti. Kendisi ve ashabı Beyt-i Muazzama´nm yanında ibadet etme sevabına nail oldular. Öte yandan Kureyşliler ise öfke ve üzün tülerinden çılgına dönmüşlerdi. Zira tevhid davetiyle Allah´ı birleme şiarı onların gözleri önünde Mekke-i Mükerreme´ye gir miş, bu davete karşı saldırıya geçememişlerdi.

Üçüncü günde iki arzu ve rağbet zuhur etti. Bunlardan biri sevgi, dostluk ve rahmet arzusu idi ki bunu Peygamber efendi miz ile ashabı ortaya koydular. Bir düğün yemeği verdiler. Bu yemek, ileride de devam edecek olan barışın bir nevi öncülü idi. Diğer arzuya gelince bu, müslümanların arzularına zıt bir şey di. Müşrikler müslümanlara karşı kin ve düşmanlıklarını izhar etmişlerdi. Yani Peygamber efendimizle ashabının Mekke´de ikamet ettikleri günlerin üçüncüsünde Huveytıp bin Abdil Uz-za birkaç Kureyşliyle birlikte gelerek Peygamber efendimizle arkadaşlarını Mekke´den çıkarmak istediler. Kureyşliler bu gö revi ifa etmeleri için onlara vekalet vermişlerdi. Peygamber efendimize: "Süren doldu. Artık aramızdan çıkıp git!" demişler di. Onlara cevaben Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle dedi: "Si ze ne oluyor?! Bıraksanız da düğünümü aranızda yapsam ve si zi de davet edeceğim düğün yemeğine çağırsam? "

Müşrikler: "Senin yemeğine ihtiyacımız yok. Aramızdan çı kıp git" dediler. Peygamber efendimiz muharip bir kimse değil, aksine insanları fırsat buldukça Allah´a davet eden bir kimsey di. Dostluk göstererek, davette bulunarak, hidayete çağırarak insanlara doğru yolu göstermek vazifesiyle yükümlü olduğunun bilincindeydi. Onlar kendisinden her ne kadar nefret ets...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Umretül Kaza
« Posted on: 31 Temmuz 2021, 21:55:28 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Umretül Kaza rüya tabiri,Umretül Kaza mekke canlı, Umretül Kaza kabe canlı yayın, Umretül Kaza Üç boyutlu kuran oku Umretül Kaza kuran ı kerim, Umretül Kaza peygamber kıssaları,Umretül Kaza ilitam ders soruları, Umretül Kazaönlisans arapça,
Logged
21 Ocak 2015, 18:45:24
Yunus Emre

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 499« Yanıtla #1 : 21 Ocak 2015, 18:45:24 »

umre mumin ve musrikleri birbirine yakinlasiirir her ne kadar musrikler bunu isemese de ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Her Anımızda Allah için Niyet Edelim ( Allah için )  Yerken , İçerken , Giyerken , Çıkarırken , Gezerken , Dinlenirken Bakarken , Duyarken , Yatarken , Kalkarken , Otururken , Okurken , Yazarken ve daha nicesinde... ( Allah için ) Niyet Edelim.
26 Aralık 2020, 02:04:37
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #2 : 26 Aralık 2020, 02:04:37 »

Esselamu aleyküm.Rabbim razı olsun bizlere sunulan bilgilerden...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Ocak 2021, 04:50:07
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.897« Yanıtla #3 : 09 Ocak 2021, 04:50:07 »

Aleyküm Selâm. Bu faydalı bilgileri bizlerle paylaştığınız için Allah sizlerden razı olsun kardeşim
Rabb'im ilmimizi artırsın
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &