> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Eğitim > Mükafat ve Ceza > Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi  (Okunma Sayısı 554 defa)
01 Kasım 2010, 01:44:23
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 01 Kasım 2010, 01:44:23 »
4. Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimiDaha önce de belirtildiği üzere, yaygın din eğitimi ve bu­nun önemli bir kurumu olan Kur'ân Kurslarıyla ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. 1985 ve 1986 yıllarında yapılan iki çalışmaya, 1990-91 yılında gerçekleştirilen bir araştırma da eklenecek olursa elimizde şu ana kadar yapılmış ancak üç ça­lışma bulunmaktadır.[596] İlk iki çalışma yüzeysel araştırmalar olup, son araştırma ise bu konuda değerli bilgiler ihtiva etmesi yönüyle önem taşımaktadır. Araştırmamızla hemen hemen ay­nı zamanlarda gerçekleştirilen ancak sonuçları daha önce ya­yınlanan bu çalışmaya şimdi ele alacağımız konuda da zaman zaman atıflarda bulunacağız. Bu başlık altında, yaygın din eğiti­mi kurumlarının öğrenci gözündeki durumu ve değeri, öğrencilerin verdikleri cevaplar çerçevesinde analitik ve istatistikî yak­laşımla ele alınacaktır.

 
a. Analitik Yaklaşım
 

Anket uygulanan Îmam-Hatip Lisesi öğrencilerinden yay­gın din eğitimi kurumlarına, dinî bilgiler ve Kur'ân okumayı öğrenmek maksadıyla gitmiş olan öğrencilerin açık uçlu sorula­ra verdikleri cevaplar, yaygın din eğitimi kurumlarının öğrenci gözündeki durumunu ve değerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Öğrencilerin, "Şu anda teklif edilse, din eğitimi ve öğretimi için tekrar Kur'ân Kursu, cami veya özel bir din hocasına yine gider miydiniz? (Sebebini de lütfen açıklayı­nız)" sorusuna verdikleri cevaplar bu kurumların öğrenci nazarındaki durumunu, realiteyi ve özlenen ideal hedefleri de orta­ya koymaktadır. Öğrencilerden 722 (72.86)'si bu soruya "Evet giderdim" 269 (27.14)'ü ise "Hayır gitmezdim" cevabını ver­miş, 9 öğrenci ise (00.9) bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Buna göre öğrencilerin yaklaşık 3/4'ünün bu soruya müsbet yönde cevap verdikleri söylenebilir. Bu cevapların devamına yazılan açıklayıcı bilgiler ise, öğrencilerin tekrar gitmeyi isteyip isteme­melerinin sebeplerini ortaya koymaktadır.

"Evet giderdim" diyen öğrencilerin görüşleri şu ifadelerle kompoze edilebilir:

1- Kur'ân okuma ve dinî bilgiler yönüyle yetersizim. Ek­siklerimi tamamlamak ve daha iyi bir seviyeye ulaşmak için git­mek isterdim. Öğreneceğim daha pek çok şeyin olacağına ina­nıyorum. Gerek bilgilerimi pekiştirmek, gerekse dinimi daha iyi öğrenmek ve anlatabilmek, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşa­bilmek için gitmek isterdim. (96 86.3)

2- Oradaki güzel günleri tekrar yaşamak,manevî havasını teneffüs etmek isterdim.Bizlere iyi davranan muhterem hoca­larımızın varlığı sebebiyle hem manevî yönü olan, hem de ne­şeli geçen bir hayatımız vardı.Yaşanılan hayatın en güzeli ora­daydı. (% 5.9)

3. Okulumuzda verilen din eğitimi ve öğretimi oldukça ye­tersiz sayılır. Bu eksikliğimi tamamlamak için giderdim. (% 4.7)

4. Bu dalda ilerlemek ve bilgimi artırmak istiyorum. Bu nedenle tekrar gitmek isterdim. Çünkü ilmin yaşı yoktur. (% 3.1)

Görüldüğü üzere, açık uçlu soruyu cevaplayanların % 86.3'ü yaygın din eğitimi kurumlarını, eksiklerini giderebile­cekleri tek kurum olarak görmekle hem bu kurumlara olan sempati ve ilgilerini belirtmekte, hem de dinî eğitim yönüyleÎmam-Hatip Liselerinin yetersizliğine dikkat çekmektedirler. Önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkan bu tablo, yaygın din eğitimi-öğretimi kurumlarının nitelik ve nicelik bakımından da­ha iyi şartlara kavuşturulmasını kaçınılmaz kılarken, İmam-Hatip Liselerinin yetersizlik sebeplerinin araştırılmasına kapı açmaktadır. Nitekim 3. ve 4. sırada yer .alan sebepler de bu görüşümüzü destekler mahiyettedirler. Buna göre öğrenciler okullarında verilen din eğitimi-öğretimini, az ve kısıtlı ders sa­atleriyle verildiği için yetersiz saymaktadırlar.

Öğrencilerin açıkladıkları sebeplerden ikincisi ise, yaygın din eğitimi kurumlarında geçirdikleri güzel günler ve bu günle­rin onlar üzerinde bıraktığı manevî değeri olan hatıralar oluş­turmaktadır. Bazı öğrencilerin,

"O günlerde hocamızla aramızda sağlam bir sevgi ve saygımız vardı. Okuldaki gibi değil tabii.. Saygımız içtendi. Şimdiyse saygıyı ceket düğmesine düşürdüler.

Orada insanlara insan gibi muamele ediliyordu. Şef­kat, merhamet, kardeşlik ve sevginin merkezi idi.

Dostluk, huzur ve mutluluk vardı. Arkadaşlarımla aramda geçen güzel günlerin ve sevgili hocamızdan aldığı­mız bilgilerin hatırı için yine giderdim.

İnsanın içi bir hoş oluyor ferahlıyor, kendini huzurlu hissediyor. Oradaki sıcaklığı hâlâ unutamıyorum. İnsanın inancı güçleniyor..." şeklindeki cevapları da bunu yansıtmak­tadır. Bu ifadelerin, belirgin bir nostaljik değeri varsa da, öğ­rencilerin o kurumlarda geçirdikleri güzel günlerin hatırasını hafızalarından silemedikleri realitesi de gözardı edilmemelidir. Bu realite de bizi, yaygın din eğitimi kurumlarının çocuklar ve gençler üzerinde olumlu etkiler bırakabilecek yerler olduğu, bu nedenle, adı geçen kurumların ve öğreticilerinin mutlaka daha iyi şartlara kavuşturulması gerektiği sonucuna ulaştırmaktadır.

Konunun başlarında, öğrencilerin % 27.14'ünün kendileri­ne yöneltilen soruya "Hayır gitmezdim" cevabını verdiklerini belirtmiştik. Tekrar bu kurumlara gitmek istemeyen öğrencile­rin açıklamaları da oldukça önem arzetmektedir. Öğrenci ge­nelinin yaklaşık 1/4'ünü oluşturan bu tavır, yaygın din eğitimi kurumlarından olduğu kadar, öğrencilerin şahsî psikolojik yapı­larından da kaynaklanmış olabilir. Buna göre öğrencilerden tekrar yaygın din eğitimi kurumuna gitmek istemeyenlerin ge­rekçeleri, genellikle şunlardır:

1. Orada öğreneceğim bilgileri okulumda (İHL) zaten gör­mekteyim (% 29.9).

2. Kur'ân okuma ve dinî bilgiler yönüyle kendimi yeterli görüyorum. Şu anda buna gerek duymuyorum (% 25.3).

3. Kur'ân Kursunda geçirdiğim günleri hatırladıkça bir da­ha oralara gitmek, azarlanmak, hakaret edilmek ve dayak ye­mek istemiyorum. Bilgisi eksik hocaların davranışları yüzünden hocalardan soğumuş vaziyetteyim. Sabah akşam kapalı bir yer­de kalmak ve sert tedbirlere maruz kalmak istemiyorum (% 18.7).

4. Şu anda üniversiteye hazırlanıyorum. Oraya ayıracak vaktim yok ( % 7.5).

5. Orada öğreneceğim bilgileri kendim de kitaptan öğre­nebilirim {% 6.5).

6. Orada öğrenciyle gereği gibi ve yeterince ilgilenmiyor­lar. Sınıflar kalabalık, bu yüzden gitmek istemiyorum (% 5.6).

7. Yaşımın müsait olmadığına inanıyorum. Zamanı geçti artık (% 4.7).

8. Yazları çalışarak aileme yardım etmem gerekiyor (% 1.9).

Açık uçlu soruya verilen bu cevapların yaygın din eğitimi kurumlarına tekrar gitmeme sebeplerini yeterince açıkladığı kanaatindeyiz. Buna göre öğrenciler, ilk sırada, örgün din eği­timi kurumları olan İmam-Hatip Liselerini, yaygın din eğitimi kurumlarıyla aynı seviyede görmekte ve ikinci bir kurumu ge­reksiz kabul etmektedirler. Ardından bu kurumlardan alabile­cekleri fazla birşey olmadığı kanaati ve kendilerini bu konuda yeterli gördükleri görüşü belirtilmektedir.

Üçüncü olarak sıraladıkları gerekçe ise konumuz açısından önemlidir. Buna göre öğrencilerin % 18.7'si Kur'ân Kursu, ca­mi hocası ya da özel bir hocadan aldıkları din eğitiminde ken­dilerine uygulanan maddî (bedenî) veya manevî cezalardan olumsuz yönde etkilendikleri için bir daha bu kurumlara gitmek istememektedirler. Bazı öğrencilerin,

"Bu yerlerden bıktım./ Her zaman hocadan dayak yi­yordum. Bundan dolayı gitmek istemiyorum./ Falaka dahil herşey vardı. Zaten gurbetteydik./ Bazen dersini vermeyene yemek de vermezlerdi.." şeklindeki acı itirafları konuya ışık tutmaktadır. Öğrencilerin verdikleri bu cevaplar, yaygın din eğitimi kurumlarında yaşanan acı hatıraların, arada geçen za­mana rağmen unutulmadığını ortaya koymaktadır. Yaygın din eğitimi kurumuna giderek olumsuz yönde etkilendiği halde, yi­ne de bir örgün din eğitimi kurumu olan İmam-Hatip Liselerini tercih edenlerin yanı sıra, bu kurumlarda kendilerine pedagojik olmayan metodlarla verilmeye çalışılan din eğitiminden bıka­rak ve soğuyarak başka okullara giden ve bu arada dinî ve dinî prensipleri de bir kenara bırakan öğrencilerin sayısının da az olmadığı endişesini taşımaktayız.[597]

Yaygın din eğitimi-öğretimi kurumlarında yasak olduğu

Halde [598]başvurulan dayak vb. onur kırıcı cezalardan olumsuz yönde etkilenerek bu kurumlara bir daha gitmek istemeyenle­rin % 18.7 düzeyinde olması ayrı bir kaygı unsurudur. Bu oranların sağlıklı olup olmadıkları biraz sonra çapraz çizelge ve chi-kare testleriyle kontrol edilecektir. Ancak % 18.7'lik bu oranın üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir nokta olduğu­nu belirtmeliyiz. Bu noktanın araştırılarak irdelenmesi ve yay­gın din eğitimi kurumlarında bu-gibi cezaların neden bu derece yaygın oluşunun sebepleri üzerinde mutlaka durulması gerekmektedir.


b. İstatistikî Yaklaşım


İlgili soruya yapılan açıklamaların gruplar haline dönüştü­rülmesi ve öncelik sırasına göre maddeleştirilmesi, konunun analitik yönünü teşkil etmekteydi. Şimdi ise yaygın din eğitimi kurumlarına tekrar gitmek isteyip-istememek düşüncesiyle, farklı değişkenler arasındaki ilişkiler, istatistiki yönden ele alına­rak bu değişkenlerin öğrencinin düşüncesinde ne derece rol oynadığı tesbit edilmeye çalışılacaktır. Çeşitli değişkenlerin et­kinlik derecesi, frekans dağılımını gösteren çapraz çizelgeden izlenebilir [599].

Çevre değişkeninin frekans dağılımında farklılaşmaya se­bep olduğu görülmektedir. Sözgeli...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi
« Posted on: 16 Haziran 2021, 14:52:11 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi rüya tabiri,Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi mekke canlı, Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi kabe canlı yayın, Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi Üç boyutlu kuran oku Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi kuran ı kerim, Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi peygamber kıssaları,Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimi ilitam ders soruları, Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğ­retimiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &