> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuran İlimleri > Kuran ın parça parça indirilmesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kuran ın parça parça indirilmesi  (Okunma Sayısı 6526 defa)
29 Nisan 2011, 13:13:46
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 29 Nisan 2011, 13:13:46 »Kur'an’ın Parça Parça İndirilmesi Ve Bunum Hikmetleri
İlâhî hikmet, vahyin Rasuiüllah'la devamlı ilişkili olmasını hergün ona yeni birşeyler öğretmesini, yol göstermesini, kaibini tesbit ve huzurunu ar­tırmasını, ayrıca sahabenin ihtiyaçlarına cevap vererek; onları eğitmesini, geleneklerini islâh edip olaylarına çözüm yollarını bulmasını, ani olarak on­ları îalîmat ve hükümleriyle karşı karşıya getirmemeyi dilemiştir. Bu karşı­lıklı ilişkinin bir gereği olarak Kur'an «ihtiyaca binâen beş, on veya daha az yahut daha çok sayıda âyetler halinde parça parça inmiştir.» [111] «İfk» olayında on ayetin birden indiği, sahih rivayetlerde ifade edilmektedir. [112] Ayrıea «el-Mü'minûn» suresinin ilk on ayetinin topluca indiği de sahih riva­yetlerde belirtilmektedir. Bir ayetin bir kısmı olan[113] ile yine bir ayetin son kısmı olan[114] de yalnız başına inmiş­tir. Âyetin baş tarafı indikten sonra bu kıssm inmiştir. [115].

Bu minval üzere Kur'an taksit taksit inmiştir. Tâ ki Peygamber (s.a.v.) ağır ağır onu okusun ve sahabe de azar azar okusunlar. Böylece Kur'an'ı Kerim olaylara ve Rasulüllah (s.a.v.) in hayatı boyunca ortaya çıkan ferdî ve içtimaî münasebetlere uygun olarak azar azar indirilmiştir. Kur'an'ın iniş müddeti, Rasulüllah'a Peygamberlik geldikten sonra Mekke'de onüç sene kaldığını kabul edersek, ki Medine'de on sene kaldığı rivayetlerin ittifakıyla sabit olup toplam olarak yirmiüç sene devam etmiştir. Nitekim İbni Abbas (r.a.) in şöyle dediği rivayet edilir. RasulüNah (s.a.v.) e kırk yaşında pey­gamberlik gelmiş, kendisine Peygamberlik geldikten sonra onüç yıl Mekke' de ikamet etmiş bilâhare on yü hicretle emrolunmuştur. Altmışüç  yaşında

da vefat etmiştir.» [116]. Bazıları Kur'an'ın iniş müddetini yirmi, bazıları da yırmibeş yıl olarak kabui etmiştir. Bu, Rasulüllah'ın peygamberlikten sonra Mekke'de kaç yıl kaldığı hususundaki ihtilâftan ileri gelmektedir ki, bu müd det bazılarına göre on, bazılarına göre de onbeş yıldır. [117].

eş-Şa'bî'nin [118]belirttiği gibi, «Kur'an'ın nuzûle başlaması. Kadir ge­cesinde olmuş ve sonra çeşitli zamanlarda taksit taksit inmeye devam et­miştir.» [119]. eş-Şâ'bî böylece bu görüşle Yüce Allah'ın «biz onu Kadir gecesinde indirdik» [120] sözüyle «Hem onu, bir Kur'an olarak âyetlere ayırdık ki, insanlara dura dura okuyasın. Biz onu yavaş yavaş (ve âyet âyet yirmi üç yılda) indirdik.» [121] sözünün arasını bulmuştur ki, bu doğru bir anlayış olup Allah'ın, Kitabını «Mübarek bir gecede» ve «Ramazan ayında» indirdiğini bildiren haberine ters düşmemektedir. Çünkü o zaman mak­sat; Allah Teâlânın, Kur'an'ın indirilişini «mübarek bir gecede» [122] başlat­tığı ve bu geceyi de «Kadir Gecesi» ile açıkladığıdır ki, bu gece Ramazan ayındadır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «O sayılı günler Rama­zan ayıdır ki, Kur'an o ay içinde indirilmiştir. O Kur'an, insanları hakka u-laştırır, helâi ve haramda ve din hükümlerinde hakkı batıldan ayırır..» [123]Daha sonra da olay ve vakıalarla birlikte taksit taksit inmiştir.Kur'an'ın üç inişinin bulunduğu; birincisinin Levh-i Mahfuz, ikincisinin dünya semasında Beytu'I-İzze'ye ve üçüncüsünün de olaylara uygun ola­rak taksit taksit indirildiğini söyleyen görüşün senetlerinin hepsi her ne ka­dar sahih ise de [124] bu görüşe meyledecek değiliz. Çünkü zikredilen bu görüşler gayb âlemini ilgilendirir ki, bu konuda ancak yakîn ile sabit olan mütevatir Kur'an ile mütevatir Sünnet hüccet kabul edilir. Bu görüşün da­yandığı rivayetlerin senetlerinin sahih olması, ona inanmayı vacib kılacak yeterli delil değildir. Nasıl bu görüşe inanalım ki, Kur'an ona muhaliftir?! Allah'ın Kitabı, sadece vahyin müteferrik zamanlarda ve taksit taksit oldu­ğunu sahaten anlatmaktadır. Kur'an'dan açıkça anlaşılan; onun    taksit

taksit indirilmesi, kasideyi topluca dinlemeye alışık olan ve bir kısmı Tev­rat'ın toplu olarak geldiğini duymuş bulunan müşriklerin itirazlarına konu olmuş, neden taksit taksit geldiği hususunu dillerine dolayıp bir defada toplu olarak indirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Yüce Allah, el-Für-kan Suresinde bu itirazlarını zikrederek onlara cevap verir: «Bir de kâfirler dediler ki: '- Kur'an ona toptan indirilseydi ya!' Biz, onu kalbine iyice yer­leştirelim diye böyle âyet âyet indirdik (topluca indirmedik) ve onu güzel bir şekilde beyan edip âyet âyet okuduk. (Ey Rasulüm, müşriklerin) sana getirdikleri tuhaf ve batıl bir soruları yoktur ki, hak olan cevabını ve en güzel tefsirini getirmiş olmıyalım.» [125].

Kaldı ki, Kur'an'ın üç inişinin olduğunu söyleyenler -bu nüzul yerleri­nin sayılı olmasının hikmetini açıkladıktan sonra- [126] son nuzûlü olan üçüncüsünün; olaylara göre parça parça inişinin sırlarına işaret etmek­ten geri kalmıyorlar. Bu hikmetler, o kadar açıklık kazanmıştır ki, hiç kim­se için kapalı değildir. «Şayet ilâhî hikmet -dedikleri gibi- onun, olaylara uygun olarak taksit taksit onlara ulaşmasını gerekli kılmasaydı, ondan ön­ce münezzel kitaplar gibi oda toplu olarak yer yüzüne indirilirdi. Lâkin Al­lah kendisini iki hususta diğerlerinden ayrı kıldı: Kendisine indirildiğinin sânını yüceltmek için toplu olarak (dünya semasına) ve sonra da kısım kı­sım indirilmiştir.» [127]

Görüşlerinden bizi ilgilendiren, Kur'an'ın tedrîcî olarak inmesinden bahseden söz ve mütalaalarıdır. Bu konuda o kadar çok konuşmuşlardır ki, neredeyse onlardan sonra gelecek kimselere söz bırakmamışlardır. Çünkü her ne kadar ifadeleri söylediklerimizden biraz farklı ise de, yukarı­da sözünü ettiğimiz iki hikmetten: vahyin Rasulüllah'la mü'minlerin ih­tiyaçlarına cevap vermesinden bahsetmişlerdir.

Vahyin Rasulüllah (s.a.v) in ihtiyaçlarına cevap vermesi iki şekiide ol-. maktadır: Bunlardan biri, her olaydan sonra, Kur'an'dan yeni birşeyler ge­tirmekle kalbini güçlendirmesi, diğeri ise, Kur'an'ı ezberlemesini koiaylaş-

tırmasıdır. Ebû Şâme birinci şekle şöyle demektedir: [128] «Şayet, Kur'an'-m taksit taksit inmesinin sırrı nedir? Diğer kitaplar gibi neden topluca in-dirilmemiştir? diye sorulsa, cevap olarak deriz ki: Bunun cevabını Yüce Allah'ın kendisi vererek şöyle buyurmaktadır: «Küfredenler, Kur'an kendi-sfhe topluca birden indirüseydi ya» diyerek diğer Peygamberlerden kendi­lerine kitap verilenlere kitapların bir defada indirildiğini kastediyorlar. Allah Teâlâ onlara şu sözlerle cevap veriyor: «Evet öyle». Yani Biz onu çeşitli zamanlarda müteferrik olarak indirdik «onu kalbine yerleştirmek için.» Ya­ni onunla kalbini güçlendirmek için müteferrik olarak indirdik. Vahyin her olayda tekrar gelmesi klbi güçlendirmek ve kendisine vahiy gönderilenin değerini yüceltmek anlamın! taşır. Bu durum meleğin daha çok gidip gel-mssini sağiar. Kendisine ve Yüce Allah'tan ona .kadar gelmiş olan te­minat yenilenir. O zaman Rasuiülah (s.a.v.) anlatılması güç bir sevince eri­şirdi. Bu sebeple en cömert olduğu zaman Ramazan ayı idi. [129]. Çünkü bu ayda daha çok Cebraille karşılaşıyordu [130]

Kur'an, kavimleriyle Peygamberler arasında geçen haberleri zikretmek­le Arapların hayal ve dikkatlerini kendine çekiyor ve bu olayları çeşitli şe­kil ve üslûpiaria her zikrettiğinde tatlılığı artıyordu. Çoğu. yerde bu olay­lar sadece Rasulüllah'ın ve mü'minlerin kalblerini güçlendirmek için anla­tılır. Kur'an bunu ifade ederek şöyle buyuruyor: «Peygamberlerin haber­lerinden kalbini kuvvetle tatmin edeceğimiz her haberi, sana hadise olarak anlatıyoruz.» [131] Geçmiş peygamberlerin kıssalarının zikredilerek çe­şitli zamanlarda tekrar edilmesi ve çeşitli üslûblarla anlatılması, Rasulül-lah'm kalbini güçlendirmek ve kavminden gördüğü eziyetler karşısında onu teselli etmek için bir vesiledir. Muhammed ilk defa gelmiş bir peygamber değildir. Ondan önce de Peygamberler gelmiş ve onlar da yalanlanmışlar, azab ve işkence görmüşlerdir: «... Peygamber ve maiyyeîinde iman eden­ler: 'Aüah'in yardımı ne zaman olacak?' diyesıye kadar..» [132]

Böylece Kur'an'dan her yeni bjrşey indikçe, Rasulüllah'ın karşılaştığı zorluklar hafifliyor, teseilî buluyor ve kendisinden önceki peygamberlerinyolundan gitmesi ona sevdirilmiş oluyordu. Gelen âyetler bazan ona açık­ça sabretmesini emrediyordu: «Ve inkarcıların diyeceklerine, (sana iftira ve yalanlarına) sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terkedip ayni.» [133]. «O halde Peygamberlerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi sen de sab­ret» [134] Bazan apaçık olarak kendisini hüzün ve kederden sakındırıyor du: «O halde onların sözü seni üzmesin. Şüphe yok ki biz onların neler gizlemekte olduklarını, neler açıklayageldikierini biliyoruz.» [135] «Onların (müşriklerin) lakırdıları seni tasaya düşürmesin. Çünkü bütün izzet ve ga­lebe Allah'ındır.» [136] Bazan da kâfirlerin şahsını kendisinden dolayı he­def almadıklrım, kendi zatından dolayı onu yalancılıkla itham etmedikle­rini, asıl gayelerinin; ancak hakka karşı gelmek olduğunu haber veriyor. Çünkü onlar, her asırda görülen birkaç münkirden ibarettir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Şu hakikati çok iyi biliyoruz ki onların söy-leyegeldikleri (sözler) seni herhalde tasaya düşürüyor.» [137] el-Hafız ib-nu Kesîr bu âyetin tefsirinde şöyle der: Yüce Allah, kavminin onu yalanla­maları ve ona muhalefet etmeleri hususunda Peygamber (s.a.v.) i tesellî ederek: «Biliyoruz, dedikleri seni üzüyor» buyuruyor. Yâni oniarın seni ya­lanlamalarından ve bunun için üzülmenden haberdarız. 'Onlar için üzül­me1. Başka bir âyette de şöyle buyurmaktadır: 'Belki îmân etmezlerse ar­kalarından esef ederek kendini üzeceksin', 'Şimdi bu Kur'an'a îmân etmez­lerse, belki arkalarından esef ederek kendini üzeceksin.' Yine şöyle bu­yurur: «Onlar hakikatte seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler bile bile Al­lah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar.» [138]. Yani haddizatında gayeleri seni yalancılıkla itham etmek değildir...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kuran ın parça parça indirilmesi
« Posted on: 28 Haziran 2022, 23:02:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kuran ın parça parça indirilmesi rüya tabiri,Kuran ın parça parça indirilmesi mekke canlı, Kuran ın parça parça indirilmesi kabe canlı yayın, Kuran ın parça parça indirilmesi Üç boyutlu kuran oku Kuran ın parça parça indirilmesi kuran ı kerim, Kuran ın parça parça indirilmesi peygamber kıssaları,Kuran ın parça parça indirilmesi ilitam ders soruları, Kuran ın parça parça indirilmesi önlisans arapça,
Logged
03 Ağustos 2013, 05:21:30
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 03 Ağustos 2013, 05:21:30 »

Rabbim kur an'ı kerim'i parça parça gönderdi.İnsanların ihtiyacı olduğu bilgiler;günahlar,sevaplar,haramlar,helaller...Ve bunu gönderirken de gene Peygamberimizi ve sahabelerini düşündü.Parça parça gönderdi.Hem ezberi kolay oldu , hem akla ve mantığa yerleşti hem de kalbe yerleştirdi Rabbim. Sübhanallah.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &