> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Eğitim > Mükafat ve Ceza > Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler  (Okunma Sayısı 974 defa)
05 Kasım 2010, 01:58:22
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 05 Kasım 2010, 01:58:22 »DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE MÜKÂFAT VE CEZANIN ÇOCUK VE ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ VE DİSİPLİNİ SAĞLAMADAKİ ROLLERİ
 

İKİNCİ BÖLÜM


I- Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler

Hatırlanacağı üzere, eserin giriş bölümünde, anket uygula­nan okulların seçiliş sebepleri açıklanmıştı. Burada ise kısaca bu okullarla ilgili genel bilgiler verilecektir.

 
A. Bursa İmam-Hatip Lisesi

 

Gerek şehir içi, gerekse şehir dışından pek çok öğrencinin öğrenim görmek amacıyla başvurduğu bu kurumun en belirgin özelliği fizikî kapasite olarak yetersizliğidir. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere, toplam üç ayrı binada eğitim-öğretime devam edilmektedir.Bazı sıralarda öğrencilerin üç,hatta dört kişi oturdukları, şahsî gözlemlerimiz arasındadır. Toplam olarak 91 dersanede 116 sınıf şubesinin ders görmüş olması, bu yoğun­luğun bir başka ifadesidir. Meslek dersleri öğretmenleri açısın­dan şanslı sayılabilecek okulda, toplam olarak 93 meslek dersi öğretmeni görev yapmaktadır. Fizikî kapasite olarak yetersizli­ğine rağmen, anket uygulanan okullar içinde -idarecilerin ver­dikleri bilgilere nazaran- eğitim-öğretim seviyesi bakımından en iyi durumda olduğu gözlemlenen Bursa İmam-Hatip Lise­sinde,1990-1991 öğretim yılında toplam olarak 6006 öğren­ci öğrenime devam etmektedir.

 
B. Balıkesir İmam-Hatip Lisesi

 

Batı bölgesinden ikinci okul olarak seçilen Balıkesir İmam-Hatip Lisesi 1300 öğrencisine toplam olarak 40 dersanede, 40 sınıf şubesi olarak eğitim-öğretim vermektedir. Okul idaresince belirtilen, okulun fizikî kapasite olarak yeterli olduğu gö­rüşü, şahsî gözlemlerimizle de müşahede edilmiştir. Denilebilir ki, anket uygulanan okullar içinde fizikî kapasite olarak en şanslı okul Balıkesir İmam-Hatip Lisesi'dir. Öğrencilerin sıralar­da ikişer kişi oturarak dersi rahat bir sekide takip edebilme im­kanına sahip olduğu bu kurumda, toplam olarak 32 meslek dersi öğretmeni, biri kız, diğeri erkek bölümü olmak üzere iki binada görev yapmaktadır.

 
C. Erzurum İmam-Hatip Lisesi

 

Türkiye'nin doğusunda yer alan Erzurum İmam-Hatip Lisesi'ne de çok yoğun bir öğrenci talebinin olduğu gözlemleri­miz arasındadır. Yine bu kurumda da bazı sınıflarda öğrencile­rin bir sırada üç hatta yer yer dört kişi oturmak zorunda kaldık­ları tarafımızdan müşahade edilmiştir. Fizikî kapasite yetersizli­ğinin en bariz örneğini teşkil eden bu tabloyu, okul idaresince verilen rakamlar da desteklenmektedir. Okulda toplam olarak 50 dersanede 67 sınıf şubesi ders görmek zorunda kalmakta­dır. 37 meslek dersi öğretmeninin görev yaptığı ve biri kız, iki­si erkek bülümü olmak üzere üç binada eğitim-öğretimin sürdü­rüldüğü Erzurum İmam-Hatip Lisesinin toplam öğrenci sayısı 2948 kişidir.


D. Van İmam-Hatip Lisesi

 

Doğu Anadolu bölgesinin sınır şehri olan Van İmam-Hatip Lisesinin de fizikî kapasite olarak yetersiz olduğu, okul idare­since belirtildiği gibi, şahsî gözlemlerimizle de müşahede edil­miştir. Okulda toplam öğrenci sayısı 820 olup 18 sınıf şubesi 16 dersanede ders görmek zorunda kalmaktadır. Öğrenci yo­ğunluğunun okulun orta kısmında daha fazla olduğu görülmüştür. Bununla birlikte diğer bölge şehri olan Erzurum'a nazaran, öğrencilerin daha rahat ve sağlıklı bir ortamda ders gördükleri söylenebilir. 12 meslek dersi öğretmeninin görev yaptığı Van İmam-Hatip Lisesi'nin Bursa, Balıkesir ve Erzurum İmam-Hatip Liselerinden en belirgin farkı, bu okulun lise kısmında, kız öğrencilerin yok denecek kadar az olmasıdır. Tesbitlerimize göre, Lise II'de 2; Lise III'de ise 1 kız öğrenci bulunmaktadır. Bunun sebebi, doğuda halkın kız çocuklarını ilkokuldan sonra okutmak istemeyişi düşüncesinde aranabileceği gibi, verilen eğitimin ve fizikî kapasitenin yetersizliği de gözardı edilmemeli­dir. Nitekim halkla yaptığımız görüşmelerde kızların ayrı bir bölümde eğitim-öğretim imkanına kavuşturulmaları halinde bu okulu tercih edecekleri, veliler tarafından ifade edilmiştir. Bu ifadelerini doğrulayan bir gösterge de, okulun orta I,II,III. sınıf­larında birer şube oluşturacak kadar kız öğrenci bulunmasıdır. Şartların iyileştirilmesi halinde, halkın kızlarını bu okula gön­dermek hususunda tereddüt etmeyecekleri kanaatindeyiz.

Anket uygulanan okullar hakkında verilen bu genel bilgile­re yukarıda adı geçen dört İmam-Hatip Lisesinin de yanında, yatılı öğrenci pansiyonu bulunduğunu ve öğrencilerin bir kısmı­nın bunlardan faydalandıklarını da eklemeliyiz. [370]

 
Tablo- 1: Okullarla İlgili Genel Bilgiler
 

Özellikler
 BURSA
 BALIKESİR
 ERZURUM
 VAN
 
Toplam Öğrenci Sayısı
 6006
 1300
 2948
 820
 
Fizikî Kapasite
 Yetersiz
 Yeterli
 Yetersiz
 Yetersiz
 
Toplam Dersane Sayısı
 91
 40
 50
 16
 
Toplam Sınıf Şubesi
 116
 40
 67
 18
 
Meslek Dersi Öğretmeni
 93
 32
 37
 12


II-Ankete Katılan Öğretmenlerle İlgili Genel Bilgiler
 


Bursa, Balıkesir, Erzurum ve Van İmam-Hatip Liselerinin meslek dersleri öğretmenlerinin de konuyla alâkalı görüş ve dü­şüncelerini belirlemek; teklif ve tavsiyelerini almak, böylece ko­nuya bir bütünlük kazandırmak amacıyla 100 öğretmene anket uygulandığı, eserin giriş bölümünde belirtilmişti. Burada ise, adı gecen okulların meslek dersleri öğretmenleri ile ilgili kısa bilgiler verilecektir. Ankete katılan 100 öğretmenden 35'i Bur­sa; 25'i Balıkesir; 30'u Erzurum; 10'u ise Van İmam-Hatip Li­sesi Öğretmenleridir. Bu öğretmenlerin 3’ü müdürlüğü; 16'sı ise müdür yardımcılığını, öğretmenlikle birlikte yürütmekte; 81'i ise meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Yine 100 öğretmenden 17'si meslekte 1-5 yılını dolduran öğ­retmenler olup, diğerleri ise sırasıyla şöyledir: 23 öğretmen 6-10 yıllık; 22 öğretmen 11-15 yıllık; 23 öğretmen 16-20 yıl­lık; 14 öğretmen ise 21-25 yıllık meslek kıdemine sahip öğret­menlerdir.

Bu bilgilere göre anketi cevaplayan öğretmenlerin % 68'inin 6-20 yıllık meslekî tecrübeye sahip oldukları görülmek­tedir. Öğretmenlerin meslek kıdemlerinin şehirlere göre dökü­mü yapıldığında, çevre faktörünün meslekî tecrübeyle bağıntılı olduğu görülmektedir. Şöyle ki, meslekî tecrübesi 21-25 yıla ulaşan öğretmenlerin oranı Bursa ve Balıkesir'de % 20 iken, bu oran Erzurum'da % 6.7 düzeyine düşmekte, Van'da ise bu vasıfta bir öğretmenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Buna kar­şılık meslek kıdemi 1-5 yıl olan öğretmenler % 30'luk bir oran ile yine en fazla Van ilinde bulunmaktadır. [371]


Tablo- 2: Öğretmenlerin Hizmet Yıllarının Şehirlere Göre Dağılımı

 

Hizmet
 BURSA
 BALIKESİR
 ERZURUM
 VAN
 TOPLAM
 
Yıllan
 S
 %
 S
 %
 C       %
 S   %
 S
 
1-5 Yıllık
 9
 25.71
 1
 0.40
 4   13.33
 3   30.00
 17
 
6-10 Yıllık
 6
 17.14
 3
 12.00
 11   36.67
 3   30.00
 23
 
11-15 Yıllık
 7
 20.00
 4
 16.00
 10  33.33
 1   10.00
 22
 
16-20 Yıllık
 5
 14.29
 12
 48.00
 3  10.00
 3  30.00
 23
 
21-25 Yıllık
 7
 20.00
 5
 20.00
 2    6.67
 
 14
 
25 Yıldan fazla
 1
 2.86
 
TOPLAM
 35
 100.00
 25 100.00
 30 100.00
 10 100.00
 100

Bu sonuçlarla, meslekte kıdemli olan öğretmenlerin ülke­mizin batısındaki okullarda yoğunlaştığı söylenebilir.[372] Bunun sebepleri üzerinde duracak değiliz; ancak iklim şartlarının el­verişsizliği, geçim zorluğu gibi sebepler Batı bölgesinin tercihi­ni etkileyen faktörler olarak görülebilir. Bu bulgunun araştır­mamızı ilgilendiren yönü ise, meslekî tecrübenin, eğitim-öğretimde kaliteyi olumlu yönde etkileyen bir faktör oluşudur. Gözden uzak tutulmaması gereken bu hususun öğretmen-öğrenci ilişkilerine ne şekilde yansıdığı ise, araştırmanın sonra­ki bölümlerinde ele alınacaktır.


III- Ankete Katılan Öğrencilerle İlgili Genel Bilgiler
 
A. Öğrencilerin  Çevre, Sınıf ve Cinsiyete Göre Dağılımı
 


Anketi eksiksiz olarak cevaplayan 1000 öğrenciden 534’ü lise II öğrencisi olup, bunların 130'u kız; 404'ü ise erkek öğ­rencidir.

Lise IV öğrencilerinin sayısı ise toplam olarak 466 olup, bunların 90'ı kız; geri kalan 376'sı ise erkek öğrencidir.

Genel toplam olarak anketi cevaplayan öğrencilerin 220'si kız, 780'i ise erkektir. Bu rakam genellikle bu okullarda göz­lemlenen yaklaşık 1/4'lük kız öğrenci oranıyla da paralellik arzetmektedir.

 
Tablo- 3: Öğrencilerin Çevre, Sınıf Ve Cinsiyete Göre Dağılımı

 

Sınıf

Cins
 
 BURSA

S      %
 BALIKESİR

S      %
 ERZURUM

S     %
 VAN

S     %
 TOPLAM
 
LİSE

II
 E K
 153 73.21 56 26.79
 80 70.18 34 29.82
 90 69.23 40 30.77
 81 100.0
 404 534

130
 
LİSE IV
 E K
 125 71.43 50  28.57
 95 8...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler
« Posted on: 01 Mart 2024, 21:02:45 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler rüya tabiri,Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler mekke canlı, Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler kabe canlı yayın, Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler Üç boyutlu kuran oku Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler kuran ı kerim, Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler peygamber kıssaları,Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgiler ilitam ders soruları, Anket Uygulanan Okullara İlgili Genel Bilgilerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes