> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > İnsanın Yaratılışı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İnsanın Yaratılışı  (Okunma Sayısı 2705 defa)
07 Şubat 2011, 20:10:06
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Şubat 2011, 20:10:06 »III.2. İnsanın Yaratılışı

 III.2.1. İlk Yaratılış ve Aşamaları

 Varlığın temelindeki anlık oluş, açılımında süreselüği berabe­rinde getirmektedir. Varoluşçuların insanın metafizik âlem ve on­daki yaratılışı hakkındaki değerlendirmeleri [602]tevhid akidesini te­melinden sarsmaktadır. Bu nedenle, varoluşçuların varlık hak­kında söylediklerinin gerçekle alakası yoktur. Hz. Adem'in yaratılı­şını ortaya koyan ayetlerde geçen halk kelimesinin ifade ettiği tak­dir ve tesviye, Allah'ın ezelden ebede kadar yaratmayı ve ilgili stratejiyi en iyi bir şekilde bildiğini, bunun insanın yaratılışında hücreden çok öncesini öncelediğini görmek mümkündür. Allah'ın “ol” emri ise, Adem'i varlık âlemine sokması demektir. Dolayısıyla Hz. Adem'in yaratılışı “ol” emrinden önce sabit olan bir husustur. Bu yüzden Allah, Hz. Ademi Önce yaratıp, sonra “ol” diyerek ya­ratmasını anlatmakta olduğu [603] şeklindeki değerlendirmeler akla uygun düşmemektedir. “Ol” emri ile ilgili olarak yapılan tartışma­lara burada girilmeyecektir. Ancak “ol” emrinin olağan dışı bir du­rum oluşu, tedricen işleyen kanunun künhüne vukufiyyeti gerekli kılmaktadır.

İlk insanı oluşturan hücrenin, bir anda sünnetullah'tan başka ve ilk olarak gerçekleşen bîr seçme olduğu [604] ve Hz. Ademin ya­ratılışının başlangıç anı olduğu söylenebilir. İşte bu olağanüstü du­rum, dünyaya teşrif edecek olan insanı gerçekleştirecek olan asıl­dır. Şu halde “an” yoluna devam ederken, değişim ve gelişmeyi yaşayarak; saniye, dakika, saat, gün, ay ve yılları meydana getirir­ken, Yâsîn sûresi 82. ayetin işaret ettiği “ol”emri ile yaratılan var­lıkta açılımlarını beraberinde getirecek strateji ve fonksiyondadır.

Bir anda yaratılan insanın özünü oluşturan hücre de beraberinde, evreni ve evrenin oluşum sürecini taşımış, oradan Hz. Adem ve onunla insanlığa açılacak kıvama ulaşmıştır.

Kısaca “an” tedriciliği işletirken, hücre de varlığı işleterek onunla iç içe olurlar. Nemi sûresi 64. ayette ifade edilen istifâ/seçme kanununu, an'in, zaman kavramının bütün ölçeklerini; hücre­nin de evrenden süzülerek insanı ortaya çıkarmasını gerçekleştiren stratejidir [605].

Batılı bilim adamlarına göre, evren yaratılmış olup, ilk pat­lama le evrenin nihâî kaderi belli olmuştur [606]. Bu patlamada ilk varlık olarak kabul edilen duhân'da evrendeki bütün varlıkların özünün var olduğunun kabul edilmesi [607], varlığın kalkış nokta­sında insan ve onun fenomenolojisinin var olduğunu [608], sonucun başlangıçta belli olduğunu gösteren açıklamalardır. Var olmanın anlamı, varlığın özü ve hikmeti sayılan insanın, anlık bir yaratılışla yaratılmamış olmasıdır. Anlık bir yaratma, onun en güzel bir bi­çimdeki konumuna beşer anlayışı açısından halel getirebilir. Sa­natkârın şaheserini en sona bırakması da beşer anlayışına göre, bir alt yapının bir birikimin sonucunda varılan noktadır. Allah iste­seydi, bu Özelliği ile insanı başlangıçta da yaratabilirdi, ama iste­memiş ve yapmamıştır. Öyle ise çok önemli hikmet ve metotların kendisinde saklı olduğu ilahî stratejide, zirvenin pratize edilişi son­raya bırakılmıştır. İnsanın aslı, ateşlerden kopup gelen kuru top­rakta bulunan büzeyr ismi ile günümüze kadar nakledilen tohumcuktur. İlerleyen zaman içerisinde Hz. Ademin asıl maddesini oluşturacak olan bu tohumcuk, Kıyamet sûresi 38. ayetin tefsirine gö­re, insan neslinin tenasül yoluyla çoğalmasını sağlayacak küçük bir hücre olup, alınan gıdalar vasıtası ile insan spermini oluştur­muştur [609].

İnsanın diğer varlıklarla olan münasebetinin [610] böyle bir bir­likteliği ve geçmişi vardır. İnsan kozmik bir varlık olup, kozmolojiyi sorgulayarak onu işletecek ve onun sırlarına vakıf olacaktır. Çünkü kozmoloji onun parçasıdır. İşte bu noktadan hareketle zaman, var­lığın kendisinin içinde bulduğu her türlü var olma hali olarak açık­lanabilir. İnsan yaratılmadan önce, onun her türlü hali hesap edi­lerek yer ve gökler yaratılmıştır. Gökler ve yerler insanın menfaa­tini sağlayacak kıvama getirildikten sonra insan yaratılmıştır. Bu yüzden, insanı yeryüzüne has bir varlık olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu yaklaşım onun sıkıştığında göklerde de intifa hak­kını arayabileceğine bir karine olarak değerlendirilmiştir [611].

Varlığın böyle bir silsileden geçerek insanın yaratılışına gel­mesi En'âm sûresi 1. ayette işaret edildiği üzere, evrenin içindeki­lerle onun hizmetine sunulmuş olduğu esprisine de uygundur. Başlangıcı olmayan hadiselerin olduğunu söylemenin imkânsız ol­duğu kesin delillerle bilinen bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Durum böyle olunca, insanların da ilki olan bir insana dayanması gerekmektedir. İşte Hicr sûresi 26. ayetten anlaşıldığına göre, bu ilk insan Hz. Ademdir [612]. Hz. Adem'in yaratılışının, önceden tes­pit edilen, Kitab-ı mubînde yer alan stratejiye göre işlemesi müm­kündür [613]. Böyle bir strateji, A'râf sûresi 11; Sâd sûresi 72. ayet­lerde işaret edilen tedriciliğe de uygundur. Sıcak ve soğuk, nem ve kuraklık karışımı ile ilk insan meydana gelmiştir. Bundan önce sö­zü edilen bileşimin mahiyeti hakkında bilgi verilmemiştir [614]. Bun­ların ışığında, kozmik yapının özelliklerini insanın asıl unsurlarına sindirmiş olduğu söylenebilir [615].

İlk insanın yaratılışı ile ilgili olarak, Mü'minûn sûresi 12. ayet­te işaret edilen sülale için topraktan yetişen gıdalarla beslenme so­nucu meydana gelen sperm hücreleri olabileceğine dikkat çe­kilmiştir. Çünkü bu ayetin hemen devamında nutfeden bahsedilmektedir. Ayrıca, Nahl sûresi 4; Mü'minûn sûresi 40, 67; Kıyamet sûresi 37, Abese sûresi 19, 20. ayetlerde, insanın nutfeden yaratıl­dığını ifade eden ayetlerin varlığı, Arapların örflerinde sülalenin nutfe anlamında kullanılması [616], başlangıçta ateşten koparak ge­len küçücük hücre ile örtüşen açıklamalardır. Bütün bunlardan yo­la çıkarak Hz. Adem ile nesli, aynı strateji ile yaratılmıştır deni­lebilir. Başlangıçtaki hücrenin değişimler geçirerek sülale ve nutfe haline gelmiş olması mümkündür. Nitekim, Nahl sûresi 13 ve 14, Mü'minûn sûresi 17 ve 18. ayetlerde bunu desteklemektedir.

Ehli Sünnete göre ise insanın tedrici bir strateji ile yaratılma­sında Allah'ın meşieti ve kudreti yeterli bir sebeptir. Ayrıca bu tedricilik insanlara şefkat ve teenniyi de öğretmektedir. [617]

 III.2.1.1. Toprak

 İlk insanın ana maddesinin toprak olduğu [618] şeklindeki açık­lamalar, kaynağını Al-i 'İmrân sûresi 59; Kehf sûresi 37; Hac sûre­si 5; Rûm sûresi 20; Fâtır sûresi 11; Mü'min sûresi 67. ayetlerden almaktadır. Bu aşamada toprak inorganik bir özelliktedir. Bu yüz­den, insanın özünü oluşturan hücre, toprakta kuvve halinde bulunmaktadır. “İlk yaratılış ve aşamaları” başlığı altında yazılanlar dikkate alınmazsa, ayetlerin işaretiyle, ilk insanın yaratılışında top­rak birinci aşamayı oluşturmuş olur. Bunun sebebi ise söz konusu ayetlerde, topraktan ötesine gidilmemektedir.

Râzî, tenasül yolu ile yaratılan insanlarında topraktan yaratıl­dığını söylemektedir. Çünkü ona göre topraktan alınan besinlerin oluşturduğu meni, toprak özelliği taşımaktadır [619]. Başlangıçta, farklı bir ortamda değişim geçiren hücrenin, bu defa insanların bünyesinde değişim geçirerek sülale/sperm kıvamına gelmekte ol­duğu, Hz. Ademin yaratıldığı toprağın ise sperm için gelişip ma­yalanacağı beden mesabesinde olduğu söylenebilir. [620]

 III.2.1.2. Tîn

 Toprağin su ile birleşmesi ile meydana gelen karışımdır. En­biyâ sûresi 30. ayetin işaretinden anlaşıldığına göre suyun top­rakla birleşmesi ile birlikte toprak canlılık kazanmış olur. İnsan sû­resi 1. ayetten de bu halin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen, insanın anılmaya değer bir şey olmadığı anlaşılmaktadır. Tîn, En'âm sûresi 2, Secde sûresi 7. ayetlerin işareti ile ilk insanın yaratılışında ikinci aşamayı oluşturmaktadır. Burada üçüncü aşa­ma olarak verilişi, toprağın birinci sıraya alınmayışı yüzündendir. Zira Hz.Adem'in esasını oluşturan tohum, topraktan önce gaz par­çalarının, yahut ateşlerin içinden koparak gelmiş, kuru toprakta bir süre beklemiştir.

Tîn, çamur, yaratılış ve tabiat manalarına gelmektedir [621]. İn­sanın yaratılışındaki bu aşama, kendi içinde bir takım evrelere sa­hiptir. Bu evrelerin hepsi de çamur demektir. Hİcr sûresi 26, 28 ve 33. ayetlerde ifade edilen hemein mesnûn ifadesi cıvık ve değişen çamur, Sâffât sûresi 11. ayette geçen tînun lâzib ifadesi ise yapışkan çamur demek olup, Secde sûresi 7. ayetin tef­sirinde bu aşama meninin oluşum ortamı olarak değerlendirilmiş­tir. [622]

Şu halde, toprağın su ile terkibi, çamurun bir daha değişikliğe uğraması, cıvık çamur ve ardından yapışkan çamur kıvamına gel­mesi demektir. Mü'minûn sûresi 12. ayette geçen silâletun min tîn ifadesindeki, sülâle'nin ismi meful manasına alınmış olması, gelecekte insanın tenasül ile çoğalmasında önemli bir un­sur olan sperm ilede uyum arz etmektedir. Her iki durumda da sülalenin zamansal olduğu çok net olarak ortadadır. Dolayısıyla ilk insanın yaratılışında da sülale öncedir [623]. Çünkü sülâle cüzlerin en latif, en iyi kısmından süzülüp alınmış olan[624], bulanık çamurdan süzülüp çıkan şey, meni keseciklerinde toplanıp bir araya gelerek, meni olan ve uzuvlara saçılabilen çamur zerreleri şeklinde açıklanmıştir. Ayrıca sülale, nutfenin oluştuğu gıda olarak ta açıklan­mıştır.

Hz. Ademin maden, bitki ve hayvanlardan sonra yaratıldığı kesindir. Zira bunlar, insana gıda olacak varlıklardır [625]. Çamur daha sonra pişmiş çamura benzeyen bir balçık haline gelmiştir (Rahman, 14). Böyle bir değişimle yeni bir aşamaya gelinmiştir. Allah, insanın zürrîyetini (Secde, 7, 8) nutfeden yaratmıştır [626]. Nutfe, Hz. Ademin yaratıldığı çamurdan süzülüp gelen sülâlenin içinde oluşan tohumdur. Mü'minûn sûresi 13. ayette geçen “karar-ı mekin”...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: İnsanın Yaratılışı
« Posted on: 15 Haziran 2021, 20:15:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İnsanın Yaratılışı rüya tabiri,İnsanın Yaratılışı mekke canlı, İnsanın Yaratılışı kabe canlı yayın, İnsanın Yaratılışı Üç boyutlu kuran oku İnsanın Yaratılışı kuran ı kerim, İnsanın Yaratılışı peygamber kıssaları,İnsanın Yaratılışı ilitam ders soruları, İnsanın Yaratılışıönlisans arapça,
Logged
22 Ocak 2019, 15:14:46
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.516


« Yanıtla #1 : 22 Ocak 2019, 15:14:46 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri yaratılmış oldugumuz fitrat üzerine yaşayan kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Ocak 2019, 19:06:21
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.761Site
« Yanıtla #2 : 22 Ocak 2019, 19:06:21 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
23 Ocak 2019, 00:56:55
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.811« Yanıtla #3 : 23 Ocak 2019, 00:56:55 »

Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun yaşam sürenlerden eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &