๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Mükayeseli İbadetler İlmihali => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 17 Ağustos 2012, 07:36:49Konu Başlığı: Hz. Peygamber Devrindeki Yiyecek Maddeleri
Gönderen: Sümeyye üzerinde 17 Ağustos 2012, 07:36:49
1- Hz. Peygamber Devrindeki Yiyecek Maddelerinin Ödemeye Esas Alınması:

Yiyecek Maddeleri:

1) Hanefî ve Hanbelî Mezheblerine göre, fitre, Hz. Peygamber devrindeki yiyecek maddeleri olan buğday,  arpa, kuru üzüm ve hurma dörtlüsünden biri üzerinden ödenir. Bunlar bulunmazsa, di­ğer yiyecek maddelerinden ödeme yapılır.

2) İbn Hazm'a göre, yalnızca hurma ve arpa üzerinden fitre ödenebilir.


Ödeme Miktarı:


 

1) ÜM, Ebu Sa'id el-Hudrî, Ebu'l-Aliye, Ebu'ş-Şa'sa, el-Hasenu'1-Basrî, Cabir b. Zeyd, İshak b. Raheveyh, el-Hadi, el-Kasım, en-Nasır ve el-Müeyyid Billah'a göre, fitre için ödenecek miktar, bütün yiyecek maddeleri üzerinden bir sa'dır (2176 gr.). [34]

2) Hanefî Mezhebi, Dört Halife, Hz. Aişe, Esma bt. Ebi Bekr, Ebu Hureyre, Cabir b. Abdillah, İbn Mes'ud, İbn Abbas, İbnu'z-Zubeyr, İmam Yahya, Ömer b. Abdilaziz, Tavus, Mücahid, Sa'id b. el-Müseyyeb, Urve b. ez-Zubeyr, Ebu Seleme b. Abdirrahman, Sa'id b. Cubeyr, Evza'i, el-Leys b. Sa'd, Sevrî, İbn Hazin, İbn Teymiyye ve İbnu'l-Kayyım'e göre, buğdaydan ödenecek fitre miktarı yarım, di­ğerlerinden bir sa'dır.

Yusuf Kardavî, görüşlerin delillerini sunup, tartışmasını yap­tıktan sonra, fitre miktarının bir sa' olması gerektiği kanaatine varmaktadır. Bununla birlikte, fiyatı pahalıysa, bu, diğer yiyecek maddelerinin bir sa' fiyatına eşit olunca, ödeme yarım sa' olarak da yapılabilir. Nitekim buğday üzerinde kesinlik bulunmaması­nın sebebi, bu maddenin Medine'de nadir bulunup fiyatlı olmasıdır.

Bu miktardan fazla fitre ödenebilir mi?

1) Maliki Mezhebine göre, bir sa'dan fazla ödemek şüpheyle değil, kesin olunca mekruh, gerekli miktarı arttırmamak menduptur.

2) Hz. Ali'ye göre, bu, herkesin gücüne göre alabildiğine sı­nırsızdır.

Yusuf Kardavî de, ikinci görüşü tercih etmektedir. Çünkü bir sa', asgarî ödeme miktarıdır, nafile olarak fazlası elbette ödenebi­lir; nitekim oruç fidyesinde de durum böyledir. [35]

Tartı ve ölçü bulunmayan yerlerde, dört kocam (müdd: iki elin birleştiği avuç) miktarı ödeme yapılır.
[34] Bkz. yukarıda 81 2 12 2.

[35] Bakara: 2/184. Ayrıca bkz.Kardavî, FZ, c. II, s. 940.